Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-11 - 43,50536/climbe.dat
There are no other files named climbe.dat in the archive.
1I )))))))))))))))))))))))))))))))))  )  1111)))11ZZ111111111)))))))))++ ))))))))1111)11)))))))+))))))))++))+++++++++++++++)))))
*)))))))))))))))))))))))))))))))))  )  1111)))11ZZ111111111)))))))))++ ))))))))1111)11)))))))+))))))))++))+++++++++++++++))))))))))
*1ZZZXXXXZZXXXZXXXXXAAAAXXXXZZ1ZXXAXAAAAAAAAAXXXM-==-MM-MAAAAAXXXZZZZ1))))11111ZXXAAXZZXZ11ZZ))))111111)))))))))+++++==++++)ZXXXXZZ11
+                        CCCC C
*1111ZXXZ11ZXZ11ZZZZZZZZ11111111ZZ11111111111))11111111ZZZXXXZ1111111)))+))))))11XXZ1))111111))))11111111)1Z1)111)++++)))))1ZZXXAMAXZ
*--+ZZZ1111ZZ11))))))))+))))1111111111)111111)111111ZZZZXAMMMMX1111)1))))11Z111ZZZXXZ1111ZZ11ZZZZZZ1ZZZZZZZZZXXZ11))))1))1111ZXAMMMAX
* -1XAAXZZXXXXXZZZZZ11111ZZZZZZZZZZZZZZXXXZXXXXZZZZZXZZXAAM---MZZ111)))))111111111111111)11)1ZZZ11)1ZZ11))11ZXAAXZ)++))11111)ZXAAA-=-
+                             CCC                                  CCC
* +X--MAXXXXXXXZZZZ1111ZZZXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ1111Z11ZXAMMM-MX1)))+++++)))))))))+)))))+)))1ZXXZ1))111)++)1ZXM==A1++))111))1XM-==+=M
+  CC                            C                         CC       CCCCC
* +M--MAXXZZZZZ11111111ZZZXXXZZZZZZ111111111ZZ111))111)1ZXAAM--AZ)))+++++))11))))))+)))++++)1XAAX1)+))++++)1ZA-++A)+++++)))1ZXM=+'+-X
+  CC                            CC                        CCC       CC+CC
+                                                                C
* )M=--MAXZZZZ11111))1ZZXXXAXZ11ZZ111111)111111))1111))1ZXAXMM-MZ)+)++++++)11)))11+++++=+++)1XXAX1+++)+++++1XA-=A)=====++=)1ZZZA-=+-A
+  CCC                            C                        CC        CCCC
* )M---MAXZZ11Z111)))1ZXAAMAAXZ1ZZ11111111111))))1)1))))1ZZXAMMMX1))))))++)ZZ11))))++++===+)11111++++++++++)ZAMX)===+===-=+)Z11XAM--M
+  CCC                                                              CC
* )XAMMMMAXZZZZ111))11ZZXAAAAXZ1ZZ111111)111))))))))))))1)1ZZXAAX11ZZ1))++1XAX1)+)+++)++==+))))++==+++)+++)11XZ)+=+))+==-==+)11XAAM++
+                                                                 CC
*-1ZZXAMMMAAXZ111)))111ZZXAAAXXZZ111)111))1))))))))+)))))))))1XXXZZXX11)))1XMX1)++++++++==+)))))+==++)1)+++))))+++)))+=====++)1A-=+''
+                                                                CCC++
+                                                                 CC
* 1XZZZXAMMMAZ1))))))))1ZXXXXXXXZZ1))1)))))))))1)))+++)))+++)1ZZZ11ZZ111)+1XX1)++=++++====++++)))++))11)+++++=+++))))++++==++))ZM+''-
+                                                                C++C
+                                                                 CC
* )XXXZZXAAMMAX11))))))11ZXXXXXXXXZZ)))))))))))))))++++++++++)111))1Z1))))1111)+++=======++)))+)1)11))1+==+===+++)))11)))++)+++1A==-Z
+                                                                CCC
*-1XXXZZZZXAAAXX11)))))))ZXXXXZZXXXZ1))))+)++++++))))+++++===+)ZZ1)11)))))))))++++=-=====+))))))))11))+====-==)))+))11Z1))))++)XMMAZ)
*-1XXXZZZZZZZXXXZ1)+++)++1ZXXXZZXXXXZ))))+)+++++++)))++==++==)ZMAAZ1))1ZZ11)+++++=---===+11)))111))))))+=====+111++)11ZZ11Z1))1XAZ)+)
*-1ZXXXZZZZ111ZZZ1)+)))++)1XZZZZZXXXZ1))++=+=+++==+))))+=++==)ZAMAX)+)11ZZ1)++==--------=)+++)))))))+))=--+++)11+=+))+)))11)1Z111++))
*=ZXXXZZZZZZZZ11Z11)))))))1XXZ11ZXZZXA--X)+++======++)1))+====)ZAAX1)+++)1Z1)++===---=======+)++++)+==+=+==+1111+=++++++)++++)1))))11
+                   CC
*)ZZZZZZZZZZZZ11111))))))+)XXZ111ZZZXA-'+MX)++=====+=)111++===+1XAXZ+====)111)+==--- -===--=+)++=========--+ZAX1++=++))+==-====++++)+
+                   C+C
+                   C
*)XZZZZ11Z111111))111))))+)1ZZZ11111Z11X-+=MX1++======+11)+====+1XZ1)+++==)ZZ1+=---- --=-==+++======--=---=)Z1)++==+1Z)= ----- --==-
+                    CCC
*1XXZZZ111111))))))1))))+=++)1ZZ1)11Z1+=)X-++-X)+======+)1)+===+1Z111Z1+=+1XZ)==-==- -----=-=====+=--===-===))++=--=))1)=------  --
+                     CCCC
*ZAXZZZ1Z1111))))))))))+++++++ZXZ1)111)===+ZM-=MX1+==-==++)+====+))1ZXZ)++)ZZ)+=--=---------==+==++=------==++=====----=+=- ------ --
+                      CC
*ZAAXZ11111111))))+++))++++==+1XXZ)))))++===+)ZAMAX)+=--==+++=====+1Z111)+)1Z)+=-----------===++=++=--- ---+)+=====--------- - -==--
*XMMAX1111111111))+++++++++===+ZXZ1++++++++++++))1ZXZ1)+==++++==--+11++11)111)+==--=-=---==+===+==---- ---=++====------ -- -- --=+=
*ZAMAXZ111Z11111))++++======--=)1Z1++)))+++)1))+===+)ZZ11)+++)+=---++=+Z1Z111)==---=++=---========- --- - --=======---   --  -=+
*ZAAAAXZ1Z111111))+++++==+==---=)11))))))+))))+))+=--=+)1ZZZZ11)=--==+)1ZXXZ1)+=-- =+)=-====-====---- ---  --=++==---    -- ---+
*ZAAAAAZZZ11111))+++++++===-----=++)1)1)11))++)))++===--=+1XXZ11))))))ZXXXXZ1)++==+1111++=====++=---- ---  -=+++=--    -==---=+
*XAAXAAXXZZZ111))++++++====-----===)111ZZ1))++)))+++++---+1111)1))))11XAMMAXXZ11)1-++++=MAAXXXXXZ11))++++=---+)))))=--- - -=)ZZZZXAM
+                                         CCCCCC
*XAXXXXXXZ111)))+++++===----- -====+))1ZZ1)+++++++++=- -+111)+==- --+1XXXZZZ111A.-----------.-.''+'+===MAAAM-MMMMAZZZXAAM-='.'.----
+                                         '...........'.'++C+CCCC   C      CC+'+'....
+                                         +'''''''''''+'+CC C            C+C+''''
+                                         CXXXXXXXXXXXCXC               C CXXXX
+                                         CCCCCCCCCCC C                 CCCC
*AAXZXXXXXXZZ11))++++++==------=+===+++1XXZ1)++++))))=--+1)))))++=--- =+)11)))+++X'---------------------------------....-------------
+                                         +.................................''''.............
+                                         C'''''''''''''''''''''''''''''''''++++'''''''''''''
+                                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXXXX
+                                         CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCC
*ZXXZXXXXXXXZZ1++++++====----===+==++==)1ZZ)++++++)++===)1)))))+++++=+))))111)+++1AMM--=-M-='''+''++''..........---------------------
+                                          CCCC CC+++C++CC++''''''''''.....................
+                                              CCC CC CC++++++++++'''''''''''''''''''''
+                                                   CCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+                                                        CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
*1ZZZZZXXXXXZZ1)+++++====----==+==+++=++)1))+++++==++==+)))))))+++)+)ZZ1++)1Z1)))))+)+)+=--+1Z))))++)ZXXXZZZZZZA---====---=++=+'.''++
+                                                        CCCCCCCCCCCCCCC+'++CC
+                                                               C+CC
+                                                                C
*))1ZZZZXZXXXZ1)++++===------+))+==++===+++++++=====++++)++))))++)++1XXZ+-=)1ZZ1)+++++++=--=))+=   -==-    =))))+=-  ---+XAXZ)+
*+++)1ZXXXXXXXZ1+++++===---=-+11)+==++====+++=+++++===++++)))1)))+++1XZ1)+==+)1ZZ)++++)+++++)11)-  -++++=-  -)11))==-   -+1)+-
*+++++)ZZXXXXZZ1)++++========)1)++========++++=++++=---+))111111)++)1ZZZZ1)+==+1XZ)+++)+))1)+)1)-  -+111+==- -+1ZZZZ))+=-  --=1XXZ+
*+))+=+)1XXXXXZ1)++++++)))+==))+===========+)+--==+=--=+)11Z1111)+++)1ZZAXZ1+-=)ZXZ1++))))1)++==- -==+1ZXZ)+=-=1ZZXXXZ11)=  -==Z-=MZ
+                                                                CC
*++++=-=+)1ZXXZZ1+===+1Z1+=-=+)+==-=-===+=-====--=+++=+)111111111)+=+)11ZZZZ)--+ZZZ1)+))+=)+=== --===)ZXXZ1+++1XXXXXXZZ1+=- =+1-+MX
+                                                                CC
*++)+===-=+)1ZZZZ)+=+)11++====)+====-===+======---=)1111111ZZ11Z1)+=+)1111111+=)ZZZZ1))++++++=-- -====)ZAAXZZ1)1XMMMMAXZZ1)= -+)ZZ))
*=)))++=----)1ZZZ1+++11+=-----++++=-----=======---=)1ZZZ111ZZZZ1=++==))11)111+=)ZZZZ1+==++=+++-  -- =1XAAAAZ))XM--=MAXZZ1+- -+++==+
+                                                         CCC
*=+))+===- -=+)111)))1==-- ---=+++=------===---- -=)111ZZZ1ZZZZ)=-====+111Z1+-=1Z11ZZ+--===++=-    -=1XAMAZ)+)XM-+-XXXXX1+- ====)
+                                                         CCC
*--=++===- --=+))))ZZ--=- ---===++---- -=---=---=+))+)111)1ZZZ)+===-=+)ZZ1)-=1ZZ11Z1+ --=+=-     -+ZZ1++=+ZA--AXM-=-X)+  -+)X
+                                                         CC  CCC
*---++++------ -=+++1Z=--- ---==++==+=- -=====---)11)))ZZ1))1Z11)+===)111Z)+=ZXXZZZZ)- ----      -+))++==)XAAAA-+'=XZZ)= -+ZA
+                                                           CC+C
+                                                            C
*+--=+))+==--- -====++=-- --====++===- --=-=--  +1ZZZXXAX11ZXZZ11111ZZZZZ1))XXXXXZZ1=  -       -+++++==+ZXAAM=.+X1XA1= +1Z
+                                                            C'C
+                                                            +
+                                                            C
*1)--=+)))+=--- -===-++==-- -====+)=-==---===- - -=)ZAMMMMXZXAAXXMMAMMMMAZ1)1AAXXXXZ)-  --       -++++++=-=1XAA-+'-ZXAA1==ZZ
+                                                            CC+C
+                                                             C
*X1+---+11)==--------=+=--- -=====)+=-==--+++--   -+ZM--MAAAMAXXMM--=-=-AZ+1XAZXXAZ+-  --       ==))))+- -)XM-+'=XZXAAZ)AM
+                            CC     CCCCCC                       CC+C
+                                                             C
*XX1+==+11))+==-------====------===+++--=--+))+-   -)XM---MMM-MAAM--=====A)+1Z111XX)=-  -      --=+)ZZ1=- -)X-''MXAXXMMM-=
+                             CCC  C  CCCCCCC                      C++    CC
+                                                            CC
*1ZX1)=+1))))++=--------==------==+++)+-- -+))+=-   -=)XM-------MM---===--M)+1Z)+)XX1))=--==-   -=- ---=)ZXZ)=  +Z-=-AAAXA-=-=
+                             CCCCCCC CCCCCCCC                       CCC   CCCC
*+1ZZ1+++)+++++==-- ----===-- --=+))1)- -+)11)+-   =1A---MMM-M-====-MXZZ)+1Z1++ZXZ11)==++- -  -=+-  -=+1XX1=  =A-MAAAXXMAXX
+                             CCC  C CCCCCC                         C
*=+)11)+=+++===--=-------=--- --=+))))= -=+)11))+=   -+1AMAAAXAM--=--MXZ+===+ZZ)+ZXXZX1)+=--   =))=  --+ZXAX1+- --)AMM--XAA1++
+                                 CCCCC                           CC
*=++)))+==+++====-=========--- ---=+)+))=-+ZZ11)))+=-  -+ZXAAXZZAM----AAZ1+= +ZZZXAAXAAXZ= -  -+11+-  =1AMAMAZ11+=)XA--AAAZ++
+                                  CCCC                           CC
*++++++++==+==+==-=+=-=------ - ---=+)))+-+ZX1)++)))=   +1ZXAZ1ZXAMM-MAAXAZ+  +1XAAAM--MA)   -=+1)+-   )ZAAXAAXX1=-+ZAMAXXZ11
+                                   C         CC
*=++++++)++++))+=-----==---==-- ---++)))==1XZ1==)1Z)=  )XXXXXZAAXXMM=--MAX1= =)XMMMM-==MZ=  -=+11)++   -+ZAAAAAMA1= -1AMXXXXX
+                                   CCC       CCC
*======++)+)+++==- --==-------  -- -+))))=+ZZZ)==)1Z)=  -ZXZXXXAMAAXXM===-AZ+ -1MM-==--MX1)-  -=1XZ11)+-- -)XAAA-MMXZ= -ZAAAAXX
+                                    CCCC     CCCCC              C
*==++=++=++))+++========-=----- ---==+)))+=)XX1)+1111)= =1XXAMMM---AAMMMMMMX)- 1MMM-====MX)=-  -=+1ZZZXX1))=--)XXXAXXXXX)-+XAAXXZ
+                                 CCC         CCCCC
*==+++++==++++====+=++==+=---=-  --==+))+)=+1XZ1)1))11)+- -)XA----==-MMMAAXAX1)= =ZMM-+++'=-AZ+=- =+-=)1XXAZZ1)- -1ZXXAXXXAZ+-)XAXXZ
+                               CCCCCCC        CCCC+CC
+                                             C
*=-=+++)===-======+++=-====--=- ---=++)))++==)11)))++)11+ -)XM===++--MAXXZZZ1))- )ZM-+'''''+-AZ=-+)+-=+ZXXXZ11+- =)11XZXZXZ1++ZAXXZ
+                                CCCCCCC        CC+++++CC
+                                            CCCCC
*====++++=====-=-=++=---=----=-  --=+++)))=--=)))))+==+)+  -)XM=++=--MX11)11111+ -)Z-+++=++++-AZ++Z1+++))1ZZZ1)= -+++1XZXXZZ1ZMAXX
+                                CCCCCC        CCCCCCCCCC
*==+===++++++==-=++==--==---=-  -=++=+))+==-=+1))))+=+++-  -)ZM===-MMAZZ11Z1)1Z+ Z-===M-===MMXZZX1))==+++1ZZ1+- -++)ZZZXXZ1ZAMAX
+                                 CCCC        CCCC CCCC
*--++===+++))+==++=-==-====------ --++==+++=====)1)++++=++-  -)X-==-AMMX11111)1Z)- +A----==----AMMX1)+=-+)+11111+- -+)1ZZZZXZZZXAA
+                                 CCCC         CCCCCCCCCC
*--=+)+====)11)+======--===--  - --+)++=++=+=+=+11=-+1))+=   )XA=+-MAAX1ZZ11+111= -1M--=+++=++=-+-X1+--=11ZZ111)+= =))1ZZZXXZZZAM
+                                 CCC         CCCCCCCCCCCCC
*==-=11+-==++)++=--==----==-==- ----==++===+=+++++))-=)Z1)+=  -ZAM==-MM-AXX1)++11)- -1AM+'+=++'.'++AX)- =)ZXZ)=))=  -+1111ZZZZZZA
+                                  CCC C        C+CCCC+'+CC
+                                             C  C+C
+                                                C
*==- +11++-=+++++=---=- --==+++=- ---=++==+=+)))==))+))))))=  +XAM==++=-MAXZ1ZZZZ)  +1X======+++=-AX)====)1Z)--=   -=))ZZXZXZXX
+                                  CCCCCC        CCCCCCCCCCC
*-==--+11)===+++++=-----=-=--=++=-- --=++=+))+)1)+=+)+==))1)-  =ZAM-=+==-AXZZZZZZ)=  -+A-MM====+'+-MAZ))+++11= -   -=)ZZXZZXMM
+                                   CCCCCC        C CCCCC+CC
+                                                  C
*--=+--+1ZZ1))++)+++=---==----=++=-- --=+))))))+111)=+++ =11)+=  +ZXAAM-===MZZXXXZ1)-  =ZAXA--M-=+.'+-AX1))))+=-  --  +ZXAXZZX==
+                                    CCCC         CC CCC'+CC             CC
+                                                  +C
+                                                  C
*--=+= -+X-+=)--++=++=----= --====-- -=+)))Z1)+)1Z1)1)- =1-))+  =1ZXXAM='=MXZZZX1))- =ZZ)1M-MAM='''=-MAZ)=--==  ++- 1AAAXZXM+'
+     CCC                               C+C         C  C+++CC             C+
+                                      C            CCC              C
*==-==- -+M'.A+-=+++++=---== -=-=++=- =+)))1ZZ1))11Z11)=-)=111)-  =)ZAM-==+-MXZZZZZ1+ +M=MM-+=-M---==++=-A1  =- =1)= +XXXXXAA=
+     +'                               CCCCC       C CCCC CCCCCCCCC            C
+     C+
+      C
*===--=- )M+MZ+==+)))+==-==- -+--=)+== --++)1ZXZ1))1111Z1))1))))+   +X-=====-AZZZ11Z1+ 1=++'.''=--M--=+''=A)- -  1Z)  +ZXXXX11
+      C                              CCCCCCC      CCC+'++CCC CCCC++C
+                                               C+CC    CC
+                                                C
*+==---=- -+1ZZ1)==+))))=-=== -==-=++)=- -=+1ZZZ1111ZZZXAX1)+++))=   1AM==++=-AXZZ11))- Z+...'.'++===++''=AZ1-   -1Z=  )XAAXZ)
+                                     CCCCCC      C'''+'+CCCCCCC++C
+                                               +++C+C    CC
+                                               CCC C
*=++- -=+- -+ZZZ1+-=)11)==-=- -- --=))= -)1ZZZZ1ZZZZ11AX)++-=++-   =ZXA-=++-MAZZ)1)++  X'''+'.'....'''.+MXZ++-   )Z+  ZAXAXZ
+                                      CCCCC       +++C+'+''''+++'C
+                                               CCC C+C++++CCC+
+                                                 C CCCC  C
*-+=-- -== ---+11X1)=++111+=++==-===--+11+- -1XAAXXXXXZ111Z1)+====+   =)ZA-+'+=MZ11Z111+ =M++''''''.....-'+-XZZ-   +Z)  1MAAAX
+                                      CC+CC       CC++++++'''''.+CC
+                                       C         CCCCCC+++++'C
+                                                   CCCCCX
+                                                      C
*--==------- -+1XXZ)+=+))))++))=-===--+11)--1XAAXXZZZZ)11111))++=+=   =XM===+=M1)+1ZZ1+- 1='''''''''.''..'+--=1   +)= )M+'==-
+                                      CCCCC       C+++++++++'++''+CCCC       C+CCC
+                                                CCCCCCCCC+CC++C         C
+                                                    C CC
*------ --  -=)ZXZZ1=+=)ZZ))11)=-===--=)1)==)XXZXZZZZ1ZZZZZ1))++++=-  =A='++=-AZ+=+1Z1)+ =M'.'.'+'''.'''..'''.=X+  -=+1M.---.'
+                                      C+CCCC       +'+'+C+++'+++''+++'C      '...'+
+                                      C         C+C+C CCC+CCC++CCC+      +'''+C
+                                                C C   C  CC  C      CXXXC
+                                                                CCC
*+====-- ---  =)ZXX+=+=+1ZZZ1ZZ+---==--=+)+ =1ZZZZZZ111ZZZZ11))+=+)+= =Z+'.'''+-Z ==+Z11)= 1=''''''+'...''.......'A=  -)XM+---.-
+                                     C+'+++CC       C++++++C+'''++'''''''+     C...'.
+                                      C+CCC        CCCCCC C+++CC+++++++C     '''+'
+                                      C              CCC CCCCCCC      XXXCX
+                                                                CCC C
*)))+==-- -=-  -1XX+)Z)=)ZZZZZZ)- -=====++=-+1ZZXXZ111111)))))=--)+)--)=.'''.''+M11++1Z11)  Z='''''''''''''...''.-.+M)-=1X--+'...
+                                     C'+++'++C       C+++++++++++++'''++'.'C   CCC+'''
+                                     +CCC+CC        CCCCCCCCCCCCC+++CC+'+     C+++
+                                     C  C                CCC CXC      CCC
+                                                          C
*)1)++===---=   -1Z=1Z1))1111111= --=+==-++= =1ZZZ11)1Z1)))+++)++))))+Z=''''''''+-X1))Z1)+= =M+''+=++++'''.'....-.-.'-XXXXMMMM='.
+                                     C++++++++CC       C++CCCCCC+++'+''''.'.'+C    C+'
+                                     CCCCCCCC        CC   CCC+C++++'+'+C     C+
+                                                       C CCCCXCXC      C
+                                                          C C
*11+))++==- --   -)-ZZZ1)+))1ZZ1)===-=++=+++=- =1ZZZZ1ZZ1)))+==)11)111)X='+''''''.'+M1))111)  X+''++=+++....'''........+=MZZXZXM''
+                                     C+C++++++'+C      C++CCCCCC''''+++''''''''CC    ++
+                                     C CCCCCC+C       CC   ++++CCC++++++++     CC
+                                         C            CCCC  CCCCCCCC
*ZZ1)))))=- ----   +ZZ11)++11111)+)))==+++===--=1Z1Z1Z11))1)+-=1Z111111A-++'''''+'.'M1+)1Z1+ )='.'++''.----''....''...''=Z)1ZZM==
+                                     CCC+++++C+'+      C+'+CC++'....++''''++'''++C   CC
+                                       CCCCC C+C      C+C CC+''''CC++++CC+++CC
+                                          C       C   CXXXX CCCC CCC
+                                                     CCCC
*ZZZZ11))+==----    +11ZZ11)1Z111++)1))+)++)+=- -+1Z1Z111Z11)+)XXXZ111)))X=+'+'+''.-'Z=+1Z11+ 1-+''+''.------------....''=Z))ZXAA
+                                      CC+C+C++'.+      CC++C++'............''''++C
+                                       C C CC+'C       CC CC+''''''''''''++++CC
+                                          CX          CXXXXXXXXXXXXCCCC
+                                           C          CCCCCCCCCCCC
*+))ZZZ111)+= -=-    +)ZZ11))))1)+++))111)11+++---+ZZZ1111111Z1XAMAX11+= -1M+''''..-.A -+))11+ =ZM+++'''...---------..-...'A+)1)X-
+                                       C++++''.'       CCC+++'''.........''.'''+   C
+                                        CCCC++'+        CCC+++'''''''''++'+++C
+                                          CCXC          CCCXXXXXXXXXCCXCCC
+                                           C            CCCCCCCCC C
*-==1ZZZ1ZZ1)+=-=-    -+1ZZ1)+))11))))))))))))++=--+1Z111)11111XM--MXZ)+  )M+'''.--.M- -=++)1+-+A+'+''''''..--..---...''''=)+11A'
+                                  CC     C+++'..'       C+C++++++''..''...'''++++C   +
+                                        CCC+''+       C CCCCCC++''++'''+++CCCC   C
+                                          CXXC           CCXXCCXXXCCC
+                                          CC             CC CCC
* -=1ZZ1ZXXZ1===-    -+1ZZ11)11)++=++==)+))1)))+-=)Z1Z1111)+)ZAM--AX1)+= =A'''...'M+  ====1+ 1='..''++''''''....''+''=''-X11=-
+                                  CC     +++'''+       C+''++CC++++++''''++C++C++C  C.
+                                        CCC+++C       C++CC CCCCCC++++CC CC CC   '
+                                          CCC        CC     CCCC       X
+                                                                  C
*  =1XXXZZZZ1)+-  -   +1ZZ11)1Z)+--===+-==)111))=+)ZZZZZ1)+=+XM--ZZX11)= )M=+..''=X-  ===)Z+)-'...'''....'..'+''+++++++''MA+-
+                                  CC      CC''++C      C+'''+++''''+''+C++CCCCCCC++ C.
