Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-05 - 43,50337/07/gpsswe.rnm
There is 1 other file named gpsswe.rnm in the archive. Click here to see a list.
00100	.paper size 55,67
00200	.nofill
00300	         
00400	.b 20
00500	.lm 5
00600	        GGG  PPPP  SSS  SSS  SSS
00700	       G  G P  P S  S S  S S  S
00800	       G   P  P S   S   S
00900	       G   PPPP  SSS  SSS  SSS
01000	       G GGG P     S   S   S
01100	       G G  P   S  S S  S S  S
01200	       GGGG  P    SSS  SSS  SSS 
01300	.page
01400	.title Inledning
01500	.lm 0
01600	
01700	.test page 10
01800	1_. Inledning
01900	.b 1
02000	.lm 5
02100	.fill
02200	.p 5,1,6
02300	   GPSSS {r en simulaklass f`r fl`den av objekt
02400	mellan k`er, lager och behandlingsstationer. Klassen, 
02500	som har prefixet SIMULATION,
02600	ger SIMULA n}gra av de anv{ndbara procedurerna i
02700	Gordons GPSS. 
02800	Det inkluderar deklarationer av f`ljande klasser :
02900	.b 1
03000	.nofill
03100	.lm 6
03200	    1_. TRANSACTION, som definierar objekten
03300	    2_. FACILITY  ,  - " -    stationer
03400	    3_. STORAGE  ,  - " -    lagerutrymmen
03500	    4_. QUEUE   ,  - " -    k`er
03600	.b 1
03700	.lm 5
03800	.fill
03900	.p 5,1,4
04000	   Procedurerna m`jligg`r f`r objekten att g} in i och
04100	l{mna resurserna.
04200	Statistik p} resurs-utnyttjandet samlas automatiskt och
04300	skrivs ut i slutet av simuleringen
04400	.p 5,1,5
04500	   De avancerade satserna i GPSS har ersatts av de mer
04600	flexibla SIMULA satserna som HOLD( - - ), ACTIVATE och
04700	REACTIVATE. Men det finns en procedur WAIT__UNTIL som 
04800	till}ter villkorliga inplaneringar av h{ndelser f`r objekten.
04900	Objekten kan tilldelas prioritet f`r att 
05000	}stadkomma f`rst-in-f`rst-ut, sist-in-f`rst-ut och andra
05100	ordningar.
05200	
05300	.p 5,1,6
05400	   Med andra procedurer kan man fr}ga efter det tillf{lliga
05500	utnyttjandet av en resurs. Man kan ocks} fr}ga efter 
05600	utskrift av statistik under en simulering, och modellen kan }terst{llas
05700	s} att en ny simulering med andra indata kan g`ras i samma k`rning.
05800	_#ven helt olika simulerings-modeller kan simuleras under en k`rning.
05900	.p 5,1,5
06000	   Med GPSSS kan simuleringsprogram skrivas 
06100	 p} samma enkla och korta s{tt som med GPSS. 
06200	Anv{ndningen av SIMULA som basspr}k bibeh}ller den
06300	h`ga standarden p} programstrukturen, s}som blockstrukturen,
06400	procedurer, aritmetik, str{nghantering och in och utmatning.
06500	
06600	.b 2
06700	.title Resurserna
06800	.lm 0
06900	.test page 10
07000	2_. Resurserna
07100	.lm 5
07200	.p -5,1,6
07300	K`er
07400	.b 1
07500	.i 5
07600	   K`erna kan utnyttjas av objekten n{r som helst.
07700	Det finns ingen begr{nsning p} storleken av dem.
07800	Statistiken inneh}ller :
07900	.b 1
08000	.lm 8
08100	.test page 6
08200	.nofill
08300	1_. hur m}nga objekt som totalt befunnit sig i k`n
08400	2_. st`rsta antal objekt i k`n
08500	3_. aktuella inneh}llet i k`n
08600	4_. genomsnittliga inneh}llet i k`n
08700	5_. genomsnittliga tiden objekten befunnit sig i k`n.
08800	.b 1
08900	.lm 0
09000	.test page 8
09100	Behandlingsstationer
09200	.lm 5
09300	.fill
09400	.p 5,1,6
09500	   Stationerna kan bara utnyttjas av ett objekt i taget.
09600	De objekt som vill g} in i en upptagen behandlingsstation
09700	placeras i en ink` knuten till stationen ifr}ga.
