Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - bb-r775e-bm_tops20_ks_upd_5 - subsys/dil.rel
There are 36 other files named dil.rel in the archive. Click here to see a list.
`?aF$g{S8{F{M{$pa{XaF!=$@FF( F5
Havuvau49av=nauI|HvlEO!ss%s@,s@-s@.p(s@5X-nx0xrfj86 sQ8^sY>sQ6hAsOpCsQ COPYRIGHT (C) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 1983, 1986 ALL RIGHTS RESERVED @1D 8Aa^v:$s2:a'Ja$g1(( {S0
=@xDM2+gg0@a,a^v:H B,>p,	eV&1Pba$gba^peba^];bavbau+{Sbx0~jbx0~j	 
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+bav
ba^];ba^peHp@~@H,H`@~@P HH@~@X>(({F0!Af@xDM2+gg @aa^v:H
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+bauI|
ba^];ba^peHp@~@H,H`@~@P HH@~@X>(( {M0!Am @xDM2+gg @aa^v:H
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+`lE
ba^];ba^peHp@~@H,H`@~@P HH@~@X>(({$0!AD@xDM2+gg @aa^v:H
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+`lDd
ba^];ba^peHp@~@H,H`@~@P HH@~@X>(({0!C/@xDM2+gg @aa^v:H
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+`lFO
ba^];ba^peHp@~@H H`@~@P HH@~@X >(( F!=$0
<K/@xDM2+gg@a,a^v:H B,>p,	eV&1Pba$gba^peba^];bauM/bau+F!=$bx0~jbx0~j	 
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+bauM/
ba^];ba^peHp@~@H H`@~@P HH@~@X >(( FF0
<>p@xDM2+gg@a,a^v:H B,>p,	eV&1Pba$gba^peba^];bau@pbau+FFbx0~jbx0~j	 
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+bau@p
ba^];ba^peHp@~@H H`@~@P HH@~@X >(( F5
=	o@xDM2+gg@a,a^v:H B,>p,	eV&1Pba$gba^peba^];bavobau+F5
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+bavo
ba^];ba^peHp@~@H H`@~@P HH@~@X >(( F0
<>u@xDM2+gg@a,a^v:H B,>p,	eV&1Pba$gba^peba^];bau@ubau+Fbx0~jbx0~j	 
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+bau@u
ba^];ba^peHp@~@H H`@~@P HH@~@X >(( F50
=	p@xDM2+gg@a,a^v:H B,>p,	eV&1Pba$gba^peba^];bavpbau+F5bx0~jbx0~j	 
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+bavp
ba^];ba^peHp@~@H H`@~@P HH@~@X >(( F!?0
<K5@xDM2+gg@a,a^v:H B,>p,	eV&1Pba$gba^peba^];bauM5bau+F!?bx0~jbx0~j	 
,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,~ + ,> ",>,>},>} $~,> ,>},~D"bau+	bau+bauM5
ba^];ba^peHp@~@H H`@~@P HH@~@X >(( 6|XFn=20
<NX@xDM2+gg0@a,a^v:H B	eV&1Pba$gba^pebauPXba^];bau=7bau+Fn=2bx0~j	 	,>p,,>,>p, Bx,>p, @x,>p, @x,>p,  @x,>p, @x,>p, @x,>p, @x,>p,	D"bx0~jbau+	bau+bau+
bau+bau+bau+bau+bau+	@x,,>,>z >,^,^,^,^,^,^,^,^,^	 "!,^,^,^,^,~ + ,>, ",>,>},>} $~,>,>} *,~D"bau+bau=7ba^];bx0~jba^pe)HP@~@( +H@@~@0 +H(@~@8	 ,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>r>	 4@@x "| B },>,>p, Bx,>p, @x,>p, @x,>p =, @x,>p, @x,>p, @x,>p,	D"6|X-bx0~j3bx0~j5bau+7bau+9bau+;bau+=bau+?bau+A	 @ C @x,>p, @x, `@+J @x,>{+c "z,>,>p	 L, Bx,>p, Dx,>p, Dx,>p, Dx,>p, T Dx,>p,	D"bau+Cbau+Ebau=7Fba^];Ibau+Lbau+Mbau+Obau+Qbau+S	 V Dx,>p, Dx,>p, Dx, `@+ @x,>w	(^+c t,> u,>,,>,>u >|,^,^,^,^,^,^	 Dg,^,^,^,^,^,^,^,~ +d ,>, ",>,>},>} $~ o,>,>},~	D"bau+Ubau+Wbau+Ybau=7[ba^];]bauPXaba^];bbx0~jdba^pepH
,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>>@@x	 { " B,>p,,>,>p, Bx,,>,>~ >,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~ + ,>, ",> 
,>},>}$~,>,>},~	D"z>Xsbx0~jybx0~j|bau+}bau+~bauPXba^];bx0~jba^peH(@~@H@~@ H@~@ >(( auPXau@pauM/avoau@uauM5avp0auPX @xDM2+gg @avUav.:HkL~	eV&1Pbav\gbau7gbauI|`lE
au@p	(,>>@@}"|B,>v,,>v,,>u"|,>,"{,>,>t,	},~D"bx0~jbx0~jbau7gbau7g	bau@ybav=n,>,>,>,>,>5>@@} "| B	 #,>v,,>v,,>u "|,>, "{,>,>t,>y,^,^,^,^	 +,^,^,^,^,^,^,~ ,> ",>,>},>} $~,>,>} 4,~	D"
au@ubx0~j bx0~j"bau7g#bau7g$bau@y&bav=u(bx0~j)bavu3Hp@~@H 5H@~@P 5HH@~@X	 6>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>P>@@} "| B,>v	 >,,>v,,>u "|,>, "{,>,>t,>y,^,^,^,^,^	 G,^,^,^,^,^,~ ,> ",>,>},>} $~,>,>},~ O	D"
auM/6bx0~j;bx0~j=bau7g>bau7g?bau49Abav=oCbx0~jDbavuNH	 @~@	x PHH@~@
 PH	x@~@
	 Q>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>k>@@} "| B,>v	 Y,,>v,,>u "|,>, "{,>,>t,>y,^,^,^,^,^	 b,^,^,^,^,^,~ ,> ",>,>},>} $~,>,>},~ j	D"
auM5Qbx0~jVbx0~jXbau7gYbau7gZbau49\bav=u^bx0~j_bavuiH
P@~@kHx@~@>,>,>,>,>,>>@@} "| B,>v	 t,,>v,,>u "|,>, "{,>,>t,>y,^,^,^,^,^	 },^,^,^,^,^,~ ,> ",>,>},>} $~,>,>},~ 	D"
avolbx0~jqbx0~jsbau7gtbau7gubavywbav=oybx0~jzbavuH@~@X H(@~@` HX@~@h	 >,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>!>@@} "| B,>v	 ,,>v,,>u "|,>, "{,>,>t,>y,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,^,~ ,> ",>,>},>} $~,>,>},~ 	D"
avpbx0~j
bx0~jbau7gbau7gbavybav=nbx0~jbavuH0@~@ !HX@~@ !H@~@	 P">6Q	(*l,>,>,>,>,>,>,>,> @3,>,>,>L>@@x " B y,>,	D"(IV"bav"bauI|%`lE
auPX/bx0~j3bx0~j6	 
8 y,>,"M$N$$. 
5B>> N+@ \ Xx,>>	 @,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~ ,> ",>,>},>} I $~,>,>},~D bau7g7bau7g9bx0~j@bavuJH`@~@8 LH@~@@ LH8@~@H M>@`@pD2((O av0av @xDM2+gg	    ( 0 8 @ H P X ` h p x!	 !!	!	! 
!(
!0!8!@
!H
%`!h!p!x""	 """ "("0"8"@"H"P"X"`"h"p"x###	 ## #(#0#8#@#H#P#X#`#h#p#x$ $ $!$!	 "$ "$("$0#$8#$@$$H$$P%$X%$`&$h&$p'$x'%(%(%)%)% *	 *%(*%0+%8+%@,%H,%P-%X-%`.%h.%p/%x/&0&0&1&1& 2&(2	 3&03&83&@4&H4&P5&X5&`6&h6&p7&x7'8'8'9'9' :'(:'0;	 ;'8;'@<'H<'P='X='`>'h>'p?'x"?	 D	 L#`   ! ! " (" 0# 8# @$ H$	 U P% X% `& h& p' x'!(!(!)!)! *!(*!0+!8+!@,!H,!P-	 ]!X-!`.!h.!p/!x"/""""" "("0"8"@"H"P"X	 f"`"h"p"x##### #(#0#8#@#H#P#X#`	 n#h#p#x"""" "("0"8"@"H"P"X"`"h	 w"p"x##### #(#0#8#@#H#P#X#h	 "x!0 ("( X `!(	 "8.$%P'x	 'X%X&`%'h$h%h%`$p&X&$X&////	 / /(/0/8/@/H'P%p$`'p&p&x'`,,,, 	 !,(,0,8,@,H---- -(-0>-8-@-H... 	 *.(.0.8.@.H*h.+h&h'H(((( (((0	 2(8(@(H)>))) /)()0)8)@)H*** *(*0	 ;*8*@0*H,&P -*01122334	 C4556677889	 L?9::;;<<=	 T-	 ].= !!""##$$	 e>%%&&''(()	 n.)**++,,- v"D au-*av-@auCVavI|H@	~?l} }\H@	~?l~ ~\H@	~?l \H@p@>/O~@ ` H@p@>/O~@ ` H@@#~@  < @avUav.:HkL~ 	OFf:eV&1Pbav\gbavbauIbavbau]'bau99ba^pe	 "Q,>,>,>@ |"0$1/$+++ }&13f+ 8Zp	",>$2,>$2,>, + ~ &GF+Zp,>$2,>$2	 ,>, 5V | $GD+ 8>~aX+.,>, }: }	(D
(<0$<"32v++|.&3(4Gf3p|.&4(5Gf4	Q%|.&5(6Gf5|.&cF++"6+-"GB"=+>+?$a	*>+@$a/$2dH+B $GDX+] $<$32$}+G | &GF $
EO"b$cGbb"c$dGbc"d$eGbd+[Z`,>$a,>	(@X$2,>"e,>, "GBX Xx,:H>~,^,^,^,^,^,~	 `0 `$@`$`$$PX:PX8PX<P t|,>,>,>,> |41	 "Ai .6 }+rZp,>"v,>"v$2,>$"$w,>, \x,	 q>~.83x+k,^,^,^,^,~$X0 X 
|,>,>,>,>,>	 z,>,>,>,>,>,>:>@@{ "z B@@x@@ " $+@@.""3b+,>t,	D"bavObavZbau]'\g|ofbavpbau]'q
avwbx0~j|bx0~j~	 
,>t,,>s,>; "z,>,,>r,>; "z,>,":$"[
|";$"	(
|"x,>,>"{,>"y,>,"cBy+>~"y,>,>{	D""z,>,f>~+"w,>,>"x,>"w,>,>,7>{+->| ">z,^,^	 /,^,^,^,^,^,^,^,^,~ ,>> ",>,>},>} $~,> 7,>},~D"bau7gbau7gbau99bau99
bx0~j.bavu7H68@~@7 9H5`@~@7 :H7@~@7 :0 x0 zD5D D$D(D-((? au49av=nauI|0auI| @xDM2+gg @avUav.:HkL~	 @ !"$	/ B $ . ."
*
/. B.$1d	(@+,~x <x@f ~."$ . .h&	 P.$1d+
4F ",~@,~x<,>,> ~@@p 8 ( p	($% }. *. ~ 
.
 &}b$4B @ &} Dp("=( ,^,^,~x(	eV&1Pbav\gbauIwbavubau2|bau7gCL4CHWCL	 %,>,>,>,>,>,>,>>@x@p y"p$"Z ."p	"(.1B+e/"+
0+2+b+M+bZP,>"q$qh/$.,> "	 6,> "~,>,"rh/"4ba &/ 2d &/}2d 	 E
@? ~ 
r }rsfs$ 
t|sfsd.F} $2d}+G:~@@}	 @(G.1<+L x. P@.8@/+:ZP,>"q$qh/$	 P.,> "~,> "},>, } t |fu(h/( &/ t	*X|ufvh x . P +^ . H."1b+] 8@	"T@a>+d,>v,>w,>w,. >~+,4\g z. P +j z.	 i@@."1b+h>~,^,^,^,^,^,^,^,~0 P$H$P$H	 r$$H <0<<0D2,>,>,>,>,>	 z>@t |!"cB`+,>, 2>+@ |,>,>#,> "~	"(,>, 
`J6@~+>~+@6@~"G`T+&" . &" "du ~f.<>~	" aJ+ = $< &" . &" "du@
j.&	"@1f+r">,^,^,^,^,^,~@X X,>,>,>	 %,>,>,>,>>@@x z*xh
/*/
{/*3*{O
 4(F 	(Q-95 $6 &" 
.
 &" ydy"4B5  @x+6=&.	 @6 4 =D $6 &" 
.
 &" ydy" .1|	(
D>+B /" ydyb 4+D ydy|+F.&1f+7 {@	 G .@@."1b+G@ . 8+^ $& &" 
.
	 P O &" ydu4@4TS "GaR+^@ .$
$$ 	"A*@X.|
4z."1b+U4T^,>v,>{,>w,>~/828+L { x	 "*`h/ /54c@@+j,>,>#,>,>~aB+j,>v,>{,>w *@i,>~. 3`+d z4@o,>v,>{,>w,	D"au4.%bauIw,bau2|8bau2|SeOoancau:Yxav=n#eOoan]eOoani	 @n>~ c@@+r,>,> b@x7| ">,^,^,^,^,^	 w,^,^,~@@(<<XXD
D,>,>,>,>,>,>	 ,>>@x@v x"P$"Z x . @x ."Q1B	(U P+7/"+
	++4+(+4ZH,> Q"Rh/".,> },>	  |,>,<Rh/<4|3 $/ 2b $/|2b 	"Q
 | SvS`T" T |hS`Tb.16+".8 .&	 ! F~@ Dx |.,> "|,> "{,>,/>~+  @ZH	"@"*,> Q"Rh/".,> |,> {,>, { t {dy$U	 UQ2d>+6,>v,>w,>w,:~>~+4UaT+= b@+=,>v	*T;,>W,>w,>~A4h/4 $/ UvydV"! ( F/	"A"TC3B+J+H . $V3@+J,>v,>{,>w,>~.81x+E	 L>|,^,^,^,^,^,^,^,~0 H$p$H$p$$p~<0 T:@x0xDE	D"eOoannau:N|bauIwbau2|bau2|&bau2|/eOoan5eOoan<eOoanI	 @ W,>> |,> "},>,% { pd` $},>,>,x>{,^,~	 "`@,>,>>,>{ {^p,> "},>,# `X+h>~+j "|	 @h,>,>,|>} >},^,^,~,>,>,>,>,>,>,>,>	 @q,>,>,>>@@} "| B,>v,,>v,,>u "|,>,W "{,>	"y,>t,`>y,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~ ,>v " ,>,>},>} $~,>,>},~	D"
au49W
av=n`
auI|mbx0~jqbx0~jtbau7gubau7gvbx0~j{bavuH0@~@0`H/0@~@0hH0`@~@0p>((>lE,>,>,> |>&" &" 6/ | 
	 P(.
(6v7< =&
.
 ( 6f72@	(4f (/& 8f8*@4J & + .7@+ 4+	 D D."1b+aR+`T+`\aR+/`T+/ *(JX 9% 	 *". .*909 P4J/="!4J/ "O+- 
.
  	 *(V 
(
. V"6.<3|+(:`@4R1 $@4T2 "G	 3,^,^,^,^,^,^,~<<0D,>,>,>	 ;,>,>,>,>>@ 8@@@@ v06$0Z@ v@@P@@P 	 
TD. B~ ~"71B+/"+
H+J+W+f+ZH,>"7 }$8	 Lh/$.,> "|,> "{,>, { { &(FcF+U "+U	 "U " BP>~+ZH,>"7 }$8h/$.,> "{,> "z,>	 ],,>z,>y {"8h/",>, BP z"8h/" B|>|+	""f ~69h/6ZH B{$7 ~&9h/&. ." B{4v 	 n.$ 2b B~,>{ z/~,> "z,> "y,>, /|.$	 w D| y B y B | Bx, : |f: |f;b/|58 	 ". } D.<@@} 8/|>~+m!"GB 8:+C1X+
 	@.+ @.<+=
	* ++# P5D 2@P+@ .6@+. 1`+  @P	(+, 2@P+*Z@// @P & $ .U D.&<(<	"D! H=$+,6@P+* 2@P+*  @P@ .@@. 1`+'(*+, PZ@	D"av

auM.:bauLAbau2|Pbau2|]bauIabau2|ubauIzbauL@	 
P+/ @P 3@P+2! 3`P+2,>=,>=,>>,>~>z,^,^,^	 4,^,^,^,^,~0 H$$H$$$$$$ }<0$$@D	 <D>,>,>,>,>,>,>,>> v,> v66$6	(D*(E 1,>, B"1/"+
H+I+X P/"+
K+N+L+P  @P	(M+_ PZX. @P+_ZX/P/" BP ( & .U$D.	*@ V(2 2 @=&S+_ ." 2@P+]  @P@@+_ ZX.	 "^ @@@~ZX@@~ < .~ @} .~"31B+*/"+
f+h	*A g+z++ZH,> 7"3h/".,> |,> {,>, { UUo P/"+
q+s+t+r "+w@+w,>=,>7,>>,	D"bauL@+eOoan1bauL;
au:P>bauL@NbauL@PbauL@]bauL_bau2|n	" @"v>~ 4 zd4b>~+) P " 5h/ / 5[@f4b6	"TP$4D,>=,>8,>>,>~ZH,> 7"3h/".,> {,>	 ( z,>,,>z,>y 5h/ ,>,>,>|+)=)85h/8	 PZH @{"7 3h/ .." Bz {4x) .$ 2b 	 Px z/,> "z,> "y,>, y P y B @x /.$	*@! 6d7`7&,>,/5<(:| .| D{ </>~+	"):~+c b@78 ">z,^,^,^,^,^,^,^,~$$X$$X	 2D$@$@`<$$@0|0DBD
D,>,>,> :,>,>,>,>,>,>,>	D"eOoanveOoanbau2|bav
bau2|bav#bauL@1bauL1lE 6 4 s"j$" s$j$$&k(k3F+I	*@F,>=,>l,>>,>~,>, Xx, \x "z,>,: "y,>,>,>	" O "j$"$k0D+Y \x, Xx, \x "{,>,: "{,>,>	( W,> >~1V+[ +\0T7 ">w,^,^,^,^,^,^	 `,^,^,^,^,~ ,>= ",>,>},>} $~,>,>},~	D"bx0~j=bx0~j@eOoanHbau7gIbau7gJbau]'Rbau]'Sbx0~j]bavufH,(@~@- hH+P@~@- iH-@~@- i>0 p0 `$$$$D2@bauL@kbauL@k((l au@yav=olDd0lDd @xDM2+gg	 hVhVxh.%%&&
'
'(().%%	 &&
'
'(()-= !!"
"
##	 $$>8899:
:
;;<<^h	 iij
j
kkll