+                                          ++CC       C+++CCC++++C++C CC    CC  '
+                                          CC         CCC  CCCC CC        X
+                                                                  C
*  -=1ZXZZZZZZ1+-     -+ZZ1111Z)+- === --=)1Z11)))1ZZZ11)++-1M--AXXZ11)=- =)Z-'.'+A+  =111XZZM+'...'...-..........'..'+++-M-+
+                                  CC       C+'+C       C+'''+'''.''''''''''+''+CCCC CC
+                                          C+C        C+++C+++'++++++++++C++C
+                                           C         CCC CCCXCCCCCCCCCC CC
+                                                       C
*   =+1ZXZZZZZ11+=-    -)11Z111))= -=----- =11Z111111111++)=1AMMAZZZ111Z1= -=+X=-X1)= 1AAXXXXXXM+....---......'.-....-.'+AZ1Z
+                                           CC        C''''...''''''+'.''''.'+C
+                                                    ++++'''++++++C+'++++'+C
+                                                    CCCCXXXCCCCCC CXCCCCXC
+                                                      CCC    C  C
*  - -+1ZZZZ1ZZ1)++--    -=1Z1)1))+-  --=  =1ZZ1Z1111ZZ1ZXXAMAXXZZ11)1XZ)==- +Z1)X-A= )AMXZZXXZA+'.''..''''........'..--+-=MA
+                                             C       C+'++''++++''''''''+''..CCC
+                                                    C+CC++CCCC++++++++C++''
+                                                     C CC  CCCCCCCC CCXX
+                                                               CC
*    -1X111ZZZ1Z111+     =)11ZZ1)+  -=-  -)XXZ1))1ZZZMMM-MAAXZZZ11ZXXZZ1Z)))))ZM-1 ZAAXXZXM+'..''''.'''''''''''...--...'=
+                                 C            C      C+''++++'+++++++++++'''..'''+C
+                                                    C++CCCC+CCCCCCCCCCC+++''+++C
+                                                    CC  C      CCCXXCCC
+                                                               CC
*    =1Z11ZZZZ11ZZZ+-    -+1ZZ1)+=- --=-  +1XXZ11)ZXXMAAAAAXXZZZZZZXXZXXXXZ1)111Z1 -ZAXXXA+--....''.''''''+''+'+'+'....+-
+                                                   C..''''++'++++++C++C+C+C+''''CC
+                                                   ''++++CC+CCCCCC CC C C C++++
+                                                   XXCCCC C        CCCC
+                                                   CC
*     =111)111111Z11+--    +11111)=   =+-  -1XXZZ11XAAMAMMXXXXZZ1ZXXXXXXAXZZZZZ1))= -ZAAA+------....'''..''.''''++++=+==-
+                                                  C......''''+++''++'++++CCCCCCCCC
+                                                   ''''''++++CCC++CC+CCCC
+                                                   XXXXXXCCCC  CC C
+                                                   CCCCCC
*     =1Z)1)+)1Z1)11)+ -    +)1)))-   =+=  )ZXZ1)ZXAMAMMAXAXXX11ZAXZXXAMA XZZZ1)- =XM=---...-...'.'''''.'+'+'++==-MZ+1
+                                                  C...'''.'''+'+++++'+C+C+CCCCC
+                                                  '''+++'+++C+CCCCC+C C C
+                                                  XXXCCCXCCC C   C
+                                                  CCC  C
*      =)1Z1+=)ZZZ1)Z)=     -=)11)+   -+)=  )XXXZ1XAAXAXAMAAAX1)1AAAMMMMA1ZZXZZ11)- +M'----..'+++++++'++++++=-MXZZZZ+
+                                                  +....''+CCCCCCC+CCCCCCCC
+                                                  C''''++C    C
+                                                  XXXXCC
+                                                  CCCC
*    -  =)ZZZ)-+1ZZ111)+-     -++)))-   =)+  =1XX1+ZXXAAAMMM-MXZZXAAAMMMAXZZZ1))11+= ==--.-...'++++=---AXAMMXXX11)1))+=
+                                    C             C..'.'''+CCCCCCCC
+                                                  ''+'+++C
+                                                  XXCXCCC
+                                                  CC C
*      -1XXZ+ =)11Z1)))- -   -=-==++- =  =1+-  +Z1-)AAMAMMMAMAXZZZ1ZAAMAAXZZZ1111))1= +=.---.....''+AXXXXAAAXZZZZZZZ11Z
+                                                  C'...'''''++C
+                                                   +'''+++++CC
+                                                   CXXXCCCCC
+                                                   CCC
*       +ZXZ)- -+1)1))+-=      --- -=  +))   =+-=ZAAXMMAX1Z1))1++AMAXXXX1ZZ111+-ZZ= =---..''''+--1ZAXXMMMAZXZXZZZ1ZZ
+                                                   C..''++++CCC
+                                                   ''++CCCC
+                                                   XXCC
+                                                   CC
*--      1XZ)- =)+)111=--- - -    -= =+= =)+-   - +ZM---AZZZZZ))1+XAAAAAXZZZ111= +Z))- A'..''+=MMAAAM-X11)1)ZXX1AXXXZ
+                                  CCC                 +''++CC   C
+                                                    C++CC
+                                                    CC
*+-      =1Z1+  +1)))))= ===---      ))- =))=   - =Z='+AXZXXXZ+11A-MMMMZZ111Z1+ =A11)- Z+.===MAAAA=--X)=====1ZXAMAAX
+                                  C+C      C           C'CCC   CCC
+                                  C                  +
+                                                     C
*1+       +11+  =ZZ11)++--===-=-      -)1= -))-    =Z++-MAAZAAZAM---MAAX1111Z1= XX1111)X'+Z)MAXXXM++M1)==)))Z1)ZXXXX
+                                  CCC     CCC           +C    CC
+                                                    C
*X1+-      -+1+  -1Z111)+= -+= -       ))= =)1+    =X-''=MZXAMZ==-MXXXZZ11)11= ZXZZZ-...=)=XZXAM-MMXXZXXXXXZZ)+++)X
+                                   C++C   CCC          C'''C    C
+                                   CC               +++
+                                                   CCC
*MAX)      -))-  )ZZZ1)1+---=+---- -==   -+)=- -))+    =1=--=XXAA-MAMMAZZZ11ZZ1Z+ 1MX1X-'..'=M=AA=MM-AM-+''=MXXZ1)=--+
+                                   C..C  C           C+''+C C C C CC++C
+                                    ''               C++C       CC
+                                    XX               CC
+                                    CC
*AAAX+      =+-  )1Z11)1+- -==+--  -+)=   =)+ -=++    )=.+XXXZMMMMAMAZ1ZZXXZ1)+ )=MZZM.-.'--=M--AXAXA+...+--M1)+)=--
+                                    C'C            C  '.'+CCC CC   C'''CCC
+                                    +               +'+C      +++
+                                    C               CXC       CCC
+                                                    C
*XAAMX)      --  =Z111)1)= -=++)-  =)1+-   +)=- -+=    -+AAXXXAMM-MMAAXZZXXMX1)) -M-XZA'---+-MMMX11111X'..+MZZ)=-+))+
+                                        C         C  +...CC     +''C
+                                                   C'''      C++
+                                                    XXX       CC
+                                                    CCC
*XZAMMX=        =Z11111)+  =+++ --- =+))+   +1+  ++   - -+1XXAMM--MAXXZ1ZAA1)=+- =1111A...-.==A))11)))XAXZ1=-  =Z1
+                                        CC           '''.'CC
+                                                    +++'+
+                                                    CCCXC
+                                                     C
*XXXAMA1=        )111ZZ11)-  -=+++=-=-- +)1+=  -))=  =--  -- -1XAAM---AXZZZXAZ1)+=+- --1ZX+'='+-+MXAAAZ1111)+----++=)XA
+                                        CCC          C+C+CCC
+                                                    C C
*AAXXXMAZ-       )Z1ZZZZZ1=  -+++=++=- =11)+- -++=  --   -  -1XAM--MAZZZZZZ1Z1+)1)+=--)1M'+-+-AXM-MMXZZ1)))++11AAZAMA
+                                        CC           +CCCC  C
+                                                    C
*MMAAXAMA+       -)1ZZ11111+=   +)+)+)+- =)11)=  =+   -   --- -1M-MAAXZZ1XXZ111))11))) =A''==M1X++=+-MXX1ZZZXA-MAXM-1
+                                        C            ++CC  CCCCC     C  C
+                                                    CC
*MAXXXAMM1=      -Z1Z111Z11)+-  -=)))))+== -=)11+- -- -  -==    -X-AXAX1)1ZZ1Z111)1)))Z+  X-MA-===AA+.'MZ11ZXXZXXX)ZZ+
+                                        C             C CCCC C'+
+                                                          +C
+                                                          C
*MMMAXAAMA)-      =11)11ZZ11ZZ)=   ++)))))-=--+)Z1)+     --   -=1AXAAX11)1ZZZZ111)))1ZZ=  AMMM==MXM=+=-X111ZXXXXZZ1))
+                                                       CC  CCCC
*-MAAXZAAAX+-     -))11Z1ZZZZZ1+-  -+)+))))+==-=11))=     -    =+ZAAAZ1111ZXXZ1Z1)ZZXXX1= ZXZXMMMM-M-MAXXAA11ZXXZZZ11
+C                                                        C C
*-=MAXZXAAA1=     -++111)ZZ1111)+-  -+)+)11)++=-=1Z1)=-  -   -   =11XXZ1)1ZXXXZ11ZZAAAAZ11= =Z)ZAM=-MAAMMAM--X1)ZXXZZMX
+CC                                                       CC    CC
*M-MMXZZXMAX+      -=+)1111ZX1)1)=-  -+1))11))++==1ZX))-   -     =)1XZ)11ZXMAXZXAMM-1Z11X1- -1ZXA=-XZZXX-MM-A1)+Z1XXMM
+ C                                                       CC   C C
*1ZAMMXZXAMAZ=-      =+++)1ZZZ)1)++-   +1))1Z))+ =+)X11)+   - -- -  -+))AXXXAMAXXXA-MM-AAAX11+ -1ZZAMXZZZAMMAAAX)+1)ZXXA
+                                               C C
*+)ZAMXXAAMAX+-      =++=-+)1ZZZ11==   -)))11Z1+ +))11Z1)+=    - ---  -+1ZAMM-MMAA-M-MMMAAXZ1Z1= +Z1ZAMXXZX-MXZXAZ1)))11Z
+                                            C  C C            C
*)+)1XAAAAMMMZ=      =)====)ZZZZ1+++-  -11)111)))1Z1)ZZ11))    --=-  +11A-==M-MM=---MMAAX1)ZXZ  +XZ1XMMAZAXAXXXXZ))))+)
+                                           CCC C CCCC
*)+=+1ZXAAAAAX+      -=+===-=)ZZZ1)+=-  -)111)Z1)+111))1ZZ1)-    -==-  =)+XM-M+=-=-MMAXMAX1XAMM=  ZZZZAAMMMAAXZAXZ1)+)++
+                                            C CCCCC
*))+=))ZAMAMMAZ=      -=1)=--=+1ZZ))1+=  +)Z11+1Z))11)=+)ZZ1)=-   --+===--)1ZA---MMMMAMMAMMXZZXXZZ  -ZXAXZZAAXAAMXZ1))))++
+                                            CCC
*)))++++ZAAMMMX+       -)1)=---+1XZ)))=-- -=1))-1Z1)1)1)==)111)+-  == --===-=))ZMMMMMMAM-=-AAXXZZZXA+  1XXXZ1Z1ZZAAAZ1111Z))
+                                                CCC
*))++++++ZXM-AA1=       =)))----=)Z1=)+=-  =)ZZ1Z11)++))+-=)111+-  =+= =))+)1))A=+==-M-=+-AAXXZ1ZXAA+ +AAZXZZZ11ZXXZ1111ZZ)
+      C                                      CCCCC CCCC
*)))))++++ZZAAMX+-       =)+--- -+1=-))-  -=1Z1)11))=-=)= -)1Z1+=  -)=-=))+)1+)M=+=-=-=-=-MMAXZXXM-A) ZZ)11Z)))ZXXZZ11)))1
+                                             CCCCCCCCCC    C
*)+)))+=+++)XAAAX=        +++=- --+--==-   -1Z)+1Z1)+-=++ ++)1)-  =1+--11Z)1)Z-=+----=+-MAXXAM--AXZ- )XZZ11)111111Z111)++
+                                             CCCCCCCCCC   CC
*)))++)+==+=1XXAX)-       -=++-   - =+-   +Z1)))Z)++-=1+===+))+-- =+)=)1ZZZZ)X-=MMMM==AAXMMM==-AAX1- )ZZ11)))))))ZZZ11)1
+                                             CC  CC   CCC
*)+))+++=-==+ZZAX1-        -===   - -+=   )ZZ1)11)1+=)11+===)))+  ))++)Z1Z)1A-MAAM-MZZA-MAM=XAAMMX==+Z)=+=+=)++)1Z1Z1Z
+                                              C  C  C  C
*)++=)==+=+-=)1XAZ+-        -+=-  )1- -==   +1)1)+1)+===1))=-+++1=  +1))))Z+=X==AMMMAZAMMMAAMAA--M--X))+++++ -1)1+)++1Z
+                                              CC        CC CC
*+==++-=+=+===+)XZ)+-        ---  +X)--=+-   -=1Z))11Z)1++)Z1))+=+)+-  =+)11X1+)M==--M-MM-MMMAXM-MMMAM-MZ1Z1111- ))1)+=+)
+                                              CCCC C C   C   C
*=====+==++===+)ZZ1=         ---  -1Z)- -==-   =1Z11)111))+1Z1))+-=+=+  --1)1Z)+1-+----=-M-AXAMM-MMM-MMXX1ZZ1ZZ)=)+)+)=+=
+                                              CCCCCCCC C   C  C
*=====+===+=-=-=)Z1+-         --  )XX) -++   +111))1))1++1Z1))==+=)+  ==+++)+X===----MAAAAMM-MMAMMAXZXZZ11))11)+++=++
+                                               CCCCCCC    C
*-==++=--=-==--=+))=-         ---  =XXZ+ -+=   -1Z1++1Z))++)1Z))+==+))-   =+++1A--=A-MXXAMMM-MMMAAAAXXAXXZ)) )ZZ1)+===
+                                               CCC C    C
*--====---=-----=))+-          -  1AX)  -++   +1Z1+=)1)))+))111)+)+11+  -=+++)A==-MM-M===-=-MMMAAZXZZZ111) -))1Z)++-
+                                                CCC C CCCCCC
*- --====-==-----++==-           =+)X1=  -+   -+ZZ1)))))))++)11)))=+=+=  ---=+)X==M-=-==--M--MAXAZ1111111) +++)11++
+                                                CC CCCCCCC CC
*-----=-=-=--- -=++=-          - =+ =ZX+  ---   -=1XZ1++)1)++++1Z11+=++=   --+=+-=MM=---M-MMMXAAXZZ11ZZXZ- )===)1))
+                                                CC CCCC C
*----=----= - -  ==            - +XA)  --    XX1+=)1)+++=+)11=+=+++   --=)=Z=+==--MMAXAXXXXZZZXXXZXA1 +++==-=)
+                                                 CCCCCC
*  -=---=--  -- -==-              +11=  --    =XXZ))+)11)===+1Z))1))+-   =)))A''=====MMAXXXAAAAXAXMXX) =+++==-=
+                                                 ++CCCCC
+                                                 CC
*   ------ -  ---              =)+      -=)ZZ))++11)====+)11)11)=   =+)-1+.'+'''+=----MAAAXXXAXZ=  ++===X
+                                                  C'+C+++CCCCCC
+                                                  +C CCC
+                                                  C
*- - --=--- -  ==            -   ++-       -+1Z1+)Z1)++=-=1ZZ1))1+=  -+= ++.+=++'''.+-AAXAXAXAXXZ-  =-+M'
+                                                  C'CCCC+++'CC          +
+                                                   +  CCC+           C
+                                                   C    C
*=- - --- - -  - - -=              =))-       -1Z1)==111)=+=+)+++)11)=   +- 1==-==MMA-MMAAXXXXZX1Z11-  1+.
+                                                   CCCCC  C          C'
+                                                                  +
+                                                                  C
*--   -- ---   --               )1)-       =ZZ1)+=)ZZ+-=++)=+1))))=  =++=X=++'++++==AAXZX1ZZ)1))+  )+.-
+                                                   CCC+CCCCCC         C'.
+                                                     C            +'
+                                                                 CX
+                                                                  C
* -- -  -                     1Z)=       =)1Z1++)ZZ)===+)+++++))=   =+=)='''..++=MAXXZ1Z)+++   =.-.
+                                                    C+++''CCC        C'.'
+                                                    CCC++          +'+
+                                                      CC          CXC
+                                                                 C
* -- -- -                      +ZZ1=        +ZZ))+)1Z1)+==+++==)))+   == =-+'-.-MMMAXXAX1)+)=  A..-.
+                                                    CC+.'C         ''.'
+                                                     C'+          ++'+
+                                                      XC          CCXC
+                                                      C           C
*- - -   -  -  -                -+XMZ        =ZZ))++)X1)+-=-=++=--++=    -M'.MZ1111XAMA1)+))  M...-.
+                                                     +'          '''.'
+                                                     C+          +++'+
+                                                      C          CCCXC
+                                                                 C
*   -    ---                  -XXXZ        -)11)+++11)1)===+)+ -+-  =  XM= ==+1XMX)+))+- +....--
+                                                               ''''..
+                                                               ++++''
+                                                               CCCCXX
+                                                                 CC
*   - - -                      -++1)=        +Z1)++++11))=-=++)= --  =++ - -=+=+=)Z)+))==1=....--
+                                                               C''''..
+                                                               ++++''
+                                                               CCCCXX
+                                                                 CC
*    --      -                 )))1)-        +11))+=))1Z+=- =+))+-=  =)==  --== =)+++=-=-''.-..-
+                                                              C++'.''.
+                                                               CC+'++'
+                                                                CXCCX
+                                                                C C
*    ----                      +ZZZZZ=        =))+-=)=+1Z)== +1)+)+-  === -= --= -  )''.'..-.
+                                                              ++'+''.'
+                                                              CC+C++'+
+                                                               C CCXC
+                                                                 C
*=     -                      -+1ZZZ+        -+))++)==))++= -+)1)+=   -=- ---=--   -=.'....--
+                                                              C'+''''..
+                                                              +C++++''
+                                                              C CCCCXX
+                                                                 CC
*+--     -                      +)))1)         -))=+)===)1+---=))))==  ==- --- -  )-+'+'.'.--
+                                                             CC+C+'+'..
+                                                              C C+C+''
+                                                                C CXX
+                                                                 CC
*++=                           =1111)=         -))+)+=-=+))-=-=++)+==  ==- ---- -M=+''+'''.-'
+                                                             CC++C+++'.C
+                                                              CC CCC+'B
+                                                                 CXH
+                                                                 CX
*=+=-+=-    --                     +ZAMA)          =++=-==-+)=+----=1+=-  -=  ==--=)=''''++''.--'
+                                                            C++++CC++'..C
+                                                            CCCC CC+''B
+                                                                CXXH
+                                                                 CCX
*=---+++=    ==                     )ZAX1=           )+==--- ==++-  ==+== ==  =+Z=+'..''+'.-'''
+                                                           CC+''++C+'.CCC
+                                                            C++CC C+'BBB
+                                                             CC  CXHHH
+                                                                CXXX
*=-----=---   -))                     =11++=          -++= - -=+--- --==-   - =X+''''.'''.-''''
+                                                           C++++'+++'.CCCC
+                                                           CCCC+CCC+'BBBB
+                                                             C  CXHHHH
+                                                                CXXXX
*+-- -------  -11=                     -==++-         +Z1=+=   =--   ==  =)AM-+++.'.....-'''''
+                                                          CCCC'+'''''.CCCCC
+                                                            +C+++++'BBBBB
+                                                            C CCCCCXHHHHH
+                                                               CXXXXX
*-===--- -    =)+=                     -=)Z1-       +1M='..-Z=-    -     X..+='+'''...'.-'''''-
+                                          C+''C           ''CC+C+++'''+'.CCCCC.
+                                           C++            ++ C CCC+++C+'BBBBB'
+                                           CC            CC    CCC CXHHHHHX
+                                                               CXXXXXC
*+--==+=---    -+==-                     ZAA1=--+=+1ZXA-==+'++''.--'MXZ)+- -    )=-''-'+''.'.''.-'''''-.
+                                       CCCC+CC++'..+         C.C+C+C++'+'++'.CCCCC.'
+                                         C CC+''C          'BC C CC+C+CC+'BBBBB'+
+                                            CXX          XH   C C CXHHHHHXC
+                                            CC          CX      CXXXXXC
*=-==--==--     -=-                     =XAMAM-='..-.++++'''''''+.--''+=-1-    -X'-'-+=''''.-...-'''''-.-
+                                   CC+''.'CCCC+++++++C'..++CCC      +.C.CC++++'.'''.CCCCC.'.
+                                    C++'+  CCCCCCC +''CC       C'B' CCCC+'+++'BBBBB'+'
+                                     CCXC      CXX         XHX   CXCCCXHHHHHXCX
+                                      C       CC         CXC    C  CXXXXXC C
* =++++=++--                         -)ZAMM==--=++..'+=++'+++'=+''+.+++++-A+   =--'''.=+..'..--'-''''''-.-
+                                  CCCCCCC''+CCCC+CCC+CC++C'CCCCCC    C.CCC'CC''+''..+.CCCCCC.'.
+                                     ++C  C  C CC +        'BBB+ ++C++''C'BBBBBB'+'
+                                     CC        C        XHHHC CC CCXX XHHHHHHXCX
+                                                      CXXX    CC CXXXXXXC C
*  ==))+)+==-                     --)ZA--==------M-=-===-==+++==+'++===-MMAAM'=X+  =--''-'-'.+''-----'''''-.--
+                              CCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCC   +C   C..CC.+C+'C++.....CCCCC.'..
+                                           C      C    ''BB'C C+ CC'''''BBBBB'+''
+                                                     XXHHX  C  XXXXXHHHHHXCXX
+                                                     CCXXC    CCCCCXXXXXC CC
*-  --==++)+===                  =)ZM--++=+----=====--==-+==++++++='..+---+'=.----.A=++=.-''--''.-..'---'''-''-----
+                           CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+''CCCCC+C'....' CCCC'.CC..++'.''+...CC+.CC.....
+                                          C++   C +''''+   +'BB''CC+'++C'''BBC'BB'''''
+                                           CC    CXXXXC   CXHHXX CXCC XXXHH XHHXXXXX
+                                                CCCC    CXXCC  C  CCCXX CXXCCCCC
*====-  -===+++==-              )ZXM-======-=------====-=====-=+==+=+++'+=--=--'''''''''''+------.''..'..-''''+'-..---
+                         CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCC..CCCCCCCCCC+C......'++''+''.CCCCCC.''...
+                                           C   ''BBBBBBBBBBC ''''''+CC++C++'BBBB B'++'''
+                                              XXHHHHHHHHHH XXXXXXC CC CCXHHHH HXCCXXX
+                                              CCXXXXXXXXXX CCCCCC    CXXXX XC CCC
*=+)++=   -=+)=+=-   =+=        -Z-+=======----======---=--+==+-=++==+++++=M-M=.''''''''''''+.--'---.'.--..--''''+-'.-.--
+                       CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C C'CCCCCCCCCCCCC'..C...'+'..''..CCCCC.+'.'..
+                                             +BBBBBBBBBBBB +''B'''+C+''++''BBBB 'C+'+''
+                                             CHHHHHHHHHHHH CXXHXXXC CXXCCXXHHHH X CXCXX
+                                              XXXXXXXXXXXX CCXCCC  CC CCXXXX C C CC
*=++++)-=---  - -=--   +=+-      )A=+'+=--==-==-==+=====+=--==+++'+===-=+''+=MM-M=-'''''''''''-=.---''--...-.-''''''-'.-.'--
+                      CC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCC++CC C C.CCCCCCCCCCC.C'...CC..'''.'.CCCCCCC+'.'+..
+                       C              C    CC    'BBBBBBBBBBB' +'''BB''+++'+'BBBBBB C+'+C''
+                                             XHHHHHHHHHHHX CXXXHHXXCCCXCXHHHHHH CXC XX
+                                             CXXXXXXXXXXXC CCCXXCC  C CXXXXXX  C CC
*==--=+=++==-    ----   -    -)X-++'=====-='==++===+==--+'=+++++====+==++=+=------'''''''''''''+'----'---..-.-'''''--'..----
+                    CCC+CCCCCCC+CCCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCC+....C...''.'.CCCCC.C+''....
+                      C    C       C            'BBBBBBBBBBBBB C''''B'''++'+'BBBBB' C++''''
+                                             XHHHHHHHHHHHHH XXXXHXXXCCXCXHHHHHX CCXXXX
+                                             CXXXXXXXXXXXXX CCCCXCCC C CXXXXXC  CCCC
*== -=-++=++=----         =)XM==++==-++==+=++=+====+==+-='==+====--++=+====+--M-='''''''''''''-+..--------.--'''''-'M'------
+                   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC.C''........'..CCCCC.+ +......
+                                 C            BBBBBBBBBBBBB' ++''''''''+''BBBBB'C C''''''
+                                             HHHHHHHHHHHHHX CCXXXXXXXXCXXHHHHHX  XXXXXX
+                                             XXXXXXXXXXXXXC  CCCCCCCC CCXXXXXC  CCCCCC
*+=- -==+--=+====-        1A=+++=''+++=+++++=++++==++++=+++++++=-+===++====++'--M-+'''''''''''''''.-------'---'''''-.M+.'-----
+                 CCCCC++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CC CCCCCCCCCCCCCCCC+'.......C...CCCCC.' C'+.....
+                    CC                     C   BBBBBBBBBBBBBBC+'''''''B'''BBBBB'+ +C'''''
+                                             HHHHHHHHHHHHHH CXXXXXXXHXXXHHHHHXC C XXXXX
+                                             XXXXXXXXXXXXXX CCCCCCCXCCCXXXXXC   CCCCC
*=----- - -++-==++--     =XM+'.=+=='.+++==+==+=+++'++=-'++''====+=====+++-===+==+=---'''''''''''''-+'....--''''''''-'==.'..----.
+                C+'CCCC+'CCCCCCCCCCCCC+CCCC+CC++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCC.C+''''..CCCCCCCC.+CC'+''....'
+                 C+  C+       C  C CC            'BBBBBBBBBBBBB' C++++''BBBBBBBB'C +C++''''+
+                 C   C                        XHHHHHHHHHHHHHX CCCCXXHHHHHHHHX  C CCXXXXC
+                                            CXXXXXXXXXXXXXC   CCXXXXXXXXC    CCCC
* =-=------= -===-----    X+'===+++=+.'''=++=++''+=++==+++++=+=+++'=-=+++=+=+===+==--M.''''''''''''''''---''''''''''-'-.--.-------
+               C+CCCCCCCC'+++CCCCCC++CCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCC 'CCCCCCCCCCCCCC++...CCCCCCCCCC.+C'..'.......
+               C    +CCC   CC         C          +BBBBBBBBBBBBBBCC'''BBBBBBBBBB'C +''+'''''''
+                    C                        CHHHHHHHHHHHHHH XXXHHHHHHHHHHX CXXCXXXXXXX
+                                             XXXXXXXXXXXXXX CCCXXXXXXXXXXC  CC CCCCCCC
*-===----=------  --   =M--''+++++=+-.'+==+=+++++=++++'++=+++===+++==+=+===+=+=+==--=-'''''''''''''''--'''''''''-.-+-.-.---------
+              ..++CCCCCCC.'+CCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCC..CCCCCCCCC.'.CC'.'.........
+              ''CC    '+C        C               'BBBBBBBBBBBBBBB''BBBBBBBBB'+' +'+'''''''''
+              XX     XC                        XHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHXCX CXCXXXXXXXXX
+              CC     C                        CXXXXXXXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXC C  C CCCCCCCCC
*-+=-=- ------       ++----.''++'+--.+++=++++=+++'++=+++=+++-+++'==++++==+++M+===-=.'''''''''''''''-''''''''''-'.--.------.----
+              C....'++CC+C..'CCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCC CCCCCC'CCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCC.+'..'......'....
+              ''''+CC C ''+      C       C         +BBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBB'C+''+''''''+''''
+              XXXXC   XXC                       CHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHX CXXCXXXXXXCXXXX
+              CCCC    CC                        XXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXC CC CCCCCC CCCC
*=====-------       M'''.--.''+''.--'====''''+++=====+++=====+'+=++++==+='+=+=++M=''''''''''''''''''''''''''-.'.---------.----
+              +++'..'++C++'..+CCCC++++CCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCC+CCCCCC C+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'+'.........'....
+              CCC+''+CC CC+''C  CCCC         C     C    CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+C+'''''''''+''''
+               CXXC   CXX                        HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC CXXXXXXXXXCXXXX
+                CC    CC                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC  CCCCCCCCC CCCC
*-=+-=--=-= =       Z''+.''-'.'+'''--'+++'...''+++=++===+===++=+'++'+''=++'+=-.''==-''''''-'''''''''''''-''---------'----------
+             ++C'++.C'+C+++..+CCC+'''++CCCCCCCCCCCCCCCCC+CC+C++CCC+CC.'++CC.CCCCCC.CCCCCCCCCCCCC.CC.........C..........
+             CC +CC'B+C CCC''C  C+++CC         C C CC  C '+CC 'BBBBBB'BBBBBBBBBBBBB'BB'''''''''B''''''''''
+               C XHC   XX   CCC                XC  XHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHXHHXXXXXXXXXHXXXXXXXXXX
+                CX   CC                    C   CXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXCXXCCCCCCCCCXCCCCCCCCCC
*-=--------       = A..''''.-.'+''=..'+++.....'''''++++=+++=++++'+=++''++''+-'-.'=='''''''=.''''''''''----------------'--------
+             ''++++'.'+C++C''+CCC'''''+++++CCCCCCCCCCCCC+CCCC++CC++CC+.'+CC+CCCCCCC'CCCCCCCCCC................C........
+             ++CCCC+'+C CC ++C  +++++CCCCC       C  CC CC C'+C CBBBBBB +BBBBBBBBBB''''''''''''''''B''''''''
+             CC  CXC   CC  CCCCC                XC  HHHHHH CHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXX
+                 C                         C   XXXXXX XXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCXCCCCCCCC
*----=-==- -     -XX+M'''''+=-+''''+'..+++.......'.''++=+'+++++++=++++'.'+++'+'--.+++-'''''M)'''''''''.----'-''--'----'---'-''''
+             +++++CCCC++++C+''CCC'''''''+'++CCCC+CCCCCCCCCCCC+'+CCC+C+..'CCC.CCCCC CCCCCCCCC'....C.CC..C....C...C.CCCC
+             CCCCC  CCCC C++  +++++++C+CC  C      C+C  C C''+  'BBBBB BBBBBBBBB+''''B'BB''B''''B'''B'BBBB
+                     CC  CCCCCCC C          C    XXC  XHHHHH HHHHHHHHHCXXXXHXHHXXHXXXXHXXXHXHHHH
+                                          CC  CXXXXX XXXXXXXXX CCCCXCXXCCXCCCCXCCCXCXXXX
*=-------- --    ++.'.+-+.'=)-+Z+'.''..'+''.....'....++=+++=++''++++''''.+++-'.-''++=-'''''X--''''''''.-'''''---''--''-'''---'''
+           C'+'CCC'+C  C+'++''+C++'''''+''''CCCCCCCCC++CCCC++++'CCC.+'.++CCC.CCCCC .CCCCCCCC'.CCCCC...CC..CC.CCC...CCC
+            +C+  +C   C+CC++C CC+++++C++++     CC  CCCC+  'C+'CC  'BBBBB 'BBBBBBBB+'BBBBB'''BB''BB'BBB'''BBB
+            C C  C    C CC  CCCCC CCCC          C  X CX   XHHHHH XHHHHHHHHCXHHHHHXXXHHXXHHXHHHXXXHHH
+                                        C C   CXXXXX CXXXXXXXX CXXXXXCCCXXCCXXCXXXCCCXXX
*=-=--- -- --- -  -1='''==+.-.M)=++''''''.++'...-.......'+++'+.'''''+''''''++.-...''.'+.'''''+ Z''''''''--'''''''-'''''''''''+M'''
+           C+++CCC'.'  C++++++'CC+'''.'''''''+CCC+C'+++++C++++++CC'.'''++'+C'CCCCCC CCCCCCCC..CCCCCCC.CCCCCCCCCCCC CCC
+            CCC  +'+   CCCCCC+ C+++'+++++++C  C +CCCCC CCCCCC +'+++CC+C +BBBBB  BBBBBBBB''BBBBBBB'BBBBBBBBBBB BBB
+               CXC      C  CCCXCCCCCCC   C       CXCCC C CHHHHH  HHHHHHHHXXHHHHHHHXHHHHHHHHHHH HHH
+               C          C               C     XXXXX  XXXXXXXXCCXXXXXXXCXXXXXXXXXXX XXX
*---=--==-- --    )M=+++--=+...=ZX='...'+''+''..-....'....''''..''.''''''''++''.--.'.'''-'''''=).''''''''----''''''''''''''''.-'--
+           CCCCCCCC'''C C+'''+C++C++''.''''+''''++++''++'++++++++CC++'..'+'+++.CCCC+ 'CCCCCCCC....CCCCCCCCCCCCCCCC'.C..
+               +++  C+++C CC CC++'++++C++++CCCC++CC+CCCCCCCC CC+''+C+CCC'BBBBC +BBBBBBBB''''BBBBBBBBBBBBBBBB+'B''
+               CCC   CCC    CCXCCCC CCCC  CC C      CXXC C  XHHHH  CHHHHHHHHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHCXHXX
+                         C                CC   CXXXX  XXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXXXXXXX CXCC
*--- ---=- ---   -1==+=-====++++++=-'...''''.........'''......--.'''''.''.'.'''.-.-'''''.-''''X+A-''''''''--.-'''''''''''---.'----
+           CCCCCCCCCCCCCCCCC+'''++++'''''''''+++''''''..'+++++'++'+'+++'.'.+++++'.CCCC  .CCCCCCCC..'.CCCCCCCCCCC...'+....
+                   C+++CCCC+++++++++CCC++++++''+CCCCC+CC+C+CCC+'+'CCCCC+'BBBB  'BBBBBBBB''+'BBBBBBBBBBB'''+C''''
+                    CCC  CCCCCCCCC  CCCCCCXXC   C C C  CXCX   CXHHHH  XHHHHHHHHXXCXHHHHHHHHHHHXXXC XXXX
+                                CC        C C   CXXXX  CXXXXXXXXCC CXXXXXXXXXXXCCC CCCC
* -- -=-- ---   +X==+=-=====-++'--'.-..'''.......'..'.'.''..-----.''''''''....-----'..''-''''+)1X-'''''''---''''-'''''--..----.--
+           CCCCCCCCCCCCC+..+'.''+++'''''''+''+'+'++''.....'++++++++''''.....+''++.CCCCC  .CCCCCCC...CCCC.CCCCC..''....'..
+                 C''C+'++CCC+++++++C++C+C+CC++'''''+CCCCCCCC++++'''''C++CC'BBBB  'BBBBBBB'''BBBB'BBBBB''++''''+''
+                  XX CXCC  CCCCCCC CC C C CCXXXXXC    CCCCXXXXX CC XHHHH  XHHHHHHHXXXHHHHXHHHHHXXCCXXXXCXX
+                  CC C            CCCCC       CCCCC   CXXXX  CXXXXXXXCCCXXXXCXXXXXCC CCCC CC
* -=- =- - ----   1=+++====+===+'-----'-....--......'.'.'...-.----.-....'+-+''.''==-MXAA++-'''-MZZM-'''''''--+=--.--.--'=AM==-.---
+           CCCCCCCCCCCCC+.....C.''''..''''''+'+'+'''.'....'.''''+CCC++'++CCC  CC.CCC.  .CCCCCCC..CC..'..'..+C CC.'...