09800	D{rifr}n tas sedan objekten i prioritetsordning 
09900	in i stationen d} den {r ledig.
10000	Den statistik som ges {r :
10100	.b 1
10200	.lm 10
10300	.nofill
10400	.test page 6
10500	 1_. genomsnittliga utnyttjandet av stationen
10600	 2_. antal objekt som anv{nt stationen
10700	 3_. den genomsnittliga tid objekten till-
10800	
10900	  bringat i stationen.
11000	.lm 10
11100	 4_. aktuella inneh}llet i stationen
11200	.b 1
11300	.lm 0
11400	.fill
11500	Lager
11600	.b 1
11700	.lm 5
11800	.p 5,1,11
11900	      Ett lager kan ha ett visst maximalt utrymme f`r-definierat.
12000	Det ges med satsen SET__STORAGE( N, <max__utrymme>);
12100	Ett objekt, som inte f}r plats i ett lager, placeras i
12200	v{ntan p} plats i en k`.
12300	Ordningen ut ur k`n d} den inneh}ller flera objekt 
12400	{r {ven h{r efter prioritet.
12500	 Det utrymme ett objekt tar
12600	anges som andra parameter i utrycket enter__storage( N,
12700	<erfoderligt__utrymme>);
12800	Objektet kan d} den l{mnar lagerutrymmet frig`ra utrymme 
12900	som skiljer sig fr}n det utrrymme som kr{vdes d} den
13000	kom dit. Det anges med : leave__storage( N, <frigjort__utrymme>)
13100	Statistiken inneh}ller :
13200	.b 1
13300	.lm 10
13400	.test page 6
13500	.nofill
13600	1_. maximala lagerutrymmet
13700	2_. genomsnittliga inneh}llet
13800	3_. genomsnittliga utnyttjandet
13900	4_. totala antalet objekt i lagerutrymmet
14000	5_. tiden i lagerutrymmet per enhet som
14100	  utnyttjat lagerutrymmet
14200	6_. st`rsta antalet objekt i lagerutrymmet
14300	7_. aktuella antalet objekt i lagerutrymmet
14400	.fill
14500	
14600	.b 2
14700	.title Programstrukturen
14800	.lm 0
14900	.test page 10
15000	3_. Programstrukturen
15100	.lm 5
15200	.p 5,1,4
15300	   GPSSS kan anv{ndas som prefix till ett block eller
15400	som prefix till en klass. Den ska anv{ndas precis som
15500	standard system klasserna SIMSET och SIMULATION.
15600	.test page 8
15700	   Anv{ndarprogrammet kan ses som uppdelat i tv} delar.
15800	 
15900	.nofill
16000	.b 1
16100	  1. definition av objektens attribut och aktiviteter.
16200	
16300	.b 1
16400	  2. huvudprogrammet som initierar och kontrollerar
16500	   simuleringen. Huvudprogrammet m}ste speciellt
16600	   skapa det f`rsta objektet.
16700	
16800	.b 1
16900	.fill
17000	.p 5,1,4
17100	   F`ljande triviala exempel visar
17200	en modell d{r kunder anl{nder slumpm{ssigt i tiden till
17300	ett system och l{mnar densamma efter 10 minuter. 
17400	
17500	.nofill
17600	.lm 10
17700	.p 0,1,21
17800	OPTIONS(/search "libsim[106,306])
17900	BEGIN
18000	.b 1
18100	 EXTERNAL CLASS gpsss ;
18200	 gpsss(1,1,1) BEGIN
18300	.b 1
18400	  transaction CLASS kund ;
18500	  BEGIN
18600	   ACTIVATE NEW kund
18700	   DELAY Uniform(0,15,u);
18800	   hold( 10 ) ;
18900	  END ;
19000	.b 1
19100	  COMMENT * HUVUDPROGRAMMET * ;
19200	  ACTIVATE NEW kund DELAY 0 ;
19300	  hold( 100 ) ;
19400	.b 1
19500	 END GPSSS exempel ;
19600	.b 1
19700	END program
19800	.fill
19900	.lm 5
20000	.p 5,1,4
20100	   Huvudprogrammet startar simuleringen med att
20200	aktivera den f`rsta kunden och v{ntar sedan 100
20300	tidsenheter, som {r tiden f`r simuleringen.