"aD"avS#lF9avbav\gbau?'bauIbavbau]'bau99bau7gbavu	 "@(",>,>,> }Z,>$:,><;";,>, <<"<2X+.	 "A+ | $bD+5@+7"=38+5"=."2x+5 "=/ |	 U3 $ D+7,>=,>>,>>,>~>~ ,^,^,^,~$0 p	"@ <6
p6$t$tDN,> Z,>$:,><;";,>,$<	(EUD&M2B+G@+L&N2B+I "+L,>=,>N,>>,>~>~,^"@M,~$$$DR	D"bau,avWE"bauI(eOoan6bau?';bau?'<avWE?bauICeOoanK	 O,>,>,>,>@ }Z,>$:,>8;"w,>, "x$x	"AA*W36+^$x.$2v+^ |R` (x/QF+t5B_ <+h0B	*E"U `+a <+h0B+c <+h0B+e <+h,>=,>{,>>,>~O	(Ah+o .&y2F+o |(yXH(zQH 4+q.$"z3$+i	"Tq1T+t,>=,>N,>>,>~>~,^,^,^,^,~`6
`$
$	 y$$$`DB,>,>,>,>>@@ z,>,>~ "|,>, y	 Q "BBX `bz"z8{0X1X++<{/<+	<{/< .&	"
 4+ 
$* &" . &" |d|@
j/424+"0X+$ "|,>,?b} "{,>,	D"avWEObauIUeOoangeOoansbau?'wbau?'xbau?'z
au@y{bau99	 
 $& &" . &" "{,> "|,>," }t~	 * b/< "z,>,>~2\++e0X+= "|,> "~,>,O 	 @ ($& &" . &" |d|[}f }b}/< "{,>	"1,4<v $& &" . &" "z,> "{,>," }	(@9t~b/< "y,>,>~+10X+M $& &" . 	 *B&" "|,> "},>," }t~b/< "{,>,>~2\+>	 Q
J "|,>,?b}>+w0X+f4|[ $& &" . 	 *S&" "|,> "},>," }t~b/< "{,>,>~+N "|	 ([,> "},>,O $& &" . &" |d|[}f	"d }b}>+w5Xt $& &" . &" "|,>	 Tl "},>," }t~b/< "{,>,>~2\+f "BBX+w,>=	*u,>{,>>,>~>{,^,^,^,^,~@X0 |
$@|.<X}`<	D"bau]'bau]'"bau]'1bau]'<bau]'Hbau]'Ybau]'qeOoanvbau?'{	 E(,> ~4<1|+,>=,>{,>>,>~ "
$$5D	"T"U(";",>& ,>$ &!,>,>,>~,~$
$$
$0	D"avWCeOoanbavbau?'>,>,>,>,>,>@ | .6 |5P+8K.8"K {$x	"E(T**.+<8K.8"K5B. $+70B+0 $+70B+2 $+70B	*U"2+4 $+7,>=,>{,>>, >~O+= .(z2H{+=(y	"D" ;2H+=4y <+?.&"L3&+81\+C,>=,>{,>>,>~ZH	"C,>"L,>"M,>,>,>~,^,^,^,^,^,^,~0 X6
`	 L$`$X`,>,>,>,>,>>,>{,>~ "~,>, y "cBP*U T+Y"I${5DY,>=,>M,>>,>~^~,>,>,	D"avWC!bau?'(bau?'+eOoan5eOoanBbavF
av=oMbau99ReOoanX	"A(P [ 6J"J0B1B+^+`<K/<+a<K/< +j $( 	 "Tc&" . &" KdL"4Bj,>=,>M,>>,>~.81x+b	(Pl6J0V+}"L,> "|,>, "{,>, $( &" .	 P
t &" Kd|(,> "z,>, "z,>,/<>~2\+q+8	"}0V+ $( &" . &" Kd|(,>"L,> "{	" ,>,! "{,>,/<4< $( &" . &" Kd|	 (,> "z,>, "y,>,/<>~+>~+E0V+$ $(	 ( &" . &" Kd|(,> "|,>, "{,>,/<	"PE>~2\+"L,> "|,>,>+E0V+94|0 $( &"	 ' . &" Kd|(,> "|,>, "{,>,/<>~+%	 A0 $( &" . &" Kd|(,>"L,> "{,>,!	"@8>~+E5VE $( &" . &" Kd|(,> "|,>	((A, "{,>,/<>~2\+:>} >~,^,^,^,^,^,~ I0 ~0 }
X	D"bau,ZeOoanibau]'qbau]'zbau]'bau]'bau]'bau]'.bau]'B	 K$@|< PDED
,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>h	 S>@@} "| B,>v,,>v,,>u "|,>,{ "{,>,>t,M>y	 \,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~ ,>= ",>,>},>} d $~,>,>},~D"bau?'JlDdNbx0~jRbx0~jUbau7gVbau7gWbx0~j\bavueH<@~@<p gH;@@~@<x hH<p@~@= h>((i avyav=ulFO0lFO @xDM2+gg DavfavUav.:HkL~	eV&1Pbav\gbav_bauIbavbau]'bau99bau7gbavu	 E(,> 4<1|+,>	,>
,>
,>~ ,^,~DV,>	 * ,>,>,>@v }" "!5B < 8+,>	,>",>
,>~O	("*+ .&!2F}+4" 6+."3b+1V+,>	,>#,>
	 ,>~ ,^,^,^,^,~0 0$DBDZ,>,>,>	 %,>,>,>,>> y,>,>a },>, x B@@ X`[ &	(P-+4 
$* &" . &" \d\@b/& ]2&+.	((6<]/<! c@}+:"] ^+:@ "} .2Z},>"^.,>*>8_"_,>,	D"bau,avWEeOoanavWEeOoaneOoanbav_!
avy#bau99*	 *@ B} $& &" . &" } Bx, `t`b	"@
I/<5@M _ "{,>,>+N"_3@@>~5<<Z},> ^,>	*PQ"_ ^,>, B} } @x {,>,ba>z,^,^,^,^,^	 Z,^,^,~@@ <$@X0 }
$H0 H
`X< @,>	 * b,>,>,>@ }" "!5Bh < 8+j,>	,>",>
,>~O	("*k+o .&"2F}+o6! 4+q."3b+k1T+t,>	,>",>
	 s,>~ ,^,^,^,^,~,>,>,>,>,>>,>{,>a "~ |,>,	D"bauI@bau]'KbauISbav_^bav__avWEbeOoanieOoans
av=uw	 (}^~,> y,>, <4=	 $( &" . &" 4	(U(d5"4B	,>	,>9,>
,>~.<1|+<4/<"56^!$bD|	("+Z|,>$6.,>$^,>,>:,@>~Z|,>"6.,>	*86"_,> $( &" . &" 4d7(,>,/<	*(5V"6_ "z,>,>+$"_3V@>~5<"7 Bx "|,>,b	 EU 'Z|,>$8,>$8&9,>,>,3\:+/,>	,>",>
,>~>{	 0 >~,^,^,^,^,^,~$@|<0 }$|0 |< P$| 80 {
D
	D"bau99|bau,eOoanbavbavbau]'!bav+eOoan.bav_9	 ;,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>U>@@} "| B,>v,	 @C,>v,,>u "|,>,# "{,>,>t,w>y,^,^,^,^,^,^	 L,^,^,^,^,~ ,>	 ",>,>},>} $~,>,>},~D"lFO;bx0~j?bx0~jBbau7gCbau7gDbx0~jIbavuRHh@~@@ TH@~@H UH@@~@P U>((V 0oqPH %	R(WzL^RpCR<hLIRz*oLRKSRK)LhLRMboLR\|^oL!	ba^];Ral@GDRamabtRamk.banF:Ramk.RannbanF:RgYdoL%Pb	S'h_S'w S'{+S'|JS(OP
hP
|cu6
S'`m:L	S'e2
LS'fU=L!S'fcL%S'qjLS'|SS(
LhLP"ALSVc%K	P%TsPh>*SXS=,SXfSSXvLhLP&MP& hP&&LS^bALr	S^r}LmP|>?S^ssS^t0FLrS^}.oLS^}}L`S	LSlhLP&,	P&.7P]2P&ETP
-ZPT "V%P+JP
TC>~,	TC?$TY5=LiTYT%kLmTYT=HLeTi1QL
Ti=:L^Ti:#TiJhLTuf	Tv)xL(
ai|U
axwU3Y]:L^U3ixjL`U3s!HLeU3uCU3v<L(	U4<hLU7H@LiU7J#U7ZhLU83U8(,hLP7UV?VPP:jUW0tUYhdLXYYZZ	[P=NUl	
Pa.7tV,V}V,V}	PAWPFf%WPGF	WPGhPiPi1PjPjPj^Pj`PkPk	PkPkQPkQPksPI]jPI]kPkzPk{Pzoq W2w>( s0sH @	,	 ,>,>,>,>C"',>Q"q X"p"1B+0B+*C#p B 2",	"" 0b
+*Q"q*X"p"1B+,5D 0B	( +- "D;+ ,5D/:1B
@2B+7A+- "D;+	 "7D,~Z5D,Z4D)`D+3`D+4`D+5`D+6`D+7	 P"@,~ $BD+8+; $BD+=+@+B,^,^,^,^,~L	((*,>*,,^,~,>-,+,^,~ C:1B
@ B +	(D"3 $#,~ $$,~ $&,~ $',~ $%,~L,>8,.,^,~L,>:	(P
;,9,^,~L%,>=,;,^,~L,>?,>,^,~L!,>B,@,^D,~Iz#,P$(H
al7;Ral@GDPaH
xS'hS'wS'{+S'|JS(OS=BH
hP
|S'`m:LS'e2
LS'fU=L!S'fcL%S'qjLS'|SS(
LhL	D"
_])$
_]*#-u='-u>%
T]-&-tP	AP&'
PqeHP/SHPzoqgR6oHnyHD8@XHnyHD8@8HnyHD8@@HnyHD8@(HnyHC@H@X"p" $"D $!D $'D $D1B+$0B+$	 D C#p &0F+Z4F,0f &4B,1B+,+"6@1B	(Q""+,B=f +,C%pP &4B,1B+,+*4B,1B+,:	 @D*B1&+( "BQ"q X"p"1B+:0B+:C#p &0F+	 (D(3Z0f &0B1B++94BB1B+BB=f7+BC%pP	 ;@@0B1B++A:4BB1B+BB1&+>Q"q X"p"	""D1B+R0B+RC#p &0F+Z0f &0B1B+],>	 " L "B,^B>4B]1B+]B=fO+]C%pP@@0B	"DU1B+],> "B,^B:4B]1B+]:B1&+YQ"q 	 ]X"p"1B+m0B+mC#p &0F+Z0f &0B1B	("f+w,> "B,^B>4Bw1B+wB=fi+wC%pP@@	 n0B1B+w,> "B,^B:4Bw1B+w:B1&	(w+sQ"q X"p"1B+0B+C#p &0F+Z4F0f &	"4B1B+,>,>,> &B=f,^,^,^+		(E4B1B+B=f+C%pP &4B1B+,>,> &	 A@ B=f,^,^+4B1B+:B1&+Q"q X"p"	""1B++0B++C#p &0F+Z4F70f &4B71B+7	 "!,>,>,> 	 &B=f$,^,^,^+)4B71B+7B	*"*=f'+7C%pP &4B71B+7,>,> 	 &B=f0,^	"@2,^+64B71B+7:B1&+3Q"q X"p"1B+K0B+K	 D ;C#p &0F+Z4FW0f &4BW1B+W,>,>,> 	 D(C &B=fD,^,^,^+I4BW1B+WB=fG+WC%pP	 DL &4BW1B+W,>,> &B=fP,^,^+V4BW	"T1B+W:B1&+SQ"q X"p"1B+k0B+kC#p &0F	(@"]+Z4Fw0f &4Bw1B+w,>,>,> 
 &B=fd	 Qe,^,^,^+i4Bw1B+wB=fg+C%pP &4Bw1B	(n+w,>,> 
 &B=fp,^,^+v4Bw1B+w:B	"v1&+s@B,,,^,~H0H "B+B;USERID:(H;PASSWORD:H;CHARGE:H
;DATA:HHIz#,P$(H
xS=BHH
hP
|P	AP,cH},d(,d,'	D",d-:,d.7,di0,di3,djK,dkD,dkGD,dlP,dlS,dmkT"am"H
PqeHP/SHTiJhLT:sTuf
]I
wh)wI
I
7@Ignx~PkPksPzoq H@
H@((s@5H@T	,>,>,>,>C"{,>@@@@Q"q X"p"1B+0B+~C#p B	(" $)D $)D $+D $DQ"q X"p"1B+)0B+)C#p	" &0F+~Z0f &0B1B+Z1B+Z,>,>0B*1B:	" 7+$0B 1B07+$0B)1B97+$0B%1B57+$	 """0B1B+,^,^+'4B?1B+?B=f%+?C%pP@@	 *0B1B+Z1B+Z,>,>0B*1B:7+:0B 1B07+:	 @ 30B)1B97+:0B%1B57+:0B1B+,^,^+>	 D;:4B?1B+?B1&+;Q"q X"p"1B+O0B+OC#p 	(@@D&0F+~Z0f &0B1B+Z,> "B,^B>	(EL4BZ1B+ZB=fL+ZC%pP@@0B1B+Z,> "B,^	 @UB::4BZ1B+ZB1&+VQ"q X"p"1B+j0B+j	 D]C#p &0F+~Z0f &0B1B+t,> "B,^B	 D(@f>4Bt1B+tB=ff+tC%pP@@0B1B+t,> "	 nB,^B:4Bt1B+t:B1&+p@B BQ"q 	 wX"p"1B+z0B+~C#p B+,^,^,^,^,~L,>~, ,^,~H0,^,^+ZHHIz#,P$(H
xS=BHH
hP
|P	AP%$,dDj,dEf,dTp@
PqeHP/SHgnx{PkPksPzoqH@Z B!" 4 ZB	  6@1F &(F $.4 v 0D w F 	 $
 	 @(H.(H.(H.4
 , 0B+x	 " dD+z`D	+{,Z5D "D;+O@C" BS"} B	( " }l" B " B ~l" BC"~ B l" B l" B@@	( * l" B " B l" BC"o BC<, 4"@S$"(D	 A3 ",4 "247O@[+<@@ " $ D $@4:	 ;  B7@: "+4,~ "`44$P4FP "24E	 @@DO@Z+I@@ " $ DC$@4 7@Q(7@Q(7@Q(	 D L[H $ X( 	b3+,~ "24SO@4Df+^@@ " $	 AU D@4: 4FfC" B  B "!$,4+	* ]4+dC"[ BZ B "!$,4+4 " B,~	 "f " $ DC$ DC$ DA4l@@:+X " *4O@	(n+^ 2D+rl" C/~`L
,>t,,^,~0	@PPw,>w,u,^,~D+xL^,>{,x,^,~DIT	 @(,^x+oL,>,|,^,~,^x+o;6w,Iz#,P$(H
oZ7/P*Hba^];
al7;Ral@GD!#+PaH
x	KHY4S'h_S'w S'|JK{
ASfS=BHS=H
hP
|cu6
0';ow`K+m.>nr
b9P"ASGLP	APzOoT"am"H
P
LA1_` LA1v*LA1vf
DqPqeHP/SH
I+PYL=9SYPc"EY\|*lTi1QL
Ti=:L^Ti:#HB(HB)
r:^STufP	y&H
ai|
awU
axw
b;d1;,~7S#27O]<9M#*P9AHP2iO/L``sZnxO p
gR6oH@nyH@(@HnyH@(@H@
pH@@nyH@(@	H@nyHD8@HnyHD8@H@+0B+'C#p B6#0b
	(+'Q"q X"p"1B+
0B+'pE$1B$1BH$0b+'D	" DQ"q X"p"1B+0B+'C#p BQ"q X"p"1B+0B	("+C#p &)0F+'+C#pP* B  $ 	0h (	 "4 ,++,^,^,^,^,~L,>',,^,~0H"@*,>*,(,^,~FjRpCR<hLIz#,P$(H
x	KHY4S=BH
hP
|P	AP,cI,cJ,cK,d
PxT"V%P+JT"am"H
DqPqeHP/SHPkPksPzoqgR6o#H@"1B+0B+C#p B6#0b
	(+Q"q X"p"1B+
0B+C#p BQ"q X"p"1B+0B+	 C#p B  0F+ 7@ &$&&6@: H GQ"q 	 DX"p"1B+1B++C#p +!C#pP 0DP B	 ""Q"q X"p"1B+%0B+C#p BQ"q X"p"1B+*0B+C#p	 * B Z5D-, `D+ 1B+@ !7+; 	"30B+N2%+N 0F+:$$ 7@ "&6@:ZE+		 @ ; `B	+ 0B+ "D;++ ab +L !	 @ D+ 3e+N 0F+K$$ 7@ "&6@: E+ 	 L !7+;  1F 1F+"6A+U4[	(@ U+V,4[. G ,, 1B,a+. G ,X 	 @(] 1D,a `B	+
+,> 4F{XQ$h<F{	 fQ$h<F{Q$h<F{Q$h<F{Q$h0F+o	"n6@+{((H~8Q$h<F{Q$Bh<F{Q$Bh<F{Q$B	 @wh<F{Q$Bh8=fd $" 7@ && C,^,~	 (,^,^,^,^,~L,>,,^,~HH L`,>,,^,~	"@"@A+Le,>	,,^,~L^,>,
,^,~@A+
@A+	L(	*P
,>,
,^,~HPE&PG+R,>,,^,~L,>,,^,~HIz#,P$(H
al7;Ral@GDw{Na\[PaH
x	KHY4S'hS'|JS(OS=BH
hP
|SGLP	AP,cM,c\%,c]*,d
T"am"HT&cQoH
-X2@;}K;}LLA1PTC>~,PqeH3v<L(U4<hL1;,~+?!9LSO|u VxC,P9AH
H@nyHFx@	xH@nyHD8@8H@,>,>C"J,>Q"q X"p"1B+0B+MC#p B6#0b
	(+MQ"q X"p"1B+
0B+MC#pEBQ"qX"p"1B+0B+M	"AC#p BQ"q X"p"1B+1B++C#p +C#pPO 	"@0DPP BQ"q X"p"1B+0B+MC#p B  1F+P	 P"" 0@+&-4+R4%+R,>,>,>7G+T "	 *& &6@8 8(H(F.0fP &P,>X UQ$(	"@ 3H<FGQ$(H<FGQ$(H<FGQ$(H<FGQ$(8	 @ ;Q$*(J.H<FGQ$B(H<FGQ$B(H<FGQ$B(H	(D<FGQ$B(H8=f2,^" U,^,^,^,~,^,^,^,^	 @EL,~L,>M,,^,~HH ,'+",>Q,N,^,~ +- UH H Iz#,P$(H
x	KHY4S=BH
hP
|P	AP,c^,c^,c,c,d
T"am"HT&cQoH
,$TC>~,PqeHHH
K-PeHV`G&XYP:]HPzoqH@C" ,>Q"q X"p"1B+0B+#C#p B6#0b
	(+#Q"q X"p"1B+
0B+#C#pEBQ"qX"p"1B+0B+#	"(C#p BQ"q X"p"1B+0B+C#p &%0F+#+C#pP&	  B  $Q 	0h (4 ,+',^,^,^ ",^,~L,>#,,^,~0H,>&,$,^,~Iz#,P$(H
x	KHY4S=BH
hP
|P	AP,c`,c`
,ca,cqT"am"HH
DqPqeHP/SHU8(,hLP9AHPzoqgR6oH@"1B+0B+C#p B6#0b
	(+Q"q X"p"1B+
0B+C#pEBQ"qX"p"1B+0B+	EC#p &0F++C#pP B  $ 	0h (	"4+!,^,^,^,^,~L,>,,^,~0H,> , ",^,~Iz#,P$(H
x	KHY4S=BH
hP
|P	ASXfSSXvLhLP,cq,cr
,csT"am"HH
DqPqeHP/SHP9AHPksPzoqH@
	(+Q"q X"p"1B+
0B+C#pEBQ"qX"p"1B+0B+	EC#p & 0F++C#pP B $BD $ 4#	 @@ I +$,^,^,^,^,~L,>,,^,~0HLi,>!( ",,^,~+!,>$,",^,~Iz#,P$(H
x	KHY4S(OS=BH
hP
|P	AP,cs,ct
,cuT"am"H&cQoH
DqPqeHP/SHO`
PkPksPzoqH@pHnyHD8@hH@
	 ,>,>,>,>C"(,>Q"q X"p"1B+0B++C#p B6#0b
	(++Q"q X"p"1B+
0B++C#pEBQ"qX"p"1B+0B++	 "(C#p BQ"q X"p"1B+0B+C#p &-0F+++C#pP-	 " B ad+"6A+7A+" $ 	0h (Q	 "4 6Al"	4" @@@@@@+.,^,^,^,^,~"@*L,>*,,^,~0H,>.,+,^,~Iz#,P$(H
Ks	?F"TfRK)LhLPP?H
x	KHY4S=BH
hP
|P	AP,d,d
,d,dT"am"HH
LA0{ @
DqPqeHP/SH`sZ%O.jPkPksPzoqHnyHEX@pHnyHD8@hHnyHC@`H@
	(+nQ"q X"p"1B+
0B+nC#p BQ"q X"p"1B+0B+n	 "(C#p BQ"q X"p"1B+0B+C#p &p0F+n+C#pPq	 *U* B 0"0b+r+
+"+&+++8+B+2+O+U+[+`+"	(
"+r Z &J4,f+t  $ 4% ,f	(**+t ad+w $4)  &J+.,f+t 	 @P3 ad+w $
 41 ,f+t " C ad+w	 D
A; $ y46 $3Fy+z4H{.$+t ad+w	 ED $ |4=4H} [ &J4F $ZJ4I $	 @L\$@,f+t ad+w $
 4K ,f	(EU+t ad+w $
]4Y ,f+t  $4^ & J4b,f+t	 fZZ/$$(Bq &/&&. E,~,^,^,^,^,~L	(
n,>n,,^,~0HLr,>q,o,^,~,>t,r,^,~Lm	*w,>v,u,^,~HH+t.$+tH\" @ *,f+t@ +a"u7UI+t	"[pKz#,P$(H
x	KHY4S=BH
hP
|P	APP&MP& h^a|S^r}LmS^ss"S^t0FLrS_lhL,d,d
,d,dT"am"HH
LA1_` 
DqPqeHP/SHJ052fi~$
Bi~$
8i		+rWE+[Tuf@P9AH
KPeHYP:]H`sZdO`
bO`O`
{O`
O`O`
PkPksPzoqH@@
H@@nyHC@@H@
xHnyHEX@
`H@@nyHC@
HnyHEX@
H@@nyHC@@HnyHEX@(H@Z7@+,>,,^*h,~,> $
4,^ 	 ED `f+`f++
`d+`f+`f+`f+ F,> 	" !+d,^ H,~,,~~`@,~adl+afl+
lAadl+l+z#,P$(H
P)OHPu=H
x	K4S'hS'wS'{+S'|JS(OS=BH
hP
|.a5+P	APT"am"H
LA0l_LA0{ @LA1 O@LA1_` LA1`hLA1vf
DqPqeHP/SHH
F
R6oHnyHD8@0HnyHC@HnyHEX@xHnyHD8@HnyHEX@HnyHC@XHnyHC@(( sZ0sZH @
	" 1"+,> " \$@f " Q$T@+ + " \$@f,^1H	(D"+1H+1H	+1H	+1H
+1H+1H+1H)+1HA+	"@1HB+"+$ "Z1"@+?JSYS error: 
L,>,,^	 P
 ,~L
,>,,^,~L^,>,,^,~L`,>,,^,~Li* ",>!, ,^,~L,>$,",^,~R(WzL^z#,P$(H
^i
^i
^jA
^kB`-))`-*	`-*	`-+`--
P*Hba^];%PaH
xS=BHH
hP
|(T#SGLP	APS^}}L`S	LT"am"H
PqeHP/SH
Pa.7teo9DP<*oHH ((& o9D0o9DH	D"$(yHM"P?)z7)Ou=*a=Bz	D"=~=f~=,O==|=lP
hP
|P"am"	D&cQo#
qe/SxTuf	y&	D"9$Azey:]:iZex`? =NxBwC@c?3olk71w8ByK'g72J;rrOV anF:8` a^pea^];a^&IXa a$ga avuau+au:au7gau=7au]'au99auIavavau2|auIwau3au,au7Hb0auPHh rOr]6r,7o"{(Vb
\v\vWxu 9Miq9N"9MPq9MPcz CCC&L:3w:4b:4Z45<GX~ m Mhm CGm2hm2
jm2[gm2m!4m7&\vzN*x =NxBwC@c?3olk71w8ByK'g72J;rrO0\u8z @xDM2+gg %@anmanl'Hhg'~	D"Hzf^7^5m2zU1z}aimbe#bmbuajA/}	@1z1z!banF:bau+eCnxeBC1eC6jeBB`VH[	 ,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>>,>p, @"Z0B(@+
 "Z,>,	`W;eCeCJeCW3eCEeB2
ba^];=Nxbau+	"D +,>p, "Q"A` @"[0B+ 0"[,>, 	"D D~+,>p, "Q"A` B~@"\0B+ 2"\,>, 	"D D}+ ,>p, "Q"A` B}@"]0B+% 4"],>, "$ D|+(,>p, "Q"A` B|,>p, B{,>p,	D"bau+
bau+
bau+bau+bau+bau+bau+#bau+&bau+)	 "+ Bz,>p, By,>p, Bx,>p, ,>p, By"Za@+4 ^	"E
(30@+H"[aP+7 ^0@+H"\aR+: ^0@+H"]aT+=	(@ A< ^0@+H x @x4`H 3 x+H x 44H0t+H w 	(A
@
D42H0r+H w 40H1p+I,>a+Q@ $" $cD+N. 	"*M1`	+JO @h1@
+Q2@b+S,>b,>z+S $: "GBh X~	 U z B z B y Bx $8.8},>,0T+_ x 4Ba$X	 A^."&"+c x 5Bb X+d$X."&" $6 .< *w	 fQ*	@b (b^+ "XBp "QBpR`pZ`p @pR`pR`p "QBp "	 DoBBp "b_ "b`Z`p "gQ"` BpXFpZ`p@@p "BBp "pBBpR`p	 *TwZ`pR`p $& UQ@p Th+T{++}+ &U *Q*	@b (b^	 (+  X@ Q@ +	 &U *Q*	@b (b^+  X@ 	 *QQ@ X@Z`R`+L+++++ + + B@p	(DA*+ + `` 3@x+ + Q@p+D++++	(D *+ + + + Q@p! G@p x/"+
 +%+"+$	"" \x,>c,+& Q@p \x,>c,0T+( `_@[X1@+3	 A**0@1@+.0@1@!+.+/ c+30@0+1 a+30 00`2+37d*3 d4P7 \x,>c, Px,	D"bau+*bau+,bau+-bau+/bau+0ba^];QeBC1#eCnx&eBB5	"6>y+S .&5 *Q*	@b (b^+  X@ Q@@@X\R`	 ?! B@ `a@@@@R`Z`! B@! ~B@@@! ~B@ 2@w	(A*G+I X@ Fx,>c,@[X51@+O0 00`2+N7d d4PR \x	(P,>c, Px+R,>e,>x >|,^,^,^,^,^,^,^,^	 X,^,^,~.p\p.p\p.p\p.p\p0@ppp	 a6$LL
L"LL,>,>,>,>,>,>,>,>	 i,>,>p, ,>p, ,>p, ,>p, `4<t0<
+t r $: b@h+v,>a,	D"ba^];6eB2
JeBBPba^];RBwCebau+jbau+lbau+mbau+o	""u>}+ $" 2@+} P5D{ X+ X$."&"+ X	 ~. &" $< ."5 RX@ Bx,>c,[p51X+
,>d+,>d+_p8 "2Bh+	"" P4F$ & BX+ @X,>e,>} ,^,^,^,^,^	 ,^,^,^,^,~L$L(,>,>,>,>,>,>,>,>,>p,	  ,>p, ,>p, ,>p, h4:)0:
+) $< 	*A
(b@p++,>a,>}+>"2@p+0]X4@0`$."&"7`1$<."5TQFBx,>c,	D"ba^];u`VH[ba^];,^,^,^,^,^,~,>,>,>,>,>,>p,	 "
F ,>p, 4 N0`+N h4<N0<
+N $: "bBh+P,>a	 E*TO,>~+m +
Q+b+U+W+b+Z+\+^ $"."  +a	 D
W$"."+a$"."+a$"."+`$"."	"^`Q@@Q@$<.],>,>c,[p0@1@	 "y,>, +~,>p, "Q"A` @ Z0@+ 8 Z,>	 @, +,>p, "Q"A` @ [0@+ 6 [,>,	 @
 @~+,>p, "Q"A` B~@ \0@+ 4 \,>,	"( +,>p, "Q"A` "JaZ+$^0D+""ZaX+	(Q"E
$^0D+""[aV+$^0D+""\aT+$$^1D+$,>a,	D"71wpbau+ybau+{bau+bau+bau+	bau+
bau+bau+	"
#>}+C R~ P ~ B @x,>K,@b ( 
Kb^+ L @m@@m	**E*,@@nR`n! @o G @o L @p@@p@@q B@q@@r@@s,>M,>c,	""Q(4@[m1@+>0@1@+90@!+: c+>0@0+< a+>0 00`2	*TP=+> d4\B,>M,>c, \x,>{+C,>e,>| >,^,^	 
E,^,^,^,^,^,^,^,^,~.p\plm,>	 "N,>,>,>,>,>,>,>,>,>>@ J0@+X : J,> @V, +[,>p,	D"ba^];#eC6j4eBB?ba^];@ba^];B1q9m1q9m8Mbau+V	 @ Y "Q"A` @ Z0@+` 8 Z,>, +c,>p, 	 " a "Q"A` @ [0@+h 6 [,>, @~+k,>p, 	 "j "Q"A` B~@ \0@+p 4 \,>, +s,>p, "	 E
(rQ"A` "JaZ+v$^0D+"ZaX+y$^0D+"[aV+|	(Q"A{$^0D+"\aT+$^1D+,>a,>}++ R~ P ~ B	""U @x,>K,@b ( 
Kb^+ L @m@@m@@nR`n! @o G @o	*Q(T
 L @p@@p@@q B@q@@r@@s! G@m,>M,>c,@[m1@+	 U
A*0@1@!++ c+0@0+ a+0 00`2+7d d4\ ,>M(,>c,	D"bau+Xbau+^bau+`bau+fbau+ibau+obau+qba^];eCnx	 (D* \x,>{++  Q@o,>M,>c,[m1@+)0@!+&,>c+*0 0	"U &0`2+(,>d+*,>d+*,>e,>{ >,^,^,^,^,^,^	 /,^,^,^,^,~,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>>@	(D@7"J0B+< "J,>, D+?,>p, "Q"A` B@(D@"Z0B+E :"Z,>,	D"eBBba^];eBB"ba^];*1q9m1q9uByK1bau+:bau+=	 @C D~+H,>p, "Q"A` B~@"[0B+M 8"[,>,	"D L +P,>p, "Q"A` @"\0B+U 4"\,>, 	(T+X,>p, "Q"A` @"]0B+] 0"],>, D}	(Q"]+`,>p, "Q"A` B}"Ja@+c ^0@+o"ZaZ+f ^	"E
(e0@+o"[aX+i ^0@+o"\aT+l ^0@+o"]aP+q	(P n ^1@+q,>a,>}+ } @~ V R } @x,>K, | @~	 E*v V R } @x,>$,@b ( 
Kb^+ L @m@@m@@nR`n! 	(U"P( @o G @o L @p@@p@@q B@q@@r@bs@ ( 
$b^+ L	*Q
T* @u@@u@@vR`v! @w G @w % @x@@x@@y B@y@@z@@{! (UG@m! G@u,>M,>%,>c,	D"bau+Cbau+Ebau+Kbau+Mbau+Sbau+Ubau+[bau+^ba^];p	(A
A*[m1@+0@1@+0@!+,>c+0 00`2+,>d+,>d+	(,>e,>z >~,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~!	*@$t u,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>>@ J0@	(@ -+0 : J,>, +3,>p, "Q"A` @ Z0@+8	""5 8 Z,>, +;,>p, "Q"A` @ [0@+A 6(> [,>, @~+D,>p,	D"eCEba^];1q9e'g&bau+/bau+1bau+7bau+9bau+?	 @ B "Q"A` B~@ \0@+I 4 \,>, +L,>p, 	 "E
J "Q"A` "JaZ+O$^0D+X"ZaX+R$^0D+X"[aV	*(P S+U$^0D+X"\aT+Z$^1D+Z,>a,>}+q R~ P ~	 @(U"[ B @x,>x,@b ( 
xb^+L@e@@e@@fR`f!c@g0G	*T*d@gy@h@@h@@iD B@i@@j@@k!G@e,>y,>c,[e1@+p	U(l0%00`2+o,>d+p,>d+p,>e,>|>,^,^,^,^,^	*@u,^,^,^,^,^,~}d|e,>,>,>,>,>,>,>p},@"Z0B+/"Z,>,+,>p,	D"bau+Abau+Gbau+Iba^];XeCjba^];p72Jzbau+}bau+	 (P* "Q"A` "Za@+ ^1@+,>a,>~+&,>y,>c,	(A*"
eCJ
ba^];eCW3ba^];%1q9m1q9m"Q"A` @ Z0@+> 8 Z,>, 	(=+A,>p, "Q"A` @ [0@+F 6 [,>, @~	(F+I,>p, "Q"A` B~@ \0@+N 4 \,>, +Q	 "E
N,>p, "Q"A` "JaZ+T$^0D+]"ZaX+W$^0D	*(Q W+]"[aV+Z$^0D+]"\aT+_$^1D+_,>a,>}+
	 Q*_ R~ P ~ B @x,>K,@b ( 
Kb^+ L @m@@m@@nR`n	"(T*h! @o G @o L @p@@p@@q B@q@@r@@s! G@m,>M,>c,	D"bau+4bau+6bau+<bau+>bau+Dbau+Gbau+Mbau+Oba^];^	" U
p@[m1@+{0@1@+v0@1@!+v+w c+{0@0+y a+{	 U(
y0 00`2+{7d d4\,>M,>c, \x,>{+
 Q@o,>M,>c	"(*,[m1@+	0@!+,>c+	0 00`2+,>d+	,>d+	,>e,	 
>{ >,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~,~,>,>	 ",>,> } *wQ*` O { @1D+4D1D+0F	(*+@ +.&1f+2Bb+,0D+),>,>,/" 	 @# 
b]+ T Vx,/"b >+, @ *wQ*` 	 , |1B+N |4BN "B,>|,>], { 
b]	 4+ b {1B+L {4BL "B,>{,>], 	 = z 
b]+ b {1B+L {4BL "B	"E,>{,>], z 
b]+ b >> "B> N "B "B,>,>,>z,	D"eCnxpeBB}ba^];~eBBba^];	\tvM:bHKE3"bHKE3&	 @R $/ D>,  
b]+b@B>	AZ,^,^,^,^,~@O+a0D5Da,~."3"+ c ,~@bHKE3QMp^@p@zD^@xl^@wD^@v^@l,@[T@O@NT@@L@4|@4@,((d3 anF:0amq @xDM2+gg COPYRIGHT (C) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 1983, 1986 ALL RIGHTS RESERVED"%D8Aanl'anl'JanF:%(( a^pea^];a^&I0a^&O @xDM2+gg 0@aa^v:H
D7@+@ "cB+	"
"b D ,~
tt88 ~.& ."	  3H+ H,>,,>,~ F ,~	Da^fa^>ca^c\eV&1Pba_$gbau+
a^];
a^pefR*H-2f~@	 E,>,>,>,>_w2 *+&,>p, B_w2 *+%,>p, B_w	*"2 ++%,>p, B>>> p  @,^,^,^,^,~ *~D 
a^&Ibau+bau+ bau+#((+ a_$g0a^! @xDM2+gg COPYRIGHT (C) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 1983, 1986 ALL RIGHTS RESERVED @1D 8Aa^v:$s2:a_'Ja_$g1(( avuau+au:au7gau=7au]'au99auIavavau2|auIwau3au,au70av*C @xDM2+gg	 
#D#D$#x	 ~xx>Fx^x~	D"
auv
au3
av8A8B	8B8C
8C8D	 8~8x~@ 	D"8D8E8E8F8F8G8G8H8H '8D8I8I
auIwH@@xl  ?H@@xl! "\H@0@xl# #\H@H@xl$ %	\H@`@xl& &
H@x@xl' (\H@@xl) )\#H@0@xl* +H@@8l, ,H8l- .H8l/ /H8l0 1H@@xl2 2H8l3 4 \@H8l5 5	\H8l6 7\ H8l8	 8\$@8
>^~@8
>F	 A@6X4~Gn_lDX >^~~	 I_hGfDx>^~>^~@ R8
>^~@8
>	D"8J98J=8K@8KB8LE8LI8MK8MQ8NU	 XF@6X4X >^~x>^ `~>^~D 8UX8VZ8V^
auLcH@@xle e@@ H@X@xlf g@@H@@xlh hX@H@(@xli jp@$H@P@xlk k( H@	@xll mX$H@	8@xln n@@H@
@xlo p@@ H@
P@xlq q@@H@@xlr sX@H@ @xlt t( H@`@xlu	 v@@i$#iA"#i(#iA&#i #	$#	A"#	(#	A&#	 #A$D"D/D8D&D ~A DI$$IA"$I($IA&$I $! D 
au?'w
av_avUav.:HkL~	 
 ~.& ."  3H+	 H+ F ,~ eV&1Pbav\g
avufR*H-2f~@0	  ~./" ~+ H.$.&3f+,~C#$# h&	*3&$+ h&3f$,~1D,~ h&3&%+ h&3f%,~0D	 P1D,~0D+ ` #,~,>&,>&,>',>~,~.@@	 %@@D,>,>,>@ } } ~ */
 2h 	 
@- 
~/
 7d7|8( 8j7|8h/.8@5f+,^,^	 6,^,~`<0,>,> } } ~ (/ 2f 
	 T* > ~/ GhGjH& HdGjHf/.<@5b;,^,^,~	 G~<0p ~ B ~ B 6 +O ".B >+L 	 "U(O&".B &" D ,~"_/"+
T+Y+V+[+Y+Y"_$"!$	(@PXbD
,~+[ "2B,~7@,~,>&,>`,>',>~,~p~ ~D: Q*`,>,>8&4xc1x+f,>&,>+,>',	D"
au99
au+eOoan"
auI'
av9
au2|I
au7ReOoan]
au:`	"D*@"e>~<'4|i ."3|+k,>&,>+,>',>~ }4bm1b+p,>&	**T
n,>,,>',>~/8+dq+s+w++	+"'1B6`~+%,>&,>,	("E(v+# $8!"cBd+"(2b~+|"(2"~+,>&,>,,>',>~	(Q*")h/"2b~+"")h/"2"~+%+"7@~+,>&,>,,>',	 T