+                 C'''''B'++++''++++++C+C+C+++'+''''+'++++C  CC+CC     'BBB'  'BBBBBBB'' ''+''+''C   '+'''
+                  XXXXXHXCCCCXXCCCCCC C C CCCXCXXXXCXCCCC   C      XHHHX  XHHHHHHHXX XXCXXCXX   XCXXX
+                  CCCCCXC  CC       C CCCC C           CXXXC  CXXXXXXXCC CC CC CC   C CCC
* =--------- -    M++++-====+==+'-'-=.'---...............-.-------------=) -=++=-    =)ZXXA) - =1=-''''''-1)-''--'-.-=-MM+==--+
+           CCCCCCCCCCCCC+.+CC'C...'''''''''''''''.'.............C              C.CCCCCC. C++..+.'CCC CCCCCC
+                 C'C +B'''+++++++++++++++'+'''''''''''''               'BBBBBB'  CC''C'+
+                  X  CHXXXCCCCCCCCCCCCCCCXCXXXXXXXXXXXXX               XHHHHHHX   XX XC
+                  C  XCCC        C CCCCCCCCCCCCC               CXXXXXXC   CC C
* --===- -----   --+======-==--='..''-'--''---......--..--------------.++              +AM+--'-Z+XMM+.--AZ+--M-XMX1X
+          CCCCCCCCCCCCCC+''++.C..CC...''''''..''..............'C                C..C.   C'.. CCC C
+                 C++CC'B''BB'''++++++''++''''''''''''''+                 ''B'   +''
+                  CC XHXXHHXXXCCCCCCXXCCXXXXXXXXXXXXXXC                 XXHX   CXX
+                    CXCCXXCCC   CC CCCCCCCCCCCCCC                  CCXC    CC
* =---=----- - -   A+==+=====-M++''+'-''-.-''---.--......-.-...-----.--+)                  +A=-ZMZM-'-AA+=X1))11=-
+           CCCCCCCCCC CC++C+.CC.'.CC...'..''''''.'.'''.....'..C                   CC  C+. CC   C.
+                 CC C'BB'+'BB'''+''++++++'+'+++'''''+''                       C'      '
+                   XHHXCXHHXXXCXXCCCCCCXCXCCCXXXXXCXX                        X      X
+                   CXXC CXXCCC CC   C C  CCCCC CC                        C      C
* =-====---=-    M+=====---==''....-''----''''---.--------..------..+Z                   -ZXAMMMM+-AZMAAM=.---
+           CCCCCCCCCCC++''''.CC....CCCC...'........''......''C                        CC   C'...
+                CC++++'BB''''BBBB'''+''''''''++''''''++                             +'''
+                 CCCCXHHXXXXHHHHXXXCXXXXXXXXCCXXXXXXCC                             CXXX
+                   CXXCCCCXXXXCCC CCCCCCCC CCCCCC                              CCC
* =====+= - -   -X++=====--+'....-.-'-------''''-------------.-..'==1                 -   =='''-=++=='.--'----
+           CCCCCCCCCC+''''.'.C.......CCCC.............'.''+CC                     C+++CCCCCC+'..C....
+                C++++'+'B'''''''BBBB'''''''''''''+'++C                       CCC   C+''B''''
+                CCCCXCXHXXXXXXXHHHHXXXXXXXXXXXXXCXCC                            CXXHXXXX
+                  C CXCCCCCCCXXXXCCCCCCCCCCCCC C                              CCXCCCC
* ==+=---    -= -1+'====+-='.--.--.--'--------''''-..--------.-.+Z)=)                     Z--''--''----------
+           C+CCCCCCC+'..'..'..C........CCCC.''........'.'C C                      ..CC..CC..........
+           C    C+''+''+''B''''''''BBBB'++''''''''+'+                        ''BB''BB''''''''''
+                CXXCXXCXXHXXXXXXXXHHHHXCCXXXXXXXXCXC                        XXHHXXHHXXXXXXXXXX
+                CC CC CCXCCCCCCCCXXXXC CCCCCCCC C                        CCXXCCXXCCCCCCCCCC
* +=++= ---  -+  ++++=====+.....------'--------''''--------.....=+)M-                     X.-''''''-'--..-''
+           CCCCCCCCC'''''......C........CCCC........'''''C                        '.CCCCCC.C..''.CC
+               +++++''''''B''''''''BBBB''''''''+++++                        +'BBBBBB'B''++'BB
+               CCCCCXXXXXXHXXXXXXXXHHHHXXXXXXXXCCCCC                        CXHHHHHHXHXXCCXHH
+                  CCCCCCXCCCCCCCCXXXXCCCCCCCC                           CXXXXXXCXCC CXX
* +++==- -  --   )+++++++='.'.=+-----''--------'''-------.=M=---.XZ=         --             -.--''''''''-----
+           CCCCCCCC+'+'CC.....CC........CCC.......'C C...'                        C'..CCCCCCCC.....
+               C+C+ '''''BB''''''''BBB'''''''+  '''+                        +''BBBBBBBB'''''
+               C C XXXXXHHXXXXXXXXHHHXXXXXXXC  XXXC                        CXXHHHHHHHHXXXXX
+                  CCCCCXXCCCCCCCCXXXCCCCCCC  CCC                         CCXXXXXXXXCCCCC
* )))+== -=- -    =-=M+++=='..'+------'----------'----+Z--Z- 1----M)                      =A=.--'''''''''---
+           CC CCCCC+''+CC.....C..........C....C CC  ....                        C'..CCCCCCCCC...
+               C++C '''''B''''''''''B''''    ''''                         +''BBBBBBBBB'''
+               CC  XXXXXHXXXXXXXXXXHXXXX    XXXX                         CXXHHHHHHHHHXXX
+                  CCCCCXCCCCCCCCCCXCCCC    CCCC                         CCXXXXXXXXXCCC
* ))++== -= -    -AMA+.+=+'..''-'--.-'------''--'''--Z   M--'A+-                     -)Z1-+='.----'''''''
+            C'CCC+''++.C..'.C......CC..CCC..    ..+                          C+'....CCCCCCC
+             +  C++CC'B''+'B''''''BB''BBB''    ''C                          C+''''BBBBBBB
+             C  CC XHXXCXHXXXXXXHHXXHHHXX    XX                           CXXXXHHHHHHH
+                 CXCC CXCCCCCCXXCCXXXCC    CC                            CCCCXXXXXXX
* ====-  ==------- -1XA'.'-+'''''-''-=..==-----'''''''.)   =ZMA=                      =-   +A+.-------''
+            +'+CC+++++.CC.C''CC.....CCCCCCC'                                 C'.......CC
+            C+C CCCCC'BB' ++ '''''BBBBBBB+                                 +'''''''BB
+             C    XHHX CC XXXXXHHHHHHHC                                 CXXXXXXXHH
+                 CXXC   CCCCCXXXXXXX                                  CCCCCCCXX
* -=---- ------===  =AA1M..++'''+.''----.='------'''''+     -                           -----------
+             ''CC+++C'CC....'C+......CCCCCC                                 C.........
+             ++ CCC +BB''''+ C''''''BBBBB                                  '''''''''
+             CC   CHHXXXXC XXXXXXHHHHH                                  XXXXXXXXX
+                  XXCCCC  CCCCCCXXXXX                                  CCCCCCCCC
* =====----  -- - +A-A)X'.'+''++-''-'----------''''--1                                 1M=---'---
+           C  +'+C++CC.CC.C..........CCCC..                                   C...C...
+             C+C CC 'BB'B''''''''''BBBB''                                   '''B'''
+              C   XHHXHXXXXXXXXXXHHHHXX                                   XXXHXXX
+                 CXXCXCCCCCCCCCCXXXXCC                                   CCCXCCC
* =++==- -- ---  -M..+AA++'+++'.-'--'''----'---''''-+                                 Z+M-'.-''''
+           ''C CC+CCC+'.C..CCC....C...CCCC.C                                  C C+'.CCCC
+           ++   C  C+'B''BBB''''B'''BBBB'                                    C+'BBBB
+           CC     CXHXXHHHXXXXHXXXHHHHX                                    CXHHHH
+                 CXCCXXXCCCCXCCCXXXXC                                     CXXXX
* =+)+==--- -- -  -A=+'+===+''+'-''-'-'''--------'''-=                               -=-=Z'-.---'''-
+           CC+CCCCC++C+.CC.+.CCC........CCC.C                                  +.'...CCC.
+            C   CC C'BB'C'BBB''''''''BBB'                                  C'+'''BBB'
+                 XHHX XHHHXXXXXXXXHHHX                                   XCXXXHHHX
+                 CXXC CXXXCCCCCCCCXXXC                                   C CCCXXXC
* -==++=-==-==- --- -)+A''++==='..-''---''''------''''-+              -+                   A----'-'''
+            ++CCCCC+''.CC...CCCC......CCCC.                                   ....C.CCC
+            CC   C++'BB'''BBBB''''''BBBB'                                   ''''B'BBB
+                CCXHHXXXHHHHXXXXXXHHHHX                                   XXXXHXHHH
+                 CXXCCCXXXXCCCCCCXXXXC                                   CCCCXCXXX
*  --- --  -    Z'''+===='.-''-----'''--'''''''+              -+=       -            -M-M='----
+            +++CCCCC+'.CC.....CCC..CCCCCCCC                                   C C+....
+            CCC   C+'BB'''''BBB''BBBBBBB                                     C''''
+                CXHHXXXXXHHHXXHHHHHHH                                      XXXX
+                 CXXCCCCCXXXCCXXXXXXX                                      CCCC
*     -      )+'+===+=-=-''''----''-'''''''-M             -++  -=--=                Z+'''.-'-
+            C+CCCCCCCC.CCCC....CC.CCCCCCC.                                    C+++'.C.
+            C    'BBBB''''BB'BBBBBBB'                                    CCC+'B'
+                 XHHHHXXXXHHXHHHHHHHX                                      CXHX
+                 CXXXXCCCCXXCXXXXXXXC                                      CXC
* -- - --=      -'+==+'=Z =-''''--'-'''''''''-1         - -  ---+Z   -=-=-                )-'''-.--
+            C+CCCC+C  .CCCC..C.CCCCCCCCC.                                    .CCC.'..
+            C  C  'BBBB''B'BBBBBBBBB'                                    'BBB'+''
+                 XHHHHXXHXHHHHHHHHHX                                    XHHHXCXX
+                 CXXXXCCXCXXXXXXXXXC                                    CXXXC CC
* =---  -      M''++..+Z 1--.-''''''''''''''-+          -- ---)+--          -          -'''---.
+            ++CC''C  ..'.CCCCCCCCCCCCCC.                                    .CCC...'
+            CC ++  ''+'BBBBBBBBBBBBBB'                                    'BBB'''+
+              CC  XXCXHHHHHHHHHHHHHHX                                    XHHHXXXC
+                 CC CXXXXXXXXXXXXXXC                                    CXXXCCC
* =- -- -       X''....'+-+-+-=---'''''''''''+          =-  -+--                     ='''----
+            ++''''+CCC.CCC...CCCCCCCCCCCC                                    CCCC....
+            CC++++C  '  '''BBBBBBBBBBB                                     BBB''''
+             CCCC  X  XXXHHHHHHHHHHH                                     HHHXXXX
+                 C  CCCXXXXXXXXXXX                                     XXXCCCC
* ==----= -      A..--.''..--+MM----'''''''''-M  -       =+=  --                      +-''----
+            ''..'++''..C ....CCCCCCCCC.                                     .CC....
+            ++''+CC++''  ''''BBBBBBBBB'                                     'BB''''
+            CCXXC CCXX  XXXXHHHHHHHHHX                                     XHHXXXX
+             CC   CC  CCCCXXXXXXXXXC                                     CXXCCCC
* -++===----=-     A+'--.'''---=M'-'-.-''''''''-)          ==+- --                      1-------
+            C+..'+++...C +.C.'.CCCCCCCC.                                     .......
+             C''+CCC''' C'B'+'BBBBBBBB'                                     '''''''
+             XXC  XXX  XHXCXHHHHHHHHX                                     XXXXXXX
+             CC  CCC  CXC CXXXXXXXXC                                     CCCCCCC
* -++====---=----    -A+---.+==---..'''-.-'''''''.-      -   ----- ----     -                 -------
+             C...'CCC...''CCC.'.CCCCCCC'                                     C......
+             '''+  '''++BBB'+'BBBBBBB+                                     ''''''
+             XXXC  XXXCCHHHXCXHHHHHHHC                                     XXXXXX
+             CCC  CCC XXXC CXXXXXXX                                      CCCCCC
* -++==+==+====---- -+- 1=---.===+------'.-.'''''''=      -           -- -       -   --      +------
+             C...'CCCC......C'C'CCCCCCCC                                     ......
+             '''+  ''''''B+ +BBBBBBB                                      ''''''
+             XXXC  XXXXXXHC CHHHHHHH                                      XXXXXX
+             CCC   CCCCCCX  XXXXXXX                                      CCCCCC
* ++===+======--=---=))--)+-'.-.-..------++-''''''-Z                  -=- --  ---   -   --     -1'--'--
+             C.C'C'.''......CC.CCCCCC.                                      +..+..
+              'B+ +'++'''''' 'BBBBBB'                                      C''C''
+              XHC CXCCXXXXXX XHHHHHHX                                      XX XX
+              CX  C CCCCCC CXXXXXXC                                      CC CC
* -==++==+=++==---=))++  A--=X--'----'---''''''''=    --               -- ------- -  -= -      =+1ZZ--'+.
+              ..C ..+....C...CCCCCCCCC                                      C.+C'
+              '' ''C''''B'''BBBBBBBB                                       'C +
+              XX XX XXXXHXXXHHHHHHHH                                       X C
+              CC CC CCCCXCCCXXXXXXXX                                       C
* +)))+++++))+====++- -  -M'-=-..------'-'''''''-X    -- =---               -- --         --   ==.=+
+              +CC.''......C.CCCCCCC.                                       C'CC
+              C '++''''''B'BBBBBBB'                                        +
+                XCCXXXXXXHXHHHHHHHX                                        C
+                C CCCCCCXCXXXXXXXC
* 111)))++)))+==-===--=-  =ZA.---------'''''''''+-   ---- -- -==- ---            -- -- -            -M..
+               '.........CCCCCCCCCC                                        ''
+               +'''''''''BBBBBBBBB                                         ++
+               CXXXXXXXXXHHHHHHHHH                                         CC
+                CCCCCCCCCXXXXXXXXX
* -11111)))1)+========----  Z+-''-----'---''''''-- ------  -==-=+==--=====--          -  - -    --        -+-
+               C.CC.....C...CCCCCC.C                                        C.
+               'BB'''''B'''BBBBBB'                                         '
+               XHHXXXXXHXXXHHHHHHX                                         X
+               CXXCCCCCXCCCXXXXXXC                                         C
* 1Z)1))))11)++==++===-=-  +=-''------''-'''''-.1 -=+===----=++++)+=--==----=--=-         --               =-
+               C.CC......CC.CCCCC.'                                         C
+               'BB''''''BB'BBBBB'+
+               XHHXXXXXXHHXHHHHHXC
+               CXXCCCCCCXXCXXXXXC
* 11Z1111ZZZ11))+)+++++=- - ).'''-----'''''''--)-==+)++==+===+=+))+=====--==---=====-              -   --     )
+               'CCC.....CCCCCCC.C
+               +BBB'''''BBBBBBB'
+               CHHHXXXXXHHHHHHHX
+                XXXCCCCCXXXXXXXC
* )11)11)11Z1111)))))++===-- Z.'------'''''''-X -=++)+))++++++=)++===+==--=======-=+==--                    -+)1
+                'C......CCCCCCC.
+                +B''''''BBBBBBB'
+                CHXXXXXXHHHHHHHX
+                XCCCCCCXXXXXXXC
* 1)))++)+))))11111))++++=+))-=M-''''''-''''-=X+=+++)+))++))))++++)+++)+===+===+++======---===       - -  -      -====-
+                .CCCCCC.CCCC.C
+                'BBBBBB'BBBB'
+                XHHHHHHXHHHHX
+                CXXXXXXCXXXXC
* 1111))))))))+)))1+++++)++1XZ=-M---'''''''-M--=+++)+)))++))))++)))++)+)++===++++++===-==--=+=--
+                 ...CCCCCCC.
+                 '''BBBBBBB'
+                 XXXHHHHHHHX
+                 CCCXXXXXXXC
* 111))ZXZZZ)))++)))))++)))XZ+==--+Z+-------)-+1)))11111))+))+)))1))11+))+++++++))+++==++=====--===
+                C.C C......C
+                 '  ''''''
+                 X  XXXXXX
+                 C  CCCCCC
* 1Z111XXXXZ1)111111))++)111)++)M--=)AAM'-=)+))1111111Z1111))))))11))1)+)+++)+=)))+++++++++=======+==-
+                 .C   +.C
+                 '   C'
+                 X    X
+                 C    C
* )11ZZZZZZZZ1Z1111ZZ1))11)++)+)-.A++)+1+'Z=111Z1ZZZZ1ZZ1ZXZ))))111)))1))))))++))+=+++)+++++++++=++===- -             -+
+                C'   C+
+                 +    C
+                 C
* +1))11ZZXXXZZ1Z)111)1))))))1)1-+1+))Z-'M)1ZZZ1111Z1ZZZZZX11111Z111+)1))))))))))+=))+++)+=)+++)++)+===-=---=-          Z=
+                CC   C+                                             C
+                    C
* -++==+==+))+)1111Z11))))ZZZZZZZMX1Z1X-'=ZZXXZZXZXZ1ZZXZZZZ11ZZZ1Z111)))1))))))+++)))++))))+++)+)+++++==+=====---      -)A='=
+                    C+C                                            C+C
+                    C                                             C
*  +===- ---- -++))))))))11ZZZXXZ111)ZA=A1ZXXXZXZXZZZZZXXZ11ZZZZ1Z1)))))))))))))++)+++++)))++))++)++++++++=+=======-    =X='.'=M
+                    C                                           C+'+C
+                                                                C+C
+                                                                C
*  )+)+===----    =++)))1111ZZZZ1)11ZXZZZZXXXZZZXXZZXXXZZZ1ZZZ11))+)))))))))1)))))++)))))))))+))+))++)))+===+++=====+1ZXMM=+=MZ=
+                                                               CCC
*  =)+=-++=--- -    -===))1)))))+))Z1Z111ZXXZZZZZXZZZZZZZ1ZZ11))))+)1)111111))+++))+))+)+)++)))))+=+++)====-=+===)X-'..+M1))-
+                                                            C+''C
+                                                            C++
+                                                             CC
*    ---===-++=-   --  +)))))))))))11ZXZZZZZZZZXZZZZZZZZ11ZZ111))111)11111)))))))))))))++))))))++)++==+=+++)1X-''''=AZ+--
+                                                           C++++C
+                                                           CCCC
*       -=))+=-      -+)))11111)11ZXZZZ1111ZXZXXXXZZ111XZZZZ11ZZ1111))))))1)))))111))+)))+)++++)+++++1ZAM-MAMMMX1===+++=-
+                                                          C
*    -=   -====-      =)))11Z1)11ZZXXXZ111ZZZZZXXXZ11ZZZZZXZZZ1111))1)))))))))))))+++)))+)+++++++)1A=+++=MZ+))++===+))))=
+                                                        CCCCC
*     =-    =+=-  --   -=+))11111ZZZZZ1ZZZZZZZZXXXZ11ZXZ1111))))111ZZ1)))11))))11+))))))++=++++)ZAM+'+-X1)+=++++=++))))))
+                                                       C+CC
+                                                        C
*           -- ---   -=1Z11)))1ZZZ11ZXXXZXXXXXXZZ)1Z11)111)))111Z111)))))))))))+))++++==+)ZA-=MXZXX1+===+++++=+))))1))
+                                                     CC
*              -    -))1ZZ11ZZZ111ZXAXXXAXXXZZZ1)11)11111)))))111)))))))))1)++++++==)1A-=+=-MX+++=++++)+)))++))))))+
+                                                    CCCCC
*              --     +ZZZZZXXZ11ZZXXXAAXXXZZZ111))111Z11111))11))))+)+))1)+=-++))ZAM-M--MZ1+==+++)++))))+)))))))))
+                                                   C CC
*                     )11ZZ111))1))1ZXXZZZZ111)))))11111)11111)++++)+))))++=+1M-==M111Z)-=+=++++++))))++++)))+++1
+                                                 CCC
*                      -)1))))1111))+))11111Z111))1111Z111111)++))1)1))11ZA-+'++-A1+=++++)))+++=+))))))))+))))))
+                                                CC+CCC
+                                                 C
*                    -  -++)))ZZZZ1)))+)111ZZ111)))111Z1111)))++)))))))ZAMMMM-MAZ)+==++++)))))+++)))))11)+))))++
+                                                 C
*  --        -==---          -=+))111)Z1111Z11111ZZZ111111ZZ1111))))))ZX-++=A1)11+==++)+++)1)+))))+)1Z11ZZ1)))+)+)
+                                             CCCC
*  ---         -==           -+)1+)11ZZZ111))Z1ZZZZ11)))111Z11)+))Z-+'''-MX)-+))+++++=+))))))))))1Z11111)++++)+)
+                                            CC+++C
+                                             CCC
*                          -++))11ZZ111)1ZZZZZZZ1)111ZZZ1))1ZXA==--MXZ)))))11))+++)))))))))))1Z11111))+)++++
+                                            CCCC
*  ==-                       -+)111111)11ZZZZ1ZZ111))111ZZA-=-MZ)1Z11)+)11))1))111))))))))1)111))1Z1))))))1)
+                                          CCC
*  +++====--                      +))11))11Z111)1111))))ZA--=+=MAZ)1Z))++)11))))1111)++)+)))1)1Z111ZZZZZ))1ZZZ
+                                        CCCCC
*  ++++))+++-                       -+=+)))))111111)++1A-=--MAZ1))11)+=+)1))+)ZZZZ11++)++))))1))1111XXZ1ZZZZZ
+                                        CCCC
*  =++++++))+++=-     ---               -+1))1111)1ZZXAM-MX11Z1)+))1111))))1Z)))ZZ11ZX11Z11)111Z1)))+11ZXZ11ZXX
+                                       C
*  =++++=+))++)+===-     -=-               =+)1Z11)ZM-+++=MX)++)))1))111ZZZZ11)))11ZZXXXXXXZZ1ZXXXZZ1)111ZXZZZXX
+                                     CCCCC
*  ++++++++++=+++++=-     ----=-              -+)1ZM=+=-MAZ1))11Z1ZZZZZZZZZZ11)1))1XXXZXXAXXZ1ZXAAXZ1ZZZZZZZZZZX
+                                    CCCC
*  +==++)))+=-=+)+=====-      -==+=---            =Z--AXXXX1++)1111Z1ZXXXXX11Z11)11)1XXXXXXXAAAXZXXXXXZ1111ZZZZAXXX
+                                   CC
*  --+))))))+=-=)+===+=------     -=---          -=Z-+'=X)=-==++++))111ZXXZZXXZZ1111111XAAMMAAMMAAXXAXXZXAXXXAAAAAAXA
+                                  CC+C
+                                   C
*  --=+++))+++-+)+======-======                +A=''=MZ-     --==+1111ZZX111Z11111ZXXAAAMMMAXXZZZZXAAAAMAAAAAAA
+                                 C++C
+                                 CC
*  -=-======+===+))++=++====--==-              +1A-=-M1=         --==++ZZZXXZ1111111ZXAMMAXAXZZXXMAAMMAMMAAAXX
+                                CCC
*   --=======+= =))++=++=-=--              -+Z-+=AZ))-             -)1ZXZ11ZZ1111ZZXXZ11ZZXAAMAAMMAAAXXXZ1
+                              CCC
*   -==-=+==+= =+==-=+===----===   -        )A=''+-Z=                =++)1111111ZZZZZZ11ZZXXXXXXXAAAXZ1))
+                             C++CC
+                              CC
*   -----=- ---====-=====-=- -===-  -       =Z-+++-A)-        ----        =+++)+)))1ZXXZZZZZZ11111ZZZ1))))
+                            CCCCC
*  --------  ---==--=++-=++=---==-  -     +ZM-MMMX+          -----         -  -+1ZZZZZZ11111)1))))))1)
+                            C
*  =+=- -  ----==--=+++--===- ---=-  =-   -)M+'=X1+-               ---         ))==+))++++)1ZX1)))1ZXA
+                          C+C
+                           C
*  +)+=--  --====----===----=-   - --   =ZM+..+-X=                 - -        -+=-==- --=11ZXXXXXAXA
+                         C''CC
+                          ++
+                          CC
*  =++=+=  ---==-------==--==-   -   -)1A+'.+-A1=                  ----        -+)))==--=++=+1ZZZXZZ
+                        C+'CC
+                         C+
+                         C
*    --   -- -- --==---    -- - -Z-===-MX)=-            -      ----- - --     --+++))))+)++++)111ZZ1
+                       CCCCC
*     -=      - -=-   --- -+X='.'=M)= =+=            -   ---------=---   -    --- -)1111)+++1ZZ111
+                      C+'+C
+                      C+C
+                       C
1I )))))))))++++++++)++))++++=+++)))))+++++)++++++++++++++++++++++))))))))))))))))+))))++++++++++++)++))+++++======+)111)++)))))))
*)))))))))++++++++)++))++++=+++)))))+++++)++++++++++++++++++++++))))))))))))))))+))))++++++++++++)++))+++++======+)111)++)))))))++==+
*1111111Z11))))1)11111Z1)+==+1ZXXAAX1+++ZAX1ZZ1)++)11)+)1XAXXXAA---MMMM--------AXXAAX11)++++++++)111ZZ1)++=-=----+XM=+A))XAAXXZZ1+==)
+                                CCC  CCCCCCCC                   CC
*ZZZXZZZZZXZZ1ZZZZZZZXXXZZZZ1ZA----MX))Z-====-MAZ1ZXXZZXM+'''-----.'++'+++=+++++===-AXXZ11111)1111ZZXXXZZZ1))))++)1XAMXZZXAAXX1111))X
+               CCCC   CCCCCC      C+++.....'+CC+CCCCCCCCCCCCC
+                             CCC'''''+C C
+                              XXXXXC
+                              CCCCC
*ZZZ1ZZZXXXX11ZZZZZZZZXXXXAXZXM-====-AXA-==----MAZZ1)XMMM+''.------.'''++======++++=MAAX1)))))+++++)1))ZZXX1++++++)ZXXZZZXXZ11))++=+Z
+               CCCCCC  CCCCCCC     C++'......'+++CCCCCCCCCCCCC
+                             CC+''''''+CCC
+                              CXXXXXXC
+                              CCCCCC
*AXZ11ZZXXXXZ11XXZXZ111XZXAMMXXM=+'...'-AAAAMMAAXZ111XMAX-''.-------.--''++++++++''+=-MAX1))))+++++))))1XXX1)))+++11XXXZZXAZ1)++)))))
+                CC+'''+C         C++'.......'..++CCCCCCCC++CCC
+                 C+++C          CC+'''''''+''CC    CC
+                 CCC           CXXXXXXXCXX
+                              CCCCCCC CC
*AAAZ11ZZXXXAXZXAXXXZ1)1ZXA--MMM-=+'--.+M1)1XAAXZZ1ZZAAXXM='.----------.''''=+'''++++=-MAX1)1)+++=)1)1ZZAAX1)11)+)1ZZZXZZZZ11)++)11Z1
+             CC  CCC+..'C         C+'..........'++++CC+++CCCCCC
+                 C''+          C+''''''''''+CCCC CCC
+                  XXC           CXXXXXXXXXXC
+                  CC            CCCCCCCCCC
*XM-AXZZZZZXXZ1AMAAXZ111ZAM++====+++'''+-X+=)ZXZ111ZXMMAAM-+'.-------....''+=+''''++++=-AX1)1)++++)1)11XM-AXAX1))1)11111ZZ11)++++)ZXX
+ C            CCCCCCCCC+++CC         CC+'.......''''++CCC++++CCCCCC         C
+                  CCC           C+'''''''++++CC  CCCC
+                              CXXXXXXXCCCC
+                               CCCCCCC
*AM--AZZ1)+)1+=1AMMAZXAM-=+'.'+''.'+=MAMMA1==)1Z111ZXMMMXXZM=..-------.....'+=+++'..''+-AXZ11++====++++)XXA-==MZ11))11++11)+)++++))ZX
+ CC          CCC+'+C++'+CC            C''.......'''''+CCCCC+''++CC          CCC
+             C+C CC+C             ++'''''''+++++C   C++CC
+              C  C              CCXXXXXXXCCCCC    CC
+                               CCCCCCC
*XXXXXZ1+++))+=1XAMMAA-=''''....--.=AXZXAAZ+=1XXZZXAM---A11X-+'..------...-..+==+++'++-AXXZ1)+=+====++)1ZZXM=++MX11111++))))++===+)1Z
+           CC++++''''..'C         CCC  CC+''......'''.''CCCCCC+CCC           CCC
+            CCCC++++''+              C++''''''+++'++   C
+              CCCCXXC              CCXXXXXXCCCXCC
+                CC                CCCCCC  C