20400	
20500	.p 5,1,8
20600	   Objekten i anv{ndarprogrammet {r 
20700	definierade som klasser med
20800	prefixet TRANSACTION. Klassen TRANSACTION definierad
20900	i GPSSS har prefixet PROCESS s} h{ndelser 
21000	f`r objekten inplaneras med
21100	dom vanliga SIMULA satserna. I programmet genererar
21200	varje kund sin efterf`ljare och l{mnar systemet
21300	efter 10 minuter.
21400	
21500	.p 5,1,8
21600	  H{r f`ljer en lista av de procedurer som beh`vs
21700	f`r att anv{nda resurserna 
21800	tillsammans med n}gra andra procedurer :
21900	.b 1
22000	.p 0,1,9
22100	.nofill
22200	.lm 10
22300	A) Procedurer f`r objekten
22400	  -----------------------
22500	.b 1
22600	- enter__station ( n )
22700	- leave__station ( n )
22800	- enter__storage ( n )
22900	- leave__storage ( n )
23000	- enter__queue  ( n )
23100	- leave__queue  ( n )
23200	.b 1
23300	.p 0,1,5
23400	B) Procedurer i huvudprogrammet
23500	  ----------------------------
23600	.b 1
23700	- set__storage ( n , max__contents )
23800	- restart
23900	.b 1
24000	.p 0,1,8
24100	C) Objektens attribut
24200	  ------------------
24300	.b 1
24400	- priority
24500	- time__mark
24600	- id
24700	.b 1
24800	.p 0,1,12
24900	D) Anv{ndar-procedurer
25000	  -------------------
25100	.b 1
25200	
25300	- gpsss__time
25400	- wait__until ( Boolskt uttryck )
25500	- standard__report
25600	- contents__station ( n )
25700	- contents__storage ( n )
25800	- contents__queue  ( n )
25900	- waiting__station  ( n )
26000	- waiting__storage  ( n )
26100	- waiting__queue   ( n )
26200	.b 1
26300	.p 0,1,4
26400	E) Global variabel
26500	  ---------------
26600	.b 1
26700	- U
26800	.b 1
26900	.p 0,1,9
27000	F) Procedurer i version GPSSST
27100	  ---------------------------
27200	.b 1
27300	- trace__objects
27400	- station__name   (n,new__name)
27500	- storage__name   (n,new__name)
27600	- queue__name    (n,new__name)
27700	- trans__name    ( new__name )
27800	- hold__until__ready
27900	- outtime      ( time )
28000	- begin__time    ( time )
28100	.b 1
28200	.fill
28300	.title Transaktionerna
28400	.b 2
28500	.lm 0
28600	.test page 10
28700	4_. Transaktionerna
28800	.lm 5
28900	.p 5,1,5
29000	   Varje objekt har tre attribut f`r-definierade :
29100	.b 1
29200	.lm 10
29300	.nofill
29400	     integer  ID ;
29500	     real   TIME__MARK, PRIORITY ;
29600	.b 1
29700	.fill
29800	.lm 5
29900	.p 5,1,5
30000	N{r ett objekt skapas s} s{tts PRIORITY till noll och
30100	TIME__MARK till aktuella tiden. ID ges det v{rde som
30200	motsvarar objektets ordning i simuleringen.
30300	
30400	.p 5,1,11
30500	   PRIORITY anv{nds av systemprocedurerna n{r ett
30600	objekt ska placeras i en ink` eller
30700	n{r ett objekt g`r en WAIT__UNTIL.
30800	Ink`erna {r de k`er objekten placeras i innan
30900	de ska anv{nda en station eller ett lager.
31000	 Objekt vars
31100	PRIORITY {r minst g}r ur k`n f`rst. N{r PRIORITY {r 
31200	lika f`r flera objekt {r ordningen f`rst-in-f`rst-ut
31300	om PRIORITY {r st`rre eller lika med noll och 
31400	sist-in-f`rst-ut om PRIORITY {r mindre {n noll.
31500	Anv{ndaren kan allts} definiera olika ordningar genom
31600	att {ndra p} PRIORITY under simuleringen. Simulasatserna
31700	HOLD, ACTIVATE och REACTIVATE anv{nder inte 
31800	PRIORITY.
31900	
32000	.p 5,1,3
32100	   TIME__MARK anv{nds inte av GPSSS men anv{ndaren
32200	kan utnyttja TIME__MARK f`r att f} ut tiden som ett
32300	objekt har tillbringat i en resurs.