>~7@~+%+""*0B1B+
+ "3b~++7`~+"*2"~	*P U"+,>&,>,,>',>~"*0B1B++"*="*3"~+" ~	**A$*+! ~4x"+3x+,>&,>,,>',>~"+3"~+" $+	 U*!/3b~+%,>&,>-,>',>~,^,^,~p} }t6$d$d$d	*P)$$d
tw*tw$tDDDD,> "8,>"8,>"9,>^p"D"2,>,`"8,>"8,>"9,>,R>|,^,~00p
p$@pp	D"eOoaneeOoanjeOoanoeOoan~eOoaneOoaneOoaneOoan$
au7g-	 U(:,>,>,>} {,>,>},>},` z4x@3xt+B,>&,>d,>',>~	"*PB <"F1"+
E+F+L+J+F,>&,>,,>', >~+S $z	"D@K +S t/ t& 
 z&$t. z&$/ .{	 QS x &".yXB &"da &tdb |bb |XB {bc	(\|c,>{,>"b,>,R>| ",^,^,~$$@00
DJ	 E
Q*d,> "
 .<$0D+j&*
+r0D+l&*
+r0D	*Q"A*m+o$*
d+rO
/"+
s+t+~"uh"h$2"+{+p$"&$	 Z
 .XB &"d,^,~
 @ 0 w $ ,>	 ,>,>,>,>,>,>>@| y x"rh/"/4|, "} 	 @.8O+ $( &" 
.
 &" sds@h.&3&	(" +".8+* $& &" . &" tdt"4B*,>&	**(,>w,>',>~.81x+"+A5<A "} 
.* .&+6 $8	 (1 &" . &" uds@p.&1f+0"O+@ 
	 
9$* &" . &" 
tdu"4B@ +A.434+9 "}	 @ B .64<T".&O+R .$( &" 
 . &"	 Q J 
$* &" . &" 
tdu" 
vxub.03p	*S+E+c .8O+b 
$* &" . &" 
/
	 