*MXZ1ZZ1))ZXZ)1ZXZZAMAAM=+''.------+XZZXAAX1++ZXX1ZA=+==A1))1-+''.------.....'+======MXZX1Z1)+======+1XXXXXAM=+=MXZZZX1)))11)+++==+)1
+            CC++'......C        CCCC   CC++'......'''''+CCCCCCC            CCC
+             CC+''''''              CC+''''''+++++C
+              CXXXXXX               CXXXXXXCCCCC
+              CCCCCC                CCCCCC
*-AZ1ZZ1)ZAXZXAAAZZA--AXX-+''.-----'MZ11ZXZX1=+1ZZXA--MMX1)))-''''------..''...'=-MMAZ))1111)+======+1XAAAXXZA==-AXAAAZ1)+))111)++)))
+C         CC  CC++'.....+        CC    C++++......''++'''+CC              CCC
+             CC+'''''C             CCCC''''''++CC+++C
+              CXXXXX                XXXXXXCC CCC
+               CCCCC                CCCCCC
*AZ1ZXAXXXAXZXAXZZAMM=-AZXM=+'.-----'-X11ZZXX)=+ZAAXAAAZ))1)Z-''++.-----.'+'''..+-AZ1)+===+ZZ)+===+=+)AAAXAX11M=-MMMMZ1)+++++)1)1)+==
+          CC  CC+'.....+C            C++CC'.....'+C+++''CC               CC
+              C+'''''C             CC +'''''+C CCC++
+               CXXXXX               CXXXXXC   CC
+               CCCCC                CCCCC
*)ZAAAXXAXZZXXZ1+)ZXA--MMXZXM=+'.---'=-AXZZXAX+=+1XXXAMX)++)1X=+'+'.-----'+''''++=MZ)+++===+1)+==+)+=)ZXAXXAX1XM=-=+=MX1111)+))1ZX1)+
+          CC   CC+'...+CC            CC+C+'.....+C++++CCC               CCCCC
+               C+'''C              C C+'''''C CCCC
+                CXXX                CXXXXX
+                CCC                CCCCC
*)ZMMAZZXXXAZ1)+=++)ZAM--AXZZA-='--.'---MXZZAAZ+==)ZXAMAZ++)++X=''.'......'++'+=-MMX1====---=+===+11+)11XAAMAZZM==='.'+-==MXXXXXMMAAX
+           CC   CC+..'+CCC            C++'+''''''+CC+CCC                CCC+'+CCCC
+                C''+C              CC+C++++++C C                   C+C
+                XXC               C CCCCCC                     C
+                CC
*)1ZXXXXAAMMXZ1)+=-=)X-++==-AXXA-+..'=M--MXZXAAZ+--+)XMAZ))Z1)X+''..'...-..+=====-MXZ)))+===++=-=)ZAAAXXA=+''-M-=+++.-.==+-MMMXZZXXXZ
+           CCCCCC  CC''+C CC           C++''+'''.''CCCCCCC            CC++C CCCCC'.'CCCC
+                 ++C              CC++C+++'++                CC    +'+
+                 CC               CC CCCXCC                     CXC
+                                    C                      C
*)1Z1ZXAM-==--MX1)=-)X-+''++=MXZXXM-=-MMMMMXXAMAZ= -1Z)+)ZZZ1Z-=+..'''....'+++.-..'+=+'+==---MZAM---MMXA-'''-MMMM=-+''+++'''''+=--+'
+    CCCCC    CC++CCC   CCC             CCC''+++''''+CCC'.''+CCC+CCCCCC  CCC  C+++C  CCC++CCC+++++CCCCC+
+            CC                    ++CCC++++C  +'++C  C         CCC    CC  CCCCC   C
+                                 CC  CCCC  CXCC
+                                        C
*)XMMMAAM=--MMAXZ1+-=+ZAAAAXXMMX1+++ZAAMMMMMMXAMMZ+ -+)1ZAX1))ZM=''''...--..----------------''---+A11AM='........-.----------------'
+    CCC                           C++++'''..''................CC...C   C+''''''''.'................C
+                                 CCCC+++''++''''''''''''''''BB'''    C++++++++'+''''''''''''''''B
+                                   CCCXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXHHXXX    CCCCCCCCXCXXXXXXXXXXXXXXXXH
+                                    CC CCCCCCCCCCCCCCCCXXCCC        C CCCCCCCCCCCCCCCCX
*+)XMAX11XXX1)++==---+ZX1+=-=)Z1+ -+1ZXMMMMMMXXAAZ= -1XXXXZ11XM+'.'...-.----..-------------''''--.+'--.'''.------..------------.-''
+                                C+'+'''.'....''.............CCCC..'C+..'+++'......''............'.CC
+                                 C+C+++'+''''++'''''''''''''BBBB''+ C''+CCC+''''''++''''''''''''+'BB
+                                 C CCCXCXXXXCCXXXXXXXXXXXXXHHHHXXC XXC  CXXXXXXCCXXXXXXXXXXXXCXHH
+                                    C CCCC CCCCCCCCCCCCCXXXXCC  CC   CCCCCC CCCCCCCCCCCC CXX
*==+ZAX+=)1Z1===-- -=+)Z1+- -+))= -+))))ZAM--MAAXAAZ= +)1)+)XM+'+...---..---------''---..-.--'''--'-----''+''.----..------'-----.-''
+                     CC         C+C'''...''.........CC...''.'..CCC..C.....++C++'....''......C.....'.CC
+                                C +++'''++'''''''''BB'''++'+''BBB''B'''''CC CC+''''++''''''B'''''+'BB
+                                 CCCXXXCCXXXXXXXXXHHXXXCCXCXXHHHXXHXXXXX   CXXXXCCXXXXXXHXXXXXCXHH
+                                  CCC CCCCCCCCCXXCCC C CCXXXCCXCCCCC   CCCC CCCCCCXCCCCC CXX
*---+XA)=+1ZX)=---- ===+)1)-=1ZZ+- -)1)=+1XAMMMAXXAAX+  =--+-.-.=..''..----..-------''---...--'''''----'----.'''.-----..---------'''
+                              C'.'C''++''....''.......CC...'''..CCCCC....C....'+++'.....''.........CCC
+                               +'+ ++CC++''''++'''''''BB'''+++''BBBBB''''B''''+CCC+'''''++'''''''''BBB
+                               CXC CC CCXXXXCCXXXXXXXHHXXXCCCXXHHHHHXXXXHXXXXC  CXXXXXCCXXXXXXXXXHHH
+                               C    CCCC CCCCCCCXXCCC  CCXXXXXCCCCXCCCC   CCCCC CCCCCCCCCXXX
*- -=AMZ)1)11+=-=++--====))+1AAZ+- -=))--+1ZXAMMAXXAAZ+  =Z-.-.='-'+'.-------.------'''---...--''''''----'---------------.--'''--'''
+                              C'.'C+.+C+'.......'......CCC...'''..CCCCCC....C...............'..CCC..CCC
+                              +'+ C'C C+'''''''+''''''BBB'''+++''BBBBBB''''B'''''''''''''''+''BBB''BBB
+                              CXC X  CXXXXXXXCXXXXXXHHHXXXCCCXXHHHHHHXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXCXXHHHXXHHH
+                               C  C  CCCCCCC CCCCCCXXXCCC  CCXXXXXXCCCCXCCCCCCCCCCCCCCC CCXXXCCXXX
*- +AMXXX1)))=-=+1+-=--=)1XA-A1=---=)+- =)1ZXMAXAXAAA+=+X+''.'++'''..---..---.-..---------....-'''''----------------'''---'''''-'''
+              C               C++'+CC+++''...''...'.''.........''''.CCCCC................CCC...CCCCC.CCC
+                              CC+C CCC++'''++'''+'++'''''''''++++'BBBBB''''''''''''''''BBB'''BBBBB'BBB
+                               C   CCXXXCCXXXCXCCXXXXXXXXXCCCCXHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXHHHXXXHHHHHXHHH
+                                   CCC CCC C CCCCCCCCC  CXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCXXXCCCXXXXXCXXX
* -)AAA-MZ+=+=--=11+-=)AMA-MMX)-=+)1Z)  +)11AMMM-=+++++'+''+'+++'.-...--'''.---------------...'''''----------------'''''-'''''''''
+    C         C            CCCCCCC+C++C+CCC+'.'''..+++'...............'''CCCCC................CCCCC.CCCCCCCCC
+                             C CC C  C+'+++''CCC+'''''''''''''''+++BBBBB''''''''''''''''BBBBB'BBBBBBBBB
+                                  CXCCCXX  CXXXXXXXXXXXXXXXCCCHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHXHHHHHHHHH
+                                  C  CC  CCCCCCCCCCCCCCC  XXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXCXXXXXXXXX
*- =ZX1A+=X=-==+--)1)))A==MXZXXZ=-1AA1- =- +ZA=+++'''''..''+==++=+'.-..'.-.'+'--''------.----.''--''''-----.-..-..---'------''''''''
+    CC       CC           CCCC+++++''++CCCCCCC+'.''+'.'+C+..CC......'....'++..CCCC.....'.''.''...C......CCCCCCCC
+                         CCCCC++CC    C+'++C+'+C C''BB''''''+''''+CC''BBBB'''''+'++'++'''B''''''BBBBBBBB
+                            CC     CXCC CXC  XXHHXXXXXXCXXXXC XXHHHHXXXXXCXCCXCCXXXHXXXXXXHHHHHHHH
+                                  C  C  CCXXCCCCCC CCCC  CCXXXXCCCCC C C CCCXCCCCCCXXXXXXXX
*==)AA1Z-=M1+=+1Z)+)1ZXMMMMXZZZ)1XMMX= -ZXZA=''''''++''''''.''++='......'...--------''''------.''-'''''-----------..-----------'''''
+    CC                  C++++++CC++++++'++CCC+''''''+'''........CCCC......'++.CCCCC...........''...........CCCCC
+                       CCCCCC CCCCCC+CC  C++++++C+++''''''''BBBB''''''+CC'BBBBB'''''''''''++'''''''''''BBBBB
+                              C   CCCCCC CCCXXXXXXXXHHHHXXXXXXC XHHHHHXXXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXXXHHHHH
+                                      CCCCCCCCXXXXCCCCCC  CXXXXXCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCXXXXX
*+1X--AAM-MAAXXM=MMMM=++''''+=-M=''-A)=1A='''''+++++++''++''..'+++'.'''..''--''-----'''''''------..-'''''----------....----------''''
+  CC  C   C  CCC++++CCC C++C   C+++++CCCCCCC++CC++''+CCC+'+++''++..CC.....CCCCCCC......''.CCCCC..........''''..........CCCC
+            CCCC   CC    CCCCC    CC CC++C  C+CCC++CC''BB'''''BBBBBBB''''''++'BBBBB''''''''''++++''''''''''BBBB
+                              CC   C  CC XXHHXXXXXHHHHHHHXXXXXXCCXHHHHHXXXXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXHHHH
+                                     CCXXCCCCCXXXXXXXCCCCCC CXXXXXCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCXXXX
*--+'..''...-...------...--.'+=-==MXA-M++''+''''++''''''++'''.'==+'..'....--''----'''''''''-------.-'''''''---------...------------''
+CCC+''++'''.'''......'''..'+CCCCC  C CC++C++++CC++++++CC+++'+CCC+''+''''..CC....CCCCCCCCC.......'.CCCCCCC.........'''............CC
+  C++CC+++'+++''''''+++''+C      CC CCCC CCCCCC CCC+C  C++C++++''BB''''BBBBBBBBB'''''''+'BBBBBBB'''''''''+++''''''''''''BB
+  CC CCCXCCCXXXXXXCCCXXC                 C   CC CCCCXXHHXXXXHHHHHHHHHXXXXXXXCXHHHHHHHXXXXXXXXXCCCXXXXXXXXXXXXHH
+      C  CCCCCC  CC                        CCXXCCCCXXXXXXXXXCCCCCCC CXXXXXXXCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCXX
*--------------------+-M==-XZ)=+1Z+ Z-=+==++''''++'''..+=++''+==+'..''++'--------'''''''''---'.....-----'''---.-------.-..--...-..--
+....................CC CCC      CCCCCCC++++CC+++''CCCC++CCCC+''++CC+........CCCCCCCCC...+'''''.....CCC...'.......'.''..'''.''..
+''''''''''''''''''''            CCCC CCC++  CC  C++CC C''''''''BBBBBBBBB'''C+++++'''''BBB'''+'''''''+'++''+++'++''
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                 CC      CC   XXXXXXXXHHHHHHHHHXXX CCCCCXXXXXHHHXXXCXXXXXXXCXCCXXCCCXCCXX
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                           CCCCCCCCXXXXXXXXXCCC   CCCCCXXXCCC CCCCCCC C CC  C CC
*---------..--------.+MXZZ1)+=-1XAZ+-)-+==+''''''++''..'+++'''++++'''+'''---'----''''''''''''----.'..-----'''----------.-----...--..-
+.........''........'C        CCCCC++++++CC++''+CCC+++CCCC+++C+++...C....CCCCCCCCCCCC....'+''.....CCC..........'.....'''..''.
+'''''''''++''''''''+           CCCCCC CC++C  CCC  CCC CCC'''B''''BBBBBBBBBBBB''''+C++'''''BBB''''''''''+'''''+++''++'
+XXXXXXXXXCCXXXXXXXXC                CC         XXXHXXXXHHHHHHHHHHHHXXXXC CCXXXXXHHHXXXXXXXXXXCXXXXXCCCXXCCX
+CCCCCCCCC CCCCCCCC                           CCCXCCCCXXXXXXXXXXXXCCCC  CCCCCXXXCCCCCCCCCC CCCCC  CC C
*---------------------'+=====--+'++-AA=+=++++'''''+++'..'''''+''++++=++.--------'''''''''''''''''-.'.'.----'''--------------------...
+.....................+CCCCCCCCC+CCC CCCCCCC+++++CCC+''+++++C++CCCCCCC'........CCCCCCCCCCCCCCCCC.'+'+'....CCC....................'''
+'''''''''''''''''''''C     C      CCCCC  C++CCCCC CC    +''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBB'+C+C+''''BBB''''''''''''''''''''+++
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                CC        CXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXC C CXXXXHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                         CCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXC   CCCCXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
*.-----------------------------------+==++=++'''.'++++''.''''+++==++=+.---------'''''''''''''''''''-.''''.-''''------------------..'.
+'...................................CCCCCCCC+++'+CCCC++'++++CCCCCCCCC'.........CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'++++'.CCCC..................''+'
++'''''''''''''''''''''''''''''''''''    CCC+C  CC+CCCC     +'''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+CCCC+'BBBB''''''''''''''''''++C+
+CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      C    C       CXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC  CXHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC C
+ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                 CCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC   CXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCC
*X-..'....----.'+++=++'...---.-------==++====+''..++++==++''+=====+++.----------''''''''''''''''''''''-.'''.-''''----------------.'..
+ C''+''''....'+CCCCCC+'''...'.......CCCCCCCCC++''CCCCCCCC++CCCCCCCCC'..........CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'+++'.CCCC................'+''
+ ++C++++''''+C   C+++'''+'''''''     CC++    CC     +''''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+CCC+'BBBB''''''''''''''''+C++
+ CC CCCCXXXXC    CCCXXXCXXXXXXX      CC          CXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC  CXHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXC CC
+     CCCC      CCC CCCCCCC                 CCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC   CXXXXCCCCCCCCCCCCCCCC
*)-'+=MMAA+''-AZ1)+=)ZAMMMAAAAAAAMM-+==++++=++++''++=+==+==+++++++++.----------'''''''''''''''''''''''''--''--''''-----------..--...'
+ C+CC  C++C           CCCCCCCCCCCCC++CCCCCCCCCCCCCCCCCC'..........CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..++..CCCC...........''..'''+
+ C    CC                  CC         +''''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''CC''BBBB'''''''''''++''+++C
+                                  CXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX XXHHHHXXXXXXXXXXXCCXXCCC
+                                  CCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC CCXXXXCCCCCCCCCCC CC
*)M+=M1+-=1-=MX1+- -=)1ZZ1+===- -+Z+''+++++++++++====+++++++'.''.+----..'...--''''''''''''''---'''''''''''--.---''----------.-...'''
+ CC   CC            C++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+'++'CC...''+'''..CCCCCCCCCCCCCC...CCCCCCCCCCC..'...CC..........'.'''+++
+                  CC           C+CC+ '''++C+++''BBBBBBBBBBBBBB'''BBBBBBBBBBB''+'''BB''''''''''+'+++CCC
+                               C C XXXCC CCCXXHHHHHHHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHHHXXCXXXHHXXXXXXXXXXCXCCC
+                                  CCC   CCXXXXXXXXXXXXXXCCCXXXXXXXXXXXCC CCCXXCCCCCCCCCC C
*)1XZ1+--=1ZAXZ1)- +ZXXXXZZ+= =+XM+'..++++++=====++++'''...+..'.-'-.-.'+-.-.--''''''''''''''-----'''''''''''--------------------.'''
+                 C+''CCCCCCCCCCCCCCC+++'''C''+'.+C'.'+CC'.'..CCCCCCCCCCCCCC.....CCCCCCCCCCC....................'+++
+                  C++        CCC+++ ++C+'C +'+C +'+''BBBBBBBBBBBBBB'''''BBBBBBBBBBB''''''''''''''''''''+CCC
+                  CC         CCC CC CX CXC  CXCXXHHHHHHHHHHHHHHXXXXXHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
+                                C  C   C CCXXXXXXXXXXXXXXCCCCCXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
*)+==+)++)Z1ZZ+=+- 1AAAXZZZ)=+A=+''..'+=++++=+++''.-.-----'M.-'..+=+'+=-M'-.--'''''''''''''''-----''''''''-'''--.---------------...+
+                CC++''+CCCCCCCCCC++'.'.....+ '.+''CCC+CCC +.'..CCCCCCCCCCCCCCC.....CCCCCCC+.CCC..'...............'''C
+                 CC++C     CC+'+'''''C +'C++  C  C'+''BBBBBBBBBBBBBBB'''''BBBBBBBC'BBB''+'''''''''''''''+++
+                  CC       CXCXXXXX CX CC     XCXXHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXHHHHHHH XHHHXXCXXXXXXXXXXXXXXXCCC
+                          C CCCCC  C      C CCXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCXXXXXXX CXXXCC CCCCCCCCCCCCCCC
*++=+1ZXXZ1=+)+=  =XAAZ11AM=+'.++'.'++'-.--.''-----------'=.-'+'-==++==-'-'.-'''''''''''''''''-----'''''''''''''-.--'''---------..'
+              CC+'CC+'+CC+.'..'++...........+C'.+C+CCCCCCCC+.+'.CCCCCCCCCCCCCCCCC.....CCCCCCCCCCCCC.'..CCC.........''+
+               C+ C+C C'+''+CC'''''''''''C +'C C    C'C+'BBBBBBBBBBBBBBBBB'''''BBBBBBBBBBBBB'+''BBB'''''''''++C
+                C  C  XCXXC XXXXXXXXXXX CX      X CXHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXHHHHHHHHHHHHHXCXXHHHXXXXXXXXXCC
+                    C CC  CCCCCCCCCCC  C      C CXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCXXXXXXXXXXXXXC CCXXXCCCCCCCCC
*)))+1ZXXAZ+=+==   1M-AXA+'''''++'.+=-'.-----.-----..---.+=.--'.+=++=+-M.-''-'''''''''''''''''''--..-''''''''''''---------------..'
+           C  C+++++CC+'CCC+'.....'.....''...'CC'..+'CCCCCCC '.++.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC..''.CCCCCCCCCCCC...............''+
+              CCCCC C+  C+'''''+'''''++'''+ +''C+    +'CC'BBBBBBBBBBBBBBBBBBB''++'BBBBBBBBBBBB'''''''''''''''++C
+                  C  CXXXXXCXXXXXCCXXXC CXX C    CX XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXCCXHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXCC
+                     CCCCC CCCCC CCC  CC      C CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC CXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCC
*11Z))ZXXXAX1)+   =-'+++++++'+++''=-AX-+''.-.--.....---.'+.'-..'=++++=+.-''-''''''''''''''''''''------''''''''''''--.---'-------..
+           C+CCCCCCC+CCC++CC CC++'.'..'''''...'+C'C.''+CCCCCCC'.++.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC......CCCCCCCCCCCC..'...C.......''
+           C    C  CC   CC+'+''+++++'''+C +B'++C    +'CC'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''''BBBBBBBBBBBB''+'''B'''''''++
+                      CXCXXCCCCCXXXC CHXCC    CX XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXHHHHHHHHHHHHXXCXXXHXXXXXXXCC
+                       C CC   CCC  XC      C CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCXXXXXXXXXXXXCC CCCXCCCCCCC
*AAAXXXZZZZZZX+   A..'+++++++=+''=-=A1A-=+........-.-..''''--'..''...'''''''.----------'''-''''''---..--''''''''''''-..'.-------..
+           ''+CCCCCCCCC++CCC  CCC''''''''.'.''++++..+''++'''+++++++'..........CCC.CCCCCC...''..CCCCCCCCCCCC.''+'.......''
+           ++C     CC     ++++++++'+'++CCCC''C++CC+++CCCCCCC+''''''''''BBB'BBBBBB'''++''BBBBBBBBBBBB'++C+'''''''++
+           CC           CCCCCCCCXCXCC  XX CC CCC    CXXXXXXXXXXHHHXHHHHHHXXXCCXXHHHHHHHHHHHHXCC CXXXXXXXCC
+                          C C   CC        CCCCCCCCCCXXXCXXXXXXCCC CCXXXXXXXXXXXXC  CCCCCCC
*MM-==MZ1))++1)- +1-.'''++++++''''+=+=-XX=++''.....'.'...'.'=--.--'='..''''.......---------------''''---..--''''''''''''-''---''---'
+ CCC       C'+++CCCCCC++++CCCCC CCC++'''''+'+'''+'+C..'..+C+''++++'''''''...............CCCC...''..CCCCCCCCCCCC.++...CC...+
+          +CCC   CCCC     CC+++++C+C+++C+C ''+''C C++CCCC+++++++'''''''''''''''BBBB'''++''BBBBBBBBBBBB'CC'''BB'''C
+          C             CCCCC C CCC C XXCXX  CC  CCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXHHHHXXXCCXXHHHHHHHHHHHHX XXXHHXXX
+                               CC CC        CCCCCCCCCCCCCCCXXXXCCC CCXXXXXXXXXXXXC CCCXXCCC
*ZXA-==A1+)1)=++)Z-'''+++++++++..'+=='+=-M=+''..'''.'''.'.'..-.-.---.+'.'''....-..--.--------------''''---...---'''''''''''--..-'---.
+  CCC      C+++CCCCCCCCC''+CCC+CCC CC++''+++'+++'+'+''C'.'...'C+'+++''''.''..'..............CCCC...'''...CCCCCCCCCCC..''.C...'
+         CCC     ++C  C   CC++CCC+CCC+C+C++ +'+'''+ C+CCC++++'++''+''''''''''''''BBBB'''+++'''BBBBBBBBBBB''++'B'''+
+               CC       CC  C  C C CC CXCXXXC C  CCCCXCCXXCXXXXXXXXXXXXXXHHHHXXXCCCXXXHHHHHHHHHHHXXCCXHXXXC
+                               C CCC      C CC CCCCCCCCCCCCCCXXXXCCC  CCCXXXXXXXXXXXCC CXCCC
*))1XM--AZ+)Z1+X+..''++==+'+''''.'=+'-.+=+'.....'...........-.-------.'..--------.-.--.------------''''''--...--''''''-''''''-..-----
+   CC    C''++CCCCC+C++++'+CC+.'CCC+'''''+'''''''''''.'.......'+''........'.'..'............CCCCCC..'''..CCCCCC.CCCCCC.''.....
+        ++CC   C CCCC+C C'+  C+++++C+++++++++++'+'''''''+C++''''''''+'+''+''''''''''''BBBBBB''+++''BBBBBB'BBBBBB'++'''''
+        CC       C  XC  CCCCC CCCCCCCCCCCXCXXXXXXXC CCXXXXXXXXCXCXXCXXXXXXXXXXXXHHHHHHXXCCCXXHHHHHHXHHHHHHXCCXXXXX
+                  C           C CCCCCCC  CCCCCCCC C CC CCCCCCCCCCCCXXXXXXCC  CCXXXXXXCXXXXXXC CCCCC
*X1+)XAMAX)+)M=..++++++'+''=''++''+.--'=+'.-.--..................---'---------'---..--.--------..--'''''----...'---'----..--'''-.----
+       C''CCCCCC+C++C++CC++C'..+CC+'.'..''''''''''''''''''...C.........C...''..'........''..CCCCC....'''+...C....''..CCC.'....
+       ++   C CC CC CC +''C C+'+''++++++++++++++++++'''B'''''''''B'''++''+''''''''++''BBBBB''''+++C'''B''''++''BBB'+''''
+       CC         CXX  CXCXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXHXXXXXXXXXHXXXCCXXCXXXXXXXXCCXXHHHHHXXXXCCC XXXHXXXXCCXXHHHXCXXXX
+                  CC   C CC         CCCXCCCCCCCCCXCCC CC CCCCCCCC CCXXXXXCCCC  CCCXCCCC CCXXXC CCCC
*=MZ11ZXZ)))X'--++++++'.''++++++''.---'+++'...-----.............------------------.---------------''''--..''..---..-.----..'.-''-----
+C      +..CCCCCC+'++CCCCCC++'...+CCC+'''.....'''''''''''''..................'...............CCCC..''++''...''.'....''+'.CC.....
+      C''   C+CC   CC+'''C  C+++'''''+++++++++++++''''''''''''''''''+'''''''''''''''BBBB''++CC++'''++'+''''++C+'BB'''''
+       XX    C     CXXX   CCCXXXXXCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXHHHHXXCC CCXXXCCXCXXXXCC CXHHXXXXX
+       CC          CCC    CCCCC       CCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCXXXXCC   CCC C CCCC  CXXCCCCC
*==-AXXAX11A'--'=+'++++'++++''''+++....'+++'...--.-.......''.....--------------------------------'''''-XZ)+ZM'----'-MM+---....-'---.-
+CCC    +..+CC+CCCC+CCCC++++CCC''''+CCC+'''..'.'''''''++'''''................................CCCCC.   +....+C C...''''.C...'.
+      C''C C  C  CCCC  ++++C  C+++''+'+++++++CC+++++''''''''''''''''''''''''''''''''BBBBB'   C''''C  '''++++'B'''+'
+      XX          CCCC   CCCXXCXCCCCCCC CCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHX    XXXX   XXXCCCCXHXXXCX
+      CC                CC C       CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXC    CCCC   CCC  CXCCC C
*MMAAXXXZX+--.+++'''''++++'....'++='...'++++'..--.-......''''.....-...--------------------------''''-+Z -=-+)1M'---====.-------'--.=-
+     C..'CCC+++++CCCC+''''+CCC+'''+CCCC+''..'.''''''++++'''''.'''..........................CCCC.C     +..CCCCC'.......C..'C.
+     ''+  CCCCC  C++++C  C+++C  C++''+'++++++CCCC+++++'+++''''''''''''''''''''''''''BBBB'     C''   +'''''''B''+ '
+     XXC       CCCC   CCC   CCXXCXCCCCCC  CCCCCXCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHX      XX   CXXXXXXXHXXC X
+     CC                 CC C        C  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXC      CC   CCCCCCCXCC C
*ZXZZ1))1--'-+=+++'...'+=+=.-...''++'.-.++==''.---......'''''''.'..---.....-------------....--'''''-X-=1M=++-AZZM.-'-.+.---'-'-'--.M.
+    C.C.CCCCC+'''+CCCC'.'''++CC+'.'CCCC++'...''''''+++++++'+''...'''''.............''''..CCCCC.   CCCC  '.C.'C'...C.C.C..' '
+     'B'   C+++C  +'+++CC C+'+  CC+'''++++++CCCCCCC+C++'''+++++'''''''''''''++++''BBBBB'       +'B'+ +'''B'B'B''+ +
+     XHX   CCC   CXCCC   CXC   CXXXCCCCCC    C CCXXXCCCCCXXXXXXXXXXXXXCCCCXXHHHHHX       CXHXC CXXXHXHXHXXC C
+     CXC        C     C    CCC         CCC   CCCCCCCCCCCCC  CCXXXXXC       CXC  CCCXCXCXCC
*++1Z111M-'-'+''''+..'+++++......''++'.'+=-=+'.--.....'''''+'.''.'...............-------.....-----.Z-X+.-'-----+XZ.'-+'---'''--'-.-=.
+    .C.+C++++C''+CCCCC''''''++CC+'+CCCCC+'..'''''+++++C+'++'+'''''''''''''''.......'''''.....'  C'.C.....C 'C.C+...CCC..C.'.C'
+    'B'C CCCC ++C   ++++++CC C+C   C+''+++++CCCCC C+CC+C+++++++++++++++'''''''+++++'''''+  +'B'''''  +B' C'''BBB''B'+' +
+    XHX    CC   CCCCCC   C    CXXCCCCC    C C CCCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXCCCCCXXXXXC  CXHXXXXX  CHX XXXHHHXXHXCX C
+    CXC                  CC                CCCCCCC   CCCCC   CXCCCCC  XC CCCXXXCCXC C
*+--)1Z--'-'+'+'-.'+''+++=++''...'''++'+=A1Z=+.---....'+''+++''''''''...''.....----------..------.Z+A.-'''----'--1-.+-----'''----.-'+
+   C.C.+C+C+.'+C++CCCCCC++'''+++CC+CC  CC'...''''+C++CCC++++++++'''++'''''..........''......'  '.CCC....C.C C'CC....CCC....'.+C
+    'B'C C C'+C CC   CC+++CCC C    +'''++++C CC  CCCCCCCC+++CC+++++''''''''''++''''''+  +'BBB''''B'  + ''''BBB''''+'C
+    XHX   XC      CCC       CXXXCCCC        CCC CCCCCXXXXXXXXXXCCXXXXXXC  CXHHHXXXXHX  C XXXXHHHXXXXCX
+    CXC   C               CCC               CCCCCCCCCC CCCCCC   CXXXCCCCXC   CCCCXXXCCCC C
*Z)-=Z=-'''+'...-.'+'''''+++++'...'''''=--AZA''----...''''+'+'+'''''..........---------------------=-'''''------M)AZZA-''-''--------.
+   C.CC+C+'''.'+C+++++CCCCC+'''+++++CCC  ++....'''++++C+C+C+++++''''''''''....................CC.CCCCC......   .CC.CC........'
+   'BBC C+++'+C CCCCC   C+++CCCCC   CC''''+++CCCC C C CCCCC++++++++++'''''''''''''''''''' 'BBBBB''''''   'BB'BB''''''''+
+   XHH  CCCXC       CCC       XXXXCCC       CCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XHHHHHXXXXXX   XHHXHHXXXXXXXXC
+   CXX   C               CCCC              CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CXXXXXCCCCCC   CXXCXXCCCCCCCC
*XZ)+X-'-.=+---.--.'++''+++==++'''''''=-====1+'.---..''''+=''+++'''..-...'...'..-----------------''''--'''-----'1)-=.-'''''-----.---'
+   .C.'CC...'..'+CC++CCCCCCC+++++++CCCCCC C+'...''++++CC++CCC+++''.'''+'''+''.................CCCC..CCC.....+ CC'.CCCCC.....'...C
+   'B'+ '''+''+C CC    CCCCCCC    C+'''++CCCC CC  CCC++'+++C+++C++'''''''''''''''''BBBB''BBB'''''C  +'BBBBB'''''+'''B
+   XHXC XXXCXXC              CXXXCC       CCXCCC CCC CCXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHXXHHHXXXXX   CXHHHHHXXXXXCXXXH
+   CXC  CCC CC               CCC         C     CCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXCCXXXCCCCC   CXXXXXCCCCC CCCX
*XZ11=''-+='---..-..'++++++==+++''''+=M-=-=M1-+.----.''+'+++++=''.......'.......-----.'...--'M'-'''-MZ=--.-..'+Z)M'------------------
+  CCC.CC+...''.''+CCCCCCCCCCC++++CC CCCC CC'....'++C+CCCCCC++'''''''+'''''''.....'+'''..+ +.CCC. C..'.''+C  +..................