32400	
32500	.p 5,1,3
32600	   Procedurerna som definierar h{ndelser f`r objekten
32700	och deras motsvarighet i GPSS visas nedan.
32800	
32900	.b 1
33000	.nofill
33100	.test page 10
33200	.lm 8
33300		   GPSSS          GPSS
33400		   -----          ----
33500		            
33600		 ENTER__STATION (N)    SEIZE  N
33700		 LEAVE__STATION (N)    RELEASE N
33800		 ENTER__STORAGE (N, SIZE) ENTER  N, SIZE
33900		 LEAVE__STORAGE (N, SIZE) LEAVE  N, SIZE
34000		 ENTER__QUEUE  (N)    QUEUE  N
34100		 LEAVE__QUEUE  (N)    DEPART  N
34200	.lm 5
34300	.fill
34400	
34500	.p 5,1,5
34600	   Parametern N {r ett heltal som identifierar en 
34700	resurs. Hur m}nga behandlingsstationer, lager och
34800	k`er anv{ndaren t{nker utnyttja anges som parametrar
34900	till GPSSS, enligt f`ljande :
35000	
35100	.nofill
35200	.p 0,1,3
35300	   GPSSS( max__queues, max__stations, max__storages)
35400	       [ k`er ] [ behandlings-] [ lager ]
35500	           [ stationer  ]
35600	
35700	.fill
35800	.p 5,1,4
35900	   Numreringen av resurserna beh`ver inte vara
36000	konsekutiv, bara N h}ller sig fr}n 1 till max__queues,
36100	max__stations och max__storages respektive.
36200	
36300	.title Huvudprogrammet
36400	.b 2
36500	.lm 0
36600	.test page 10
36700	5_. Huvudprogrammet
36800	.lm 5
36900	.p 5,1,6
37000	   Huvudprogrammet initierar simuleringen, anropar
37100	proceduren STANDARD__REPORT om statistik ska skrivas
37200	ut och avslutar simuleringen. Den kan
37300	dessutom anv{nda vissa procedurer som beskrivs senare.
37400	H{r n{mns de tv} procedurer som {r speciella f`r 
37500	huvudprogrammet. De {r :
37600	.b 1
37700	.lm 10
37800	.nofill
37900	      - RESTART     och
38000	      - SET__STORAGE( N, <maximalt utrymme> )
38100	.lm 5
38200	.fill
38300	.p 5,1,6
38400	    RESTART "nollst{ller" GPSSS s} att en ny simulering kan g`ras.
38500	Den nya simuleringen kan vara samma modell med andra indata,
38600	eller en helt ny modell.
38700	Proceduren anropar STANDARD__REPORT, tar bort
38800	alla objekt och resurser, s{tter GPSSS__TIME
38900	till noll och den globala variabeln U f`r
39000	slumpdragningar till 987654321.
39100	.p 5,1,4
39200	   SET__STORAGE skapar ett lager med dess
39300	maximala utrymme.
39400	Om lager anv{nds innan de har skapats
39500	p} detta s{tt kommer dess utrymme s{ttas
39600	till 1 000 000.
39700	
39800	.title Globala procedurer
39900	.b 2
40000	.lm 0
40100	.test page 10
40200	
40300	
40400	6_. Globala procedurer
40500	.lm 5
40600	.p 5,1,4
40700	   Anv{ndarprocedurerna, se sid. 5, ber`r
40800	simuleringstiden och hur resurserna
40900	har utnyttjas.
41000	.p 5,1,6
41100	   REAL PROCEDURE GPSSS__TIME; <- - - -> ;
41200	ger tiden f`r simuleringen sedan simuleringen startade
41300	eller sedan proceduren RESTART anv{ndes sista g}ngen.
41400	Proceduren ers{tter SIMULA proceduren TIME som inte
41500	ska utnyttjas.
41600	
41700	.p 5,1,6
41800	   De sex sista procedurerna, se anv{ndarprocedurer sid. 5
41900	ger ett heltal som motsvarar : 
42000	.nojustify
42100	.b 1
42200	antalet objekt som v{ntar p} att f} utnyttja en resurs
42300	( WAITING__ ) eller
42400	.b 1
42500	det aktuella inneh}llet i en resurs ( CONTENTS__ ).