[$* &" . &" 
tdu" 
vpub.&3f+V@	 Ed &" 
 . &".
 sdv" tdvb.&1fN+d	"l`@7w ">},^,^,^,^,^,^,^,~@H(< < u <P<D
DD"
au=7:eOoanAeOoanH
au]'d
au,eOoan)((x0auP @xDM2+gg @avUav.:HkL~	eV&1Pbav\gJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTw	JavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTw	JavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTw	JavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTw	JavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTw	JavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTwJavTw	JavTw	JavTw
JavTwJavTw((rOr]6r,7o"{(Vb2+gg	  "Q"` l$@@)+ /",~
 $Q$` +		 @=&,~ !! ""#	 @j0B+#~+ ~@@~)F(H' $
BD(.*4F&+	""6 ~+ " B(.*7@ J +"3$+! "+" =$,~ 	D"o$;8A
aTEKHgpg
o$wavU av.:HkL~H 	 #,>~,>~,>~,>~,~ "Q"`,~ *,~%TTYGIN fa ,iled with 	
au=8bav\geV&1Pbau+-,> " Jg ( `F+9 ;,>,>;,><, \x	*P6,>;,>;, *>}@ ,^,~*Status value: ,>p	 D*E(>, 
 K J,>,>;,>L, J,>,>;,>L, K,>,>;	*@@G,><, *>{,~$80<0
0<Orig8Class:N8Type8O:Unit:Off:	D"cl: Align: ,>p, 
 * x u,>,>;,><	***Z, y v,>,>;,><, y v,>,>;,>L, z	 UUcZ0,>,>;,>L, z w,>,>;,>L, { w,>,>;	*@*D*k,>{, |^0,>,>;,>L, | x,>,>;,>L, *	 U(t>s,~
0@00 0$0$@00LMNOPQR	(
E|S,> < .$,>,>;,>;,>~=<~ *,^,~x Sign: Scale: Digits: 	D"8FR8FS8GTNUbau+Uc}8G8H8H	"*A,>  $,>,>;,><, ! }$h/$,>,>;	*D(,>!, * " <L | &". &" d (,>	*A ,>;,><,>~/<5< *>},^,~ @<	"*!Value for digit : ,>,>@ 1,>,>;,>L, 2	 * }.@@p,>;,-b1>~.81x+&,^,^,~xp"$	 *2Sign = Exp = Mantissa: ,> G ,>,>;,><, H	 U*; },>,>;,>;, * H@ |.,>,>;,>I,>~ PPC.<1|+@ *>},^,~234D"	8I"8I$M%8J28J38K4K6((I av\g0auY @xDM2+gg COPYRIGHT (C) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 1983, 1986 ALL RIGHTS RESERVED @D 8Aav.:$s2:avT'Jav\g(( 0MfH	 COPYRIGHT (C) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 1983, 1986
	/@ALLxRIGHTSRESERVED(2CnxBC1BBC+C6j9MPd\vA\vO\v-02x @xDM2+gg :: 	D 8A8B8B
jbm2Kbm26fbmylfbm!4bmSCGbm7&	b\vbm<fbm8.6bmJKbmHe:1ae:4e:3e9MPc	e9M^eC#fN*
5@@,>p,>L,>4B!G@p7@+,>,>L,>x,>~	"@A,>,>M,>M,>w,>~+F!c@p+ A1Q@p N@@},>M }.	 ,> @x,>+F7@+-@Z)5@-,>,>x, \x,>N,	cWQte]Tit`F[tbMScfbn
6+8f`K!vc@p+<4;+A,>O+? 4>+A,>O	 D? x,> b@+D! c@p+F x`K X@p[p>},^ @G,^,^,^,^,^,^,~&pp@e:4%eC#NH@~@	p OH0@~@	x	 P::,>,>,>,>,>,>,>> xZp @[p4BY	"X^+Z  @5@\  @,>p,>,>4Bf! G@p7@+c,>	( a,>,>x,>~,>,>,>M,>w,>~+! c@p+n 1Q@p N	"D i @},>M }. ,> x,>+7@+r,>,>,>x,>~	 r@@ 2@+x  @ K @x^p @ `K K0@+z `K	 T z 4|+,>	 x,> c@+ x`K X@p[p @>},^,^,^,^,^,^,^,~OD"8CP8CP
@~@		::,>~,>p,>,>4B!"GBp,>,>L,>M,>},>~,>	,>~,>`B+ ~	 DT#!"cBp+/,>,>6,>~,[p1B+."55B.[p $BD $BD	" + \x,>6,>},>>+3[p $cD+2 "@QBp,>,>~,> 4[p,^,~(p	D"8D	
cfbn
b\v'e9M^zC915	SzC91,SzC91/SzC92SzC92SzC92SzC92SzC92 SzC92	SzC92	SzC922SzC92SzC92!SzC93SzC93gSzC93-SzC93,SzC93SzC93;	SzC93'SzC93+SzC934SzC93SzC93eSzC94SzC94SzC94#SzC94?	SzC94BSzC94SzC94SzC94KSzC94SzC94SzC95<SzC95HSzC96
	SzC97SzC97"SzC976SzC97SzC98JSzC98;SzC98JSzC98ISzC98H	SzC98SzC99SzC99SzC99SzC9:5SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#	SzC9:$SzC9:	SzC9:SzC9:4SzC9: SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$	SzC9:SzC9:!SzC9:SzC9:,SzC9:*SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/	 8,>,>,>,>,>,>,>> {[p4@X[p 5 @x! @c@p+A	 DU*@! G@p4BC^+C  4"H1"+
F+H+O+O+O+M,>6,>`	 DI xQ@p,>M,>,>a,>}+T,>,>{,>+T 4Q+T	"
Q{,>a,>!H@c@p+W4Wx`5Zp4B[55@[>Z	+R`p[p>,^,^,^,^,^,^,^,~~SzC9;/SzC9;*SzC9;SzC9;)SzC9;~>G "},>,>G,>M,>M,>H	 Us,`B {!" B{@@{,>H "z,>,>M,>M,>M,>H,`B xR`X	" { "b> "b> "OQ"B BX "	bXBXZ`X!" Bx@@x,>H "w,>,>M*@,>M,>M,>H,	^zefN+y'fN+zfN*A
\vAbbx0~jfbx0~jifN+y'sfN+y'y	  `B uR`H "b? "b?@@HR`HZ`H!" Bu@@u,>I "t,>,>M	*@,>M,>M,>H,`B r *wQ*	@b (b@+ "XBp "bA!"~	 BBp "GBp!"~BBp!"GBp "bA!" Br@@r,> "q,>,>M,>M	*,>M,>H,`B oQT`X\PXRPQVPQ\XQ\HQVHQRX!" Bo@@o,>I	 U( "n,>,>M,>M,>M,>H,`B lQPP!" Bl ` Bl `@	(P04D3."3bJ+0OXBmZ`m \x "l,>,7@+? "ZbB "BBp	 9 "GBp "	bQBp "bB!"GBp!"GBp!"@GBp+F "ZbB "BBp	 A "GBp "bB!"GBp!"GBp!"@BBp "bC "~BBp \@@x,>J @J, Vx,>K, Vx, R Px, "cB	D"fN+y'fN+y'fN+y' fN+y'+`x3%5fN*AJbm2hKbm2X,Lbm MhN	*O+X"C0B+X^@/0b	b "	b V \x, Vx, R Px,	 @@ XX\@>l+\ ZP[PZP[P u|D vXBP^@4da^X2b 	 A"`XBX "cBP+c!"cB`5\e "QB`+/!"cB`+n"C1B+n,>6	("i,>K xQB`,>L xXB`,>,>a,>}[`4Bp^+p@5Bq "	"E"U*q0B+"D0B+"C<"~1"+
v+~+++++++	*U*Qz++++++++,>6,>L,>M,>,>a,>}+"	*bD+x"BB`[`5B!"GB`!"cB`+	!"BB`,>,>,!"	 @ *bB`0\+
, "GBPO0\+ @+.5$" R Xx,	D"f^tObm2hUbm2X,Vbm MhWeOoanmeOoanbm2
bm2
jbm2X,	(E P*"4|#1|+$0\+%"EbF0\1\+'+( "BBP"F5B."F5B.	"* Xx,>M,>s, "BBP> "QB`>}>|,^,^,^,^,^,^	 3,^,^,^,^,~ ,> ",> ",>,>},>} $~,>,>} ;,~@bm CG!bx0~j0H6X@~@7@ <H6@~@7H =H7@@~@7P	 =>$$X6$X$$H6$H@$$p$p
4$p6$p$p$$@$$P`$P	 FP(`8?	b1 i0(	 N,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>j>@@}@@} "| B u	 *W[p[XZXZX[X @x@ v @} \}5Vb Q@p,>6,>v,>M,>	(,>a,>}[p+\@ "2Bv+h  0 "XB``"b` B`	"D@"hZ``"j5Bka@+k  @v c@X+: *}Q*	 " v (bk+ 	*U*U*p k`l l`m m`n n`o K`o p`p q`q r`r s(@y`s[p`t c@	DfN+zHfN*
\vONbx0~jSbx0~jVeOoan`	(DP{+ x t0@+\ uB@~ ~,>,>w,>M, "BB`Z``R``	 "XB` "GB` ."XB` Xx, Xx,>t,4@
,>4P G@` Xx, Rx, B~O 2@~+!@ Rx,	"T 1B+,>6,>L,>M,>,>a,>} B@X B@X^H4` Rx }",>,>w,	D"cWQt{bm8.6bm26fbm2K	bm2
bm2X,bmlfbmJKeOoan		>+Q@p+9+2@~+$@ Rx,+9502@~+0@,Rx,	@' @x,QBp"uXBp[p1B
8>}+>~ 55@\! B@P! B@P `u ~B@P,>,>M,>M,	(*A w @| R} |,>,>x,>M,>M,>x, y @z Tz z,>,>x,>M*I,>M,>x,	D"bm Hbm<f#bm!4'bm7&(eOoan/bm JK4eOoan8fN)O@fN+zE	(
QK y @wZ`. @x w,>,>x,>M,>M,>x, w @u Xu u,>	*Q S,>x,>M,>M,>x, z @r Vs r,>,>x,>M,>M,>x,Z`p>r	 \ x>|,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~ ,> ",> d ",>,>},>} $~,>,>},~D"fN+zJfN+zPfN+zUfN+zZbx0~j]HL(@~@M iHKP@~@M jHM@~@M 	 j(p@6p~,p~:p~<p~ ~8p"~.p(~0p*~	 s2p,~0~$$@$PM@@@8@,>,>	 {,>,>,>,>,>> z   
y0F 0O2@G+	"@"@+@0 0`+@ 00 0`&+
@ 01 +
1`+	"* 
0`&+@Q@p 0XBp2 H2`H+@,>,QBp"GXBp>1@	(D"+1 +1`(+1 +1`
+1 $+1`$]+0 D0`Dv+ @	"
`P+ "1QBpX@p0@1@+"+*@[p0B+%Zp+% [	 &!&BF "BB "BB 0 "2QBp0@$1@$1+,+.@ 0XBp5.0	 *U". "QBpX@p 0+D1+<+@+5+@+A+A+A+A N @,>M ~	 Q7. ,> ,H, y[p @>+A N @,>M ~. ,> 	 ?,H> "+B@>~,^,^,^,^,^,^,^,~
0@0"fN+zxeV&1P
\v-zbm7&fR*9H-2f~@Xx H@@~@L|z@7,z@5DN@TN@dN@|8@TN@
b@
Tb@lb((I VH[W;B2
\v\vW0(Tc; @xDM2+gg @
 p	D8At7T@mgT@bm JKbm2Kbm!,bm2X,bm!4bm!4	bm2~bm2bm @nbm7&b\vqe9Miqe9N"e9MPqb\v-	 ,>,>,>,>,>,>,> {Z
8! c@0+
,>,>{, >	(D*
+[04B
^+ 4"1"+
++++,>!,>"	(",>",>~+ 4 "+ |,># ,>@+,>	 ,>{,> ,^,^,^,^,^,^,^,~DVH[eOoane9MiqH@~@0	 #,>,>,>,>,>,>> 
zZ0! c@@+-,>,>z	"D,,+^ c0@+N 0_0/ $Q$A` f O1$+5	" 41d+91$+71d
+90$5&N 03B+J[0XD~ $	 =QD~ "Q"` B[0XB "QB "?Q"` Bx,>d "~,> "~,>,>d	(E,>d, N0 0 $Q$A`0b >} "B "B z! .@	""U*N[@4BP^+P  4"T1"+
R+T+W+W+\,>!,>",>",	"V>~+^ z4Y+^ z,>e y,>+^,>z,>z,> z _[>~,^,^,^,^,^,^,~@"8B#fP PeVa(W;%fP PFeOoanVe9N"]eVa(dHH@~@
P	 e,>,>,>,>,>,>,>> zZp[
 	 @x 	" n2@x+p `	! c@+s,>,>z,+{ 	0@+v! ~B@p 	 Av3@x@@x4L|^00@+|,>,>z, B~>+ 4  @	(@+ {,>
B,>@@ x`	 p @p >,^,^,^,^ ,^,^,^,~6$pD8Be
ge9MPqzH
h@~@ 	 
,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>>@@{@@{ "x B r	 Z[ @ Z @x[ r @{ D{@@}4B^+  @~ 	* 5@$ [,>,>q,>! |,>, }[,>,  }G@	 $>},>x, B}O@~ 2@}+m@@~ q @x,4B,/"&"9- 
U(,@ Bp p @p ~4"21"+
0+2+5+B+X,>!,>",>",	"bm lfbm![
\v
bx0~jbx0~jbm2 bm2X,"bm lf%bm![*	"4>~+j^p$" ^2`+[ Q@p^p$ X@x Q@x p	 @= Q ` @y @x x,>,>+j p ^. &" 	 E$ Q@p ^&" +N@n 2 Bx,.
),|=2J L@ N@	"N.0= I@n ^4`j /" $2+V Bx,.
),|= S	 @V),H L@ N@+j^p$" ^3`+d @x, *Q@p @{	 @_@@x {. ,> q,> "*+ Q@p p Q B_
p	( g9
j Bx,B=,h q Q@>+ 2@}+z@@~ @x	 "p, q @x,QBp"XBp @{@@x {. ,> q,	 A x[p0@+>6 ~+ q 0Q@p ^.X@p @{@@x {	 . ,> q,[p1@+> +>>+>x,^,^	 	,^,^,^,^,^,^,^,^,~ ,> ",> ",>,>},>} $~,>,	D"eOoan4bm!4@bm JKKbm JKTb\vq\bm JKibm!4pbm7&rbx0~j >},~b\v-H!`@~@"H H!@~@"P H"H@~@"X	 @(,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>?>	 @@{@@{ "x B rZp @ [
 [[0 @ r@@}@@x r	 D
' @{ \{4B)^+*  @~ @5@0,>,>,>B |,>, G@0	 />~  B@ Z` R`  X@  G@ . @~	(@8 	0@+D .& ~_ &"$"."XB  G@ ~_a@	( @+C Q@^. +rZ`+r p $Q$@ 
(AhA@b 	 I ~[XBz "QBz @z ~_/"b O1 +R1`	(D Q+U1 +T1`
+U0b0@+Y@0D+Y $ Dx5"[	 Z  @x! c@+` 2@x+`Zz/ X@z 2@~+k " 
	(b A& Zz& .& &"$"A $ .."XB+m	 "k .&Zz. X@ B0@+r c@x+r^. X@^ 	 As^3`+{ *Q@p C @|,>d {. ,> ,8> "*+2,>	"|, 	0@+ @x p4@$ / ,>+,>d,+ @x(*U,>d, }4"	1"+
+	+
++&,>!,>",>",	"bm26fbm2R[
\vWbx0~jbx0~j bm2.bm26f|bm2R[bm2K	"D >~+, ~ @x y,>, c@~+ } B0@+ ~ @x,>C	 @,>>+, p }_&" + 
@ @.0  N ~ Bx	 @,>,),|>= =< q_a@+, 
@  ~ B Lx,(
|	*%= "+, p Q B }_
+, ~ Bx,>,>=,)! ~	"-b@+0 ~ @x, q "QB>>x,^,^,^,^,^,^,^	 6,^,^,^,~ ,> ",> ",>,>},>} $~,>,>},~ >	D"eOoanbm2~bm2~bm2Kbm2K$bm2K+bm2X,/bx0~j2b\v-=H7@~@7h ?H6(@~@7p ?H7h@~@7x	 @>0(0,>,>,>,>,>,>,>,>,>	"H,>,>p>@@}@@~ "z B tZ8[
Z0 u u B~ N}@@x[0	 @Q,>,>,> "~,>,[0,>, "BB0 
., @x, a@	(Y+\ "QB0 "+c @x,QB0"XB0 q @|@@x |. ,> 	 b,@>>x,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~ ,> " j,> ",>,>},>} $~,>,>},~	D"\vPDbx0~jHbx0~jKbm2Sbm2X,Ubm @nXbm7&\bx0~jcb\v-nH=@~@=x pH<8@~@> pH=x@~@> q>@~@,D@D@

((r 9Miq9N"9MPq9MPc02c{ @xDM2+gg	e:3we:4ZSzC915SzC91,SzC91/SzC92SzC92SzC92SzC92	SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!SzC93SzC93gSzC93-	SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934SzC93SzC93eSzC94	SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94SzC94KSzC94SzC94	SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976SzC97SzC98JSzC98;	SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99SzC99SzC9:5SzC9:.	SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:SzC9:4SzC9:hSzC9:	SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:SzC9:,SzC9:*SzC9:	,>,>,>,>,>,>,>>yZ@xx[Z^.&^y	^,~<Q<BZ$>Z/./x,>0L+Zx0+y.(@QBZy52+,>>,>?,>?,>~,>@,	SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;SzC9;)SzC9;~
t,>|,ZH/,BX,"XBpQT`>XXBpZp/"XBp<+Zp	|/"XBpZp(|A"T`pX[,^,^,^,^,^,~^p78,>	,>,>,>,>|."[e.6e.2Zp5b`,>,>|	 
pq.0w..R`0T`0&qZ!$43	CD3v@0,B0@+6,$@0p"{Bp,>,>l,Z@/ B8 " ;XB0Q@p>[p>p,^,^,^,^,^,^,^,~0u@
 .&! c@p	(K+ZZ$&Z0/ . .& &" ,>,>{,Zpl"	 @
TO:4VZpl"!$`!&	4YR`0> 4\+^ |(\,>c ,>[p,^,^,^,^,^,^,^,~D8BC
@t@$@
T@
@	t@	T@ti@$i@Di@i@li@Ti((c CCC&L:3w:4b:4Z45<G04SL @xDM2+gg	b\vb\vWbm!,bm2X,bm!4bm!4bm2~bm2bm @n	 Z[1F+,>,>,+,>,>,>,~ Z["1F+,>,>,+
S1LYC	,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>`>@@}@@},"|,Bv	 \},v,B}"cB+"bab4+,>b,>,>,>~	"@*"ba+R[p.6[X4B1$a4d1 8~.8 \`!" B~ "~	4(	*('+*,>c,>,>,>~@@` V` c B~ "~	4.+1,>c,>,>	 0,>~ p Bp5B7Zp "QBpZ !$ p "+S 8~.8 \`	 8!" B~ "~	4;+>,>c,>,>,>~ p/" B` " B`@@`	"(A V` d B~ "~	4D+G,>c,>,>,>~"a0B1B+J0B	* @I+R"b$"QBp "cBp+NZX Bp+R p BpQX pXp. R*"@>|,^	D"
8@~@
 `Hx@~@
 a6$p0
0 X	p
`	 h"x|x 	 e,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>?>@@}@@} "| B v	 m \} v B} "cB+w "ba 
4s+v,>?,>,>,>~	"@*v "ba+1[p.2[H4B$a4d 8~.8 \`!" B~ "~	4	*(~+,>c,>,>,>~@@` R` c B~ "~	4+,>c,>,>	 (,>~ p Bp p5PZp 
pp0t4O+`4D.	""7@++!"`ZX.h".4.838+
&>~QpZHXp.*"@"B` R`cB~"~	4.+1,>c	/,>,>,>~@>|,^,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~"7 ,>d ",> ",>,>},>} $~,>,>},~D e:4
 