+   BB' C'''++'++C      CCCC      +''''+CC C   CC+++++++C+++++++'''''+C+++''C C'BBB'  ''+'++C  C''''''''''''''''''
+   HHX  XXXCCXCC              CXXXXC      CCCCCCC CCCCCCCXXXXXC CCCXX  XHHHX  XXCXCC   XXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   XXC  CCC C               CCCC              CCCCC   CC  CXXXC  CC C    CCCCCCCCCCCCCCCCCC
*X11A-'-'++.---.-...''+=+''+=++''''''++++=MA--='.---.'++++'+=+''.---.........-----.=-AXX+.-=+=-.--'=AAX===++MX1Z--''-----...--------'
+  .C.+CC'...'.'''++CCC++CCCC++++++CCCCC CCC+'...'+CCCC+CCC++'...'''''''''.....'CC  C'.C C'..+C  CCCCC  C.CC.....'''........C
+  'B'C +'''+'+++CC  CC  CCCCCC     C+'''+C  C  CC+'''+++++++++'''''+   +'  +''C       'BB'''''+++''''''''B
+  XHX  CXXXCXCCC              CXXXC      CXXXCCCCCCCCCXXXXXC   CX  CXX        XHHXXXXXCCCXXXXXXXXH
+  CXC  CCC C                CCC       CCC     CCCCC    C   CC        CXXCCCCC  CCCCCCCCX
*Z1Z+--++++--------.'''++++++==+''''''+++-M++=-+.---.'++++''+'..---....'....------MZ11Z+X==Z+XAM-=+-+''..-.-)+Z+-''--------------''''
+  C..CCCC........'+++CCCCCCCCC++++++CCCC CCCCC'...'+CCCC++C+''...''''+''''......    CC   CCCCC++''.'C  C.CC..............CCCC
+  ''  ''''''''+CCC     CCCCCC     +'''+C  CC C++'''++++C++++''''''          CC++'+   'BB''''''''''''''BBBB
+  XX  XXXXXXXXC              CXXXC     CCXXXCCCC CCCCXXXXXX           CCXC   XHHXXXXXXXXXXXXXXHHHH
+  CC  CCCCCCCC               CCC      CCC     CCCCCC            C   CXXCCCCCCCCCCCCCCXXXX
*ZX-'-+=+++--------.''''++=+===+++''+'++++.'+==+.---'++==+++'...---.'.'''.--------.MZ+)+A=Z)X'.'-'''''''--M -X.''---..-------'----'--
+ C+.CCCCC........'++++CCCCCCCCCC++C+CCCC'+CCCC'...+CCCCCCC+'''...'+'+++'........'   C  +'+.CCCCCCC..  'CC...''.......C....C..
+  C'   ''''''''+CCCC     CC C  +C  +'''C    C+++'''+C+CCC+''''''''+     C+C'BBBBBBB''  +BB'''++'''''''B''''B''
+  X   XXXXXXXXC           C   CXXX     CCCXXXC C  CXXXXXXXXC      C XHHHHHHHXX  CHHXXXCCXXXXXXXHXXXXHXX
+  C   CCCCCCCC               CCC      CCC    CCCCCCCC       CXXXXXXXCC   XXCCC CCCCCCCXCCCCXCC
*Z-'-'=++'---------.''''.++++=++++++'+++++++===+'--.'++=)=+..------.....------------.'=+-+ M-'''----'--'X +--'''--------------------
+ C+.+CCC+.........'++++'CCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCC+..'+CCC CC''......'''''............'+CC.C  .CCC....C..+  C.CCC....................
+ C'C  C'''''''''+CCCC+      C      C''+C   ++''''''+++++''''''''''''+C '  'BBB''''B''C  'BBB''''''''''''''''''''
+  X   XXXXXXXXXC  C            XXC    CCXXXXXXCCCCCXXXXXXXXXXXXC  X  XHHHXXXXHXX   XHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+  C   CCCCCCCCC               CC     CCCCCC   CCCCCCCCCCCC  C  CXXXCCCCXCC   CXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
*XX--.+''.-'------.''''+''++==++++'+++++'++++-==+.-.++++-'.-------.--------..'...--------A +.''-------.M==X.'''----------------------
+ C.'C++'.C......'++++C++CCCCCCCC+CCCCC+CCCCCCCC'.'CCCCC+'.......'........''+'''........  'CC.......'  'CCC......................
+  '+ CC+'B''''''+CCCC CC    C   C    +'+   C+'''''''+''''''''++C+++''''''''  +BB'''''''+  +BBB''''''''''''''''''''''
+  XC  CXHXXXXXXC               CXC   CXXXXXXXCXXXXXXXXCC CCCXXXXXXXX  CHHXXXXXXXC  CHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+  C   CXCCCCCC                C    CCCCCCC CCCCCCCC   CCCCCCCC  XXCCCCCCC   XXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
*A-.-'''--''-----.'''.''''+===+++++++++++++++==++.-'++'''.-----------------........---.-.M-+''--'----+1-+--''---------------------'--
+ C'.+++..CC.....'+++'++++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'.+CC+++'.................''''''''...'.'  +C..C....C  C.CC.....................C..
+ +'CCC''BB'''''+CCC+CCCC            +'C CCC+'''''''''''''''''++++++++'''+'+  CB''B''''   'BB'''''''''''''''''''''B''
+ CX  XXHHXXXXXC  C              CX   CXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCXXXCXC  HXXHXXXX   XHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXX
+  C  CCXXCCCCC                 C    CCCCCCCCCCCCCCCCC    CCC C   XCCXCCCC   CXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCC
*AM'-+'.--'---.AM'++'..'++'+=====+++++++++''''+=='-.''....------.--.--..'..-''.'.....-..-M=++------'A A+'''-------------------------
+ +.C+'..C...' +CC+''+CC+CCCCCCCCCCCCCCC++++CCC+.'++''''......'..'..''+''.++'+'''''.''.  C......+  CCCC.........................
+ C' C+''B'''+ C C++C C        CCCC  C'+CC++++''''''+''+''++C++'CC+C+++++'++'  ''''''C   BBB'''''''''''''''''''''''''
+  X CXXHXXXC   CC              XC CCCCXXXXXXCXXCXXCC CCX C CCCCCXCCX  XXXXXX   HHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+  C  CCXCCC                  C    CCCCCC CC CC   C     C C  CCCCCC   XXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
*XX--+'--'''--..'''++'.'''+''+===+=+++++'''''''+='--....--.-------...--......'.'.'..-----.)+A-----.A-=M-''----------------------''-''
+ C.C+..CCC..''+++CC+'+++C++CCCCCCCCCCC+++++++CC+..''''..'.......'''..''''''+'+'+''.....'  .....'  .CC......................CC.CC
+  ' C''BBB''++CCC C+CCC CC      CCCCCCC C''++++''+'''''''+++''++++++C+C+C++'''''+  '''''+  'BB''''''''''''''''''''''BB'BB
+  X XXHHHXXCC   C              XXCCCCXXCXXXXXXXCCCXXCCCCCC C C CCXXXXXC  XXXXXC  XHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHXHH
+  C CCXXXCC                  CC  CC CCCCCCC  CC       CCCCC  CCCCC   CXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXCXX
*ZZ--+.-'''-...'''++''..''+''+==+==+++++++'+'''''.---....-------.-.......'''...'..----''-.-=1---.-)=+-.'-'-------------------''---'''
+ C.C'.CCC.'''+++CC++''++C++CCCCCCCCCCCCC+C+++++'...''''.......'.'''''''+++'''+''....CC.'C ...'C  C'C.C...................CC...CCC
+  ' +'BBB'+++CCC CC++CC CC       C CCCCC+'''++++'''''''+'+++++++CCC+++C++''''BB'+  '''+   +B'B'''''''''''''''''''BB'''BBB
+  X CXHHHXCCC    CC             CXXXCCCCXXXXXXXCXCCCCCCC  CCC CCXXXXHHXC  XXXC   CHXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHXXXHHH
+  C CXXXC                   CCC  CCCCCCC C        CCCCXXC  CCC    XCXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXCCCXXX
*MM=----'''-'...'''''...-''''+==+=++=++++++++''''''.'+''''...-----...'..-.''....'.-''''''--M+A'=Z Z=------------''''''''''''''''''''
+ C....CCC.+'''+++++'''.++++CCCCCCCCCCCCCCCC++++++'+C++++'''.....'''+''.'++''''+'.CCCCCC..  +C  C............CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+  ''''BBB'C+++CCCCC+++'CCCC        CCCCCC+C CCCC+++'''''+++C++'+CC++++C+'BBBBBB''  C   ''''''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+  XXXXHHHX CCC   CCCX             C   CCCXXXXXCCC CCXC CCCC CXHHHHHHXX     XXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+  CCCCXXXC      C                  CCCCC   C     CXXXXXXCC     CCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*+=+----'''-'+''.''+'.....'+'++=++++++=+++++++'++''''''+++'+'..----''''....''''..-----'''---=)++ =A.---------'---''''''''''''''''''''
+CCC....CCC.+C++'++C+'''''+C+CCCCCCCCCCCCCCCCC+CC++++++CCC+C+''....++++''''++++''.....CCC...C   '.........C...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+  ''''BBB'C CC+CC C+++++C C         C CCCCCC  C C++''''CCCC++++CCCC++'''''BBB'''    +'''''''''B'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+  XXXXHHHX  C  CCCCC                  CCXXXX  CCCC  CCXXXXXHHHXXX    CXXXXXXXXXHXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+  CCCCXXXC                          CCCC       CCCCCXXXCCC    CCCCCCCCCXCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*=+-.'---''-.'++'''''..-.''+++'+++++==++++++=++''''''''''+'++'''.---.'''....''..--..'.''''---'=--+-''-------'''''''''''''''''''''''''
+CCC'C...CC.'+CC+++++''.'++CCC+CCCCCCCCCCCCCCCC++++++++++C+CC+++'...'+++''''++''..''+'CCCC...+CCCC.CC.......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+  +B'''BB'+C CCCCC++'+CC  C        CCCCCCCCCC C CCC+'''+CCC++++CC++''++C+BBBB'''C  'BB'''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+  CHXXXHHXC    CCXC                    CXXXC  CCCC CCXXCC CHHHHXXX   XHHXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+  XCCCXXC      C                     CCC      CC  XXXXCCC   CXXCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*X==.'---'''-.++'+''.'...'''+++++=+++=+++=++=++++'+'..''+''''''++.--.'''''..''.-''++'.-''-----------------'''''''''''''''''''''''''''
+ CC'C...CCC.'CC+C++'+'''+++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+C+''++C++++++CC'..'+++++''++'.++CC+'.CC.................CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+  +B'''BBB'+ C CC+C+++CCC           C C++CC CCCCCC +''+CCCCC++CC+'CC C+'BB'''''''''''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+  CHXXXHHHXC   C CCC              CC      CXXC   CC CX   CXHHXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+  XCCCXXXC                           CC      C   CXXCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*1-+'-'--''--..++='..'...'.''++=+=+++=+++++++++++''''''.''''''+=+'.....'''''''+=MXX1-.-'------------------''''''''''''''''''''''-''''
+ CC+.C..CC..''CCC+''+'''+'++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC++++++'++++++CCC+'''''+++++++CC  C'.C..................CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCC
+  C'B''BB''++  C++C+++C+CC          CCCCCC+CCCCCC  C+++++CCCCCCC    +'B''''''''''''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBB
+  XHXXHHXXCC  CC CCC C              C     CCCCC       CXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHH
+  CXCCXXCC                                     CXCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXX
*1ZXM-''--''--.'+++'....''..'++==+===++==++=='++'+++''''+.'..'++='.'...'.''''+=1+)Z-----------...------''-''''''''''''''''''------'''
+  .CC..CC..'+CCC+''''++''+CCCCCCCCCCCCCCCC+CC+CCC++++C'+''+CCC+'+'''+'++++CC  C..........'''......CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCC......CCC
+  'BB''BB''+C  C++++CC++C        C C  CCCC +C++C  C+C+++C+CCCC    ''''''''''+++''''''BB'BBBBBBBBBBBBBBBBBB''''''BBB
+  XHHXXHHXXC   CCCC CC               C CC   C CCC C      XXXXXXXXXXCCCXXXXXXHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXHHH
+  CXXCCXXCC                                   CCCCCCCCCC  CCCCCCXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCXXX
*1))--''--'''---'++'....'.'..'+==+=+=++=+++++=+++'''+++''..-..++='.''..'''+'.'....--------.-.--------'-''''''''''''''''---''''----'''
+  C.CC..CCC...+CC+''''+'+''+CCCCCCCCCCCCCCCCCCC+++CCC++''.''CCC+'++''+++C+'+''''........'.'........C.CCCCCCCCCCCCCCCC...CCCC....CCC
+  'BB''BBB'''C C++++C+C++C          CCC  CC++'++  C+CC++CCC C+C++++''''''''+'+''''''''B'BBBBBBBBBBBBBBBB'''BBBB''''BBB
+  XHHXXHHHXXX  CCCC C CC              CCXCC  C CC   C CCCCXXXXXXXXCXCXXXXXXXXHXHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHHHHXXXXHHH
+  CXXCCXXXCCC                      C           CCCCCCCC C CCCCCCCCXCXXXXXXXXXXXXXXXXCCCXXXXCCCCXXX
*AZ1A--''-'''---.++'......'..'+==+=+=+=++++++++++++'+'''.'...'+'+'..'''++++'''..-----------------------'''''''''''''--.---'-''-----''
+  ..CC.CCC...'CC+''''''+''+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+C+++'+'''+C+C+''+++CCCC+++''.......................CCCCCCCCCCCCC..'...C.CC.....CC
+  ''BB'BBB'''+ C++++++C++C           C CCC+C+++C C C++CCC  CCC++'''''''''''''''''''''''BBBBBBBBBBBBB''+'''B'BB'''''BB
+  XXHHXHHHXXXC  CCCCCC CC              C CCC   CC     CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHXXCXXXHXHHXXXXXHH
+  CCXXCXXXCCC                                CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXCC CCCXCXXCCCCCXX
*+-AX.-----''----'='....'..'.'+====++====+++++'+++'''''''+'+''++'''.'+++'''..'..-------------------'-''''''''''''''.''-...---------''
+CC '.....CC....+C+''''+''+'+CCCCCCCCCCCCCCCC+CCC+++++++C+C++CC+++'+CCC+++''+''...................C.CCCCCCCCCCCCCC'++.'''.........CC
+  +'''''BB''''C C++++C++C+C        C  CCCCCCC C CC CCC+C  CCC++C++'''''''''''''''''''B'BBBBBBBBBBBBBB+CC'+++'''''''''BB
+  CXXXXXHHXXXX  CCCC CC C                   C    CC CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXHHHHHHHHHHHHHHC XCCCXXXXXXXXXHH
+   CCCCCXXCCCC                                CCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCXXXXXXXXXXXXXX  C  CCCCCCCCCXX
*.+-X+..'-'-------++...'+'.'''+=====+=====++++++++'++'.'++++++''''++=++.-.....------.--..-----'---'''''''''''''''-.+...'.--.-.----'''
+'CC C''+.C.......CC'''+C+'+++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CC+'+CCCCCC++++CCCCC'.'''''......'..''.....C...CCCCCCCCCCCCCCC.'C'''+'..'.'....CCC
++  ++C'B''''''' +++C C+CCC          C C+C   CCCC   +'+++++''''''+''++'''''B'''BBBBBBBBBBBBBBB'+ +++C+''+'+''''BBB
+C  CC XHXXXXXXX CCC  C              C        CXCCCCCXXXXXXCXXCCXXXXXHXXXHHHHHHHHHHHHHHHXC CCC CXXCXCXXXXHHH
+    CXCCCCCCC                           C   CCCCCC CC CCCCCXCCCXXXXXXXXXXXXXXXC    CC C CCCCXXX
*-'-X-'++-'''''---.+...''....''+====+==+++'''+++++'''''''+''''''+=+++''...------------.--------''''''''''''''''''+++''.''.''..-'''''-
+.+C C+CC.CCCCC...'C'''++''''++CCCCCCCCCCC+++CCCCC+++++++C++++++CCCCC++'''............'........CCCCCCCCCCCCCCCCC+CCC++'++'++''.CCCCC.
+'C  C 'BBBBB'''+ +++CC++++CC      CCC   CCCCCCC CCCCCC   CC+++''''''''''''+''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBC  CC+CC+CC++'BBBBB'
+X    XHHHHHXXXC CCC CCCC                     CCCXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHH   C C CCXHHHHHX
+C    CXXXXXCCC                            CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXX       CXXXXXC
*'''A-+==-''''''--'+..'..-...''+========++++'''+++'.''.''.'''+++++'''.----------------.------'''''''''''''''''-+==''+'.'++'.-'-----..
++++ CCCC.CCCCCC..+C''+''.'''++CCCCCCCCCCCCC+++CCC+'++'++'+++CCCCC+++'................'......CCCCCCCCCCCCCCCCC.CCC++C+'+CC+'.C.....''
+CCC   'BBBBBB''C ++C++'+++CC       CCC  C+CC+CC+CCC   CCC+''''''''''''''''+''''''BBBBBBBBBBBBBBBBB'  CC C+C C+'B'''''++
+    XHHHHHHXX CC CCXCCC           C C C      CXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHX    C  CXHXXXXXCC
+    CXXXXXXCC    C                      CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXC       CXCCCCC
*-AMAM+==-'-'''''''+''...-...'++++===+==++++'=-=+'''.'....''+++'''.----'-------.------------'''''''''''''''''-===+++'+++'--''-.-..'..
+C  CCC.C.CCCCCC+C++'''.'''+CCCCCCCCCCCCCC+CCCC+++'+''''++CCC+++'....C.......'............CCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCC+CCC+..CC.'.''+''
+    'B'BBBBBBC CC+++'+++C       C  CCC+C++++CC  CCC+''''B'''''''+''''''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBB'   C  C''BB'+'++C++
+    XHXHHHHHH  CCCXCCC            C CCCC    CXXXXHXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHX      XXHHXCXCC CC
+    CXCXXXXXX    C                     CCCCXCCCCCCC CCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXC      CCXXC C
*AZZXA=-=-'+'''''-++....'....++++=++==+==+'=A=-+M''.---..++++++'.------------.-...--------'''''''''''''''''-'M='-'++'-+-''''-.'.''''.
+   CCC.CCCCCCC.CC''''+''''CCCCCCCCCCCCC+C   ++'...''CCCCCC+'............'.'''........CCCCCCCCCCCCCCCCC.+ C+.+CC+CC.CCCC.'+'++++'
+    'B BBBBB' ++++C++++       C   CC+'''++   C+''''''''''''+'+++''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBB'C C'C C 'BBBB'+C+CCCC+
+    XH HHHHHX CCCC CCCC           CXXXCC    CXXXXXXXXXXXXCXCCCXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHX  X   XHHHHXC C  C
+    CX XXXXXC                 CCC     CCCCCCCCCCCC C  CCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXC  C   CXXXXC
*AAAX1---''.-''''''+'...-...''+++==+=++==++MXA--MM-.'''.+++++''------------------------''''''''''''''''''--'A==='==-+'-'''''-.'.+++'+
+   CCC+C'.CCCCC+C+'''.'''++CCCCCCCCCCCCC  CC C'CCC'CCCCC++........................CCCCCCCCCCCCCCCCCC..+ CCC+CCCC+.CCCCC.'+'CCC+C
+    CB+'BBBBBC C+++'+++CC           +BBB+   CC''''''''''''''''''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBB''C  C  C'BBBBB'+C+  C
+     HCXHHHHH  CCCXCCC            CHHHC    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX      XHHHHHXC C
+     X CXXXXX   C              XXX    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC      CXXXXXC
*==+=M--M+--+''''''+'......'+++++=++++===++A+.'+'+=.'''.''''..----------.-------------'''''''''''''''-----=M---==-='-''''''-..''+++'+
+CCCC CC C..CCCCCC+C+''''''+CCCCCCCCCCCCCCC C'+C+CC'CCC'++++''..........'.............CCCCCCCCCCCCCCC.....C CCCCCCC+.CCCCCC.''++CCC+C
+     '' BBBBBC C++++++C         +C C +BBB+CCCC++''''''''''+'''''''''''''BBBBBBBBBBBBBBB'''''     C'BBBBBB'++CC  C
+     XX HHHHH  CCCCCC         C   CHHHC  CCXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHXXXXX     XHHHHHHXCC
+     CC XXXXX                 XXX    CCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXCCCCC     CXXXXXXC
*----.-=-==-=-'''''+''...''''+=++++==+===+'='..++=+'''-....'.-----------..----------''''''''''''''--------MMMMAMM+-'''''''-.'..'''+++
+....'CCCCC.C.CCCC+C++'''++++CCCCCCCCCCCCC+C+''CCCCCCCC''''+'...........''..........CCCCCCCCCCCCCC.......C    C.CCCCCCC.'+''+++CCC
+''''+   ' 'BBBBC CC+++CCCC       C C++  BBB ++++C+'''''''''''++''''''''''BBBBBBBBBBBBBB'''''''     'BBBBBBB'+C++CCC
+XXXXC   X XHHHH  CCC          CC  HHH CCCC CXXXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXX     XHHHHHHHXC CC
+CCCC   C CXXXX                 XXX    CCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCC     CXXXXXXXC
*----.+-MMA-+.'''-+++'...+++====+++===-=++'+=+'=+'-'''-.----.---------------------''''''''''''''-....---MMMAAAXA+'''''''--.''.''+'+'+
+....'CC  .C'CCC.CCC+'''CCCCCCCCCCCCCCCCC+CCC+CC+.CCC.'....'.....................CCCCCCCCCCCCCC.''''...    CCCCCCCC..'++'++C+C+C
+''''+   ' +BBB'  C+++         C  C C'BBB'+''''+'''''''''''''''''''''BBBBBBBBBBBBBB'++++'''     BBBBBBB''+CC+CC C C
+XXXXC   X CHHHX  CCC             XHHHXCXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHXCCCCXXX     HHHHHHHXXC C
+CCCC   C XXXC                CXXXC CCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXC  CCC     XXXXXXXCC
*-'--.+==M--..'''-+++'...'++++=++==+=====.'.'=M=--''---------------.------------''''''''''''----.'.....=AAAMAAA''''''''--..''''++++++
+.+..'CCC C.''CCC.CCC+'''+CCCCCCCCCCCCCCC'+'+C C..CC...............'............CCCCCCCCCCCC....'+'''''C    +CCCCCCC..''++++CCCCCC
+'C''+   '++BBB'  C+++C        +C+C  ''BB'''''''''''''''+''''''''''''BBBBBBBBBBBB''''+C+++++    CBBBBBBB''++CCCC
+X XXC   XCCHHHX  CCC        C C  XXHHXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHXXXXC CCCCC     HHHHHHHXXCC
+C CC   C XXXC               CCXXCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXCCCC        XXXXXXXCC
*'+''-A-=-A+-'-''-++'+...''+'+==+++=====+..'+===.--'-------------.---.--------''''''''''--....''.'...'+AAAAAXA+''''-----..''+'''+++++
++C++C CCC C.+.CC.CC+C'''++C+CCCCCCCCCCCC''+CCCC'..C.............'...'........CCCCCCCCCC..''''++'+'''+C    CCCCC.....''++C+++CCCCC
+C CC    'C'BB' C +++CC C      ++C  +''B'''''''''''''+'''+''''''''BBBBBBBBBB''++++CC+C+++C     BBBB'''''++CC CCC
+      X XHHX  CCC        CC   CXXHXXXXXXXXXXXXXCXXXCXXXXXXXXHHHHHHHHHHXXCCCC C CCC     HHHHXXXXXCC
+      C CXXC                CCXCCCCCCCCCCCCC CCC CCCCCCCCXXXXXXXXXXCC           XXXXCCCCC
*AMXZ+=A+=XM-'-''-'+''''.'+=+===+++==+'.''++==+''.----------.-....--.-.------''''''''--..''''''''''..+AAAAXXA=-''''.--.'.'''''''+'+++
+    CC .+.CC.+C++++'+CCCCCCCCCCCC+'++CCCCC++'..........'.''''..'.'......CCCCCCCC..''++++++++++''C    C.CCCC'..'+'+++++++C+CCC
+      'C'BB'C CCCC+C      C+CC   CC+''''''''''+'++++''+'+''''''BBBBBBBB''++CCCCCCCCCC++     'BBBB+''+C+CCCCCCC C
+      X XHHX   C       C     CXXXXXXXXXXCXCCCCXXCXCXXXXXXHHHHHHHHXXCC     CC     XHHHHCXXC C
+      C CXXC                CCCCCCCCCC C  CC C CCCCCCXXXXXXXXCC            CXXXX CC
*Z1=- -A++-M---''-''''+='''+==+=++-=+..'===++'.-.-------..........--------''''''''-..++'.++++'.''''..AXAXXZZ--''''-'.'''+'+'+=+'''+++
+    CCC ...CC.++++CC+++CCCCCCCCCC''+CCCCC+'.'.......''''''''''........CCCCCCCC.''CC+'CCCC+'++++''    C.CCCC.+'+++C+C+CCC+++CCC
+      '''BB'CCCC CCC     ++C   C+'+'''''''++++++++++''''''''BBBBBBBB'++ C+  C+CCCC++    'BBBB'C+CCC C C  CCC
+      XXXHHX          CC    CXCXXXXXXXCCCCCCCCCCXXXXXXXXHHHHHHHHXCC  C   C  CC    XHHHHX C
+      CCCXXC               C CCCCCCC     CCCCCCCCXXXXXXXXC             CXXXXC
*-Z)+ 1='+X=-.''-....'+'-+=+++++''..+=+==+'''.-------.......-...--.----'''''''''-.'..''''+++''..'.-.XXXXXXX+'''''-'+''+'+''+''''''++
+C   C+C C.'CC.''''+C+CCCCCCCC++''CCCCCC+++'.......'''''''.'''..'....CCCCCCCCC.'+''++++CCC++''+'.'    CCCCCC.+C++C+C++C++++++CC
+    C  '+BB'++++C C    CC++   CCC+'''''''+++++++'+++''+''''BBBBBBBBB'+C++CCCC  CC++C+'+    BBBBB'C CC C CC CCCCCC
+      XCHHXCCCC       CC     CXXXXXXXCCCCCCCXCCCXXCXXXXHHHHHHHHHXC CC     CC CXC    HHHHHX
+      C XXC               CCCCCCC    C  CC CCCCXXXXXXXXXC         C     XXXXXC
*A)-== =X+'-M-.-''---.''....---.++'.+==+=++.--..---......'.....-.-----'''''''''-..''''''+'++'.--''..=ZZXZXZ--'''''-++'''++''''''++'+'
+    C+C .'.CC...'++''''...'CC+'CCCCCCC'..''...''''''+'''''.'.....CCCCCCCCC.''++++++C+CC+'..++''C   C.CCCCC.CC+++CC++++++CC+C+
+     C '+'BB'''+CC++++'''+ C+    +''++'''++++++C+++++'+'''''BBBBBBBBB'++CCCCCC C C+''CC++    'BBBBB' CCC CCCCCC C C
+      XCXHHXXXC CCCCXXXC  C    CXXCCXXXCCCCCC CCCCCXCXXXXXHHHHHHHHHXCC      CXX CC    XHHHHHX
+      C CXXCCC    CCC       CC CCC      C CCCCCXXXXXXXXXC       CC      CXXXXXC
*X=   =X'+A'-''''''----'-'''--A+.'+++''.---------......'.-.------'-'''''''''-.''''''''++'+.---''.'AXZXZZZ.''''---++'++++''+'+'+=++'
+     +C +.+CCCCC....C.CCC.C C'+CCC++'.........''''''+'.'......C.CCCCCCCCC.'++++++++CC+C'...++'+    'CCCC...CC+CCCC++C+C+CCCC+
+     C C'CBBBBB''''B'BBB'  +C  CC+'''''''''++++++C+'+''''''B'BBBBBBBBB'+CCCCCCCC C +'''CC+C    +BBBB''' C  CC C C  C
+       X HHHHHXXXXHXHHHX  C   CXXXXXXXXXCCCCCC CXCXXXXXXHXHHHHHHHHHXC      CXXX C    CHHHHXXX
+       C XXXXXCCCCXCXXXC      CCCCCCCCC    C CCCCCCXCXXXXXXXXXC       CCC      XXXXCCC
*1    A'A''..''''''''''''.M-'--..+'-'''''--------..---.--'-''''''''''''---..'''+'''++'+'.---''.+XZZXZZM.'----.'=+'+''+'++'++'++'+
+     + +C''CCCCCCCCCCCC' C+..''C+.CCCCC........''...'..C.CCCCCCCCCCCC...''+++C+++CC+C+'...++'C    'C....'+CC+C++C+CC+CC+CC+C
+     C CB++BBBBBBBBBBBB+ C''++ C'BBBBB''''''''++'''+''B'BBBBBBBBBBBB'''++CCC CCC C C+'''CC+    +B''''+C C CC C C C C
+       HCCHHHHHHHHHHHHC  XXCC XHHHHHXXXXXXXXCCXXXCXXHXHHHHHHHHHHHHXXXCC      CXXX C    CHXXXXC
+       X XXXXXXXXXXXX  CC  CXXXXXCCCCCCCC CCC CCXCXXXXXXXXXXXXCCC        CCC      XCCCC
*=)-    -+='''.-''-'''''''++'-''--.-''''''''------------'''''''''''''''-.....'+++'''+'+''--.=+''AZZXZ11=''..--.'++'+'++++++''+++''
+     CCCCC+'.CC.CCCCCCCCC+.CC..'.CCCCCCCC............CCCCCCCCCCCCCCC.'''''+CCC+++C+C++..'CC++    CCC''..'+CC+C+CCCCCC++CCC++
+       BBC+'BB'BBBBBBB C'BB''+'BBBBBBBB''''''''''''BBBBBBBBBBBBBBB'+++++C  CCC C CC''+ CC    BB++''+C C C   CC  CC
+       HH CXHHXHHHHHHH  XHHXXCXHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHXCCCCC      XXC      HHCCXXC
+       XX CXXCXXXXXXX  CXXCC CXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXC         CC       XX CC
*-=)+   -+=-''.=+''-.--'M''--''''''''''''''--'----'''''''''''''''''''''-'.'..'++++'+'++'.--.'++'ZXXXXZZ''-''.-.'=+++'++''+''+++'''
+      CC.CC'CCCC.'..+ ++..CCCCCCCCCCCCCC..C....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.+'+''+CCCC+C+CC+'..'+CC+    +C.++'.'+CCCC+CC++C++CCC+++
+       'BB+ BB'+''C CC''BBBBBBBBBBBBBB''B''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'C+C++C  C C C+''+C C    CB'CC+'+C  C CC CC  CCC
+       XHHC HHXCXX  XXHHHHHHHHHHHHHHXXHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX C CC      CXXC      HX CXC
+       CXX  XXC CC  CCXXXXXXXXXXXXXXCCXCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC         CC       XC  C
*++--    ==.-''.A-.+Z11-+.-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''--.'.'-.+'=''''+'+.---.++.=ZXZZZZX.'-+'--.'=+''''++'+''+++'''
+      C'.CC' C'C   '.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CC..'+'+.'C+C++++C+C'...'CC'C    'C.C+..'+CC++++CC+C++CCC+++
+       +'BB+ +   +'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BB''+C+C'+ C CCCC C +'''+ +    +B' C''+C CCCC C CC  CCC
+       CXHHC C   CXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHXXC C XC     CXXXC C    CHX XXC
+       CXX      CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXCC  C      CCC       XC CC
*1)==---   )..-''-A-+)=1A.+-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''-.+----.''.-.+.'++''''+.--.'++-AZZXZXXZ.'.'+..''+=='''++++'++'''.'