42600	.b 1
42700	
42800	.justify
42900	.p 5,1,9
43000	   STANDARD__REPORT skriver ut statistik p} utnyttjandet
43100	av resurserna. Tidsintervallet f`r vilken statistiken g{ller, 
43200	{r tiden mellan tv} konsekutiva anrop av proceduren, eller
43300	d} den anropas f`r f`rsta g}ngen tiden fram till dess.
43400	Som f`rebild till utformningen av statistiken har dess
43500	motsvarighet i GPSS anv{nts.
43600	Proceduren anropas automatiskt av GPSSS d} hela simuleringen
43700	{r klar.
43800	
43900	.p 5,1,8
44000	   WAIT__UNTIL( <boolskt uttryck> ) {r en kraftfull
44100	procedur. Den kan anv{ndas av ett objekt eller av 
44200	huvudprogrammet. Den passiverar f`rst,
44300	och aktiverar igen n{r uttrycket blivit TRUE. Uttrycket
44400	testas efter varje h{ndelse i simuleringen. Objekten
44500	passiverade av WAIT__UNTIL placeras i en v{ntk` i 
44600	prioritetsordning. Huvudprogrammet som inte har PRIORITY attributet
44700	testas alltid sist av proceduren.
44800	
44900	.title Version GPSSST
45000	.b 2
45100	.lm 0
45200	.test page 10
45300	7_. Version GPSSST
45400	.lm 5
45500	.p 5,1,3
45600	   I version GPSSST har anv{ndaren m`jligheter att
45700	f} utskrifter av varje objekts v{g genom systemet.
45800	_#ven tidpunkterna f`r h{ndelserna skrivs ut.
45900	
46000	.p 5,1,3
46100	   Det finns tv} typer av utskrifter. Den f`rsta
46200	ordnar proceduren TRACE(n) och den andra TRACE__OBJECTS.
46300	
46400	.p 5,1,5
46500	   TRACE(n) ger utskrift efter hand ett objekt g}r in
46600	i eller l{mnar en resurs.
46700	 TRACE(n) anropas automatiskt i GPSSST
46800	om TRACE__ON s{tts TRUE i b`rjan av anv{ndarprogrammet.
46900	.b 1
47000	.nofill
47100	utskriftsexempel :
47200	.b 1
47300	  .. 
47400	  .. 
47500	  ..
47600	object  5  entering  station  2 at time   12:03
47700	object  4  leaving  storage  1 at time   12:39
47800	  ..
47900	  ..
48000	  ..
48100	.fill
48200	.p 5,1,7
48300	   TRACE__OBJECTS kan anropas n{r en (del-) simulation
48400	{r klar. F`rst skrivs de objekt som l{mnat simuleringen
48500	 ut. Sedan kommer de objekt som v{ntar p} plats 
48600	 i en behandlingsstation, eller ett lagerutrymme, och sist de 
48700	objekt som fortfarande {r passiverade av WAIT__UNTIL. Objekten {r
48800	ordnade efter deras attribut ID. 
48900	
49000	.p 5,1,5
49100	   Varje objekt f`ljs av dess h{ndelser och sedan
49200	objektets tid i respektive resurs. Om anv{ndaren
49300	endast `nskar utskrift p} objektens tid i resurserna
49400	s{tts TIME__SPENT__ONLY := TRUE.
49500	.b 1
49600	.nofill
49700	.test page 22
49800	utskriftsexempel :
49900	.lm 10
50000	.b 1
50100	    object  4
50200	    ----------
50300	.b 1
50400	.b 1
50500	Entered storage  1 at time    10:51
50600	Entered queue   1 at time    10:51
50700	Leaved  queue   1 at time    11:41
50800	Entered station  1 at time    11:41
50900	Leaved  station  1 at time    12:39
51000	Entered queue   3 at time    12:39
51100	Leaved  queue   3 at time    12:54
51200	Entered station  4 at time    12:54
51300	Leaved  station  4 at time    13:53
51400	Leaved  storage  1 at time    13:53
51500	.b 2
51600	
51700	Time spent in storage  1 :    03:02
51800	Time spent in queue   1 :    00:49
51900	Time spent in station  1 :    00:58
52000	Time spent in queue   3 :    00:16
52100	Time spent in station  4 :    00:59
52200	.lm 5
52300	.fill
52400	.b 1
52500	.p 5,1,4
52600	   Statistik f`r proceduren TRACE__OBJECTS samlas
52700	endast om OBJECT__TRACE__ON s{tts TRUE.