Z(Z(B	.(/"D4G$.$D(D(",~0B3+I	"H$}> }[0D+T[+U } .$[4B`&a4f` "."	 
@Y & F D c B "	4]+`,>c,>,>,>~ ">~,~	 "a,>,>,>,>,>,> |  
4L {0 83@+	"DAj0@-+t"0"+n "@cB0+s,>,@ Lx,>,, {[0 B	" r>+ "' B80 0`+w 0 8QB00 0`+z 0 8Q@0+D{	*U*"{++++++++,>P ,H,>+ "+@ ,^,^,^,^,^,^,~
86$0	D"So.DSOeR@eOoanN@@@La@da@Le@\(( m Mhm CGm2hm2
jm2[gm2m!40Y) @xDM2+gg @@H@` 
p<>0@@ "@     p	D"8A8B8B8C	Ih
nH)
mgc	<nm}%#	D"bm!FSbm8.6bm Hbm2	bm26fbm1Xabm2Kbm2~bm3bm;vKb\vq
G5.,JG5%x	@,>,>,>},>,>0V+ ~,>,XBp Xx,b A
hf,
m Mhbm lfbm a
bm JK
bm JKbm JKbm JK	(b Xx,b Xx.<,>,>,>~ ,^,^,^,~$$p6$p	 $p$p$$p6$p$p %.;<	D"bm JKbm JKbm H8C8D 8D$8E$8E%8F% &.;<.;.0123456789-*" p% p% p& p&	D"8F&8G&8H'1sQ1sQ	1sQ
1sQbm![fN+y'	fN+zfP 
eVa(fP PfP 
\fN+z1sQ1sQ1sQ	 (,>,>,>,>,>,>,>>+ Q[H[ @zO@{@@{ P { @|	 D1,>, Bz 2@z+3 *TQ*	 " X (bL+ @vy@p@`y@|	 9@`| *UQ*	 " X (bM+ @@| *YQ*	 " Y (bL+ @@}	 B *ZQ*	 " Y (bL+ *[Q*	 " Z (bL+ @@}@@~@@~	 @ J@@@@ Tx U,>,>Z, c@T+R Tx x,>,>[,> 	" Sc@T+Z Tx, O5VW 1V 1V 3V[ `N c@T	([+d Tx, O5P_ 1P 1P@1P 1P 1P 	(
T"d`N c@T+j Tx, xO O`P P`QaX +l `N 	"lc@T+o Tx, Bx+p  @x c@T+s Tx,XBH  c@T+| u Tx,	D"
m CG(bm lf1bm HMbm HQbm JKTbm JK\bm JKfbm anbm ar	 v ! c@H+{ y Q0@+{ &" \H @c@T+ Tx,	(@~bR c@T+ Tx, B{ c@T+ Tx, BH c@T+
 Tx	 c@TQ`,>,>\,>c@T+Z,>  c@T+ Tx, B| |`R @c@T+ Tx Z	"*U,>,>Z, Y`S S`T T`U U`V V`W> c@T+#  Tx [,>,>Z,	D"bm![ubm JK~bm JKbm![bm!FS	bm a
bm Hbm JKbm H	 @#> c@T+& Tx, B| c@T+) Tx, B}! c@T+, Tx	 +, B}! c@T+/ Tx, B~! c@T+ Tx, B~+ 2@z	(@ 4+c@@x \ @W TQ ` @WZH[@1@+:Z@5P84Pa Tx x,>	(<,>[, c@w+D Tx SQ `,>, U,>, B@> c@w(E+J Tx SQ `,>,	D"bm H"bm a%bm![(bm![+bm a.bm![1bm H=bm V#Ae[SqwB	 H U,>, B@> c@w+Q Tx SQ `,>, U,>, B@	 P> c@w+S Tx, c@w+X Tx SQ `,>,> c@w	(@Y+\ Tx SQ `,>,>  c@w+ Tx SQ `,>,>+ AT a Tx,+G 2@z+ZH@@x5Pi,>],>],>^,>,>^,	D"bm V#Ge[SqwIbm V#Ne[SqwObm aSbm V#Wbm V#[bm V#`b\vqb	 i>} Tx x,>,>], wc@z+o Tx,>~+H wG@z c@w	(q+w Tx @Q `,>,>\, G@@)! G@@> c@w+~ G@@)	 z Tx @Q `,>,>_,! G@@> c@w+x! @m@@n,>_ m	"T,>,>[,>^,>^,>`, Tx,>k,>_, Bt! @j j @k tX@k	"PZ`k,>` j,>,>a i,> p,>,>^,>a,`B o,>b f,>( ,>b <, c Bg "@Q"` Bg@@ @x g,>,>^,>a,	D"eOoanhbm Hkbm<fnbm!FStbm!FS|fN+y'bm!FSfP 
fP 
\	"(0V+.Zd. X@d,>` c,>,>c b,> i,>,>^,>a,`B	"A # h,>d,>d _,>,>b <, c B` "@#Q"` B`,>e,> _,>	*
,,>^,>a,>x1V+00V+C,>e c,>,>f b,> i,>,>^	(A4,>a,aB+7 g @XZ`1`+B,>b `,>,>b <, f B`	 
= "@'Q"` Ba,>e,> _,>,>^,>a,>|>| @Q `@5BF	"
E +H.$3dg+DO @Q `@5BL +N.$3dg+JO	 PN @Q ` @5BR +T. 3`g+PO! @e @ @f[@	 T VX@fZ`f ...n_@3`+^,>],>],>^,>,>^,>}XVg	 _ Q@g @Q ` @gXXh Q@h @Q ` @hX\i Q@i @Q ` @i	 g nX@j Q@j c @j,>g f,> g,> g,> h,> <~,(p,>e,> b,>,>^,>a,	D"fP PfP 
"fP 
\'fP P-fP 
5fP 
\;fP PAeOoan]fP 
\o	 Us ^,>,>h,>^,>^,>`, ^X@@>n c@w+ Tx,4b @	 (|Q ` @4F. 3`g+}OX@m Q@m @Q ` @nZm.	 U_@3"+
,>],>],>^,>,>^,>+ mX@n/Q@n@ @o	,	 @ Xx,Zk.XB@>~>+G 2@z+ Tx, ,>h,>	(*,>h,>~ +H 2@z+>[H Tx,1B+(,>],>i,>^,>(&,>^,	D"fP PsfN+zvbm JKzeOoanfP Pbm;vKbm!FSeOoanbm JK#	 
"'>} B@XO2@{+8 b@+- c@+8 z W0@+0 "!	 @
A0QBH0@+2 "QBH0@1@+4+8,>][H,>,>^,>,>^,>}	 8 Tx U,>,>Z,^P4`= Tx,>~ "+H 2@z+A> "	* A+H,>[^P(@.i,>,>,>j,>}^P+H>+0>U,^,^	 I,^,^,^,^,^,~@@HH(H*H$H6$	 *R
 HH$HY&HY(HY*H
Y,H$$#$$	 Z p	2~p	" c p	h
 p?`0J~,> ~ k "BBpZ`pR`p "XBp,>, \x,>~,	D"eOoan'eOoan7bm H:bm a<eOoanEfN+z`eVa(a
m2hjbm26fo" q \x,>t,>~,^,~	D"bm1Xapbm2~r8It8Iu8Ju8Jv8Kv8Kw8Lw	 x,>,>,>,>,>,>,>> a[@[@[@ *e	 DQ*	 " v (bL+ @x}@|} @@~@@~@@@@ *fQ*	 " w	""	 (bL+ *gQ*	 " w (bL+ @tx *mQ*	 " x (bL	 "+ *nQ*	 " x (bL+ @b@ *oQ*	 " y (bL+ 	 *qQ*	 " y (bL+ *tQ*	 " z (bL+ *vQ*	 "	(@D(" z (bL+ @b@b *{Q*	 " { (bL+ 4a4F:^4".	"U*D+1"+
,+.+2+2+9+9,>],>{,>^,>,>^,>}+: "GB}	 3 "& $ "b4B70B+: "GB}+: "GB}"bO0"0b	(A*U <+=@5$>@ "bcbcbdbdbebebfbfbg @ B~ "}	"DD,>,>[,>^,4bH $GDd.$gO1D@1D &1D &3D[	 @ M & 4XP $GDd.2$bO1D@1D &5DT &1D &1D	 U
U &1D & 1\+Z $GDd.2$hdh$idi[@dj$jdk	 Q
^ ${,>,>],>^,4bb $GDc.1@+d $GDc $cD+h$k	"@f0D+h $BDc $bDc.2^@ D{4Dm $GDc.27@{+o $ GDc	 @o.27@|+r $@GDc.27@|+t $GDc.2"l4Bw $GDc."l	(U*w4By $GDc.7@}+| $GDc.2$mdm$ndn$odo$pdp	*U*D
$qdq$rdr$sds$tdt$udu[@dv $y,>,>Z,>^,(4b
 $GDa.4T
 $ GDa.2 $i,>,>Z,>^,	D8Lx8Mx8Mybm2R[
m2yeOoan1bm8.6Fbm8.6`bm8.6	((@4b $@GD`. $h,>,>Z,>^,4b $GD^. "^,>,>Z,>h	 ,. X "BBXZ`XR`X "XBX "GBXXRX Vx, Vx "],>	( ,>Z, "cB\+% Vx "s,>,>[,> "cB\+( V Xx,	 @( "cB\++ V \x, "cB\+0 Vx "s,>,>],> "cB\(1+3 V @x,	D"bm8.6bm8.6bm8.6bm26fbm2 bm2$bm2K(bm2K+bm2/	 @@3 c@\+6 V t @x,  c@\+: V t @x, @c@\+=	  ; V u @x, c@\+A V u @x, c@\+D Vx,>],	 D> c@\+I Vx "]Q"B,>,> c@\+L V v @x, @ L c@\+Q Vx r,>,>Z,>  c@\+T V Tx,	D"bm1Xa2bm1Xa6bm2R[9bm2K=bm2K@bm2R[Cbm3Hbm1XaLbm2P	 @ T @c@\+X Vx c,>,>Z,> c@\+] Vx d,>,>Z,	 \>>[,^,^,^,^,^,^,^,~@@$$X(m"m mm	 emmmmm@(@{*@{{0@
{6$X8 d8 e6@	 my,@y:@y<@y&@ y8@"y.@(y0@*y2@,y	"U*Pv0yttuuvvwwxx,>,>,>,>,>	 ~>! YZp@@x@@ Y "BB`Z``R`` "XB` "GB` Z <"
	"U*U1"+
+
++++++++,>[,>{,>,>j,>~	(@*U(+!"+!"GBp[pbK"LbL"MbM"NbN"ObO pbP	*U*"PbQ"QbR"RbS"SbT4V ^X4B X+ _X4B 7X p	 
  $0B+$1B+&5B%7=$!,>Z,>T,>h, Tx	 
() "]Q"B,>,. "~,>,>],>h,. "|,>,>],>h,."@1,>V,>U,>h,	D"bm2KSbm2Wbm2\
m2
j|eOoanbm8.6'bHF@b*bm8.6-bm8.60	 3..6XV` Xx, X Rx, Xx,>T,>T, Xx "WQ"B,>,	 < Xx "x,>,>], Xx "v,>,>], Xx,>Q,>U,0R+H "	 D Bt Xx,>P "s,>,>>S,^,^,^,^,^,~x(px	 M.p
x,px&pxp
p
pp	 (U,>,>,>> d  &0D+\1B+^5D]7=&Y ^ d "BBpZ`pR`p "XBp "GBp,>e,>],>h,	D"bm8.63bm26f5bm2K7bm29bm3;bm2>bm2@bm2B
m2[gU	 d Xx "eQ"B,>,..6XVp \x, \x,>c,>], \x "d	 mQ"B,>,>c,^,^,^,~,>,>,>,>,>,>>" 
YZ(	 u@bx $^.@@."1b+v@p~@@@@ Y "BBpZ`pR`p "XBp	 "~ "GBp "GBx8kO5X@3X[O3X[O1X "1X~ "1X	 " 0X+ "GBx (4B
$" /(+ 	 @&" 4^. &"$$ "/B ldmh(|.&1f+0X+0	 D "GBx6m0V+$ ( "bl & &" (^. &"$$	 P "/B ndmt(|.&1f+0V+0[(bl (4l@+/	 ( &" (^. &"$$ "/B ndnb.&3f+( (	*U*U1bo"obp"pbq"qbr"rbs"sbt"tbu "~,>,>Z,>^	 @
9, 4V< "GB~@,>Y,>U,>^, 4T@ "GB} "},>,>U	(@*B,>^,$h. $cD{+F$u9G@.$v....." JXBp \x,	D"bm8.6dbHF@bgbm26fibm2kbm3n
m2qbm8.69bm8.6>bm8.6B	 L \x,>U, \x "{,>,>U, "cBz+S \ Rx, "cBz+W	 T \x "XQ"B,>,> "cBz+Z \ Px, "cBz+_ \x "x	" ],>,>Z,> "cBz+c \x "y,>,>T,> "cBz+g \x	"e,>T,>U,>>X,^,^,^,^,^,^,~6$(8 ^ P<X	 n <~(~(
~(~
(~(~
(~8 Z{	D"bm26fKbm2KMbm2Obm2KRbm3Vbm2KZbm2^bm2bbm2f	 v,>,>,>>@@|@@|@@}@@}@@~@@~@@@@@@x y,>, 	" @ A8p6^p4b \x,4B/"&"9@ B{^p4b \x, B}	"^p4b
 \x, B~ .(B.>{,^,^,^,~0@,>	 ,>,>,>~, O0V+@ 80V+@,>},v> *D5<,>[,>i,>|,>j,>~ > ,^,^,^,~D"
m!4vbm a~bm![bm![bm![	
m @nbm lfeOoan@x@htU@3Dv((
0m7&\vzN* @xDM2+gg	 Structure not mounted, or bad deviceError in directory nameDirectory not found	 Device not readyFile already existsFile locked by another userFile not Found Error in File NameError in File Options	D"8A8B8B8C8C
8D
8D8E8E	 Device/File FullMRS=0 for fixed or relative fileProtection violationIllegal re	 cord attributesIllegal Record FormatInvalid SHR fieldError in file typeVersi &on must be explicit or *Device is write-locked	D"8F8F8G8G8H8H"8I$8I&8J)	 +Filename syntax errorCan't get JFNCan't open fileDirectory fullRename: two dif	 4ferent devicesRename: new file name already in useNo more filesDAP file transf <er CRC errorDevice or File Full	D"8J+8K.8K/8L18L28M58M98N;8U>	 @End of FileFile Read ErrorTarget bucket locked by another streamRecord not foun	 HdInvalid record optionsInvalid record sizeRecord too big for user's buffer QFile Write ErrorDisk quota exceeded	D"8V@8VA8WC8WG8XI8XK8YM8YQ8ZS	 UError reading file attributesProtection failure reading file nameProtection fail	 ]ure reading file attributesArgument out of rangeField Too LongRemote system s	 fent message out of syncDu pDy pD p	D p	 AnD5 p	
DA p
DI pDM p	DQ p
DU p	( AwD) pDU p
Da p
Du p
D% p!D9	" p	#DE p%DQ p(D] p
+Dqp-Dup/	AD9G!pAEy pBE pFE	 pHE	" p	KE pMEM pPE% p	RE pTE! pW	 A!E% p[ p
`! pbJ pdDAP Status: [MACcode= *, MICcode=	D"8ZU8[X8[\8\`8\c8]d^U"h8_'8_* +]: DAP Status: [MACcode=, MICcode=]"@ p
' p) p* p
+ p-	D"8`+8j+8k.8k/1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ" p.	 /,>,>,>,>>! @@@x {@2Vdh+O,>m (x l,>("8,>n, ,>m (~ m,>,>n,	1sQfP PeVa(fP 
\fP *fN+zfN+z
\vz/fP *8	"Q= .o,>o,>p,>,>p,>,>q,> <},@@ @x y,>,>q,>r	 *E,@@x w,>,>s,>q,>r, rZu @ u,>,>r,>q,>q,>s	 A DN,>s+i.81x?+4,>m (x l,>,>n, ,>m (~	(E@V$m,>,>n,,>s,>t,>,>t,>,>u <~,@@ @x y,>,>q((_,>r,@@x x,>,>t,>q,>r,	D"fP *<fP 
\BfP PEfP PIfN+zNfP *TfP *XfP 
\\fP@P	T*csZv@v,>,>r,>q,>q,>s,>t>,^,^,^,^Dl,~0@fPPcfN+zhH02D#+@ (2D	(@+@ (5&(~A$p0D + $1+ $0 ,~DuDu	 DED5DADIDMDUD)DaDuD%EEDUDyD9DE @ "D]Da,>(,>~,>~,>~,>(,>} ~,~~D"eVa(rfN+zs
m7&uN*&(()`? m ]m Hm!FSm!Dm2'm2m8.6m!4MPHF@bHE1][`]^fm2~m lfm<fm;vK\vqm26fm JKm2Km am1Xam![m2R[m V#m2 #m!,m2X, [6L[Sqw[AOs[QL7[AOn[QL49p"P C
,^,^,~!,>,>,> }@|+,>},1<+ $/	*@
 #|#d$b.8 </4| $/ $d%|%& #|%f	*@ @(+ &|&b.<`B@+> +!>.63v~+ 
,^,^	 ",^,~`<0<0`<,>,>,>}, >3x~	*D@*+, 
+1 9/,>},B}>=|-@B~ ,^,^,~,>	 *3,>,>}, >3x~+7 
+=X~ 9;,>},B}>=|9 ;@B~ ,^,^,~	
m!9ufN*bm:\b^~k
m ]
m H
m!FS'
m!D2	 >,>,>,>@v ~$" =Q } &". &" 
&"	G&"$</$(D
 	 @X`@D5D[B,~."3b^+YO,~?  	"` 
bd+ @B ,~@ $Q$B "Q"B@6@+iH	 i,~ F (| F.(1h+g,~,>,>@ ~ $Q$B	"(qO+v 
$*aJ7y z+@..&3&+r,^,^,~(H(	 z((,>,> ~ Z+,>~,>,>=<},^,^,~,>	 @4B9,>~~,>,>=<,^,~,>,>~~,>	",+,>}},>,>=<
>,^,~,>,>,> ~ <Q< ,>},>,.6>`X@+ ,^,^,^,~	D"
HF@bW
HE1^
][`d
]^fn
m2~z
m3S
m3	
m2'	 @",>,>,>,>,>@ |,>,>|,>9, @+21<+, "	"P
"/ #|&b76.8 </4|. "/ #|$$ 8b#|$	"P@+d+. &|86.<@2T "b9,>z,>,>.43t+!	 3>~ ,^,^,^,^,^,~0<,> 
 ~$"	"D< +D ~ &". &" WdF"4BD ."&"7
=&=	 D ,^,~<,>,> ~ ~^+L,>~,B>=<J,^	 M,^,~,>,>,> ~^p5bR,>,>[pXBp pXBp,>,	 @UXBp \x .8,>,>h, "cB`+b \x, "cB`+_ \x	 A^,(B+`@."h.XVp "cB`+e \x,QBp>~^p,^	 f,^,^,~` _^/ QF^.XF"b B	 o XB^,~ !$.D^.$XDOd D^.$XD,~	 w,> .<^p4b|,>,>+y,^,~,>,> ~^p."^p	"2d+,>,>,>^p,>,^p1b+ "cBp+ "GBp	 \x .8,>,>, "cB`+ \x^p,>,> "cB`+	 \x^p(|,>,> "cB`+ \x_p,>,>>~,^,^	 ,~,> ^p5b! " cBp+ ,>,N>+!O+%^p/" "XBp^p/"XBp!".Bpp,^,~	D"
m2
m8.6:
m!4F
m lfN
m<fi
m;vKq
\vqw
m26f}
m JK	 & !$.D^/$XD D,~,>,>, ,>~,(B.	 /> ,^,~,>,>,&,>~ ~(|,>,&>~,~,>,>,>	 U7,>@ },>, O+Hax|+@,>N,>
,>O,>,>O,>}	" U@ Vx, $$aD7M N+@.58H,>N,>
,>O,>,>O,>}	 @H.<3<+;> ,^,^,^,^,~(B(~,> <	 P Q,>~,>,&+V,>},>},& }(| B}>=<S>,^,~,> <	"Y,>~,B~>=<Y,^,~,> <,>~~,>,&>=<^,^,~	D"
m2K&
m a+
m1Xa1
m![6eOoan?eOoanG
m2R[P
m V#X
m2 #]	 D(b,>,> ~[p!$GD!$GD $dn $dn,>,>O,>o, 	 j \x,>~ ,^,^,~$$ [R` &fz &f{	 s@@R`Z` F^XDXD6 ,~,>,>9,>,~$$6$	 "{,>,>,>> }[`4V^X5B[`"05B!"BBp!"GBp "(Eb1 "b1,>,>O,>o,	D"fN*
m!,bfN*ifN*yfN)|fN*W
m2X,{	 *A>~ " B \x ",>,>O,>o,>O,>O,0B+ Vx,o Vx,N	"@ D0B+,>9,>, Bx,>2,>~+ Vx,i>}[`XB`Z``^`	 "b` B`6 +,>,>2,> "cB`+&[`XX	R`!$GD	" ! $dn $dn,>,>O,>o, $BD`+-[`XX	R`!$GD $	(E)dn $dn,>,>O,>o, `XD`>},^,^,^,~(p$p$p 2D"fN*fN)|
bm!4eOoanbm:\bfN*W$fN*W,@	@-4o@"t&@"4&@!l&@ D&@ {@,@D@d@4@T@b@,@&@t:@T&@\&@4&@`@l&@t&@@D@\@
@l@4((3 [6L[Sqw[AOs[QL7[AOn[QL49p"0\uO| @xDM2+gg	9p"fP PeVa(Pu5Z5Pw+:<PGb,P9:(Po
SPw	PQuPBm'PIA/P^PNPSALPX#9PYP	P/JPP/(zP/5+!P7P7HS^PcU:/Pd`P
RP9!QP	rm&P\!0P	9qP	9tP	t'	P`j+PaM%P@"&P	G'	4P	LP	MceP
M
P
@Z6P
d-D	P
qP ,HMP
MP
F$P
K
2`P
LtJFP
Lv2P
M21Pl[@	P
Ns"P
NszP
NtY#P
Nu+?S(T[W>P
O2BP
Pb-:P
Pb2;P
Pv34	S+W?P
XHP
_LP
csLCP"W#KP
k5'bP
k6JPP
kBP
kQ]	P
k[LP
kt]P
l=P
l<P
l
P
l	aPl <P`Z9P2BG 	P$NjcPh1IPiGHPi&LPyb-P|-+!P'on
PZ5P	P;#{P<'t$P>*:eP>#G$P.06	P@$~P@\6P.6?@PBtG%PJP0?;P0JT\MSBP=I	P=zGHP={&LPTUHP32PyUg@;AP3DdP:.8P3uI	Pl8P#S7P&A2P)U&+ZFP%LJ5P1.P&826P&=t	U4/W>P(,))P79P)tuP*[3P+&r8P+/VP+5%P+s[#	P,Z6P,B$P,&P,-:P,7P,#-P2P2
2P11	P7;L	P7iIP:x4P7yP>jrP>w	4PDe U=S{DPFt:i	P8L=PI cP4.PM1[?PodP9gAPtB)jPtL2`Pv63	PvF21Px3zoPx4V0Px5+DPx6#Px@2BPy6r8Py?VPyE%	Pz[$PzZ7PzB+Pz&Pz"4@Pz-#.Pz634P9JW!P8(	P9LN,P8**P1PA4P~yRP2?PwJ+P{{P9e`	P	GtP	`!'P9p!P9p>P9sP
F-P
zrP
f	P
QPkgAP:#KPpy0P:&P:L>P:SP@*G	PBT7PV
P]	aP	LUXO=P`+P6P?^/P?qw.	P@&6/PF!*PH ZhPKl^|P;F3PSVJGP;`Pc@,~Phb|	P5"*P/	;:P/tdP139P1$:iPZ3;PAkcP2PZ9P8)k:	VHsDsFVHvgEVHy/wCPs#@VOB~{DVP"7BPm#AVPsEVP"owC	 > "{Q"` z@H4 "{Q"`@4D9XF "QB "{ @(Q"` Bx,> ",>,>z,>,>,>y,~ " p	 ,>,>>,>",>y,># <, # B~ "zQ"` B~,>,> },>* ,>,>$, "wQ"`@H+>| + ,>$,>,>%,	D"
eVa(8B1sQfP 
\fP 
\fP P	  >z>{,^,^,~p p,>,>> c B Bf	 ( "fQ"` Bf7Bd7B f c@
4.+/g
 * 5J4,>$	*1,>C,>%,>~@+@,>,>f,#."XBe,> "d,>,>,>	(9,>C,ZpZb2bZb /$dp5D?/">|>e,^,^,~ *B p$@ e IF4E"H$I0$O@ ,~t0$
	D"eOoaneVa($P:eVa(Caigs @xDM2+gg :: D p p	D"8A8B8BTmm}%#nf"eCW3eC0Jb\vA	bm!,bm2X,bm CGbm!4bm!4bm2~bm2bm @nbm7&	b\v-e[6Le[AOse9N *e9Ne9MVJe9N3Qe9N-8e9M^	fP 
bnH)b\v'cfbnS1LYCS-osS1TOsU9*Os	U:5P3	  ,> ~,>p,>,>4B!"GBp!"cBp+
,>,>,>~, \x	(
,>,>},>~+,>,>~,>,^,~	::,>>~	"@,,>p,>,>4B!"GBp,>,>,>,>},>+!"BBp,>>,>~,>,^,~	D"0 B} v." Bx5@: 2 xQ@ f @~,> ~. ,> u v,	 (8> x[+W v[ e5@I 3 vQ@,>v,>v,>4BB f	"QA1@+I+G g @~,> ~. ,> u v,> v[+W x	 AI[1@+O[p,>,>g,[p,>,>~  xQ@ xR`Zp R,>,>v, [0@+V "BBp> >|,^	D"
\v%bx0~j*bx0~j-b\v'?bm2~Lbm2X,Nbm CGS	 X,^,^,^,^,^,^,^,^,^,~ ,>h ",> ",>,>} a,>} $~,>,>},~bx0~jXHX@~@
@ dH@~@
H eH
@@~@
P ep$$p::":: " " "":	D"bnH)g8Ch8Di8Ei8Fj8Fj8Gk8Gk8Hl l?%*,+!.([<; ?%*.;,+!<([.?%*;.0123456789-*?%*;.0123456789-*	D"8Hl8Im8In8Jn8Ko8Lp8Lp8Mr8Mr t?%*]>)?%*"D ph ph pi pi pj pj	D"8Nt8Ut8Vu1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ	"D" pk pk pl pl pm pn po po p(p	D"1sQ1sQ	1sQ
1sQ1sQ
1sQ1sQ1sQ"@ pq pr ps pt pt	D"1sQ1sQ1sQ1sQ1sQeVa(fP PfP 
\1sQ	D"1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ	 u,>,>,>,>,>,>>	 rZX Q@X! b@Xg[`)!" Bw	 ~ bX Bw bX @4D."3b,+OXBxZ`x,>, v	" ,>,>- u,>,>,>,>-,>|aB+r! @x[x" bw	 ( @y[xX@yZ`y,>. x,>,>. w,> ~,>,>,>-,`B	  |[vZu.X@v Q@v[v" bu @w,>/ v,>,>/	 @ <, 0 Bu "`Q"` Bu@@ @x u,>,>,>-,! G@`0T	( (+rZr. X@r,>. q,>,>0 p,> w,>,>,>-,`B u	( 1,>/ n,>,>1 <, 1 Bn "`Q"` Bo@@ @x n,>,>,>-	 @ @
9,0T+qZk. X@k,>. k,>,>2 j,> p,>,>,>-, AB`B n,>/ g,>,>1 <,	D"
\vufP 

fP 
fP 
\ fP P&fP 
/fP 
\3fP P9fP 
A	(P F 1 Bh "`Q"` Bh@@ @x h,>,>,>-,0T+qZe. X@e	(@ N,>. d,>,>2 c,> i,>,>,>-,`B g,>/ a,>,>1	 W <,>~ 1 Bc "`
Q"` Bc@@ @x c,>,>,>-,>}0T	(_+pZb. X@b,>. b,>,>3 a,>,>,>,>-,>|,>/ b	"(h,>,>1 <, 3 Bb "`Q"` Bc@@ @x b,>,>,>-,>}	 p>}>y>y>y,>. v,>,>4 u,>,>,>,>-,>|0B+	 @yZw. X@w,>/ v,>,>1 <, 4 Bw "`Q"` Bw@@ @x w"@,>,>,>-,	D"fP 
\EfP PKfP 
SfP 
\WfP P^fP 
ffP 
\ifP PofP 
\}	((,>5 s,>,>5,>,>,>,>-,>|0B+
 G@`>}+
R`w	(@