+       ''.CC. CC  'C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'C....'++'.'C'+CC++++C'..'+CC.    'C'+C''++CCC+++CCCC+CC+++'+
+       ++'BB'    + 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+ ''''+CC+'+ +C CCCC +''+C '    +B+C ++CC  CCC  C CCC+C
+       CCXHHX    C XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC XXXXC CXC C    CXXC  X    CHC CC         C
+        CXXC     CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC CCCC  C      CC  C     X
*ZZZ))    1'.-''----'''++1M-=++'--''''''''''''''''''''''''''''-'+=----.'''-.+.'++++'''.--''++.MAXAXXXX+-.++..'.+++'..'''+'+++.-.'
+       +'.CC....+++C  CCCC+..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.+CC....'+++.'C'+CCCC+++'..++CC'    C.'CC''+'CCC+''+++C+CCC'.'+
+       C+'BB''''CCC    C''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'C ''''+CCC'+ +C  CCC+''CC +     '+ ++C+  C++CCC C  +'+C
+        CXHHXXXX      XXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX  XXXXC  XC C    CXX  C     XC CC C  CC    CXC
+        CXXCCCC      CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC  CCCC  C      CC       C           C
*XZX1Z)=-+11XM-+.'''+'++=--AAAZX--=-.'---'''''''''''''''''''''''''-+==.-...'''-.+.''++''''.--.'+'.MXXXXXAX+-'=+'''.'++'...'++''''...+
+       CC'+++C+CCCCC   CCCC'+...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCC'.'''+++.'C'++CC++++'..'+C+'    C.+CC+++'+CC+'''+CC++++'''C
+        +CCC C       +C'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'  +'+++CCC'+ +CC CCCC+''+C C+     'C CCC+C C+++C CCCC+++
+        C          C XXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX  CXCCC  XC C    CXXC  C     X   C  CCC    CCC
+                   CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC  C   C      CC       C
*XXXXZ1ZM+----.'++=-=+==-MMAXXAM+-''---=AA-.---'''''''''''''''''''-+=-=.-..'''-.+...++'''.---.+++.MAXXXXAX=-.++'''.'+''...'+++'.-..++
+    C....'+CCCCCCCCC    C.CC...C C'...CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCC'.''+++.'C'''CC+++'...'CCC'    C.'CC+++'+C++'''+CCC+'.''CC
+     ''''+C         'BB'''  +'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBB'  +'++CCC'+ +++ CCC+'''+  +     '+ CCC+C CC+++C  C+'++
+     XXXXC         XHHXXX  CXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX  CXCC  XC CCC   CXXXC  C     XC   C  CCC   CXCC
+     CCCC          CXXCCC   CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC   C   C      CCC       C          C
*Z1)11M.-'---.'++'+++'=--MMMAXZZX=.'--.=X1ZXMMZZM'--''''''''''''''-+=--'.-.''+--'...+++'..---.''+.=AXXXXAX=-.++++''++'+'''''+++..-'='
+   '.C...'+CC+CCC+CCC    C'C..'C     +..CCCCCCCCCCCCCC.CCCC+'.'++C..+'''CCC+''...'++C'C    C.'CCCC++CC+C+++++CCC''.+C+
+   +'B'''+C C  C      +B''+     C''BBBBBBBBBBBBBB'  C+'+CC ''C+++  C++'''+CC +     '+  CC C CCCCC  ++'C C
+   CXHXXXC          CHXXC      XXHHHHHHHHHHHHHHX   CXC  XX CCC  CCXXXC  C     XC         CCX
+    CXCCC           XCC      CCXXXXXXXXXXXXXXC   C  CC     CCC       C           C
*)))=Z-'''--+=M))1Z111111+)ZXAAM+'.---.+MMMM+=A11MAZA+'---'''''''''==--=.-.'.'--'...+'+''.---..++.+XXAXAAXM..+'+'+++'.'..''+++'.-'+='
+   .CCC..CC         C+'...'C  CC    C+...CCCCCCCCCCCCCC'.'+'+..+'''C+C++'...''CC'C    ''C+C+CCC+'+''++CCC+'.+CC+
+   'BBB''           C+'''+        C'''BBBBBBBBB   +'+C+C''C+++ C CC+'''++ +     ++ C C  C+C++CC  C+'C C
+   XHHHXX           CXXXC        XXXHHHHHHHHH   CXC C XX CCC   CXXXCC C     CC    C CC   CX
+   CXXXCC            CCC         CCCXXXXXXXXX   C  CC     CCC                  C
*=)+==''--+X1Z+=    -  )M=+'.+'''--.'.'.'=AX=AZZXAAA==+'.--''''+=--+--...'-.'.-++'''.---.'+'-'MMAAMAA-'.+++++++.....'.++''--.=+'
+  CCC..C          CC+'C+CC..'+'+'+C C    CCC+'..CCC+CCCCC..'''+.'+'.CC+++'...'+C+.+    C+'CCCCCCC'''''+'CC++..'CC+
+   BB''           C+ CBB''+C+C+C       C+''BBBC   ''+++C'+C+' CCC+'''+C C'C    C+    +++++C+ CC''+ C
+   HHXX            C HHXXC C C        CXXHHH   XXCCC XC CX   CXXXC  X     C    CCCCC C  XXC
+   XXCC             XXCC           CCXXX   CC  C  C   CCC  C               CC
*---=+'-+Z))1ZZ1++ -+)-=  A-----'+''''''''''-.+.+-=--MAAAAAX-AM='''+=--.----.--.--''.''''---.++..-MAAMAAA'-'+++++''-..-.'++''-.++''
+  CC.C          .....+CCCCCCCCCCC.'C'CCCCC    C C+++CCCC'....'..'..++'++++...'CC''C    +.+CCCCC++.''.'+CC++.'CC++
+   B'           '''''C BBBBBBBBBB'+ +        CCC  +''''+''+''CC+CCCC'''+ ++    C'C   CC'++'+C CC'+ CC
+   HX           XXXXX HHHHHHHHHHXC C            CXXXXCXXCXX C  XXXC CC     X    XCCXC   XC
+   XC           CCCCC XXXXXXXXXXC              CCCC CC CC    CCC       C    C C   C
*=- =-- =ZXZ1)11+==)1== =---'''''''''''''''''''''---'=-MA-A-X1ZX1XM++++----.'-..-.+'..''.--.+''--MAMXAAX+-'++=++''.....+''..'=++''
+  C.C          ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...+CC C C    CCCC....'+.''.'C+''++'..'C++.C    C.+CCCCC++'''''C++''+CCC++
+   '           '''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''C         ''''+C'++'+ C++CC+''+ CC'     'C   CC+++++ CC++C  CC
+   X           XXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXX          XXXXC XCCXC CC CXXC  X     X    CCCCC  CC
+   C           CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC          CCCC C C    CC  C     C
*)  -)  =M-XXZ111+))))--'----'''''''''''''''''''''''''----.'=MMMAXAAMMM-=+..------.....'.---'+'-'MMMXAAAM..==''''+..--''''..++''''
+      C       +....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....'+C     CCC''......'''''+'...+C+.+    ''CC++++C''..++++''CC++++
+             C''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''+C       ++''''''+++++C+'''C C'C    ++ CCCC ++''CCCC++ CCCC
+              XXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXC        CCXXXXXXCCCCC CXXX  X     CC    CCXX  CC
+              CCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCC         CCCCCC    CCC  C          CC
*)     +AXXZ111))))))M-----'''''''''''''''''''''''''''''''--.'=-MMMMMAXAAM==='--------...--+'.--MMMAMMA=.+=''-.''.-...'..'=''..'
+             .....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'+CC     CCC+........'''..C+'.C    C'CC++.'++'.'''+''+C++''+
+             '''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+C        C''''''''+++'' C+'     + CC'+CC+'+++C++C CC++C
+             XXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXC         XXXXXXXXCCCXX CX     C  XC CXCCC CC  CC
+             CCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC         CCCCCCCC  CC  C       C  C
*      -11Z1Z1ZZZ1ZX--.---''''''''''''''''''''''''''''''''''''--.+=-MMAMAMM-AM--++.--'-----.+..+-AMAMMAA''+''.-.''--....'=''...'
+            C.'...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'CCC    C CCCC'..C.....'C''CC    ++C++'.'++..''''+C++'''+
+             '+'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+         +''B'''''+ ++     CC CC+'+CC''++++C CC+++C
+             XCXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXC         CXXHXXXXXC CC       CXC XXCCCC  CCC
+             C CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC          CCXCCCCC          C  CC
*-     -)ZZZXAXXMXX1'''.---'-'-''''''-''''-'-''''''''''''''''''''.+-M--=M-++-MAMMAM-++.---''------M-MMMM-.''+'.--+.'+'.'==+.----
+            +C+'...C.C.CCCCCC.CCCC.C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'CC CCC CCCC   CCC'...CC....CC C  C'++C+'..C'+C+'+CCC'....
+            CBC+'''B'B'BBBBBB'BBBB'B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+          +'''BB''''     +CC C+'' +C C+C  +''''
+             H CXXXHXHXHHHHHHXHHHHXHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC          CXXXHHXXXX     C  CXX C  C  CXXXX
+             X CCCXCXCXXXXXXCXXXXCXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX           CCCXXCCCC        CC      CCCC
*+=     +1MMAXZ11)Z1.-.---------'''-''-'-'-'''''''''''''''''''''''.+---='..--'+==----M==--=''---.''+=--=M''-''..-++'.'''++...---
+            '.'.........CCC.CC.C.C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'CCCCC+''..+CCCCCCC CCCCC++...'++CCCCC +C.++''.CC+'+++CC'''...
+            +'+'''''''''BBB'BB'B'B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+   C++''C       CC'''+CC   CB'CC++' C+CCC +++'''
+            CXCXXXXXXXXXHHHXHHXHXHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC   CCXX        XXXC     HX CCX  C   CCCXXX
+             C CCCCCCCCCXXXCXXCXCXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     CC        CCC     XC  C      CCC
*))=    - )AMMZ11+==+-'..----'---''-'---'-''''''''''''-'''''''''-''-+=----'.--.--+...'=+-MMMMM=++-+'+=+'''.--''..--''''+=++''.--'
+            C+''....C...CC.C...C.CCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCC.CC.CCCCCC+'..'..C'''+CCC   CCCCC+CCC+++'..++''..++++CCCC++'..C
+             C++''''B'''BB'B'''B'BBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBB'BB'   C+''+'' +++C       C  CCC+''CC++''CCCC  CC+''B
+             CCXXXXHXXXHHXHXXXHXHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHXHHX    CXXCXX CCC           CXX CCXX     CXXH
+              CCCCXCCCXXCXCCCXCXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXCXXC    CC CC             CC  CC      CCX
*11++-   ---)ZZ1=+)Z+ AM-'--.------''------'''''''''''--'''''''''''''-=----=+'..--'+.----'''===+'+=--MMMMM-='.'.--''-.'===++'..--'
+             C+..'......CC......CCCCCCCCCCC..CCCCCCCCCCCCC.CCCCCCC+''..+C'....+++CCCC+CCCC   CC+'+'..CC.'+CCCCC+''..C
+              C''+''''''BB''''''BBBBBBBBBBB''BBBBBBBBBBBBB'    C++''C +''''CCC  C      C+C+''BB'+C   C++''B
+              XXCXXXXXXHHXXXXXXHHHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHX    CCXX CXXXX          C CXXHHXC    CCXXH
+              CC CCCCCCXXCCCCCCXXXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXXXXXC     CC  CCCC            CCXXC     CCX
*AZ1)+)=  -=1+=- +1AMZ-A+=)=--------''-'---'''''''''----'''''''''''''''.==-=-=+'.---++'--.+--''...-.'=-MXAAZZXZZ1A-+.--+=+'+'++'-''
+              C........CC.C...CCCCCCCCC....CCCCCCCCCCCCCCC'CCCCCCC+'...CC+..'C..++'''.'+CC      CC'..CCC+C+CC+.CC
+               ''''''''BB'B'''BBBBBBBBB''''BBBBBBBBBBBBBBB+    C+''' C''+ ''CC+++'+C        +''  C C C'BB
+               XXXXXXXXHHXHXXXHHHHHHHHHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHC    CXXX  XXC XX CCCXC        CXX     XHH
+               CCCCCCCCXXCXCCCXXXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXXXXXX     CCC  CC CC   C         CC     CXX
*A11Z1)+==-- -+- --)AM-AZ)++))X-.----''''---''''''''''-'---''''''''''''''-+--====+'.-.'='---'--.+'+.--++--MM-AXAAX1ZXM=.--=M===+''---
+           C    C'....CCCC...CCCCCCCCCC.C...CCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCC+'.'+C+...+..'C+C'..CCCC C     C'..C CCCC++...
+                +''''BBBB'''BBBBBBBBBB'B'''BBBBBBBBBBBBBB'    C+'+C C'''C''+ C +''         +''   CC'''
+                CXXXXHHHHXXXHHHHHHHHHHXHXXXHHHHHHHHHHHHHHX     CXC  XXX XXC  CXX         CXX    XXX
+                CCCCXXXXCCCXXXXXXXXXXCXCCCXXXXXXXXXXXXXXC     C  CCC CC   CC         CC    CCC
*X11)111+)== =--  =)Z)1-)))))1X-'---------'''''''-''''''''''''''''''''''-MM---==''.-.+'---''--'++'-'--M------M-++=-=.'--.X+=-X='..'
+                C+.........CCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. CCCCC++'.'C+...++..+CC+.C.C CCCCCC CCCCCC'+..' CCC C+''+
+                 C'''''''''BBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'    CC+'+ C'''CC''C C'B'        +C''+   C++C
+                 XXXXXXXXXHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX     CXC XXX XX  XHX        C XXC    CC
+                 CCCCCCCCCXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC     C  CCC CC  CXC         CC
*)1Z11111)++=+---   =)+=+1)11ZXZZM+----''''''''''''''''''''''''''''''''''MM-M-==++...''---.'-'-++'----M--MMM-MA....----.'+-''==+'++
+                  C....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+ C CCCCC'''++...'+.C.CC+...C CC  C ''''....'+C.++CCC+CC
+                  ''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC     +++CC'''+C'B' C'''     ++++''''+C 'CC  C
+                  XXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH     CCC XXXC XHX  XXX     CCCCXXXXC X
+                  CCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        CCC CXC  CCC       CCCC  C
*))11Z1)111)==+--- - -Z+))1)ZZZ1Z11)Z=--'''''''''''''''''=.'''''''''''''.XM--M----=+''+'.--..-'-+'''--=-M--MAMMX+.'-''.'.----'''--.=
+                   C..CCCCCCCCCCCCCCCCCC'CCCCCCCCCCCCC' CC CCCCCC++C+'..''.C.C+++..CC CC   C'+.CC'+'....CCC..'C
+                   ''BBBBBBBBBBBBBBBBB +BBBBBBBBBBBBB+      CC C+''++'B' CCC''      +C'BB+C+''''BBB''+
+                   XXHHHHHHHHHHHHHHHHH CHHHHHHHHHHHHHC        CXXCCXHX  XX      C XHHC CXXXXHHHXXC
+                   CCXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX         CC CXC  CC       CXX  CCCCXXXCC
*))+)Z1111)+++)--=+1+1X)1)111ZZZXZZX111X=-''''''--'''''''''-'''''''''''''-M-MM----M-+''+'---'..'-..-..-+---MM-A-A=..-''..'.----''''.=
+                    C.CCCCCC..CCCCCCCCC.+CCCCCCCCCCCCC C CCCC CC++C+...+''C.''.''.CCCC C C C''.CC''+'....CCCC'C
+                    'BBBBBB''BBBBBBBBB'CBBBBBBBBBBBB      CC C'''C++B'++'++'      ++'BB++C+''''BBBB+
+                    XHHHHHHXXHHHHHHHHHX HHHHHHHHHHHH        XXX CCHXCCXCCX      CCXHHCC CXXXXHHHHC
+                    CXXXXXXCCXXXXXXXXXC XXXXXXXXXXXX        CCC  XC C C       CXX  CCCCXXXX
*)+++)1))1)1))+=-Z=.+=A)1)1)ZZZZXZXZZZZ11Z-.'''---''-'''''''''''''''''''+MM-MM-----M--.+..---'.---.---.-=----MM-M-+.-'''.''..----'-+=
+         C'CC          C'CCC...CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C CCCCC C.'C''...+'...'...'.CCCCC C CC'.CC+'++''....C.CC
+         +            +BBB'''BB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBB       '+ ++'''C+'''+'''+'      +'BBC+CC++''''B'
+         C            CHHHXXXHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHH       XC CCXXX CXXXCXXXCX      CXHH C CCXXXXHX
+                      XXXCCCXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       C  CCC CCC CCC C      CXX   CCCCXC
*))+)++))))))))++=----+XZ111ZZXXXXXXXZZXXZZXA+--'''''''''''''''''''''''------M-M--MM''-''.---.'--'-.-'--'=------MM='-'-..''..--.---=+
+        C....C           C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCC C CC +C.++'...'+..C.'.C..+CCCCCCC C+.C.''++''..'...CC
+         ''''            ''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'      CB'CC+'''+C''B'+'B''C     C'B'++CC++''+'''
+         XXXX            XXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX       HX CXXXC XXHXCXHXX      XHXCC CCXXCXXX
+         CCCC            CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC       XC  CCC CCXC CXCC      CXC   CC CCC
*))))))+-=++)++)X-.----=AZZZZXZXXXAXXXAAXZZ1)1X'-''''''''''''''''''''''=M----=------.-'.+...--.'--'-'-''.M==---MMM-'.'.'-+.+'-.-.-'++
+        .'....C            +.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCC'.C'C'''..'+..C.+.CC' CCCCC  C+'C'+.C'C+.'.'.+CC
+        '+''''            C'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB       +'B+ +++''+C''B'C'BB+     C+B+C' + C'+'+'C
+        XCXXXX             XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH       CXHC CCCXXC XXHX XHHC      CHC X C XCXCX
+        C CCCC             CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       CX   CC CCXC CXX       X C  C C C
*))))1))+-=--+ZM'-.---'-'AXZZXXXAAAAAXXXAXXXZZZ1X=.-''''''''''''''''''+M=======-----='''.'+.---''-''--'+-ZZ++-MMMMM='-''.'.'..-...'++
+        +.'...C.+            C'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCC+CC'+C'...++.CC..CCC CCC   C+.++'+'+''.'''+CC
+        C'+'''B'C             +'BBBBBBBBBBBBBBBBBB        CBB+C +'''CC'BB''B       C'CC+C+C++'+++C
+        XCXXXHX             CXHHHHHHHHHHHHHHHHHH        HHC CXXX XHHXXH       X C C CCXCCC
+        C CCCXC              CXXXXXXXXXXXXXXXXXX        XX  CCC CXXCCX       C    C
*)=+=)))+++=-1+.----------+AXXXXAAXXAXAAAXXXXZZZZ1A-+--'''''''''''''''---=+++++++==++'''-'+'.--''-''-'-'M=M-==----M-+.'.-.''....''+=+
+       C'..........C            CC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CC.+C+'..++.CC.+.+ C CCCCCCC CC'+'.'++''''++CCC
+       +''''''''''              ''BBBBBBBBBBBBBBB        CBB'C C+''CC'BB'C'C       +C+'+CC++++CC
+       CXXXXXXXXXX              XXHHHHHHHHHHHHHHH        HHX  CXX XHHX X       C CXC CCCC
+        CCCCCCCCCC              CCXXXXXXXXXXXXXXX        XXC  CC CXXC C         C
*))+++++++==++--.-----------=MAXAAAAAAXMAAAAXXXXXZ1ZZM-.---''''''''''.-==+''''.-.'--'''''-''..--''-'-'.---=---=M--M-=+'---.'''.'''==+
+      C..'...........C             C'...CCCCCCCCCC'CCCC++++'.'+..CCCCC.++''..++.C.+'.CCCCCCC CC CCC+...'+++'+++CCC
+       ''+'''''''''''              +'''BBBBBBBBBB+  CCCC+'+C''BBBBB'CC++''CC'B'C+'       C'''+CCC+CCC
+       XXCXXXXXXXXXXX              CXXXHHHHHHHHHHC    CXC XXHHHHHX CCXX XHX CX        XXXC  C
+       CC CCCCCCCCCCC              CCCXXXXXXXXXX     C CCXXXXXC  CC CXC C        CCC
*11)1++)== )=..-------'---''''.MMAAAXXXXXAZAAAAXXXXXXXXX-=+'.----'-'''-+'...-'''''''''''''-''.---'.--'-'.=+'+ZMAMMAMMM+'.--'+''.--='+
+      C''.C.....+...CCCC'             CCC+'....C.CC+CC+'''.CCCCCCCCCCCCC.++'...+'..+.C'CC+C     C+'..+C++'..C+C
+      ++' '''''C'''BBBB+              C+''''B'BBC C+++'BBBBBBBBBBBBB'CC+'''C+''C'B+ C      C+''C CC+'' C
+      CCX XXXXX XXXHHHHC               CXXXXHXHH  CCCXHHHHHHHHHHHHHX CXXX CXX XHC        CXX  CXX
+       C CCCCC CCCXXXX                CCCCXCXX    CXXXXXXXXXXXXXC  CCC CC CX         CC   CC
*1ZZZ1++++Z=....-------------''-'-M-AMAAAAXAAXAXXXMMAMMAAMMAM--===++'==''..-''''''''''''''''...---.'.....--'-MMMMMAM---'..--.'..''+++
+     C''''.............CC.+C C             CCCCCCC+CC++''.CCCCCCCCCCCCCCCC'''...'+'''''..+.    CCC+''..'+''++CCC
+      ++++'''''''''''''BB'C                  C CC++'BBBBBBBBBBBBBBBB+++'''+C+++++''C'     C++''+C++CC
+      CCCCXXXXXXXXXXXXXHHX                     CCXHHHHHHHHHHHHHHHHCCCXXXC CCCCCXX X      CCXXC CC
+        CCCCCCCCCCCCCXXC                      CXXXXXXXXXXXXXXXX  CCC    CC C       CC
*=)))Z1)+A'..--.----------.-''''''.'--AMAMAMAAXXXAAAM-=----M----M==-=M+..--'''''''''''''''''-''..----....-'='+M-MMAM-===--.-.'==A-++=
+     +''..'..........'.CCCCCC'+CC        CCCCCC CCCC CCCC C''..CCCCCCCCCCCCCCCCC.++''....''''.+CCC C  CCCC..'.'+CC CCCC
+     C++''+''''''''''+'BBBBBB+C                  ++''BBBBBBBBBBBBBBBBB'CC++''''++++'C B      ''+'+C
+     CCXXCXXXXXXXXXXCXHHHHHHC                  CCXXHHHHHHHHHHHHHHHHHX CCXXXXCCCCX H      XXCXC
+      CC CCCCCCCCCC CXXXXXX                    CCXXXXXXXXXXXXXXXXXC  CCCC  C X      CC C
*+---+11M'..---.------''----'''''''''.+=-MAMMAMAXAAAA---M-=-==M=-+==--=----'-'-----------'--'+'..----''-'XZM.=M-M-M-M=+-'.'+MAA--++++
+    +''...'......CC....CCCCCCCCC'CCC      CCC CCCCC CCCCCCCC....C.C...........C..+C+''....CC.+  'C C C C CCC+'+C  CCCCCC
+    C++'''+''''''BB''''BBBBBBBBB+                 ''''B'B'''''''''''B''C C++''''BB'C  +      C+C
+     CCXXXCXXXXXXHHXXXXHHHHHHHHHC                 XXXXHXHXXXXXXXXXXXHXX  CCXXXXHHX  C      C
+      CCC CCCCCCXXCCCCXXXXXXXXX                 CCCCXCXCCCCCCCCCCCXCC   CCCCXXC
*+++- )='.-.-......----''''''''''''''''-.+-=MMMAMMMAAMAM--=-+------MM--'--''-.--.--..'''''++-+''+..----.+=-----MMXM-AA-=+'=M=-='-'+++
+   C+'.'.''''''....CCCCCCCCCCCCCCCC.'CCC      CCCCCCCCCCC CC+..CC.'..'..''+++++CCCC++C''....' C..CCC  C CCC+C CCC+.+CCC
+    C+'+'++++++''''BBBBBBBBBBBBBBBB'+               C''BB'+''+''++CCCCC  CC ++''''+ ''       C   C'C
+    CXCXCCCCCCXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHXC                XXHHXCXXCXXCC      CCXXXXC XX          X
+     C C   CCCCXXXXXXXXXXXXXXXXC                CCXXC CC CC        CCCC  CC          C
*--=-)=....------.'.--''''''''''-----'''''--.+-====+-=MM--M--M----MMMMA-'----+++''+=-MMMMMAA=...--.....XZ-'''A-=+M-MMMMMM+-'.----''++
+   C''''......'+'..CCCCCCCCCC.....CCCCC..'CCCCCCCCC CC CC CCCC   C+....CCC++CCC    C'''..''''' .CC+ CCC C   C.+'....++CC
+   ++++''''''+C+''BBBBBBBBBB'''''BBBBB''+              C''''  CC      +++''+++++ 'BBC       'C+''''CC
+   CCCCXXXXXXC CXXHHHHHHHHHHXXXXXHHHHHXXC              XXXX        CCCXXCCCCC XHH       X CXXXX
+     CCCCCC  CCXXXXXXXXXXCCCCCXXXXXCC               CCCC          CC    CXX       C CCCC
*= -1=..--.-----.---'''''''''''-----''''''''''-.'+'+======-=-M--MMM-MMMMM=+++-AMMAAAMAAAAXA=++'''..--.-+1XM=MM'---'=+=--M=--''''-'+++
+  C''..'.....'...CCCCCCCCCCC.....CCCCCCCCCC.'+C+CCCCCCCCCC CC  C   CCCCC       CCC+++''..'.C  C +...+CCCCC C..CCCC.+CCC
+   ++''+'''''+'''BBBBBBBBBBB'''''BBBBBBBBBB'+C C                      CCC++''+'    C'''C    ''BBBB'C
+   CCXXCXXXXXCXXXHHHHHHHHHHHXXXXXHHHHHHHHHHXC                         CCXXCX    XXX    XXHHHHX
+    CC CCCCC CCCXXXXXXXXXXXCCCCCXXXXXXXXXXC                          CC C    CCC    CCXXXXC
*+=X'.--..--------'''''''''''-..-'--''''''''''''''---'.'++===---=--=---------M-AAAMMAAMAA-==-==++++..---.+==-=.''+X=M------'''--.A+++
+  +'..''........CCCCCCCCCCC.''.C..CCCCCCCCCCCCCC...+'+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C     CCCCCCCCCC''...'CCCCC'++C  ......+++..' CCC
+  C+''++''''''''BBBBBBBBBBB'++'B''BBBBBBBBBBBBBB'''C+C                      ++'''+   +CC  ''''''CCC''+
+  CXXCCXXXXXXXXHHHHHHHHHHHXCCXHXXHHHHHHHHHHHHHHXXX C                      CCXXXC   C   XXXXXX  XXC
+   CC CCCCCCCCXXXXXXXXXXXC CXCCXXXXXXXXXXXXXXCCC                        CCC       CCCCCC  CC
*)X.-'-----------'''''''''--...-'-'-'-'-'''-'''''''''''''-.-'+=+===--MM=---M=+==++==-=-===---=+=+=+'='+..'=''--- -=--M--'''-+-A))+++'
+ '.+...........CCCCCCCCC..'''.C.C.C.C.CCC.CCCCCCCCCCCCC.'.+CCCCCCCC CCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+C+C''+C++..C   ..CCC.CC  CC+
+ +'C'''''''''''BBBBBBBBB''+++'B'B'B'B'BBB'BBBBBBBBBBBBB'+'C                   C C ++C CC''    ''BBB'    C
+ CX XXXXXXXXXXXHHHHHHHHHXXCCCXHXHXHXHXHHHXHHHHHHHHHHHHHXCX                      CC  XX    XXHHHX
+  C CCCCCCCCCCCXXXXXXXXXCC  CXCXCXCXCXXXCXXXXXXXXXXXXXC C                         CC    CCXXXC
*M..-----------'''''''''-----'--'''-''--''''''''''''''''''''''''-----.'''++=+++=+++++===----==+++==++'+.''++'+'=1ZAAAA.---'''----A''+
+ ''...........CCCCCCCCC.....C..CCC.CC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....'+++CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+C'++CC+C+C   '...CCC...C ++C
+ ++'''''''''''BBBBBBBBB'''''B''BBB'BB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''''+CCC              C +CC C C    +'''BBB''' CC
+ CCXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHXXXXXHXXHHHXHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXC                 C       CXXXHHHXXX
+  CCCCCCCCCCCXXXXXXXXXCCCCCXCCXXXCXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCC                         CCCXXXCCC
*'.-----------'''''''''..--------'--'''-'-'''''''''''''''''''''''''''''''----------..''.'''+''''''+-A=''+MXZ)-+1ZZZXXMM-=+--''''''++'
++'...........CCCCCCCCC''........C..CCC.C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..........''++'+++C++++++CC C++C       CCC..CCCCC+CC+
+C+'''''''''''BBBBBBBBB++''''''''B''BBB'B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''''''''++CC+CCC CCCCCC  CC         ''BBBBBC C
+ CXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHCCXXXXXXXXHXXHHHXHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXCC C                 XXHHHHH
+ CCCCCCCCCCCXXXXXXXXX CCCCCCCCXCCXXXCXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCC                    CCXXXXX
*..---------''''''''''-..--------''--''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'''''''''''--.'---.+MAAXAXX11)1+++1X+'.-''-'+++
+''.........CCCCCCCCCC.''........CC..CCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCC..'+...'C        C+'.CC.+CCC
+++'''''''''BBBBBBBBBB'++''''''''BB''BBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBB''+C'''+         C+'BB'C
+CCXXXXXXXXXHHHHHHHHHHXCCXXXXXXXXHHXXHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHXXC XXXC          CXHHX
+ CCCCCCCCCXXXXXXXXXXC CCCCCCCCXXCCXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXCC CCC           CXXC
*..--------''''''''''--------------------'''''-'-'''-'-'''''''-''''''''''''''''''''''-''''''''''''-'''''''----.++++=+=-==++=-=.-.'+++
+''........CCCCCCCCCC....................CCCCC.C.CCC.C.CCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCC.CCCCCCC....'CCCCCCCCCCCCCCC'.'+CCC
+++''''''''BBBBBBBBBB''''''''''''''''''''BBBBB'B'BBB'B'BBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBB'BBBBBBB''''+        +'+C
+CCXXXXXXXXHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHXHXHHHXHXHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHXXXXC        CXC
+ CCCCCCCCXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXCXCXXXCXCXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXCCCC         C
*-.-------''''''-''------'------------'-'-''''''''''''''--''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''------.''''+++=+======++.'+--'+'+
+.'.......CCCCCC.CC......C............C.C.CCCCCCCCCCCCCC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC......'++++CCCCCCCCCCCCC'+C..+C+C
+'+'''''''BBBBBB'BB''''''B''''''''''''B'B'BBBBBBBBBBBBBB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''''+CCCC       +C ''C C