52800	Detta m}ste allts} g`ras innan simuleringen s{tter
52900	ig}ng.
53000	
53100	.p 5,1,7
53200	   F`r att f} en mer l{ttl{st text i 
53300	de utskrifter trace-procedurerna ger 
53400	kan man tilldela objekten och resurserna andra namn med
53500	procedurerna :
53600	.b 1
53700	.nofill
53800	TRANS__NAME ( <namn> ),   QUEUE__NAME ( N, <namn>)
53900	STATION__NAME( N, <namn>) och STORAGE__NAME( N, <namn>)
54000	.b 1
54100	.fill
54200	.p 5,1,6
54300	   I denna version anges tidsenheten 
54400	simuleringen ska utnyttja med 
54500	en fj{rde parameter till GPSSST.
54600	 _#ven antalet decimaler p} sekunderna
54700	ska anges ( femte parametern ).
54800	.b 1
54900	.nofill
55000	GPSSST( , , , <tidsenheten> , secdec) BEGIN/CLASS
55100	.b 1
55200	.p 5,1,6
55300	   De tidsenheter som kan anv{ndas {r :
55400	.b 1
55500	.lm 10
55600	.nofill
55700			's' f`r sekunder
55800			'm' f`r minuter
55900			'h' f`r timmar
56000	.lm 8
56100	     och  'd' f`r dagar
56200	.lm 5
56300	.fill
56400	.p 5,1,4
56500	   Om anv{ndaren inte vill ha sekunder utmatade
56600	s{tts secdec till -1.
56700	
56800	
56900	.title Programexempel
57000	.b 2
57100	.lm 0
57200	.test page 10
57300	8_. Programexempel
57400	.lm 5
57500	.b 1
57600	.p 5,1,7
57700	  Program-exempel 1, sid. 14, visar en simulering av
57800	en dator. Job inkommer slumpm{ssigt i tiden
57900	och placeras i en in-k`. N{r minnesutrymme {r tillg{ngligt
58000	h{mtas jobet, och g}r alternerande mellan CPU-tid och
58100	I/O-tid.
58200	Efter 10 s}dana looper l{mnar jobet
58300	systemet.
58400	.p 5,1,6
58500	Storage 1 representerar minnet, station 1 CPU'n
58600	och queue 1 och 4 ger statistik p} tider genom
58700	systemet respektive v{ntetider p} CPU'n.
58800	.p 5,1,4
58900	  Huvudprogrammet anv{nder RESTART f`r att
59000	simulera tv} pass med olika minnesstorlekar.
59100	.p 5,1,7
59200	   Sid. 15 visar en l{karmottagning som ska
59300	simuleras. D{r finns tv} provtagningsrum och tv}
59400	l{kare. Patienterna som anl{nder slumpm{ssigt i
59500	tiden ska f`rst till ett provtagningsrum och sedan
59600	till en l{kare. Fr}n v{ntrummen g}r patienterna till
59700	det rum som f`rst blir ledigt.
59800	
59900	.p 5,1,10
60000	   V{ntrummen f}r representera k`er, QUEUE 1 och
60100	QUEUE 2, och provtagningsrummen behandlingsstationer,
60200	STATION 1 och STATION 2. L{karna f}r
60300	ocks} bli behandlingsstationer, STATION 3 och STATION 4.
60400	F`r att f} statistik p} utnyttjandet av hela l{karstationen
60500	 f}r den representera ett lager, STORAGE 1, med ett
60600	maximal utrymme av exempelvis 25 patienter. 