,>. v,>,>6 u,> |,>,>,>-,`B zZs4@$,>/ s	"(,>,>1 <, 1 Bs "`Q"` Bt@@ @x s,>,>,>-,,>5	 U  p,>,>6,>,>,>,>-,>|0B+# @G@`>} 0R+X	 %Zs. X@s,>. s,>,>7 r,> x,>,>,>-,`B v,>7	( .,>8 o,>,>1 <, 4 Bo "`#Q"` Bp@@ @x o,>,>,>-	"*6,,>5 l,>,>8,>,>,>,>-,>|0B+>  G@`0T1T	*A?+@+X,>9 l,>,>9 k,> p,>,>,>-,aB+G o @P	( G,>/ h,>,>1 <, : Bi "`'Q"` Bi@@ @x i,>,>,>-	"*P,,>5 e,>,>:,>,>,>,>-,>|1B+W G@`>y>y"AX0R+q,>9 s,>,>; r,> w,>,>,>-,	D"fP PfP 
\fP PfP 
\0fP P6fP 
EfP 
\JfP PPfP 
T	"_aB+a u @P,>/ o,>,>1 <, : Bp "`'Q"` Bp@@ @x	 QUg p,>,>,>-,,>5 l,>,>;,>,>,>,>-,>|1B+q	 
p G@`>y0R1R+t0R-+,>. s,>,>< r,> v,>,>	(@x,>-,`B uO0T1T+}0T.+@Zp."XBp,>/ o,>	(",>1 <, < Bp "`Q"` Bp@@ @x p,>,>,>-,,>5 l	"U@	,>,>=,>,>,>,>-,>|0B+ G@`>y040t+! 	"G@`4T14+1t+040t+>| c@r+[`)[x.Zw	 D .Q@`)+>|+
 b@`+$ b@`+$ @b@`+$  b@`+$	 @# c@`+%! G@`,>,>r,>[X>v,^,^,^,^,^,^	 "*+,~?p p p p	("D*4	 p

 p"< p)@,~"	D"fP 
^fP 
\cfP PifP 
nfP 
\fP=PeVa(-?"::" p> p>	D8X?1sQ1sQfP )fN+zfN+z1sQ1sQ1sQ	 ?,>,>,>,>> x c@y+EZ`5VE ! @|@@| 	4@T	 (H "`Q"`@4DL. 3`,+IOX@} Q@} `Q ` @~,> }	 P,> {,>,>,>
,>} `Q `4@xZ|/ X@| "`Q"`@	"Y4D\. 3`,+YOX@} Q@} `Q ` @~ "`Q"`@4Dc	"@a. 3`,+`OX@~ Q@~ `Q ` @ "`
Q"`@4Dk. 3`,	(Aj+hOX@ Q@ `
Q ` @x,>
,>|,>,>
r,>,> <},@@ @x x,>,>,>
,>z <}.< 	4@ "X	 {Q"`@4D. 3`,+|OX@} Q@} X+ "`Q"`@	(P4D. 3`,+OX@} Q@} `Q ` @p,> },> {,>,>	(P
,>
, 
4@ "XQ"`@4D. 3`,+OX@{ Q@{ X	(
+ "`Q"`@4D. 3`,+OX@{ Q@{ `Q ` @p@@x	 
" {,> y,>,>,>
, 
4@( "XQ"`@4D&. 3`,+#	 %OX@y Q@y X+/ "`Q"`@4D-. 3`,+*OX@y 	 Q .Q@y `Q ` @p@@x y,> w,>,>,>
, 4@< "X#Q"`@	"64D9. 3`,+6OX@w Q@w X#+B "`#Q"`@4D@. 	*
?3`,+=OX@w Q@w `#Q ` @p@@x w,> u,>,>,>
,	*G 4@Z "`'Q"` X'Q ` 4Df 4DT Du Bp@@x "u	 (P,> "s,>,>,>
, >~ @4BX. 3`,+UOX@u	 X Q@u Vp+b "`'Q"`@4D_. 3`,+\OX@u Q@u `' 
aQ ` @p@@x u,> s,>,>,>
,	D"SfP 
\tfP )wfP )
fP ) fP )3fP )GfP )R	 A f>~@@x,>1 s,>,>,>
,Zq/ _`3"+u[`X@s Q@s	 
n ` @p@@x q,> r,>,>,>
,Zo/ X@`>~ c@n+	 wZq/ ^`3"+ `X@s Q@s ` @p@@x q,> r,>,>	(T,>
,Zo/ Q@`>~ q,>,>,>,>,>,>n,^,^,^	 ,^,~$`"`````H p:: ,> ~,>p,>,	D"fP )efP )ifP PsfP PfN+zeVa(
fN+z8Y>4B!"GBp,>,>5,>},>},>~,>,>~,>`B+O	(+,>,>~,>~,>~,^,~,>,>,>,>,>>!( H	 $ " .8 y .& $.$ *cJx+.Zh H`Z[.	 ,Z/XH+0 H` XFZ` z@4\7 2 "cBx+7 `	 5 Bp[pZp.QBp xl,> "~,>,>x "},>,>x,>x,>x,	 @"= 1T+CZ{b`0B+CZ{."XB{+D>|+E>|+8aR	(F+J,>`,>p,Z~.XBp> >~,^,^,^,^,^,~,>	 N,>,>,>,>,>> { 
  z2
@8O3@W2@+Y@+0 0`+[@ 20 0`&+^@ 21 +`1`(P+a0 0`&+c@Q@0 8XB02 2`+h@,>,	D"cfbnb\vAb\v'e9N-8J%u fP 
=bHKE3GeV&1P
ajx-N	"D"fQB0"(+q1 +m1`
+q1 $+o1`$]	( o+q0 D0`Dv+t@`R+t "1QB0X@00@1@+v+x@ 2 "2	 *wQB00@$1@$1+z+{@ 8XB050~ "QB0X@0 2+L~+++	*U+++++ f @,> ~. ,> ,P> "+@ >~,^,^,^,^,^,^,~
8@8DIbm7&fH-2f~@a` @@p@4l?@1L @/ @'4 @%D @$
 @" @ | @t @
,N@$%@4u(( 9N *9N9MVJ9N3Q9N-89M^0l< @xDM2+gg	e[AOsdA#/Nb\vb\v-eC#eC0e9N=S1LYCS-os	",>,>,>~,>~,~,>,>,>,>,>,>> sZ`!" 	 bB`g[p)!"cB`+
 "GBt!" cB`+ "GBt@ &z.@@	 P@."1b+ Bz "cBt+!"2+!"" Bz@
Z`5B3*+	;AG"cBt+<!"cB`+@+d``u"zg0u	(P("4P0aJ+&"XT`^Tpb+'u"P	+ t"cBt+-,>,>,	`*[p)./"QBp)>"0"0b+<!"GBp+<aJ+<O0T"+4	"@3@"0T'+6@o"!5$7"QB`,>[`,>XT`,>,>,>,	"\;>}+@	$pbDpw"bZ`"cBt+BSp.!"BxpBy	 D pXByZ`y,> "x,>,>,QBp!" Bw "pQ"` Bw "XBxZ`x	 L Vx "w,>,>,!" Bv "pQ"` Bv "XBwZ`w Vx "v,>,> U,	"S1TOsU9*Os	U:5P3
5J "cBm	(+!"2 Bs "s pg & 
5JR``O0T"+@ "	" 0T'+
@"!5$"QB`,>[`,>XT`,>,>,>,>v[`	(+"QB`>y>x,^,^,^,^,^,^,~DpFp?{~	@,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>,>6">@@@@x"~ByBxxB,>x,>,>x,>},^	D"e[AOsUe[AOs[e[AOsbe[AOsheC0seOoan@@	 A? x^+A@6@+H 2Q@p 
p0
	 PX^pZp,> "n,>,>, ~XB`"5BhZ`p!"BBpR`p ~ 	 @a Bp 4c[p0B+f 4fQ@pQRpXNp Lp &nZp!$	""Ti4jZs @p 4@n"
1B+o"
5Bo`
!"cBo+r "b
	 r ~^0B+y s1@$"p
XTp0P+y^p& Bp@~Z). 	"z~X@)[p0@+[\x,>n,^,^,^,^,^,^,^,^,~p.p	 0spp,>,>,>,>,>,>,>> xZp @	 E y @ R`),>,>I,>0B+>,>,>I,7>1B3+>!" 	   g & Bx5F' Q@p xX@p @},> }. ,>	 D% ~,>+ 
1@+,>x,>J,>x, 
.* 
w.,Z~	 - wZg  4@6 wZ	+ wR` Q@0Q@(+=	 6 Q@0Q@(XN0XN( @|@@x |. ,> },>>~+	 A >[p0@3+A Q@p I5@DZp	+ R`p[p>},^,^,^,^	 G,^,^,^,~(p,>,>,>,>,>,>,>> k @	 O kZp @x! c@p+X 1Q@p @p,> o. ,> ~,	 X>,>,>k, o. @| o. @y o. @y o. @z o	 `. @| o. @x o. @z o. @{ o. @~ o. @}	 
i7o.=@}O.[@{\x,>I,7>1B3+*nQ*	@b(b	"q++"@o|R`|Z`y@@yR`zR`zQ@}	z|B@|`!|`"|Z`x@zR`z	LZ` {@@  ~B@ p ~B@ }R` }Z` }R` }Z`	" { "1@+l "o4 |[Q@p1@+l | X@p # @w	 @@x w. ,> ~,>+lR`p[p0@3+ Q@p>[p >o,^,^,^,^,^,^,^,~@	D"
	

      ORG=	D"8F
8F
8I8L8M
8M
8N  RFM=:  RAT=(,BLK RAT=(,FTN	D"8[8\8\8^888`8`8a RAT=(,CR RAT=(,PRN RAT=(,EMB	D"8a8b8i8j8j8k8k8l8l RAT=(,CBL)  BSZ=
? Invalid List Function code
" p p	D"8m8m8n8n8o8p8q1sQ1sQ	" p	 p	 p
 p
SEQRELIDXHSHVARSTMLSAFIX VFCUDF p p p
	D"1sQ1sQ1sQ1sQsZqg5\
1sQ	"D" p
 p p p p p p(	D"1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ	"D" p p p p p p p p p( 	D"1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ 	"D"! p p p p p p p p p()	D"1sQ!1sQ"1sQ#1sQ$1sQ%1sQ&1sQ'1sQ(1sQ)"* p	1sQ*fP 
eVa(fP PfP )fP 
fP 
\fP *fN+z	 ",>,>,>,>,>> kZ` *tQ*	 " 2 (b/+ *wQ*		"(* " 3 (b/+ *yQ*	 " 3 (b/+ Z`4\4 01@+4	"
3Zp+1! @o@@p! @p ` @q `@4B;. 3`4+8O	 D;X@qZ`q4FA^4@A!" Bp BqX@qZ`q,>4 p,>,>5 o,>	 PD ~,>,>5,>6,`B | { .40D+\@@x m,> k,>	* TL,>5,>6,,>6 j,>,>7 i,>,>5,>5,>6,Zh[h/X@v	 P U Q@v h @P@@x v,> f,>,>5,>6,>z+dZn[n/	 ]X@{ Q@{ m @P@@x {,> k,>,>5,>6, 7 @l oQ `	" f @m 7 @m qQ ` @n 7 @n tQ ` @o! | @w@@wR`xZ`x4\y	"n p4@r @x l,>,> p4@u @x m,>,> p4@y @x w n,>,	D"fN+z
FfP PMfP 
RfP )ZfP Pce[6Lqe[6Lt	 *U
x> f 4"1"+
|+++++++@@x,>8+Zj	*2 +@@x j,>,>,@@ Bx i,>,>5,>6,>},>8,>`	(A	,>5,,>9 h,>,>9,>,>: h,>,>: <},@@ @x r,>	*,>5,>6,>{+ ,>; i,>,>; <,@@ @x u,>,>5,>6	 Q,>+ ,>8,>`,>5,,>< h,>,><,>,>= h,>,>= h"#,>,>> h,>,>> <{,	D"e[6LxfP 
fP PfP *
fP 
\fP PfP 
\fPPfP*	>"&@@@xp,>,>5,>6,610V1V+1V+"?>@q"1>	>P"/Q`@P,>;,>?"p,><,@@>@xm,>,>5,>6,,>8^`	"A7,>,>5, ? @l XQ ` @P,>@,>@ k,>,>A,>,>A <~,	 "@@@ @x g,>,>5,>6,[`4@
\&fP P)fP 
\2fP )6fP *8fP 
\?fP )CfP )KfP )O	"(X@`x,>D "d,>,>5,>6,>|!"cB`+g4@`@@x,>E+a@@x,>E	 P Pa "f,>,>5,>6,@`x,>F "d,>,>5,>6,>|!"cB`+r4@k	"D

i@@x,>F+l@@x,>G "f,>,>5,>6,@`x,>G "d,>,>5,>6,	 (A r>|!"cB`+}4@v@@x,>H+w@@x,>H "f,>,>5,>6,@`x,>I	 PEz "d,>,>5,>6,>|!" cB`+4@@@x,>I+@@x,>J "f,>*
,>5,>6,@`x,>J "d,>,>5,>6,	D"fP )XfP )[fP )cfP )ffP )nfP )qfP )yfP )|fP )	"(">|5@@@x,>K f,>,>5,>6,>~+>,>8 2,>,>5,	*,>;,>K,> <,>~@@ @x e,>,>5,>6,>u@@x,>L n	"A,>,>5,>6,>w+ @@x j,> v,>,>5,>6,Zu@@x "u	 P
P
!,>,>c,>5,>6, "f,>,>L,>5,>5,>M, "p,>,>L,>5,>5(*,>M,	D"fP )fP )
fP *fP 
\fP )fP )fP PfP P#fN+z'	 +>q >o,^,^,^,^,^,~@$p```	(A(3? p*	Pp	"UU*<0
 pX	*U*U*D !"#$%&'() MDfN+z*eVa(6fN+zM@`@\"((M+ 9N=0P< @xDM2+gg	e9NSzC915SzC91,SzC91/SzC92SzC92SzC92SzC92SzC92 	SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!SzC93SzC93gSzC93-SzC93,	SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934SzC93SzC93eSzC94SzC94	SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94SzC94KSzC94SzC94SzC95<	SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976SzC97SzC98JSzC98;SzC98J	SzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99SzC99SzC9:5SzC9:.SzC9:)	SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:SzC9:4SzC9: SzC9:SzC9:D	SzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:SzC9:,SzC9:*SzC9:SzC9:-	 ,>,>,>,>,>,>,>> 
zZ
0=zZ0	+R`05J	@	(+[()b0O0@0`+@R`()!".B(),>,>,>y,	>D@[01D">~5.)3Q@0@,>~.(,>,@#>@>~,^,^,^,^,^,^,^,~		SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;SzC9;)SzC9;~
F@ "#Q"`F@ "'Q"`F,>,>$,>|, \x,>$,>%,	 \ X Vx,>z,@[p1D ">} 52 @ ,^,^,^ ",^,^,~$$		b\vb\vOeC#b\vA
\v'b\vb\vOb\vAeC#%((% x3%MPd0x3% @xDM2+gg ":"" " " " 	D"8A8B8B8C8C8D8D8E8E	"D" p p p p p p p p p(	D"1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ	 
,>,>,>,>,>,>,>>! @|@@},> |,>,>,>,>	("
@@`! @y@@z,> y,>	*PD,>,>,>,>,`B wR` `
@@`! @v@@w	( ,> v,>,>,>,>,>,`B tR` `
@@`	 *@&! @s@@t,> s,>,>,>,>,>,`B qR` `
@@(U/`q,> p,>,>,>,>,>,	fN+y'fN+zfP 
eVa(x3%fN+y'	 6`B nR` `
@@`q i,>,>,>,>+n,>,>	(@>,>,`B,m,pXBX[pb,>,> "g,>,>,>,>|	 "O`B i pXBP[pb "b p BPQT`0@+,>,>,>,>	*AX,>,>,>,>|,>,>,>,> "f,>,>,>,>|`B h	 "` pXBH[pb "b p BHXR`0@+,>,>,>,>,>,>	(Pi,>,>|,>,>,>,> "f,>,>,>,>|`B h pXB@	"D*q[pb "b p B@QP`0@+,>,>,>,>,>,>,>,"
z>|,>,>,>,> "e,>,>,>,	D"fN+y'5fP 
?fP 
JfP 
NfP 
YfP 
^fP 
ifP 
nfP 
y	 >|`B g p jX@[p j`  j` p j @ jX@`	 >|>i,^,^,^,^,^,^,^,~$$6$$$X6$X$$P6$P$$H	 *6$H$$@6$@$$6$*P"  "::	D"fP 
~fN+zeVa(8F8H8I8K8L8L"D	 p p p p p p	D"1sQ	1sQ
1sQ1sQ
1sQfP PfP )fP 
\	 ,>,>,>,>,>,> |[Z[Z |,>[,>,>,>	(T
&,>K,4@D,>K,>L,> <,@@~ @ V@@x,>K,4X@,>K,>L	 T.,> <,@@~ @ V@@x,>K,4T@,>K,>M,> <,@@~ @ E 7 V@@x,>K,4R?,>K,>M,> <,@@~ @ V@@x,>K,	D"
\)fP ),fP 
\/fP )2fP 
\5fP )8fP 
\;	 ((?>~>~>~@@x,>N,>,>,>K,>|@@x,>N,>,>,>K,>{ U(G,^,^,^,^,^,^,~p	