+XCXXXXXXXHHHHHHXHHXXXXXXHXXXXXXXXXXXXHXHXHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXC         C XX
+C CCCCCCCXXXXXXCXXCCCCCCXCCCCCCCCCCCCXCXCXXXXXXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCC           CC
*--------''''''''--------------.------'--'''''''''-'''''''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''---.-'+MZXXMM---============+'''-''.'++
+........CCCCCCCC..............'......C..CCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...'.+C   CCCCCCCCCCCCCCCC+CC.CC'+CC
+''''''''BBBBBBBB''''''''''''''+''''''B''BBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''+'C            CBB'BB+C
+XXXXXXXXHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXHXXHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXCX             HHXHHC
+CCCCCCCCXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCXCCXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC C             XXCXX
*..----'''''''''------.--------------''--'''''''''''-''''''''''''''''''''''''-'''-''''''''''-.=+''.+-Z ---+=-+++1ZZXXXAAAA+------+++
+''....CCCCCCCCC......'..............CC..CCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCC.CCCCCCCCCC.'CC++'CC           C......CCC
+++''''BBBBBBBBB''''''+''''''''''''''BB''BBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBB'BBBBBBBBBB'+ CC+             ''''''
+CCXXXXHHHHHHHHHXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXHHXXHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHXHHHHHHHHHHXC  C             XXXXXX
+ CCCCXXXXXXXXXCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCXXCCXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXCXXXXXXXXXXC                CCCCCC
*..---''''''''--''------'---------------'''''''''''-'-''''''--'--''--'--''-'-''-'-''''''---.=+---..-AZ==- --  --     -- 1MA+'+
+''...CCCCCCCC..CC......C...............CCCCCCCCCCC.C.CCCCCC..C..CC..C..CC.C.CC.C.CCCCCC...'CC...''C               C+C
+++'''BBBBBBBB''BB''''''B'''''''''''''''BBBBBBBBBBB'B'BBBBBB''B''BB''B''BB'B'BB'B'BBBBBB'''+ '''++                C
+CCXXXHHHHHHHHXXHHXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHXHXHHHHHHXXHXXHHXXHXXHHXHXHHXHXHHHHHHXXXC XXXCC
+ CCCXXXXXXXXCCXXCCCCCCXCCCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXCXCXXXXXXCCXCCXXCCXCCXXCXCXXCXCXXXXXXCCC  CCC
*----''''''''---------.--'---------------'-'-'-''''-'''''''''''''''-''''''''---..''--.''++'.'.-.'=-=AA1=- -------=---=     +1='+
+....CCCCCCCC.........'..C...............C.C.C.CCCC.CCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCC...''CC..'++CC+'+'.'+CCC               C+C
+''''BBBBBBBB'''''''''+''B'''''''''''''''B'B'B'BBBB'BBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBB'''++BB''+CC C+C+'+C                 C
+XXXXHHHHHHHHXXXXXXXXXCXXHXXXXXXXXXXXXXXXHXHXHXHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHXXXCCHHXXC   C CXC
+CCCCXXXXXXXXCCCCCCCCC CCXCCCCCCCCCCCCCCCXCXCXCXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXCCC XXCC     C
*----'''''''----------.-----------'---------''''-''''''''''''---'''--''-----''+-=.'+++-='--''.'+===+=MX==-+-- =--===-=-     M'+
+....CCCCCCC..........'...........C.........CCCC.CCCCCCCCCCCC...CCC..CC.....++CCC'+CCCCC+..++'+CCCCCC               +C
+''''BBBBBBB''''''''''+'''''''''''B'''''''''BBBB'BBBBBBBBBBBB'''BBB''BB'''''CC  +C   C''CC+C                  C
+XXXXHHHHHHHXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXHHHHXHHHHHHHHHHHHXXXHHHXXHHXXXXX   C    XX C
+CCCCXXXXXXXCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCXCCCCCCCCCXXXXCXXXXXXXXXXXXCCCXXXCCXXCCCCC       CC
*---''''''----------------------'-'---------''''''''''-''''''''--''------..'=-AAM=..------+..-.-++=+=-A+=-==---==- -+-=  - -  - M''
+...CCCCCC......................C.C.........CCCCCCCCCC.CCCCCCCC..CC......''+CC  C''......C''.'CCCCCCC               ++
+'''BBBBBB''''''''''''''''''''''B'B'''''''''BBBBBBBBBB'BBBBBBBB''BB''''''++C   ++'''''' ++'+                  CC
+XXXHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXHXXXXXXXXXHHHHHHHHHHXHHHHHHHHXXHHXXXXXXCC    CCXXXXXX CCXC
+CCCXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCXCCCCCCCCCXXXXXXXXXXCXXXXXXXXCCXXCCCCCC      CCCCCC  C
*--''''''----------------.-----------------------'-'--''---''-'''--'--.'.==-AMA+----'--'--..-.+-'-===MX+=-=+-)=+==---=+  - -   M''
+..CCCCCC................'.......................C.C..CC...CC.CCC..C..'+'CCC  C....C..C..''.'CC+CCCC               ++
+''BBBBBB''''''''''''''''+'''''''''''''''''''''''B'B''BB'''BB'BBB''B''+C+    ''''B''B''++'+ C                 CC
+XXHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXHXXHHXXXHHXHHHXXHXXC C    XXXXHXXHXXCCXC
+CCXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCXCCXXCCCXXCXXXCCXCC     CCCCXCCXCC C
*-''''''------------------------'----------------'-----''-'''--'----.-'-==M='--'''''-----''-'.+'+-====A)-=======--= === ==--   -''
+.CCCCCC........................C................C.....CC.CCC..C....'.+CCC C+..CCCCC.....CC.+'C+CCCCCC              C++
+'BBBBBB''''''''''''''''''''''''B''''''''''''''''B'''''BB'BBB''B''''+'C   C''BBBBB'''''BB'C+ C                  CC
+XHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXHHXHHHXXHXXXXCX    XXHHHHHXXXXXHHX C
+CXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCCCCCCCCCCCCCCCCXCCCCCXXCXXXCCXCCCC C    CCXXXXXCCCCCXXC
*''''''-------------------------------'--------.--------'------'--..=+--''.-'''''''''-''---'-..+++==---1=+=++==- --=-= -=- --  -''
+CCCCCC...............................C........'........C......C..''CCCC++'.CCCCCCCCC.CC...C.''CCCCCCCC              C++
+BBBBBB'''''''''''''''''''''''''''''''B''''''''+''''''''B''''''B''++  CC+'BBBBBBBBB'BB'''B'++                  CC
+HHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXCXXXXXXXXHXXXXXXHXXCC   CXHHHHHHHHHXHHXXXHXCC
+XXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCCCCCCCC CCCCCCCCXCCCCCCXCC     CXXXXXXXXXCXXCCCXC
*'''''-----.--------------.--------'--'''-'''-----------''------+'=M-'--''--'''''-'''''''-'''--..===MMMX===)=-= -+==-==--=--=  1''
+CCCCC.....'..............'........C..CCC.CCC...........CC......C+C C+..CC..CCCCC.CCCCCCC.CCC..''CCC                ++
+BBBBB'''''+''''''''''''''+''''''''B''BBB'BBB'''''''''''BB'''''' C  C''BB''BBBBB'BBBBBBB'BBB''++                 CC
+HHHHHXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXHXXHHHXHHHXXXXXXXXXXXHHXXXXXX   XXHHXXHHHHHXHHHHHHHXHHHXXCC
+XXXXXCCCCC CCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCXCCXXXCXXXCCCCCCCCCCCXXCCCCCC   CCXXCCXXXXXCXXXXXXXCXXXCC
*'''''----------------.----------'--------''''''-----------'-.+MX-.--''''''--''''''--''''-'-'-----.+MA-A)- =+==-=---=------    -''
+CCCCC................'..........C........CCCCCC...........C.'C C'..CCCCCC..CCCCCC..CCCC.C.C.....'C C              ++
+BBBBB''''''''''''''''+''''''''''B''''''''BBBBBB'''''''''''B'+  +''BBBBBB''BBBBBB''BBBB'B'B'''''+                CC
+HHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXHXXXXXXXXHHHHHHXXXXXXXXXXXHXC  CXXHHHHHHXXHHHHHHXXHHHHXHXHXXXXXC
+XXXXXCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCXCCCCCCCCXXXXXXCCCCCCCCCCCXC   CCXXXXXXCCXXXXXXCCXXXXCXCXCCCCC
*'''--'.---..--.--------------------'--'--''-'-'---------..'+MA=''''''''''''--'-''''-''''''''-''---''A-X) +)==-=-+===---=    Z''
+CCC..+'...''..'....................C..C..CC.C.C.........''+C C+CCCCCCCCCCC..C.CCCC.CCCCCCCC.CC...++ C              ++
+BBB''C+'''++''+''''''''''''''''''''B''B''BB'B'B'''''''''++C  CBBBBBBBBBBB''B'BBBB'BBBBBBBB'BB'''CC               CC
+HHHXX CXXXCCXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXHXXHHXHXHXXXXXXXXXCC   HHHHHHHHHHHXXHXHHHHXHHHHHHHHXHHXXX
+XXXCC CCC CC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCCXCCXXCXCXCCCCCCCCC    XXXXXXXXXXXCCXCXXXXCXXXXXXXXCXXCCC
*''-.-.----.------------------------'----'''-'-'''-------=MM-+-'''''-''''''''---'''''''''''''''''-----=A1 -+===----=-=----    =''
+CC.'.'....'........................C....CCC.C.CCC.......C CC.CCCCC.CCCCCCCC...CCCCCCCCCCCCCCCCC....CC              ++
+BB'+'+''''+''''''''''''''''''''''''B''''BBB'B'BBB'''''''   'BBBBB'BBBBBBBB'''BBBBBBBBBBBBBBBBB''''               CC
+HHXCXCXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXHHHXHXHHHXXXXXXX   XHHHHHXHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXX
+XXC C CCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCCCCXXXCXCXXXCCCCCCC   CXXXXXCXXXXXXXXCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCC
*'--'-.-..-------.---.--------------------''-----'--'+=-Z+-'---'''''-'''''''''--''''''''''''''''''''-=+MZ--======--=-==--==-   --+'
+C..+.'.''.......'...'....................CC.....C..+CCC C+...CCCCC.CCCCCCCCC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CC              C+
+B''C'+'++'''''''+'''+''''''''''''''''''''BB'''''B''C   C'''BBBBB'BBBBBBBBB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'                C
+HXX XCXCCXXXXXXXCXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHXXXXXHXX    XXXHHHHHXHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+XCC C C CCCCCCC CCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXCCCCCXCC    CCCXXXXXCXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*-.-.------'-------------------------..-....'-1=-A=A   =-''-'''''---'''''''----'-''-'''''''''''''-++AZ -==--= -= -= =---   --+
+.'.'......+.........................''.''''+C  C    C.CC.CCCCC...CCCCCCC....C.CC.CCCCCCCCCCCCC.CC              CC
+'+'+''''''C'''''''''''''''''''''''''++'++++C       'BB'BBBBB'''BBBBBBB''''B'BB'BBBBBBBBBBBBB'
+XCXCXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXCCCC        XHHXHHHHHXXXHHHHHHHXXXXHXHHXHHHHHHHHHHHHHX
+C C CCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C          CXXCXXXXXCCCXXXXXXXCCCCXCXXCXXXXXXXXXXXXXC
*.-.-------.----------.--.--..'++'+'.+=+-..+Z   +=-=  1--'-'-'''-'-''''''''-'-''''''''''''''''''.--MA=++==----==- - +=   =--M'
+'.'.......'..........'..'..''+CC+C+'CCCC''C    CC   ..C.C.CCC.C.CCCCCCCC.C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC'.C               +
++'+'''''''+''''''''''+''+''++C C C+  ++        ''B'B'BBB'B'BBBBBBBB'B'BBBBBBBBBBBBBBBBBB+'               C
+CXCXXXXXXXCXXXXXXXXXXCXXCXXCC   C  CC        XXHXHXHHHXHXHHHHHHHHXHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHCX
+ C CCCCCCC CCCCCCCCCC CC CC                CCXCXCXXXCXCXXXXXXXXCXCXXXXXXXXXXXXXXXXXX C
*--.--.------.---------..-.+=+===''.-.'--.M+    -Z-A=  +''''''''''-''''''''-'''-''''''''''''''''--'-A+=++ -=-==-   ==-  =- 1'
+..'..'......'.........''.'CCCCCC++'.'+..'      C   CCCCCCCCCCC.CCCCCCCC.CCC.CCCCCCCCCCCCCCCC..+C              +
+''+''+''''''+'''''''''++'+   CC+'+C''+         BBBBBBBBBB'BBBBBBBB'BBB'BBBBBBBBBBBBBBBB''C               C
+XXCXXCXXXXXXCXXXXXXXXXCCXC    CXC XXC         HHHHHHHHHHXHHHHHHHHXHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHXX
+CC CC CCCCCC CCCCCCCCC C     C CC          XXXXXXXXXXCXXXXXXXXCXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXCC
*-..-----.---.----------..'++'..---'----')      -A+X 1''''-'''''''-''''''''-'-'''''''''''''''-...+A+-=+ -==---  -=--  --- =+
+.''.....'...'..........''+CC+''...C....+       C  CCCC.CCCCCCC.CCCCCCCC.C.CCCCCCCCCCCCCCC.'''C              C
+'++'''''+'''+''''''''''++C C++'''B''''C          BBBB'BBBBBBB'BBBBBBBB'B'BBBBBBBBBBBBBBB'+++
+XCCXXXXXCXXXCXXXXXXXXXXCC  CCXXXHXXXX          HHHHXHHHHHHHXHHHHHHHHXHXHHHHHHHHHHHHHHHXCCC
+C CCCCC CCC CCCCCCCCCC    CCCXCCCC          XXXXCXXXXXXXCXXXXXXXXCXCXXXXXXXXXXXXXXXC
*-.--------..---------.-...-----------+Z-       ++=- .''-''-'--'---''''''''''''-''''''''''-+-..'-M=-=+=-==+-= -  =-  -   +
+.'........''.........'.'''...........C         CC 'CC.CC.C..C...CCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCC.C.''+C              C
+'+''''''''++'''''''''+'+++'''''''''''           +BB'BB'B''B'''BBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBB' '++C
+XCXXXXXXXXCCXXXXXXXXXCXCCCXXXXXXXXXXX           CHHXHHXHXXHXXXHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHX XCC
+C CCCCCCCC CCCCCCCCC C  CCCCCCCCCCC            XXCXXCXCCXCCCXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXC C
*-.---.-----.---.----------------'--'X+         )MM--'-''''-'-''''''''''-''-'-'''''''''''-'--'-M1====-====+++    --   -
+.'...'.....'...'................C..+            C.C.CCCC.C.CCCCCCCCCC.CC.C.CCCCCCCCCCC.+..+C              C
+'+'''+'''''+'''+''''''''''''''''B''C            'B'BBBB'B'BBBBBBBBBB'BB'B'BBBBBBBBBBB'C''C
+XCXXXCXXXXXCXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXHXX             XHXHHHHXHXHHHHHHHHHHXHHXHXHHHHHHHHHHHX XX
+C CCC CCCCC CCC CCCCCCCCCCCCCCCCXCC             CXCXXXXCXCXXXXXXXXXXCXXCXCXXXXXXXXXXXC CC
*---------------------------------'X1  =         +Z+-''''--''-''''''''''-'-''''''''''''''--.+=-1-=--==-+=-+==   --   Z
+.................................+             C.CCCC..CC.CCCCCCCCCC.C.CCCCCCCCCCCCCC..'CCC
+'''''''''''''''''''''''''''''''''C              'BBBB''BB'BBBBBBBBBB'B'BBBBBBBBBBBBBB''+
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX              XHHHHXXHHXHHHHHHHHHHXHXHHHHHHHHHHHHHHXXC
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC              CXXXXCCXXCXXXXXXXXXXCXCXXXXXXXXXXXXXXCC
*----.---------------------------+1   --- - -       =-'''''--''''''''''''-'''''''''''''''.'.-+=M)-+=====+-====- ===    +
+....'...........................C              .CCCCC..CCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCC'C'.CC
+''''+'''''''''''''''''''''''''''               'BBBBB''BBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBB+B+'
+XXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX               XHHHHHXXHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHCHCX
+CCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC               CXXXXXCCXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXX X C
*----.---------------------------= - -- --  --       Z-'''-----'''''''''''''''-''-''--'''''.'=-A+-+=== == ++== =+=---  =--
+....'..........................C               .CCC.....CCCCCCCCCCCCCCC.CC.CC..CCCCC'+CC
+''''+''''''''''''''''''''''''''                'BBB'''''BBBBBBBBBBBBBBB'BB'BB''BBBBB+C
+XXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                XHHHXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHXHHXHHXXHHHHHC
+CCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                CXXXCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXCXXCXXCCXXXXX
*----------------------------.+A- ----=----  =        --'''''-'''--''''''''''''-''-'''''''-'-'=-M1 =++==+==+=-=-=+==-=  -
+............................'C                .CCCCC.CCC..CCCCCCCCCCCC.CC.CCCCCCC.C.+CC
+''''''''''''''''''''''''''''+                 'BBBBB'BBB''BBBBBBBBBBBB'BB'BBBBBBB'B'C
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC                 XHHHHHXHHHXXHHHHHHHHHHHHXHHXHHHHHHHXHX
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                 CXXXXXCXXXCCXXXXXXXXXXXXCXXCXXXXXXXCXC
*---------------------------.A+- --- -------        +-.--'''''-'''''--''''''-''''--'''''''.--=--A1 =+==-+=++===++=----  --
+...........................'                C'..CCCCC.CCCCC..CCCCCC.CCCC..CCCCCCC'..CCC
+'''''''''''''''''''''''''''+                 +''BBBBB'BBBBB''BBBBBB'BBBB''BBBBBBB+''
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC                 CXXHHHHHXHHHHHXXHHHHHHXHHHHXXHHHHHHHCXX
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                  CCXXXXXCXXXXXCCXXXXXXCXXXXCCXXXXXXX CC
*--------------------'------Z= -=--- - -        =)X=-'''-'''''''''--'''''''''''''''''''--'-.-'--Z= -==+=+-+=-==)=+=-+=-  -
+....................C......                C.CCC.CCCCCCCCC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCC..C.'.+CC
+''''''''''''''''''''B''''''                'BBB'BBBBBBBBB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBB''B'+'C
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXX                XHHHXHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHXCX
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCCCCCC                CXXXCXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXC C
*--.-.----------------''-.++-XZZ11Z+ --       -Z'-'''''''--''''''--'-'''''''''-'''''''''''-.-..=-X= -====+)=---==++----
+..'.'................CC.'CCC             +.CCCCCCC..CCCCCC..C.CCCCCCCCC.CCCCCCCCCCC.'.''CC
+''+'+''''''''''''''''BB'+               C'BBBBBBB''BBBBBB''B'BBBBBBBBB'BBBBBBBBBBB'+'++
+XXCXCXXXXXXXXXXXXXXXXHHXC               XHHHHHHHXXHHHHHHXXHXHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHXCXCC
+CC C CCCCCCCCCCCCCCCCXXC                CXXXXXXXCCXXXXXXCCXCXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXC C
*---------.------'------'==''AZXXXAMM+       =M----------'''-'''''''''''''''''''''''''''''''---.=-M1- - ====)+-=====-==- - -
+.........'......C......+CC++            ..........CCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...'CC
+'''''''''+''''''B''''''C CC            ''''''''''BBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''+
+XXXXXXXXXCXXXXXXHXXXXXX               XXXXXXXXXXHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXC
+CCCCCCCCC CCCCCCXCCCCCC               CCCCCCCCCCXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC
*--------------''''----.'+..+AZZXXM'''M-   --+ZXX=----'---'--'''--'''''''''-'''''''''--''''-''''''''=-A1 ---=-=+=+=+=-======---==-
+..............CCCC....'+C''C   +++       C....+...C..CCC..CCCCCCCCC.CCCCCCCCC..CCCC.CCCCCC++CC
+''''''''''''''BBBB''''+C ++    CCC       ''''C'''B''BBB''BBBBBBBBB'BBBBBBBBB''BBBB'BBBBBBCC
+XXXXXXXXXXXXXXHHHHXXXXC CC            XXXX XXXHXXHHHXXHHHHHHHHHXHHHHHHHHHXXHHHHXHHHHHH
+CCCCCCCCCCCCCCXXXXCCCC               CCCC CCCXCCXXXCCXXXXXXXXXCXXXXXXXXXCCXXXXCXXXXXX
*-----------'-'''''--...--.--'-MMXM'--.M1ZZZAM+'.-.---.=-'----.--'--''''''''''''''''''''''''''''''--+'--M= --=======++=-=+=+++++++--
+...........C.CCCCC..'''..'..+C  +..'    C+'.'...'CC+....'..C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..C+CC
+'''''''''''B'BBBBB''+++''+''C   C''+    C+'+'''+ C''''+''B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'' C
+XXXXXXXXXXXHXHHHHHXXCCCXXCXX    XXC     CXCXXXC  XXXXCXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX
+CCCCCCCCCCCXCXXXXXCC  CC CC    CC      C CCC  CCCC CCXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC
*--------'-''-''----''.+..'-'---'-..-..+=++++.-.--..----'-----..-''--''''''''''--''''''-.''''''''''.-.=MA1 --+-= -==-+)++-=+++++)=-
+........C.CC.CC....++'C''+.C...C.''.''CCCCCC'.'..''....+.....''.CC..CCCCCCCCCC..CCCCCC.'CCCCCCCCCC'.'C
+''''''''B'BB'BB''''CC+ ++C'B'''B'++'++   +'+''++''''C'''''++'BB''BBBBBBBBBB''BBBBBB'+BBBBBBBBBB+'+
+XXXXXXXXHXHHXHHXXXX C CC XHXXXHXCCXCC   CXCXXCCXXXX XXXXXCCXHHXXHHHHHHHHHHXXHHHHHHXCHHHHHHHHHHCXC
+CCCCCCCCXCXXCXXCCCC    CXCCCXC C     C CC CCCC CCCCC CXXCCXXXXXXXXXXCCXXXXXXC XXXXXXXXXX C
*----''''''''''---.'++'..++----''----.''='++'''.-.+'----.------.-''---''''''''''-'''''''''''''''''''.M.=A1-===+===++-==+=++=+++)+=+
+....CCCCCCCCCC...'+CC+''CC....CC....'++C+CC+++'.'C+....'......'.CC...CCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC' 'C
+''''BBBBBBBBBB'''+C C++ ''''BB''''+CC C CCC+'+ C''''+''''''+'BB'''BBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBB+ +
+XXXXHHHHHHHHHHXXXC  CC XXXXHHXXXXC     CXC XXXXCXXXXXXCXHHXXXHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC C
+CCCCXXXXXXXXXXCCC     CCCCXXCCCC      C  CCCC CCCCCC CXXCCCXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*---''''''''''---.'+''..''+.--'''''---..+++.....-''------...------''-'''''''''''''''''''-''''''''-'.+==MM) =+=-======-===-=+++=+==+
+...CCCCCCCCCC...'+C++''++C'..CCCCC...''CCC'''''.++......'''......CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCC.C'CCC
+'''BBBBBBBBBB'''+C CC++CC +''BBBBB'''++  +++++'CC''''''+++''''''BB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBB'B+
+XXXHHHHHHHHHHXXXC  CC  CXXHHHHHXXXCC  CCCCCX XXXXXXCCCXXXXXXHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHXHC
+CCCXXXXXXXXXXCCC      CCXXXXXCCC     C CCCCCC  CCCCCCXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXCX
*''''''''''----.--..'---.''.--'''------'=+.-..'....------.....--.-'''-'''''''''''''''''''''-'''''.-.''+-A1 -+==-=====--==-=++===-=+-
+CCCCCCCCCC....'..''+...'++'..CCC......+CC'.''+''''......'''''..'.CCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCC'.'++CC
+BBBBBBBBBB''''+''++C'''+CC+''BBB''''''C +'++C++++''''''+++++''+'BBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBB+'+CC
+HHHHHHHHHHXXXXCXXCC XXXC CXXHHHXXXXXX  CXCC CCCCXXXXXXCCCCCXXCXHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHCXC
+XXXXXXXXXXCCCC CC  CCC  CCXXXCCCCCC  C    CCCCCC   CC CXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXX C
*'''''''''----------.---....--''--..-.'++---.-''.--------........--'--'''''''''''''''''''''''''''--'--+MA)=--= -==+-=--====-+=--===-
+CCCCCCCCC..........'...''''..CC..''.'+CC...'.++'........''''''''..C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..C..C
+BBBBBBBBB''''''''''+'''++++''BB''++'+C '''+'CC+''''''''++++++++''B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''B''
+HHHHHHHHHXXXXXXXXXXCXXXCCCCXXHHXXCCXC  XXXCX CXXXXXXXXCCCCCCCCXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHXX
+XXXXXXXXXCCCCCCCCCC CCC  CCXXCC C  CCC C  CCCCCCCC    CCXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXCC
*'''''''----.----------'------'''---.-'+.----''...--------...-...---''''''''''''''''''''''''''''''''..'1 1-------+===---==+= =----
+CCCCCCC....'..........C......CCC...'.+C'....++'''........'''.'''...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC''+
+BBBBBBB''''+''''''''''B''''''BBB'''+'C +''''CC+++''''''''+++'+++'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB++C
+HHHHHHHXXXXCXXXXXXXXXXHXXXXXXHHHXXXCX CXXXX CCCXXXXXXXXCCCXCCCXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCC
+XXXXXXXCCCC CCCCCCCCCCXCCCCCCXXXCCC C  CCCC   CCCCCCCC  C  CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*-'''-''-.--'''--------------.-''---..''-----..'''---------..-...-----'''''''''''''''''''''''''''''--.+-MZ- -= -====---=+==---=-  -
+.CCC.CC.'..CCC..............'.CC...''++.....''+++.........''.'''.....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'CC
+'BBB'BB'+''BBB''''''''''''''+'BB'''++CC'''''++CCC'''''''''++'+++'''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+
+XHHHXHHXCXXHHHXXXXXXXXXXXXXXCXHHXXXCC XXXXXCC  XXXXXXXXXCCXCCCXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXC
+CXXXCXXC CCXXXCCCCCCCCCCCCCC CXXCCC  CCCCC   CCCCCCCCC C  CCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC
*--'----.---''''----------'--'-''-'-'.------..''..---------...----.-----'''''''''''''''''''''''''''''.-=MX-  ===+======+==--==  ==
+..C....'...CCCC..........C..+.CC.C.+'......''++''.........'''....'.....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'.C
+''B''''+'''BBBB''''''''''B''C'BB'B'C+''''''++CC++'''''''''+++''''+'''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+'
+XXHXXXXCXXXHHHHXXXXXXXXXXHXX XHHXHX CXXXXXXCC CCXXXXXXXXXCCCXXXXCXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCX
+CCXCCCC CCCXXXXCCCCCCCCCCXCC CXXCXC CCCCCC   CCCCCCCCC  CCCC CCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C
*-'--''=+----'''----------'-'..--''-..------.''..--.--------...--.-.-----'''''''''''''''''''''''''''--.-MZ=   -+=====--===-=+ ==--
+.+..++CC....CCC..........C.C''..CC.''......'++''..'........'''..'.'.....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'C
+'C''CC ''''BBB''''''''''B'B++''BB'++''''''+CC++''+''''''''+++''+'+'''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+
+X XX  XXXXHHHXXXXXXXXXXHXHCCXXHHXCCXXXXXXC CCXXCXXXXXXXXCCCXXCXCXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXC
+C CC  CCCCXXXCCCCCCCCCCXCX CCXXC CCCCCC   CC CCCCCCCC  CC C CCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC
*----M-------'''''-''----'-'--..----..-.---.'....------.----.-.----------'''''''''''''''''''''''''''--='M1= -- -+=- -== ====++)Z1)1
+...C C......CCCCC.CC....C.C..''....''.'...'+''''......'....'.'..........CCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCCC..C+
+'''  ''''''BBBBB'BB''''B'B''++''''++'+'''+C++++''''''+''''+'+''''''''''BBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBBBB'' C
+XXX  XXXXXXHHHHHXHHXXXXHXHXXCCXXXXCCXCXXXC CCCCXXXXXXCXXXXCXCXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHXX
+CCC  CCCCCCXXXXXCXXCCCCXCXCC CCCC C CCC   CCCCCC CCCC C CCCCCCCCCCXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXCC
*+'-M'-------'-''''-'-------''-.----.------....-...---------...-----------'''''''''-A'''''''''''''''--.+M1=  - +-  -==+ZZX1))XM--'
+C+C +.......C.CCCC.C.......CC.'....'......''''.'''.........'''...........CCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC..'C             CC+
+ C C'''''''B'BBBB'B'''''''BB'+''''+''''''++++'+++'''''''''+++'''''''''''BBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB''+               C
+   XXXXXXXHXHHHHXHXXXXXXXHHXCXXXXCXXXXXXCCCCXCCCXXXXXXXXXCCCXXXXXXXXXXXHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHXXC
+   CCCCCCCXCXXXXCXCCCCCCCXXC CCCC CCCCCC  C  CCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXCC
*-='-----------''''-'-------''-.---..----..-..--.-.---------....----------'''''''''--''''''''''''''''-.=A)  -  +====+X-+.'+=-+'-.''