60700	.p 5,1,6
60800	.title
60900	.page
61000	.nofill
61100	.b 2
61200	    GPSSS @VERSIKT
61300	    ---------------
61400	.b 10
61500	Simulation CLASS gpsss( max__queues,
61600	max__stations, max__storages ) ;
61700	BEGIN
61800	 CLASS queue;   < - - - - - - - - >;
61900	 CLASS facility; < - - - - - - - - >;
62000	 CLASS storage;  < - - - - - - - - >;
62100	 Process CLASS transaction ;
62200	 BEGIN
62300	  PROCEDURE enter__queue(n); < - - >;
62400	  PROCEDURE leave__queue(n); < - - >;
62500	  PROCEDURE enter__station(n); < - >;
62600	  PROCEDURE leave__station(n); < - >;
62700	  PROCEDURE enter__storage(n); < - >;
62800	  PROCEDURE leave__storage(n); < - >;
62900	  PROCEDURE priority__into(queue); <>;
63000	  < - - - - - - - - - - - - - - - - >;
63100	 END of class transaction ;
63200	 PROCEDURE wait__until ;  < - - - - >;
63300	 PROCEDURE waiting-  -queue  ; < >;
63400	      contents-  -station ; < >;
63500	            -storage ; < >;
63600	 PROCEDURE standard__report ; < - - >;
63700	 PROCEDURE restart ; < - - - - - - >;
63800	 < - - - - - - - - - - - - - - - - - >;
63900	END
64000	.page
64100	.b 1
64200	    KLASSEN TRANSACTION
64300	    --------------------
64400	.b 10
64500	process CLASS transaction ;
64600	.b 1
64700	BEGIN 
64800	  REAL time__mark, priority;
64900	  INTEGER id ;
65000	  REF(head) occurrences;
65100	.b 1
65200	  PROCEDURE trace(n);
65300	.b 1
65400	  PROCEDURE enter__station (n);
65500	  PROCEDURE leave__station (n) ;
65600	  PROCEDURE enter__storage (n, units__required) ;
65700	  PROCEDURE leave__storage (n,units__released);
65800	  PROCEDURE enter__queue (n);
65900	  PROCEDURE leave__queue (n) ;
66000	.b 1
66100	  time__mark := gpsss__time ;
66200	  transid := transid + 1 ; id := transid ;
66300	.b 1
66400	  IF object__trace__on THEN occurrences:-NEW head;
66500	  INNER;
66600	  IF object__trace__on THEN 
66700	  final__wait (finished__objects);
66800	  IF nextev==NONE THEN ACTIVATE Main DELAY 0;
66900	.b 1
67000	END CLASS TRANSACTION ;
67100	.page
67200	.b 1
67300	   PROGRAM-EXEMPEL 1
67400	   -----------------
67500	.b 1
67600	OPTIONS(/search:"libsim[106,346]");
67700	BEGIN EXTERNAL CLASS gpsss;
67800	 gpsss(4,1,1) BEGIN
67900	.b 1
68000	 transaction CLASS job;
68100	 BEGIN INTEGER i,size,u1;
68200	 ACTIVATE NEW job DELAY Negexp(1/20,u);
68300	 size := Randint(1,10,u);u1 := u;
68400	 enter__queue(1);enter__storage (1,size);
68500	.b 1
68600	 FOR i := 1 STEP 1 UNTIL 10 DO BEGIN
68700	 enter__queue (4);enter__station (1);
68800	 leave__queue(4);hold(Negexp(1,u1));
68900	 leave__station(1);hold(Uniform(0,5,u1));
69000	 END;
69100	.b 1
69200	 leave__storage(1,size);leave__queue(1);
69300	 END;
69400	 set__storage(1,10);
69500	 ACTIVATE NEW job;
69600	 hold(300);	standard__report;
69700	 hold(300);	restart;
69800	 set__storage(1,15);ACTIVATE NEW job;
69900	 hold(300);
70000	 END
70100	END
70200	.page
70300	.b 1
70400	   L_#KARMOTTAGNINGEN
70500	   -----------------
70600	.b 10
70700	      L_#KARHUSET 
70800	.b 2
70900	=============== IN ===============
71000	!                 !
71100	!                 !
71200	! V_#NTRUM till PROVTAGNINGAR  !
71300	!                 !
71400	!                 !
71500	!====== IN ============ IN =====
71600	!         !        !
71700	!         !        !
71800	! PROVT RUM 1  ! PROVT RUM 2 !
71900	!         !        !
72000	!         !        !
72100	!===== UT ============= UT =====
72200	!                 !
72300	!                 !
72400	!   V_#NTRUM till L_#KARNA    !
72500	!                 !
72600	!                 !
72700	!===== IN ============= IN =====
72800	!         !        !
72900	!         !        !
73000	!  L_#KARE  1  ! L_#KARE  2   !
73100	!         !        !
73200	!         !        !