D fP )>fP )CfP )FeVa(K((O A#/Nfbn0V`2H @xDM2+gg	 
 
@5H@ D ,~ H.&3f	+@	 @,~?,>,> ~ ~
2J+ ~`3B5B(D 5B ~+ 4J`~+@,^,^,~@
A#/Nfbn	(( m:\bmaZVv5uVv5{0^~k @xDM2+gg	 TTY:
Received 
Sending  
Received Interrupt message 
Sending Interrupt message TRACE argument out of range     	D"8A8B8B8C8C8D8D	8E
8E ... ( more bytes)
 P(  G 	D"8F8F
m!9{
m!:]mWQTmWQZ@\(hD%hEH8h"C D"%
 p$ p p p p	 p
	D"={#t7T@%mgT@%1sQ&1sQ'1sQ(1sQ)/{N*"+ p p p	D1sQ+1sQ,1sQ-bm!9ueBBeC#e:4
\SzC915SzC91,	SzC91/SzC92SzC92SzC92SzC92SzC92 SzC92	SzC92SzC922	SzC92SzC92!SzC93SzC93gSzC93-SzC93,SzC93SzC93;SzC93'	SzC93+SzC934SzC93SzC93eSzC94SzC94SzC94#SzC94?SzC94B	SzC94SzC94SzC94KSzC94SzC94SzC95<SzC95HSzC96
SzC97	SzC97"SzC976SzC97SzC98JSzC98;SzC98JSzC98ISzC98HSzC98	SzC99SzC99SzC99SzC9:5SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$	SzC9:	SzC9:SzC9:4SzC9: SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:!SzC9:SzC9:,SzC9:*SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/	SzC9;*SzC9;SzC9;)SzC9;~_IMpmz!1sP#1sP~#1sQ#	D"1sQ#1sQ#1sQ#4r&1sQ%V`2H#1sP#1sP~#1sQ#	 U
,>,>,>,>,>,>,>>! @# @$ . X@$Z`$6@	*U
P"+&  @  @ 4 +",> ,> 4$+&	*"U*$,> ,> { <",1"+
)+,+.+/+,+,+1+2+,	(U*U*, <,+6,>,>+3,>,>+3,>,>+3,>,>,>,>,>		 5,>}! @@@ @@ z @ X@[Q@ X@ X@!	*U(U=^3`+A^/ X@+B@^
+`Z$Z#/0`+Y,>	*Q(P*F,>	,>,>,>	, 
2J
+M " $Z#@4R+R #Q@(	(T(N $`Z@( Jx,>
,>! @# @$ . X@$Z`$@@x,>*@W,>,>,>	,	D"1sQ%V`2H#
m:\be:4-fP P5fP )H`W;Q	"AT
Y>{,>,>
, Bx,>
,@@ Bx,>,>,>	,>}=,C,>,>		*E"A(a,>,>,>	, 
2J
+h " $Z#@4m+m #Q@( $	 *"j`Z@( Jx,>
,>4N} 
,>,,>	 PPr, 
2L
+x " (Z(@4|+| (Q@0 (`Z@0 Lx	({,>
,>>|>|,^,^,^,^,^,^,^,~X	D"fP PXbm JKZfP *\fP )_fP )c`W;lfP *ofP 
\r`W;{H4r? _~@0 H(~@@(H@~@P H0@~@X	"U&'()#%+
	h,	*E "-[4B!"BB,>,>,> ~XB!"GB@@,~  B,~ ~ B,~D"eVa(	e:4
maZeBBeC# MS0MS @xDM2+gg COPYRIGHT (C) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 1982, 1985 ALL RIGHTS RESERVED@8A
MS(( :2:4
$ @xDM2+gg	 Operation was successfulUnexpected error updating indexBucket full, file should 	 be reorganizedCould not update internal record pointer, file should be reorganized	 $PUT or $UPDATE with duplicate keyInvalid AID field in area XABInvalid BKZ field in area XABInvalid BLN field for specified BIDInvalid BSZ (byte size)	D"8A8B8B8C
8C8D8D8E8E	 Internal RMS errorCannot $CLOSE fileCannot $CONNECT RAB because another RAB alrea	 )dy connectedCannot $ERASE fileCannot get a JFN (GTJFN failed)Illegal key val	 1ue changeInvalid COD field in XABCannot open file (OPENF failed)Cannot open net :work connection	D"8F 8F"8G$8G*8H,8H08I28I58J8	 ;No current recordInvalid DAN field in area XABAttempt to access a deleted record	 DInvalid deviceDynamic memory exhausted (MBF might be too large)DAP Protocol error	 LInvalid DTP field in key XAB, or BSZ in FAB not 6, 7, or 9$PUT or $UPDATE with dupl Uicate keyUnexpected ENQ/DEQ error	D"8J;8K=8K@8LD8LE8MJ8ML8NR8UV	 XAttempt to read past end-of-fileInvalid BID field in FABInvalid file access optio	 an (FAC)Attempt to $CREATE an existing fileXB$CHG was set for primary keyFile is lo	 ickedCannot $ERASE because another user has file openFile not foundInvalid syntax rin file specification	D"8VX8V\8W^8Wb8Xe8Xh8Yj8Yo8Zp	 tFile is fullIllegal argumentInvalid IAN field of KEY XABIFI field of FAB doe	 }s not identify an internal file blockConflicting SUMMARY or DATE XABsISI field 	 of RAB does not identify an internal record blockInvalid JFN suppliedRAC = RB$KEY, b ut KBF not setInvalid key for relative file	D"8Zt8[v8[x8\{8\8]8]
8^
8^	 Incorrect key of reference for indexed fileInvalid KSZ (key size)Line Sequence N	 umber (LSN) errorInvalid MRS valueInvalid NAM blockNot at end of fileNetwo #rk link brokenNo more filesNo primary key	D"8_8_8`8`8a8a!8b#8i%8j&	 (Incorrect NXT fieldEither KEY or AREA XABs are not in ascending orderInvalid file or	 0ganization specifiedCannot position to EOFProtection violationInvalid BID field in 9 RABInvalid RAC field in RABInvalid RAT fieldRBF not set	D"8j(8k*8k/8l28l58m78m98n<8n>	 ?Invalid REF field in KEY XABRecord already existsZero or invalid RFAInvalid RF	 HM fieldRecord is lockedRecord not foundInvalid RSZ (record size) field PRecord too big to fit in buffer suppliedRename -- Two different devices	D"8o?8oB8pE8pG8qI8qK8rM8rP8sT	 XRename -- Two different nodesKeys out of sequenceInvalid key sizeOperation not s	 `upported on target systemUBF (user buffer address) not set upUndefined or Incorre	 ict File FormatInvalid BID field in XAB p
 p p	 Aq p"	 p p p p p	( Az p	 p	" p$ p	* p,	" p
/ p
2 p41 p8 p; p=	 A	 p@	 pC pE0 p	J pL
 p	( AR
 p
UX
[ p^ pa	" pe ph pi pn0 pp pt	 A$ pu pw pz p p p
	( A-
 p
 p p p p	" 5 p2 p p	 2 p	"3 p$ p&	 A> p	' p) p. p2! p
4" p
	( AF6" p
9# p;# p=$ p?% p
B%	" O p	D& pF pH' pJ* pL* pP	 AW3 pT4 pW+ p
Z+ p\1 p^- p( `b- pf/ p
jxZ/,>,>,>,~	D"8sX8t[8t]8u,8uc8vg8}j1qmpqOPENprfailedptRMSs	D"x1sQx8	y1sQz8	{1sQ|8		}1sQ} @ ~ failed p~RMS pPUT p failed pRMS 	D"8		~1sQ8	1sQ8	1sQ8	1sQ8		"A pUPDATE p failed pRMS p
DELETE p
	D"1sQ8	1sQ8		1sQ
8	1sQ8	
1sQ failed pRMS pFIND p failed pRMS 	D"8	1sQ8	(1sQ8	)1sQ8	)1sQ8	-	"A pTRUNCATE p failed pRMS pCONNECT p	D"1sQ8	-1sQ8	.1sQ8	11sQ8	21sQ  failed pRMS p DISCONNECT p! failed p#RMS 	D"8	91sQ8	= 1sQ!8	="1sQ#8	>$1sQ%8	A&"A& p%CREATE p' failed p)RMS p+DEBUG p,	D"1sQ&8	B'1sQ(8	B)1sQ*8	F+1sQ,8	M-1sQ- . failed p.RMS p0RELEASE p1 failed p3RMS 	D"8	N.1sQ/8	Q01sQ18	R21sQ38	R41sQ58	V6"6 p5FLUSH p7 failed p8RMS p:MESSAGE p<	D"1sQ68	V71sQ88	W91sQ:8	a;1sQ;8	b<1sQ= > failed p>RMS p@NOMESSAGE pA failed pCRMS 	D"8	b>1sQ?8	f@1sQA8	fB1sQC8	gD1sQE8	jF"AF pEDISPLAY pG failed pIRMS pKERASE pL	D"1sQF8	kG1sQH8	kI1sQJ8	vK1sQL8	vM1sQM	 @ N failed pNRMS pPFREE pQ failed pSInvalid RMS fun Wction code	D"8	wN1sQO8	zP1sQQ8	{R1sQR8	{S1sQT8	}U	" X p
U,>,>>8! @H@@I G @c IQ ` @d G @~ dQ `	 *U*` @ F 4"m1"	+
d+m+o+p+q+r+s+t+u+v+w+x	*U*U*i+y+z+{+|+}+~+++,>p,>G+ <!+ <#+ <%	*U*U*q+ <'+ <)+ <++ <-+ </+ <1+ <3+ <5+	*U*U(z <7+ <9+ <;+ <=+ <?+ <A+ <C+ <E,,>p	 ,> G,>,>p,>H, D[Z @x a,> },>, |X@`	*@*2|H2|I+ \x {,> {,>, {X@z,>I,>J,>p,>J,>K A",>,>K [,>,>K u,> <|,	1sQXfP PeVa(fP 
\fN+{fN+z
\fP P	"U @>~+,>K,>J,>p,>J,>K B,>,>K \,> <},>@,^,^ ,~h@fN+{fN+{H. @~@D "H.8@~@D "H.X@~@D( #hH.p@~@D8 $H/@~@D@ $H/(@~@DH %hH/@@~@DX &H/X@~@D` &H/x@~@Dh 'hH0@~@Dx (H0(@~@E (H0H@~@E )hH0`@~@E *H1@~@E *H1 @~@E( +hH18@~@E8 ,H1X@~@E@ ,H1x@~@EH -hH2@~@EX .H2(@~@E` .H2H@~@Eh /hH2`@~@Ex 0H3@~@F 0H3 @~@F 1hH38@~@F 2H3X@~@F 2H3x@~@F( 3hH4@~@F8 4H40@~@F@ 4H4P@~@FH 5hH4h@~@FX 6H5@~@F` 6H5(@~@Fh 7hH5@@~@Fx 8H5X@~@G 8H5x@~@G 9hH6@~@G :H60@~@G :H6P@~@G( ;hH6h@~@G8 <H7@~@G@ <H7 @~@GH =hH78@~@GX >H7X@~@G` >H7x@~@Gh ?hH8@~@Gx @H80@~@H @H8P@~@H AhH8h@~@H BH9@~@H BH9(@~@H( ChH9@@~@H8 DH9X@~@H@ DH9x@~@HH EhH:@~@HX FH:(@~@H` FH:H@~@Hh	"G pX'eWH8HUndefined RMS error code p
K ORMS event pO: pQ	D"eVa(HfN+zJ8	~L1sQN8
O1sQP8
Q1sQRfP *	 S,>,>,>,>>! @@@x {@ $"2V
m+[ +]	 A(E[. 1`'+XO |2\J+h,>,>,>,,>,>,> <,@@	 D
d @x |,>,>p,>,Z{ @`+t,>,>,>,$<.,>,>	"Pl,>,>,> <~,@@ @x {,>,>p,>,Zz @`>@@x { P
Pu,>,>w,>p,>, y,>,>,>p,>p,>,	D"fN+z
\cfP PffP *jfP 
\nfP PrfP Pw {>w >,^,^,^,^,~pN@fN+zzeVa(HX@~@P	"@`PRUndefined TOPS-20 error code pBad args to ERSTR% i 
n RMS$$TOPS20ERRORDpTOPS20event p

1sQ8
1sQ
8
8
1sQ	 ,>,>,>>! @q@@q "qQ"`Q$Xm!&> / / n	"UP +
++&++,>,>m,>,,>,>F,> <,@@ @x n	"@
A ",>,>p,>F,Zl @`>~+<,>p,>G p,>,>p,>F,Zn @`	((@++< qQ `@4B.9-,>,>m,>,X\~ Q@~ pQ ` @~	* 3,>,>G,>,>H |,> <~,@@ @x m,>,>p,>F,Zk @`  <>}@@x n,>,>k,>p,>F, l,>,>,>p,>p,>H,	D":5GfP *fP 
\ fP P$fP P)fP *0fP 
\7fP P:fP P? 
@C>i,^,^,^,~
DfN+zCeVa(FfN+zH@~@At@AS@,lY((I 0MfH	 COPYRIGHT (C) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 1983, 1986
	    ALL RIGHTS RESERVED ( N*A0N)04 @xDM2+gg	fN*HfN*AfN*FfN*SfN)|SzC915SzC91,SzC91/SzC92	SzC92SzC92SzC92SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!	SzC93SzC93gSzC93-SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934	SzC93SzC93eSzC94SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94	SzC94KSzC94SzC94SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976	SzC97SzC98JSzC98;SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99	SzC99SzC9:5SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:	SzC9:4SzC9: SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:	SzC9:,SzC9:*SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;	 ,>,>,>,>,>> z2Q,>,`B+ 8D +C!"BBp	 !"BBp!"BBp!"BBp "BBp "BBp " BBp "@BBp "BBp " 	 @BBp!"BBp!"@cBp+ \x, +B \x, !"bBpaX+B	 U $ D~ "~."aR+5 \ "~,>,>R,>R,>R,>R,0B+3 p	"""0D+$ "$I+30D+& "$%+30D1D+(+) "$-+30D++ "$Q	(DE*+30D+- "$]+30D1D+30D+0 "$)+34d30d+3 "$1+3	 3 ">~ +A \ "~,>, "~ .6 " B~ \X "~,>,>R	*@;,>R,>R,>R, >}0R+A@@x,+8 > Xp paX+H	"@PD z4BL,>R,>,>,>,+K z4DL,>R,>,>,>,>~+M L 0XD Bp>},^,^,^,^,^,~p	"SzC9;)SzC9;~N*AfN*HfN*SfN)| fN*A6fN)|=fN*F@ S" pR	 (S,>,>,>,>> b4Q6v!" bBp+l!" B "eQ"` B "	 \XBxZ`xaT+a,> "~,>, >aV+e,> "~,>, 	 @d>aX+s,> "~,>,@@x,>w "},>,>R,>w,>},> "~	 @m,>, >aX+s "GBpaT+s "GBp >e,^,^,^ u,^,~pDCN:-	@8AS1sQfP )eVa(N*DSfP )keVa(w8Cx8Cx yFAL-" pw px px py	D"8Ey8Ey1sQ1sQ1sQ1sQfP PfP 
\fP *	 
z,>,>,>,>,> | ." ."4'6( .",>(,>)[`	"E*,>,>) <, {@@~ @ \@@x,>*,+T+
++"5V
>}	"D" "DN+$,>*,>,>R,@@~ B \@@x,>*,>~+#0V+@@x	(T ,>+,>,>R+,>*,>,>R,@@~ B \@@x,>*,@@x,>+,>	*
,>R,>*,@@xZ`,>,>,>R,>*,>z+#>} "D+$>} " P$,^,^,^,^,^,~$$6$h	D"N*=zfP 
\fPPfP*fP )fP ) "@*	SRV:FAL-" p+ p, p,	 P-,>,>,>,> } .$ .64W8X .$ .$ },>R	(Q*A"6,>X,>,>R,>Y,+T9+:+B+R5X<>} "DN+U,>*,>,>R,	D"eVa(*8F,8F,8G-1sQ1sQ1sQN*E-fP P8	 D*>@@~ B \@@x,>Y,>~+T0X+F@@x,>Y,>,>R+J,>*,>	( EG,>R,@@~ B \@@x,>Y,@@x,>Z,>,>R,>Y,@@xZX,>	"AO,>,>R,>Y,>z+T>} "D+U>} ",^,^,^,^,~$"X$;USERID:;PASSWORD:	D"fP *>fP )AfP *GfP )JfP )MfP )QeVa(Y8HZ8I[ \;CHARGE:;DATA:;BDATA:"@ pZ p[ p\ p] p^	D"8K\8L]8M^1sQ1sQ	1sQ
1sQ1sQ
fN+z	 _,>,>,>,>,>> { .$ .$ . .$[Z	 A 
h[Z4DyZ0`+74@y! @@@x,> ,>,,>;,>; }	 ((p,> <,@@ @x,>y,>R,><, {,>,><,>R,>R,>=,>y	( y4V	ZX0`+74@	! @@@x,> ,>,,>;,>= },> <	 U,@@ @x,>y,>R,><, {,>,><,>R,>R,>=,>y4TZP	"@
0`+74@! @@@x,> ,>,,>;,>> },> <,@@ P @x,>y,>R,><,	D"fN+zN*=_fP 
\qfP )tfN+zxfP 
\fP )fN+zfP 
\	 U" {,>,><,>R,>R,>=,>y4X7Z`0`+74@7":0B++!"	 ( B@@x,> ",>,,>;,>> },> <,@@ @x,>y,>R,><	 D(&, {,>,><,>R,>R,>=,>y+70B+7 `,>R,>?,>{,>R	(P .,><,96,>?,>,>@,@@ Bx,>x,>R,><,>}=`0>} @7>,^,^,^,^,^,~0`p	D"fP )fN+zfP 
\#fP )&fN+z)fP )/fP *2fP )5eVa(<	*P=	

,>,>,>>	 t u!" B "wQ"` Bx	 F "wQ"`@Z
9
R 0F1F+P1&+M1f+P0F1F-	(@
N+P0F.+Q.< (H.<D=jIX\,>R ",>,>,>R,>Y,	 W>t,^,^,^,~,> 
~@.<!" bB(+b !" 	*P+`+a B(+gXBp+c^p j+e+h B(^p	+ R`p "$(h+i ",^,~D"fN+z=N*C@fP PVeVa(YN*@Z@x@$@@!l@@l@@l@@
|_@
<-@|z@lS((j @xDM2+gg 	Df]wf]uY5{fN)zfN*ASzC915SzC91,SzC91/SzC92	SzC92SzC92SzC92SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!	SzC93SzC93gSzC93-SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934	SzC93SzC93eSzC94SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94	SzC94KSzC94SzC94SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976	SzC97SzC98JSzC98;SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99	SzC99SzC9:5SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:	SzC9:4SzC9: SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:	SzC9:,SzC9:*SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;	 (P,>,> ~ "cBp+"4B "D+8 "BBp "GBp!"GBp	 
(!"@BBp"b"~BBp,>,>,>,>~aB1B$]+7@,x	p,>,>,^,^,~$$p4$p$pSYSTEM:DECNET-HOSTS.TXTABCDE	+FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST "UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789:	"SzC9;)SzC9;~N*SfN*A
	 &,>,>,>,>,>,>,>># ] .& *]Q*	@b (b+ 	(A
/ @] (X@^ ` `! G@b ` ],>,>,>,	 D7>~aB+ 
 @ ]. @x z. @ z. @ ` ]	"@ @,>,>,>,>~aB+
R`z x[` ` x  @	 @
H x X@ Z`,> z,>,> y,> |,>,>,>,	 
Q`B {1@+T0@+U>|+>,> "v,>,> "u,> "x,>,>	(DY,>,`B w1@+]>y+> s` ` x @u,> s" b,>,> r,>,>,>,>,	eVa(fN+y'fP PfN+yO^hOX&fN+{A7fN+zAfP 
PfP 
Z	(* f,> o,>,> n,>,>,>,>,Zl5@m>r+>! @o@@o	( n,> n,>,>,>,>,>,`B lR`p ` `@@p 
	 w.,R`0 ` `@@0@@x k,>,>,>,>,@@x g,>	"D",>,>,>,,>  f,>,>aB+ZZ4@ +X\	*(+,>  f,>,>,>~>k+> ` ],>,>,>,>~	 >],^,^,^,^,^,^,^,~@$$6$$b$$z6$zlu	 6$u$$p6$p$$06$0 )*+,,>,>	 !,>,>,>,>,>> {,> [p,>, D>`B+* "$%+3	 (* xZ @x4@3 ,> .",>,>aB1B$]+3` xZ(2++ "$)>,^,^,^,^,^,^,^,~	D"fP 
efP 
jfN+y'rfP P}fP PfN+yOfN+zeVa(eTL 8"- p7	 "8,>,>>! @@@x,>F,>|,>G <,@@ @x ~,>,>,>G A, }. QXz y/>|,^,^,~p-". pG	@"8D81sQ-fP 
\d
28fP 
\=fP PAeVa(G8FH1sQ.	 @@H,>> ] @{ |Q ` @|,>F,>y,>^ <,@@ @x z,>,>	( "Q,>^, v y/4T+Ug  
5@X>}@+[ad@+Z (@Y+Z@>} >{,^,~ p.::" 	D"d
3$HfP 
\NfP PQeVa(^8G_8G_8K`8K`8La a "::"="Login information invalid at remote nodeAccess not permitted"/ p^ p_ p_ p`	D"8La8Mb8Mb8Xc8Xg1sQ/1sQ01sQ11sQ2"D3 p` pa pa pb pb p
f	D"1sQ31sQ41sQ51sQ61sQ71sQ8fP *fN*WfN*	 i,>,>,>,>,>,>,>> t uR`y[X` ` X @z	 q XX@zZ`z! @|@@|[` @x[`Z`[`,> y,>,> x	"P"z,>,>,>,>, v` ` v @x wQ@`Z``R``Z`` =	(
` "y."_`4@	`(|` @y {Q B+
! @yU B @	  B@` G@` yX@`! G@`! @B@` ` ~B@` X@@@@x	 , B| b@|+ X Vx,Q\` |`QT`XR`QP`>|+NQ\`	" |`QT`XR`QP`,> u,>,> t,>,>,>,>,[sZr	 "$.Zs// Zr|s5T( 4u5R) 2u5P* 0u,>,>x,>,X@u	 D"- Q@u \v,>,> t,>,>	,>,>	,>,>
,>,>
,>,> <{ 5,	fN)|fN+zfN)afN)OS.+ifP 
|fN*AfP 
#fP *,	 6X@`	R``! G@` ` ` X@@@@x,! B@`! G@` 	(@>` ` X@@@@x, Bq c@q+J  @o Xp o,>,>	*@G,>,>,>, Bn>} 3@q+O q @` X Vx,>q +{	"*O^`4`R ``B+y!" Bo@@p @x "o,>,>
,>,>,>
,	 U X ` 
mb+,>l,>,>	**`+g,>l,>,>i,>,>,>,>,>
, X Vx,R``	 "b "b X@@@@x q,!"BB`!" BB` "b "~BB` X@@@@x,	D"fP 
\5fN*W;fN*AfN)|HfN+y'WfP 
_fP 
efN+zkfN)aq	 @x>l +{ Vx,>q ">y,^,^,^,^,^,^,^,~$$y	 6$y6$`lw6$w8 {( {$`$`@/ 0	(1	*T@	2345678TTY:?PMR error: path "" fai led
"9 p p		D"fN)OweVa(fN+z
8Y8[8[8\+[k91sQ:"; p p	 (,>,>> {6@+ H@b ( 
@b+  @ Q@"T*@O3@+= 9X@ `?,>@,>,>A,	@"1sQ;1sQ<fN+{W&,#_)9w&,#&,#&,#5t_	 ! @|@@}^p4@+/ X@} Q@} p` @~@@x },> |,>	*E
),>,>A,+.,>p |,> },>,>,,>B,>B,>w,>C,>C x	 *(1,> <~,X@ `?,>@,>,>A, `?,>@,>,>A, t	"T :,>,>,>,>,>A,>t>},^,^,~$X*@B:;<	D"fN+{A fP P*fN)z.fP 
\2fN+{W6fN+yO9fN+z<fN+zAeVa(A DTTY: (Using path "")"= pC pD pE	D"8^D8_D8`F+[k=1sQ>1sQ?&,#_)9w&,#	 QEF,>,>6@+N H@b ( 
@b+  @ Q@O3@	*E(QO+] =X@ `?,>@,>,>_,,>_,>`,>|,>` <,X@ 	*P*@W`?,>@,>,>_, `?,>@,>,>_,>y,^,^,~h*`>?D"&,#&,#5t_FfN+{ASfP 
\VfN+{WYfN+yO\fN+z_@~@/$F@-T@)\@"t@li@lH@,8@4H@ @&((a@ N)O0N(dd @xDM2+gg	fN*HSzC915SzC91,SzC91/SzC92SzC92SzC92SzC92SzC92 	SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!SzC93SzC93gSzC93-SzC93,	SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934SzC93SzC93eSzC94SzC94	SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94SzC94KSzC94SzC94SzC95<	SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976SzC97SzC98JSzC98;SzC98J	SzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99SzC99SzC9:5SzC9:.SzC9:)	SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:SzC9:4SzC9: SzC9:SzC9:D	SzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:SzC9:,SzC9:*SzC9:SzC9:-	 ,>,> } ." ." .$ ." .",>,`B+
	 @E 8D +
 \x, Xp paX+ }4B,>,>,>,>,	(P@+ ~4D,>,>,>,>,>~+ 0XD Bp>,^,^,~ 	SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;SzC9;)SzC9;~N)OfN*H	 ",>,>,> ~ "bBp+ "$E+G 6 .8!"bBp+( " bBp	("+(!" cBp+%!"+&@^`G	+(+.!" cBp++!"++	 +@^`Gl"	+ !" cBpR``^p4B9."&"XBp p`ZBp	 U@3 "p,>,>I,>J,>J,>J,>}`B+9 Bp 6$9 "BBp " BBp!"	 @<BBp!"BBp!"BBp!"BBp!" bBp+C "BBp "BBp "BBp " DBBp " BBp!"BB` ,^,^,^,~DfN+zN*>fN+z6@`@,((J N)a0N(jJ @xDM2+gg	fN*HfN*CSzC915SzC91,SzC91/SzC92SzC92SzC92SzC92	SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!SzC93SzC93gSzC93-	SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934SzC93SzC93eSzC94	SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94SzC94KSzC94SzC94	SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976SzC97SzC98JSzC98;	SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99SzC99SzC9:5SzC9:.	SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:SzC9:4SzC9: SzC9:	SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:SzC9:,SzC9:*SzC9: ,>,> } ." ." .$ ." .",>,	SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;SzC9;)SzC9;~N)a	"(`B+
 8D +
 \x, Xp paX+ }4B,>,>,>	 E,>,+ ~4D,>,>,>,>,>~+ 0XD Bp>,^	 ,^,~,>,>,>,> }Zp	 .649 ." .$ 	 !." ." "bBX+% "$E+7,>,$:0D++aT+)`b@++	 A)> "D*+7 $ BDX4".> "+7X$Qp
^p `Z`41 " 	"2BBX":0B+5 "GBX " GBX> ",^,^,^,^,~X$pDfN*HN*?fN*C%@`@,((: N)z0N(r @xDM2+gg	 for NLB at !8XL (hex)normal successful completionno event has occurredconne	 ct request pendinginterrupt message pendingdata message pendinglink service message pendingoperation incompleteprevious operation completed	D"8A8B8B8C8C
8D8E8E	Nmessagelnotdfoundmessagetext"overflowsbuffer;truncatedmessage8notfound;messag	enumberf=a!8XLt(hex)linkrhas beenSabortedlinkchasrbeendisconnectedmessa	q(gentruncatedvtoisixteenycharacters!ASrfromn!ASoperatingosystemefailedotoopenlin 0kDECnetoisnotnavailable	D"8F8F8G8G"8H$8H'8I+8I-8J1	3insufficientdprivilegenfor attemptedGoperationphysical linkpwentidownphysical l	c<inkshuttingdowninsufficientSdynamicGmemorystoocompletehrequestnoRlogicalnlink	LDsavailablenetworkjname/objecttdataobase issfullnetworkdname/object alreadysdedMclaredbyLanother1processnodesisdunknownnodeeis knownibutrunreachable	D"8J38K88K;8L>8LC8MF8MJ8NO8UQ	TobjectisIunknownatlocalorRremotenodeconnectlrequesterejectedrequestRcomplet	t\ion timeulimitoexpirederrorfreeingdynamicmemoryerroreallocatingtdynamicumemor	ceyincomingumessagecexceedssbuffersizeNLBuhasinotfbeen openedErrorhallocatinrmgooperatingrsystem-dependentresourceerrorbfreeingoeventnflag	D"8VT8VX8W[8W8Xb8Xe8Yi8Yl8Zq	 tthird party disconnected linkunexpected return status from operating systeminter	 |rupt message not solicited by partner taskaccess information invalid at remote nod	 epoor-man's routing errorlink must be PASSIVE for connect accept or rejectinval 
	 w p p
 p
 p