73300	====== UT ============= UT =====
73400	.page
73500	.b 1
73600	   PROGRAM-EXEMPEL 2
73700	   -----------------
73800	.b 10
73900	BEGIN COMMENT l{karmot. med provt.;
74000	 EXTERNAL CLASS gpssst,gpssso;
74100	 gpssso(3,4,1,'m',-1) BEGIN
74200	.b 1
74300	  transaction CLASS patient(t1,t2);
74400	  REAL t1,t2;
74500	.b 1
74600	  BEGIN PROCEDURE till__station(n);
74700	   INTEGER n;
74800	   BEGIN enter__queue(n);wait__until(
74900	   	contents__station(n)=0 OR
75000	   	contents__station(n+1)=0);
75100	   	leave__queue(n);
75200	   	IF contents__station(n)=0 THEN
75300	   	enter__station(n) ELSE
75400	   	enter__station(n+1);
75500	   	hold(IF n=1 THEN t1 ELSE t2 );
75600	   	IF station(n).occupier==THIS
75700	   	transaction THEN leave__station(n)
75800	   	ELSE leave__station(n+1);
75900	   END of till__station ;
76000	.b 1
76100	   IF id<10 THEN ACTIVATE NEW patient(
76200	   Normal(60,20,u1),Uniform(20,120,u2))
76300	   DELAY Negexp(2/60,u);
76400	   enter__storage(1,1);FOR i:=1,3 DO
76500	   till__station(i);leave__storage(1,1);
76600	  END patient ;
76700	.b 1
76800	  INTEGER i,u1,u2;u1:=123987;
76900	  u2:=789123; outfit;
77000	  ACTIVATE NEW patient(Normal(60,20,u1),
77100	  Uniform(20,120,u2)) ;
77200	  hold__until__ready;trace__objects;
77300	 END;
77400	END
77500	.page
77600	.b 1
77700	    DEFINITIONER
77800	    ------------
77900	.b 10
78000		OPTIONS(/e/search:"libsim[106,346]");
78100		EXTERNAL CLASS gpssst ;
78200		gpssst CLASS gpssso ;
78300		BEGIN
78400		 PROCEDURE outfit ;
78500		 BEGIN
78600		  object__trace__on := TRUE ;
78700		  time__spent__only := TRUE ;
78800		  trans__name("Patient");
78900		  queue__name( 1,"provt. k`n" ) ;
79000		  queue__name( 3,"""l{kark`n""" ) ;
79100		  storage__name( 1 ,"L_#KARHUSET" ) ;
79200		  station__name( 1 ,"provrum 1 " ) ;
79300		  station__name( 2 ,"provrum 2 " ) ;
79400		  station__name( 3,"""l{kare 1""") ;
79500		  station__name( 4,"""l{kare 2""") ;
79600		  begin__time(9.00);
79700		 END;
79800		END OF GPSSSO
79900	.page
80000	.lm 0
80100	.b 1
80200	.paper size 70,70
80300	
80400	***************************  -VERSION 4.1-
80500	***  MONTREAL GPSSS  ***
80600	*** SIMULATION REPORT ***
80700	***************************
80800	.b 2
80900	
81000	PASSE = 1
81100	.b 2
81200	START TIME=    09:00
81300	END  TIME=    17:14
81400	.b 2
81500	
81600	* STATIONS *
81700	************
81800	.b 1
81900	       AVERAGE        AVERAGE
82000	  STATION  UTILISATION ENTRIES  TRANSIT TIME  STATUS
82100	.b 1
82200	   1     0.73     6    01:00    FREE
82300	   2     0.57     4    01:11    FREE
82400	   3     0.68     5    01:07    FREE
82500	   4     0.49     5    00:48    FREE
82600	.b 3
82700	
82800	
82900	* STORAGES *
83000	************
83100	.b 1
83200	         AVG.   AVG.        THRU TIME   CONTENTS
83300	STORAGE CAPACITY CONTENTS UTIL. ENTRIES   / UNIT    MAX  NOW
83400	.b 1
83500	  1    25    2.93 0.1170   10    02:25     6   0
83600	.b 3
83700	
83800	
83900	* QUEUES *
84000	**********
84100	.b 1
84200	         MAX.   CURRENT   AVG.     AVG.
84300	QUEUE  ENTRIES CONTENTS CONTENTS CONTENTS   TIME/TRANS
84400	.b 1
84500	  1   10     2     0    0.39     00:19
84600	  3   10     1     0    0.07     00:03