	 @ p

 p p
 p 	"@ p$ p( p p
!p$ p'
p+$p,$p0	$	p3$P$- pS$1 p
X$5 pZ$9 p	(3^$= pa$A pe$E pi$I pk	 ;$M p
q$Q ps$U pv$Y p{$]	 @ D p$a p
D pD p
D
	"@LpDpDpp-D"p0D6 p2D: p6D>	 @ f p;DB p>DF pADJ pDDN	"@ n p
cDjpeDn p
nDv pq	D"8oU8oY8p^8pc8qf8ql8ro8rq^8cu	 Resource allocation failureDestination node does not existNode shutting down	 Destination process does not existInvalid name fieldDestination process queue over	 flowUnspecified errorThird party aborted linkUser abort (asynchronous disconnect )	D"8s8s8t
8t8u8u8v8}8~	 Undefined error codeConnect initiate with illegal destination addressConnnect confir	 (m with illegal destination addressConnect initiate or connect confirm with zero sour	 0ce addressFlow control violationToo many connects to nodeToo many connects to dest 9ination processAccess not permittedLogical link services mismatch	D"8~8!8&8	+8	18	48	68	:8	<	 ?Invalid accountSegment size too smallProcess abortedNo path to destination node	 HLink aborted due to data lossDestination process does not existConfirmation of disc	 Ponnect initiateImage data field too long p
 p	( Aa p

 p! p& p+
 p1	" j p
3 p6 p
: p< p? p@	Ar pC p
({Q	D"8	?8	A8	C8	E8	H8	K8	N8	R_:;T	fN+|sfP PeVa(SzC915SzC91,SzC91/SzC92SzC92SzC92	SzC92SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!SzC93SzC93g	SzC93-SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934SzC93SzC93e	SzC94SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94SzC94KSzC94	SzC94SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976SzC97SzC98J	SzC98;SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99SzC99SzC9:5	SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:SzC9:4SzC9: 	SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:SzC9:,SzC9:*	SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;SzC9;)SzC9;~	 "{,>> |1<+1|(+1<+1|+1<$+1|$]+0<D0|Dv	(" +,>,>|,>|,+4|0|+,>,>|,>|,+0<0|+	 

,>,>|,>|,>~+,> ",>,@@x "~,>,>{,>,>,	 zZ| D>} ">,^,~Undefined XPN error code p
 XPN event p: 	D"N)z{fN+|sfP PeVa(8	1sQ8		1sQ8	
	"  p,>,>,>>! @@`x $" 
u3D|+). 1`#+$	 T"@(O }2@I+4,>I,>{,>,,>J,>J,> <,@@ @x |,>*"1,>,>K,Z{ @`+?,>I,>{,>,	1sQ fP 
\fP *fN+zfN+zN*>!fP *,fP 
\.fP P2	"Q(6$ .K,>L,>L,>,>M,> <~,@@ @x {,>,>,>K,Zz	 ((> @`>@@x {,>,>w,>,>K, y,>,>M,>,>,>N,>v G,^,^,^,~	pD"fP *5fP 
\:fPP=fPPBfN+zFeVa(KHh@~@I8	"@L`UndefinedDECNETdisconnectcode	pNDECNET*disconne	TctQcodepR:pV,>,>,>>!>@@`x>$"$	"]2D|+,>>+a.1`,@@ @x {,>,>,>,Zz @`>@@x	 Tx {,>,>w,>,>, y,>,>M,>,>,>,>v,^,^,^"@,~$
TRD"fP 
\gfP PjfP *nfP 
\rfP PvfP P{fN+z~eVa(H:P@~@P0	*UWUndefined TOPS-20 error code pBad args to ERSTR% in XPN$$TOP A
S20ERRORpTOPS20Nerrorcode8p	8		1sQ! @~@@ "pQ"` mh$!&> */*/* 	 U" n +
++(+-,>J,>m,>,,>J,>K,> <,@@ @x	 PP(# {,>,>,>K,Zz @`>~+A,>,>L },>,>,>K,Z|	"D(@, @`+A,>J,>m,>L,,>M,>M,>,>N <,@@ @x {,>,>	((4,>K, kQ `@4B897XDz Q@z kQ ` @{@@x z,> P= y,>,>,>K,	D"fP )N*GfP *fP 
\"fP P%fP P+fP *.fP 
\1fP P5	 
*?Zw@`>{@@x|,>,>k,>,>K,+zz,>,>M,>,>,>N,d"H>i,^,^,^,~N(rg @xDM2+gg	fN*DfN*CfN*HfN*AfN*FSzC915SzC91,SzC91/SzC92	SzC92SzC92SzC92SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!	SzC93SzC93gSzC93-SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934	SzC93SzC93eSzC94SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94	SzC94KSzC94SzC94SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976	SzC97SzC98JSzC98;SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99	SzC99SzC9:5SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:	SzC9:4SzC9: SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:	SzC9:,SzC9:*SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;	 ,>,>,>,>,>> z@+ .,>X, >`R+	" |4B X D+ X "bBp+ 2$E |4B \+.43t`+	 "@@x,>,aR+ Xx ",>, > "cB|+1R+>	(
*++ &@+$ . X$;*;D*<DA$<4d$$</$	*A "d<5d$ B 2$5+&.(3h`+aF+(@@x,+*,>=,>>	(D*+ |4B.7@x+. x D0R+0 ` Bx6Bx7@`R7{ {	*34F7,>=,>,>,>, >~ >,^,^,^,^,^,~	 ;4$t,>,>,>,> } }@+Y . DX	 D X,>,>aB+H "+\,>,>aB+K "+\,>,	 DDL>aB+O "
+\,>,>aB+R "+\,>,>aB+V	""U "+\,>,>aB+Y "+\.83xP+B@@X ",^,^,^ A],^,~,> " bBp+n "cBp+h "cBp+n,>,	"SzC9;)SzC9;~N)|fN*HfN*AfN*F'fN*F)N*?>N*>^	" e>5"n "BBp " GBp+m,>,>ab@+n "GBp,>,>	"m "+o@,^,~,>,>,>,>> o[p4V &qQ&`^p $	 Pv@4x+xg
 * 4J,> "qQ"`,>,#XX~ "QB~	 
~ "pQ"` B@@x "~,>,>,>,> ,>} &qQ&`^p $@	*"4+g
*4JZp4V,>"qQ"`,>,#XX~"	@QB~"pQ"`B@@x"~,>,>,>,>,>}[XDp&PQFp@	(D,4D"b@4F"b>q,^,^,^,^,~(p*p	@fN*CdfN*CifPPeVa(N*@pbHKE3|fPPbHKE3B@`> > >,^,^ M,^,^,~XD"fN+zN*?3fN*C8fN+{@fN*DBH4r? ~@ PH(lQ	 Q,> " cBp+X,>,>4"X $ BDpZBp "+Y@,^,~@N*?QfN*CT@`@
lQ@
43@	|/@	D)@	
 @T^@T>((Z N*N*(0N(ue @xDM2+gg	 
,>~,>~,>~,>~, "cB|+,>,>g |>~,~@
Netwo	 rk open failedNetwork event info failedNetwork output failedNetwork input failed Network disconnect failedNetwork close failed	D"fN+|N*fN+|8A8B
8B
8C8C8D Unknown network failure"D p	 p
	 p

 p
 p
 p
 p	D"8D1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQ1sQfP P	 ,>,>>8! @H@@I ] @c IQ ` @d ] @~ dQ ` @ E	"*U* <"&1"+
#+&+'+)+*+,+-+/,>],>^+0,>],>^+0	*U*U ),>],>_+0,>],>_+0,>],>`+0,>],>`+0,>],>a G,>,>]	(1,>a,,>C `,> |,>,>], {X@_ A4\S \x z,> z	"":,>,>], yX@x1\+D1< +?1|"q+D1<(+A1|(M+D1<@+C	"*B1|@
+D0\H+K,>b,>b,>],>c,>c @,>,>c Z,>,>d,>+Q	*TK,>b,>b,>],>c,>c @,>,>c Z,>,>c t,> <|,>{+Z*TS,>d,>b,>],>c,>c A,>,>c [,> <},	eVa(fN)zfN+{fN+zN*(fP P2fN)z5fN)z;fN+{R	 U*Y>}>z E>H,^,^,~ p b8HDfN+{YeVa(afN+zc@`@$((e N*0N(|[ @xDM2+gg	fN*DfN*HfN*CfN*BSzC915SzC91,SzC91/SzC92SzC92	SzC92SzC92SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!SzC93	SzC93gSzC93-SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934SzC93	SzC93eSzC94SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94SzC94K	SzC94SzC94SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976SzC97	SzC98JSzC98;SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99SzC99	SzC9:5SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:SzC9:4	SzC9: SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:SzC9:,	SzC9:*SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;SzC9;)	 ,>,> } ." ." .$ ." .",>,`B+
	 @E 8D +
 \x, Xp paX+ }4B,>,>,>,>,	(P@+ ~4D,>,>,>,>,>~+ 0XD Bp>,^,^,~ Invalid subfunction in xpn$$getNo subfunction selected in xpn$$get" p p	D"SzC9;~N*fN*H8A8B/{N/{NfN+{fN+z	 Q
!,>,>,>> | b@`+& "$E+\ ^ <",1"+
)+,+.	*U")+0+,+,+C+,+, <_,+Z,>,>+\,>,>ab	(
2+E &~Q&B^` $@46+7g
 * 4JP .",>,>	  :, $}Q$B  
`bb+ Xx,@`b `b> "
+\	 @C,>,>5"FZB` "D*+\ZB`
ab+I4G@`g B@` &~Q&B^`	 (K $
 * 5JR,>,>f,>+\4@Y ."	 T,>,>, $}Q$B  
`bb+ > "+\ <c, >~ \,^,^,^,~$`X	D"N*@!fN+{-fN*C0fN*D:fN*C?fN*CCfN*BQfN*DUfN+{[H4r? _~@
 aH(la b@`XH4r? _~@
H eH~@
XfBogusbytecount-inxpn$$get"pf	i,>,>,>,>,>,>,>> {! b@p+v,>,>ab+s	"Dr "$
z_p5@|  !" B@@x .4 &" ,> ",>,>4,>5,>5	(@,>5,>}`B x `B+ +- $gQ$B"^X@,4
	((+
g
 * 5JXT "QB Xx ",>,>6,>5,>5,>5, \x(
,>6,>}+-# /56 <2,	@8Bf/{NfN+y'fN+zN*@ifN*CpfN+y'fN+zfN*B	 ,>,>, $gQ$B  
Hbb+ XT~ Q@~ X ~,>,>6	*A
!,>5,>5,>5,>}+,,>,>,^XZH @4)+, \x	(*,>7,>+, ">>,^,^,^,^,^,^,^,~X 2D"fN+{fN*DfN+z#fN*D%fN*B*H4r? _~@0 3H ~@@ 4,fN+z5@x@li@,!((7 N*W0N)7; @xDM2+gg	fN*HfN*CfN*BSzC915SzC91,SzC91/SzC92SzC92SzC92	SzC92SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92SzC92!SzC93SzC93g	SzC93-SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+SzC934SzC93SzC93e	SzC94SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94SzC94SzC94KSzC94	SzC94SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"SzC976SzC97SzC98J	SzC98;SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99SzC99SzC99SzC9:5	SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:	SzC9:SzC9:4SzC9: 	SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!SzC9:SzC9:,SzC9:*	SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*SzC9;SzC9;)SzC9;~	 ,>,> } ." ." .$ ." .",>,`B+
	 @E 8D +
\x, Xp,paX+,}4B,>,>,>,>,	(P@+1~4D,>,>,>,>,>~+ 0XD Bp>,^,^,~ Invalid NLB$BSUBFUNC value" p
%+)	*U(D%+*+8+?+)+)+@+) <Y,+TZ`4F? 
.* .<"	 @
.! c@X+4^( p@-42+?,>,>[+M^( p@47	(P@6+?,>,>\+MZ` 0`  4H?^X $ `4L1|+S	(A?+R "+T c@X+C D+F,>,>`b@+G  @X "D*+T DGZ` 0h (^X $ `4L+O,>,>\,	D N*WfN*H8A/{NfN+{fN+zN*EfN+{)fN*CC	"@N>+T " GBX "BBX1`+S D+S 7 "D>,^,^,^ V,^,~X$XXfN*BMH4r? _~@ ZH(l[ [-@`@,((]`? N*HN*CN*DN*AN*FN*BN*=b 
aXO
bS
b*
b.
b1Yxd N*HN*CN*DN*AN*FN*BN*=0N)VC @xDM2+gg	SH1me
b1Ye
aXOe
b*e
b.e
bSSzC915SzC91,SzC91/	SzC92SzC92SzC92SzC92SzC92 SzC92	SzC92SzC922SzC92	SzC92!SzC93SzC93gSzC93-SzC93,SzC93SzC93;SzC93'SzC93+	SzC934SzC93SzC93eSzC94SzC94SzC94#SzC94?SzC94BSzC94	SzC94SzC94KSzC94SzC94SzC95<SzC95HSzC96
SzC97SzC97"	SzC976SzC97SzC98JSzC98;SzC98JSzC98ISzC98HSzC98SzC99	SzC99SzC99SzC9:5SzC9:.SzC9:)SzC9:3SzC9:#SzC9:$SzC9:		SzC9:SzC9:4SzC9: SzC9:SzC9:DSzC9:#SzC9:$SzC9:SzC9:!	SzC9:SzC9:,SzC9:*SzC9:SzC9:-SzC9:SzC9;/SzC9;/SzC9;*	  ^1D+ "D
,~[1D+ "D,~ $cD+	 $cD+		 
 "D,~ ",~,>,> 
~^(5B@+ $
@f4+g	 D 8 4X + "4 Z\(@ ,^,^,~,> ~"(7@p+"Zp."&"XBp p` " Bp,>,>/,>0,>0,>0,	"SzC9;SzC9;)SzC9;~N*HN*C
fN+zfN+zfN+y'N*D	 *!>}R`p "b. "b/@@p ."&",>,>,>1,>0,>0,>0,	 * |XBp p "Q"B Bp>},^,~$$p6$pCannot set 2 interrupt assignments @ p1	 *5,>,>,>,>> b@+<,>R, B  @> |@+I	 
U= . 
! b@(+I@ `M `N `N^( $
@	*@F4G+H <O,! G@(.83xX+=>,^,^,^,^,~6$$$ N$X	D"fN+z!fN+y')fN+z08A1qx/{NfN+{N*A5fN+{GH4r? _~@
 QH~@
	 QR7J7Y Z B " $(D ",,>,>,~c;	(Z " $(D "-,!"Z B,~,>,> "4b 8`	"c18H+e1xH+g1X+g08u0x+m ~,>,
ZBpab+k "+l @k ">+n ~ X "D,^,^,~No interrupt channels available 	D"N*FRe
b1YTe
b.XN*HZe
bS]e
b1Y^N*B_8Bpqx" po	 "@s,>,>,>> b@+y  @,>,> ".LO4F	"*| (b}O " (@F080x++{@+{2X1+ <
	,,>,>|,>, "+>~ >,^,^,^,~X 
b*xfN+{e
aXOH4r?~@P@x@
$Z@s(( 
aXO
bS
b*
b.
b1Y0N)7
	 U@,> ~7@'+(7@'+(0"0b+( $>.$,>Q~,> ",>`	"",^4d " B-Q~Xx B-Z~."'Q B. 0	b3+ >,^ ~	(E@ D,^+,^6@,+Z ~b1 '.x D,^ ~ D,^ "	 
T
,~,> 241O@,6@+7 $% D' $ D' $ D+ $% D+	*
" $ D,A4%@@,+' O@, 9*4(,^+,^@@,~:.	*(@*,_.Za.,> <,>p=<, ./"?,>,,^@@,^p:0\+0,^(3>./ + @++ +	"P"
5,> ./"? '.[7@,(Bz '.$ 7@,+9 2B;3B<+<	"U*U*=,^+,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*	*U*U*F,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,**PN,*,*,*,*	 	 
	 	  #()*	(
*..-< $ D+ $+ @4)@@, + D' , D'*\7+'[D'ZD'+'X #: +;;c 7@,::+=	D"w7q0w7q/w7r/Lc)~y(2lo"H_7&'H_M"M-*	`3	 M--cU:/l&z;al&+>	KHY4
K
2`":>D{*"aW&'	D"am"%0	Y\|*%
aX@
aXO	D"
bS5
b'
b*
b.4
b1Y'&.2
28**PQ PAkcE_Z.+K$,s#@m#AO/L`((P?