+CC+...........CCCC.C.......CC.'...''....''.''..'.'.........''''..........CCCCCCCCC..CCCCCCCCCCCCCCCC.'C        CC'+CCCC+.'++
+ C'''''''''''BBBB'B'''''''BB'+'''++''''++'++''+'+'''''''''++++''''''''''BBBBBBBBB''BBBBBBBBBBBBBBBB'+          +C  C'+CC
+  XXXXXXXXXXXHHHHXHXXXXXXXHHXCXXXCCXXXXCCXCCXXCXCXXXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHXC          C   XC
+  CCCCCCCCCCCXXXXCXCCCCCCCXXC CCC CCCC C CC C CCCCCCCCC  CCCCCCCCCCXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXC              C
*-''------------''''''-------''-.--.....-..-..........-.+......-------'''-'''''''''''''''''''''''''''-.MXZ--=11XX+'..--'''------++=A-
+.CC............CCCCCC.......CC.'..'''''.''.''''''''''.'C''''''.......CCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'     C+''..CCC.....CCCC C
+'BB''''''''''''BBBBBB'''''''BB'+''+++++'++'++++++++++'+ ++++++'''''''BBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+      C++''BBB'''''
+XHHXXXXXXXXXXXXHHHHHHXXXXXXXHHXCXXCCCCCXCCXCCCCCCCCCCXC CCCCCCXXXXXXXHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC      CCXXHHHXXXXX
+CXXCCCCCCCCCCCCXXXXXXCCCCCCCXXC CC   C C     C    CCCCCCCXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC        CCXXXCCCCC
*-''-----.--------''''----------.---..---....'.''..'..'''...---------'''''''''''''''''''''''''''''----'''+.--''''''''''--.-.'=+MX=.--
+.CC.....'........CCCC..........'...''...''''+'++''+''+++'''.........CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....+++C'..CCCCCCCCCC..'.'+CC C'..
+'BB'''''+''''''''BBBB''''''''''+'''++'''++++C+CC++C++CCC+++'''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''CCC +''BBBBBBBBBB''+'+C   +''
+XHHXXXXXCXXXXXXXXHHHHXXXXXXXXXXCXXXCCXXXCCCC C CC CC  CCCXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXX  CXXHHHHHHHHHHXXCXC   CXX
+CXXCCCCC CCCCCCCCXXXXCCCCCCCCCC CCC CCC          CCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCC   CCXXXXXXXXXXCC C    CC
*--''---------..----'''--------'-.'............--..-......-.-----'''''''''''''''''''''''''''-'''------'''''''''--------.'MA==+.....'=
+..CC.........''....CCC........C.'+''''''''''''..''.''''''.'.....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCC......CCCCCCCCC........'+ CCC'''''+C
+''BB'''''''''++''''BBB''''''''B'+C++++++++++++''++'++++++'+'''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBB''''''BBBBBBBBB''''''''+C   +++++C
+XXHHXXXXXXXXXCCXXXXHHHXXXXXXXXHXC CCCCCCCCCCCCXXCCXCCCCCCXCXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHXXXXXXHHHHHHHHHXXXXXXXXC   CCCCC
+CCXXCCCCCCCCC CCCCXXXCCCCCCCCXC       CC C   C CCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXCCCCCCXXXXXXXXXCCCCCCCC
*--------------------''---------'-++''''''--------------.---.--'''''''''''''''''''''''''''''''''--'''''''''-------'-AMAAXZ1Z111)))+==
+....................CC.........C.CC++++++..............'...'..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..CCCCCCCCC.......+C
+''''''''''''''''''''BB'''''''''B' CCCCCC''''''''''''''+'''+''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''BBBBBBBBB'''''''C
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHXXXXXXXXXHX    XXXXXXXXXXXXXXCXXXCXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHXXXXXXX
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXCCCCCCCCCXC    CCCCCCCCCCCCCC CCC CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXXXXXXXXXCCCCCCC
*'-.-------------------'-----------''.''.-'''--------'--''----''''''''''''''''''''''''''----''''--''-------.+'..'=X+ -------=--=++=-
+C.'...................C...........++'++'.CCC........C..CC....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....CCCC..CC.......'C+''+C
+B'+'''''''''''''''''''B'''''''''''CC+CC+'BBB''''''''B''BB''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''BBBB''BB'''''''+ C++C
+HXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXX C CXHHHXXXXXXXXHXXHHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXHHHHXXHHXXXXXXXC CC
+XC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCXCCCCCCCCCCC   CXXXCCCCCCCCXCCXXCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCXXXXCCXXCCCCCCC
*''-------------------.------.-----.'..----''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'-''''''--''''''--..+--='..++X1Z1-  -++--=-=--=+1++
+CC...................'......'.....'+''....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C.CCCCCC..CCCCCC..''CCCC+''CC
+BB'''''''''''''''''''+''''''+'''''+C++''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'B'BBBBBB''BBBBBB''++  C++
+HHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXCXXXXXC CCXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHXHHHHHHXXHHHHHHXXCC   CC
+XXCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCC CCCCC  CCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXCXXXXXXCCXXXXXXCC
*------..---------------...--........'--.-'''''''''''''''''''''''''''''--...--+A'-''''''-'''''''--..++=MM+=+'A-    )+==----===+)+
+......''...............'''..''''''''+..'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'''..C +.CCCCCC.CCCCCCC..''CCC CCC+
+''''''++'''''''''''''''+++''++++++++C''+'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+++'' C'BBBBBB'BBBBBBB''++    C
+XXXXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXCCCXXCCCCCCCC XXCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXCCCXX  XHHHHHHXHHHHHHHXXCC
+CCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC  CC     CC CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC  CC  CXXXXXXCXXXXXXXCC
*'----------.-.---''----------.-------''-''''''''''''''''''''''-'-.+-MA))ZAX1+'++--'''''-''''--.'''+=--A---'=--  -  =)+==+=+==-=))
+C..........'.'...CC..........'.......CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C.'CC    C+ C.CCCCC.CCCC..'+++CCCC C..CC
+B''''''''''+'+'''BB''''''''''+'''''''BB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'B'+      C  'BBBBB'BBBB''+CCC   ''B
+HXXXXXXXXXXCXCXXXHHXXXXXXXXXXCXXXXXXXHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHXC        XHHHHHXHHHHXXC     XXH
+XCCCCCCCCCC C CCCXXCCCCCCCCCC CCCCCCCXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXC        CXXXXXCXXXXCC     CCX
*''''-------'----''--'--'-''''''''''''''''''''''''''''''''--.+MZ+--    == =  Z.''--'''--.+M+===''''''.- -= =   +===-=== =++)
+CCCC.......C....CC..C..C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'C           'CC..CCC..'C   +CCCCC'
+BBBB'''''''B''''BB''B''B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+            +BB''BBB''+   CBBBBB+
+HHHHXXXXXXXHXXXXHHXXHXXHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXC            CHHXXHHHXXC    HHHHHC
+XXXXCCCCCCCXCCCCXXCCXCCXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC             XXCCXXXCC    XXXXX
*----'-'---'-------''----'''''''''''''''-------..'+=-AXZ1)=      -- )-    M--.'+===MZ= -=''''''-= -- -=   )++===+++)==+
+....C.C...C.......CC....CCCCCCCCCCCCCCC.......''+CCC                ..'+CCCC   CCCCCCC.
+''''B'B'''B'''''''BB''''BBBBBBBBBBBBBBB'''''''++C                  ''+C      BBBBBB'
+XXXXHXHXXXHXXXXXXXHHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXCC                  XXC      HHHHHHX
+CCCCXCXCCCXCCCCCCCXXCCCCXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCC                   CC       XXXXXXC
*----.--.-.++.'.-.-'----------'.'+=-MAX1)++1)=++)++==  -=--- ----=+---- ---- ++ZZM'--+-X)=1)=- -A''''''-- -  -   +++++++=+))++
+....'..'.'CC'+'.'.C..........+'+CCC                        +..CC     CCCCCC.C
+''''+''+'+ +C+'+'B''''''''''C+C                          C''      BBBBBB'
+XXXXCXXCXC C CXCXHXXXXXXXXXX C                           XX      HHHHHHX
+CCCC CC C   C CXCCCCCCCCCC                            CC      XXXXXXC
*''-.+--..-AM+='.''..'AA1X11==- -        =-====-++=+==----=++==-  -+1A=+.+=MMM1-  +===)=''''''-M---- - --   +)=++==+)))))
+CC.'C..''C CC+'++''+                             CC'CC       CCCCCCC.
+BB'+ ''++   C+CC++C                              +        BBBBBB'
+HHXC XXCC   C CC                              C        HHHHHHX
+XXC CC                                             XXXXXXC
*''------.+=MAXZXZ))X-Z                --=-===---==-+-==--+1M+.-.'=M1)MAZ=  -+A'-''''''-X-=--- --    -=+==-+-)++))
+CC......'CC     C                           C'.'+C       +.CCCCCC.
+BB''''''+                                  +'+C       C'BBBBBB'
+HHXXXXXXC                                  CXC        XHHHHHHX
+XXCCCCCC                                   C         CXXXXXXC
*''---------.''.'-=''M                      -==+ZM+.-.=AXX1- Z-'''-..-''''''''-M= =-=-===-   - =+)+===++=++
+CC.........'++'+CC++                          C'.'C    .CCC.''.CCCCCCCC.
+BB'''''''''+CC+C CC                          +'+     'BBB'++'BBBBBBBB'
+HHXXXXXXXXXC C                             CXC     XHHHXCCXHHHHHHHHX
+XXCCCCCCCCC                               C     CXXXC CXXXXXXXXC
*''----------''--.'=MZ                      +ZM-++.+-A1=--   M-''''''''''''-=1---=-++==-=--  = )1)+=+=++))
+CC..........++..'+C                         CCC'CC      .CCCCCCCCCCCC.C
+BB''''''''''CC''+C                           +       'BBBBBBBBBBBB'
+HHXXXXXXXXXX XXC                           C       XHHHHHHHHHHHHX
+XXCCCCCCCCCC CC                                   CXXXXXXXXXXXXC
*''''---------.++-MXX1                     =1-'..+-ZZ+-  - -- -1+-'''''--'M1===--===))++=-=--  - =)1=+=+=))+
+CCCC.........'CCC                        C+''CC        C.CCCCC..+
+BBBB'''''''''+                          C++          'BBBBB''C
+HHHHXXXXXXXXXC                          CC          XHHHHHXX
+XXXXCCCCCCCCC                                     CXXXXXCC
*--''---------.+XZAXX               -   - =X-+.-.=MZ)     -- -  +)ZZ)=-   -===+++)))+-=-= -   +))+++)+==)
+..CC.........'C                       CC'.'C
+''BB'''''''''+                         +'+
+XXHHXXXXXXXXXC                         CXC
+CCXXCCCCCCCCC                          C
*AA.''--------.+-M-M1                  -1M+..+-Z1)       -=------      =+==++))1)+=--    )))++)++)+)
+ 'CC........'CC C                    C''CC
+ +BB''''''''+                       ++
+ CHHXXXXXXXXC                       CC
+  XXCCCCCCCC
*'+----------.+'+=-X                 +1AM=..'=A+                   -)+++=++)+)+==    )1+++)+++)+
++C..........'C+CCC                   C''+C
+C ''''''''''+ C                     ++C
+ XXXXXXXXXXC                      CC
+ CCCCCCCCCC
*-----------.'+++--)               )X-'''-XXX)=- =)1+ -                -===- -=++==+==  +)+)111)))+
+...........'+CCCCC                 C+++C
+'''''''''''+C                    CCC
+XXXXXXXXXXXC
+CCCCCCCCCCC
*----------.'=-=MAZ              -)ZM+.-'=MX=  --=-=)= -- -    -  - --  --          ---  )1++)))1++)
+..........'+CCC                 C'.+C
+''''''''''+C                   +'C
+XXXXXXXXXXC                    CX
+CCCCCCCCCC                     C
*------.----'-AXZ1X             +A+''=MAXZ)-     -=++++==--   --    - --       - --   -  -==+++)+))
+......'....+C                C++C
+''''''+''''C                 CC
+XXXXXXCXXXX
+CCCCCC CCCC
*'----------.=AXA-A           =)X-+..'=A+       -==+11+=-=--  ----  - -- ---        --    --  -   -=
+C..........'C  C             CC''+C
+B''''''''''+                ++C
+HXXXXXXXXXXC                CC
+XCCCCCCCCCC
*'--'---.---'-M-++Z         =1M=++MM-A1=   --  -- -+++)1+==-   --- ---- -- ---   --  ---    - - -   - -
+C..C...'...+C CCC           CCC C
+B''B'''+'''C
+HXXHXXXCXXX
+XCCXCCC CCC
*-----'-----'==.'M-        +X+.-.+-X-        = --+==-- -- --   -  -  -       - - -   -- ----  -
+.....C.....+CC'+          C'.'CC
+'''''B'''''C +C           +'+
+XXXXXHXXXXX  C           CXC
+CCCCCXCCCCC              C
*..---------.''-Z       -=1X-==---X)-         -===--- -----=-=  --=- ------     -       - -- -----   -
+''.........'++C         CCCCCC
+++'''''''''+CC
+CCXXXXXXXXXC
+ CCCCCCCCC
*..---------.+A=      --1X-+'+=A+==           --  ----- -   -    --  -    -  ---   -- -  --
+''.........'C         CC+CC
+++'''''''''+          C
+CCXXXXXXXXXC
+ CCCCCCCCC
*-.----''--+X=     -=1AMMM-=-X)-       -         --  =--- ---      -     -  ---   --- - - --
+.'....CC..C          CCC
+'+''''BB''
+XCXXXXHHXX
+C CCCCXXCC
*=MM'..-.=Z      =ZM+..+A1)+   -  - --    -         - -  -  -    -         -   ---    -  -
+C +''.'C        C''C
+  C++'+         ++
+  CCXC         CC
+   C
*Z+1MZ))=      +1M='+=MZ)-    -- -----  -- -         -      - - -  -     -   -- ------ -- -  - --
+           C+CC
+            C
*+ --      -)X-+=MZZ1+          -- -- -               - --   -     -  -- --- ---- --- -  -
+         CCC
*--     +1M=+''+M1-   -        --  -=-      --      ---- --=-= - =-   -  - -- ==--==-=---- --
+        CC++C
+         CC
*--   -+XM++MM--X+            -    -=      --  ---- -   =--- ----   - - - --=-==---=--- - -
+      CC CC
*   +Z=..'+=X+=-    -       -     --===       -    -------  --- ---=- -------------===------
+    C''+CC
+     ++C
+     CC
* -+ZM=+''=MZ)=     - -        -   ----     - -  --  -=-   ---====----- -- ----=- ----- --
+   CC++C
+    CC
*1A=+'+-XZ)-                    ---     -  --  -     -=-=====   -- ------ ---- ----=
+ CC+CC
+  C
*'...+-A=      -          -    --       - -- ----  -- - -=--===-    - -   -  - - =  -
++'''CC
+C+++
+ CCC
*-MMX+-      --- ---    -   -    -- --    -- -- -     -   --   -=  --  - -- -- - - -  -    -
+C
*Z=      - --    --     -       - -    -- -   - -         -  -    -
*         -   -=-     --            --=   ----            -          -
*                   --    -   -     -- -   ---   -                - -
*              -  -  ---            --     -                -   --- - -
*                   -                 - --                --  -=--- --
*-                  -                - -- -  ---       -   - ---- -- ----------- - -
*)+=--            --                    -     --  -      --  -====- - -=- -- - -
*))))))+)+=                     -                       -- -- =++=  --- ----
*)11)1)11)))))+==---    ----                                  --   +11=  -   --
*111))))1))11)+++--==+===- -+==--                 -                -   +1-   -  ---    -
*)+++++)))+))))++- -++)))++=++=-                  -     - - - --          --  -  --=-     --
*)))))))))+))++))++))11)1)))1)+++-     -=--               --- -         -    -- - - -==     --
*)1)1))))))))+)))+))+)))111)1))))+===-   +))+==-                        -)= -  --  -- --    - -=
*11))1)11)11)+)))))))1))1)1))))1)))1)+    =11))1+++==-             --       ++ -  --  -  -      --
*))))))))111)+))))111111Z11)11)++1Z111+-   -ZZ111111)))=-            -          -    -  -    -    -
*)))1))1Z111)))1)111111111111111))1)111+=   +)1ZZZZZZ11)++-          -==         -=----- --- -    -   ----
*)))11111111111111)11111ZZZZZ1ZZ1))))11)+++  +)1ZZZ1)ZZXZ111)=                   --  - ---         -----
*11)11111111111111)1111ZZZZXZZXXX1))11111111--1ZZZ1Z)=11ZZ111))=           --     ---   -=-   -  -   - ---
*11)1111Z1)111111)11111Z1111ZZZZ1==1111ZXXZZ111ZZZZZ11XZ)))11))11+=   --            ----  - -=  - -- -      -
*ZZ1ZXXZZ1)111111)1Z11ZZ111ZZZXZ1= )ZZXXXXXXZZZZZZZZZXAXZ1)1ZZZXZZ1+=-  -+            -=------++- -  -      -- -
*XZZXMAZZZ11Z111ZZ11ZZZZXZ111ZZZ1+=+ZXXXZXXXXXZXXXXZXXXAXZ1)=)1ZZZ1Z1)=  -- -- -         --- --==- ---       -
*XZXZXXZZZ11Z1Z1XZ111ZZZZ111ZZZZZ)))ZXXXZZZXXXZXXXXZXAXAXZ1+=+)=+)+ZXZ1+  - -1+ =)=         --- --- - -=-     --- -
*XXXZZZXZZZZZZ1ZXZZZ11)ZZ11ZZZZZ1)))1XXXZ11ZZZX-AXXZZZZXXZ)++11= - +XZZ1)+=-==+) ))+=--         --  -=-  -  ------
+                       C
*AXX111ZZZZZZZZXXXZ1111XXZZZXZXZX1+==+=1XXXXXZZZXXXZ1)ZXZZ11)1Z)  1XX1)ZX111)1=   +1+---       -  -- -     -=--- - -
*AAXXZ11ZZXZZXZZ1ZZ11ZZXXXXXAAXXZZ)==- =ZXXXXXZXZZZ)-)XZZZZ111)=-=+ZXZ11XAXXXZZ1)+  ZZ)+=+++        -       ------
*XXZXXZZXXXXXXXXZ1ZZ1ZXXXXXXAAXXXZ1+=-  -)XXXAAXZZ1+-=ZAXZZ1ZZ111ZXXXXZZXXXXXZXXZ1+= )1+- )1-    -     -       - --
*11)1ZZXXXXXXXAZ1ZZXZZXXXXXXAAAAAX11)-  =XXXAXXX1)--+XMXZ111ZXZXXXXXAXZZZXAAXXXXXZ1)+1)+  1Z)-      -  -       ---
*)))1XXAAAXAAAAXZZXXXXAAAXXAAXXXXZZXX)- +)XAXXXAXZ)= +ZAAXZ11ZZ111)++XXXXXXMMMAXXAAXZ111+- =1Z1+==     ---  --- -    -----
*11ZAAAMAAAAAAAXXXXXAAAAAXAAXXXXXXXXXZ)--=+1Z1ZAAXX1)==ZAXXXZZZZ1)+-- -)ZXXXXAMMXXAAAXZ1))+- --==))=     -  ---  -  - ----
*ZAM---MMAAXXXXZXAAAAXXAXAAAXXAAAAAAXX1))+===+1XAAXXX11XXXZXXXXXZ11)+- -1AZ1)XAAMXXAMAZ111+===---++---    -  -- -------- --=---
+  CCC
*MM--=-MMMXZXXXXXAAAXXXXXAAXXXAAAAMAAXZ1ZZ)+- -+1XAXZ))ZZZZZZXAZZ11))=  1X1)+))111ZXXZZZ1++=+11)Z1+- -    - -- -      - -
+ CCCC
*AMA-=-AAAXXAAAAAAAAAXXXAAAAXXZZXXAAAAAXAAXZ)+-  --+)+===+===+1ZZZ1)+-  )11Z)=-- ==-=)+=))))1ZXX1+- -  -  -=-- -   -   -=
+  CCC
*ZXXAMAXXXAAMAAAAMMAAAAAAAAXXZZZZXXXAAAAAMAZ)+=--  +11)+==---+111Z1))+=  -1Z+=- -- -- -- =1XX1)+=+- =)+=  ------     --
*11ZZZ1)++1XMAXXXXAXAAAAAAAXZ1)1ZXXXAMMAXAAZ)==-   -11)==)))))1)1Z11111)+= =Z)+=-  - --=   +))--=+++1Z1)   -=-     ---
*1)1Z11+= =)ZXZZXXXXAAAAAAXXXZ1ZZXZXAMAXXXXZZ)+===  =1)= )Z))11))1ZZZ1))))= )11)+==   =)=   -   +1ZZZ+   -- - -    -
1I ++)11111111))111))))))))))))))+)))))111))1)1)1111111111111111111++==++)))+))))))))))))++++===  '- '- -'- ='' +'' ='' +'' +''
*++)11111111))111))))))))))))))+)))))111))1)1)1111111111111111111++==++)))+))))))))))))++++===  '- '- -'- ='' +'' ='' +'' +'' +''
+                                                 C. C. C. CC CC CC CC CC CC
+                                                 B' B' B' BB BB BB BB BB BB
+                                                 HX HX HX HH HH HH HH HH HH
+                                                 XC XC XC XX XX XX XX XX XX
*ZA-===++===--==----MMMMMMMMAAAXXAAM-==-M---=-===========+=++==++A1+=+)ZXXZXAAMMMMMM--X1))+=- =+1)1Z11ZXZXXMAAA-=++-M-=+==---=--=--==
+ CCCCCCCCCCCCCCCCC        CCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC          CC             CCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC
*=''+'++'++''++===+=++'+++++++====++++++====+==+++++++++===+++'.-.'-MMM-+===++''''''''=MAXXZ1))1ZAMAMMMMMAAAXXZXXXXZXXAMMMMM-MMMMMMMM
+C++C+CC+CC++CCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+'.'+C  CCCCCCC++++++++C                   C
+ CC C C CC     C                    C+'+C      CCCCCCCC
+                               CXC
+                                C
*-+++++++++'+========++++'+'+++=-==++++++===+===+=====-----=''.-.....'''..'==='++'...+MAAXXX1))ZXMMMAMMMAXXAAXAAAZAAMMMMAMM-M----=---
+CCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCC+C+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC++'.'''''+++''+CCC+CC+'''C                   C CCCCCCCC
+     C       C C                CC+'+++++CCC++C  C C+++
+                               CXCCCCC  CC    CCC
+                               C
*X=++++'+'+++======++==+++'+'++===+++++++==========-===-----+...+''''+=+-'+=-='''.'..+MAXX111))1XZXAAMAXXXAXAXXXZXXMMMM-MMMMM-MMM--MM
+ CCCCC+C+CCCCCCCCCCCCCCCC+C+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'''C++++CCCC+CCCC+++'+''C                 C   C  CC
+   C C        C C                +++ CCCC  C  CCC+C++
+                              CCC         C CC
*1X=+++''++++========+===+++'++=+=+=+++++==+=---===---=-----=....'''''''++''++''''''''=MAXXZZZXXXXXXAAMAAXAAAAAXAAAMM---AMMMMMMM---MM
+ CCCC++CCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC''''+++++++CC++CC++++++++C               CCC    CCC
+   CC          C                ++++CCCCCCC CC CCCCCCCC
+                              CCCC
*ZZ-+++++++++=+=========-+++++++===++++++====-=---==--==-----+....'..''''++''+++''''=++=MAAAAMAAAAAXAAAAAAAMAXAAAXXAMM-MMMMAMMAMM--MM
+ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC''''+''++++CC++CCC++++CCCC               C     CC
+                               ++++C++CCCC CC  CCCC
+                               CCCC CC
*AZX=++++++++==--====+=--+=++=++==++'++++=+==-===-==-------MM-+''....'+'''+=++++++'++-==MXXAAAXAXXAXAXXAAXXXXAXAXXXXAAAMMA-AMAMMMM-M-
+  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CC++''''+C+++CCCCCCCC+CCCCC                 C    C C
+                  C             CC++++C CCC    C
+                                CCCC
*XXX-=++++++++=---========+====+=+=++++=++-===-=====-===----MM-='...''''''+++++==+.''++=-MAAAXXXXXZXXXAAXXZZAXAXAXXXXAXAAAAXAMMMMMMMM
+  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CC+'''++++++CCCCCCCC'++CCCC
+                                C+++CCCCCC    +CC
+                                CCC       C
*XXZX-+++++++=-----==-=========++++=+++=+=====-----=-=------MMM-+.....'''=+'+''+++''+==++=-MAAAAXXXAXAAMAAXAXAAXAXXAAXXAAAXXAAMMMM-MM
+  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CC'''''+++CC+C++CCC++CCCCCCC                    C
+                                +++++CCC C CC  CC
+                                CCCCC
*)111Z-++++++=----======--==-+++=++=====+++==---M------==-----MM-'-...'++==+'''''++======+=-AAMMAXAAAAXAAAAAAAAXXXAAAAXAAAAAAMMMMMMMM
+   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCC C+.'''+CCCCC+++++CCCCCCCCCCC
+                                C'+++C   CCCCC
+                                 XCCC
+                                 C
*=)++1A=+=+====--==-=++====-=====+=======++===MM-------=-==+==-M=+'.''+=M++''''''=---M-====MMAAMAAXXAXXAAAAAXAAAXXAAAAAXXAXAXAAAAAMAA
+   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC CC+'++CC CC++++++CCCC CCCCC
+                                 C+CC   CCCCCC
+                                 C
*)))11ZX-===++==--=--=+-======M-===+=--=+======-=--A---=-==++--==+++++=--+'''.'''+=----+===-AAAMAMMAAXXXXXAAAXXAXXXXAAXXZXZ11ZXAAAAXA
+    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+++'+++CCCCCCCCCCC
+                                     CCC+CCC
+                                      C
*XM-==MAMMMM-==-----=++-----=---=====--=======-----M-----M---MM-==+'+'=--=+++++''+==--++-++=MAMAXAXXXAXXAXAXAAXXAXXXXXXXZXZ11)1XAAXXA
+ CCC   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCC CCC CCCC+C+CCCCCCCCC++CCCCCCCCCCC
+                                 C C     CC
*1A'-'--'=AXAAM----+---+---M----==---M-=--==+==-----------MM-M---=+''++M-===--=+''+==++++++=MAAAAXXZXAAAAAXXZAXZXXZXZXXXZZZZ1)+1ZZXXA
+ +.C..+C   CCCCC...CCCC CCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C CCCCC++CC CCCCCCCC++CCCCCCCCCC
+ C'B''C      '''                      CC      CC
+  XHXX      XXX
+  CXCC      CCC
*'-'''-..-.-MXXM=+'-'''-MXAAMMMMM--XM---=----===--M-MMM-MMM--M-=====+=---=-MAAM-++=-+++=+'=MMAXXXXZXZZAAAMAXXXXXZ1)))111)))))++++1XXX
++.CCC.''.'C  CC+.CCC.     CC CCCCCCCCCCCCC C  C  CC CCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCC+C
+C'BBB'++'+    C'BBB'                                 C
+ XHHHXCCXC    XHHHX
+ CXXXC C     CXXXC
*''''''-'-'---.'.--'''''MMMMMMMMMM-M-MM-=--===+=-=-MMM-MM-=++=++'++++=++=MMMAAAAM=MM-=++'+-MMMAXXZZXXXAAAMAAZZZ11))+11))))++)+++=+1Z1
+CCCCCC.+.C...'+'..CCCC+     C C CCCCCCCCCCCC  C CCCCCCC+CCCCCCCC    C CCCC+CC
+BBBBBB'C'B'''+C+''BBBBC                    C            C
+HHHHHHX XHXXXC CXXHHHH
+XXXXXXC CXCCC  CCXXXX
*'''''''--'''--.---'''----.'++=---AMMMAM-M--=====---MMM--=====+'+'+++=+'+=MMMAAMAMMMA-++==--==MXZZXZZXXAAM-AZ111))1)1))1)+++++++-=+))
+CCCCCCC..CCC..'...CCC....'+CCCCCC   C CCCCCCCCCC  CCCCCCCC+C+CCCCC+CC      CCCCCCCCC      C
+BBBBBBB''BBB''+'''BBB''''+C                  C C   C
+HHHHHHHXXHHHXXCXXXHHHXXXXC
+XXXXXXXCCXXXCC CCCXXXCCCC
*'---'''''''------'-''''''''---.'+-MMMAAMMAM=====--MMMM---MMA='''+=++=++++-MMM-MAAAMAM=+----==-MXXXZZXXAM--MAXZ1))1))))))=+)+=+=-==++
+C...CCCCCCC......C.CCCCCCCC...'+CC     CCCCCCC  CCC  C+++CCCCCCCCCC  C    CCCCCCCCC     CC
+B'''BBBBBBB''''''B'BBBBBBBB'''+C               CCC
+HXXXHHHHHHHXXXXXXHXHHHHHHHHXXXC
+XCCCXXXXXXXCCCCCCXCXXXXXXXXCCC
*''---'''''''''''''''''-''''''-'--.=MAAMM-MM=-===-MM-MMMMMMMM=++=+++''''++=M--=-MAMMAXM==-MMM--==-XZXXAAMMMMM-MXZ11))1))++++==-=--=))
+CC...CCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCC.C..'C   C CCCCCC C    CCCCCCC++++CCC CCCC    CCC  CCCCC      C
+BB'''BBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBB'B''+                 CCCC
+HHXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHXHXXC
+XXCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXCXCC
*''----'''---'--''''''''''-''''-----'+--MAA---M-----MMMMAMAAMMM-----+'++==++===+==MAAA-==--AMMM-''+MAAAMMAAAAXAAAX1))11))))==-=-- =++
+CC....CCC...C..CCCCCCCCCC.CCCC.....+CCC  CCC CCCCC      CCCCCC+CCCCCCCCCCCC  CCCCC  C++C
+BB''''BBB'''B''BBBBBBBBBB'BBBB'''''C                C             CC
+HHXXXXHHHXXXHXXHHHHHHHHHHXHHHHXXXXX
+XXCCCCXXXCCCXCCXXXXXXXXXXCXXXXCCCCC
*'---.---'MX-+'--''''''''-.'-'''-.+==.-.''=++'++''++----MMM-=-MMAMAM----MM=+++++++-MMM-AAMMMMM-=+'++=AAAMAAXAXAAAAX11)))))1====- =++
+C...'...+ CC+..CCCCCCCC.'C.CCC.'CCC'.'++CCC+CC++CCCCCC  CCC   CCCC CCCCCCCCC  C    CCC+CCC
+B'''+'''C  C''BBBBBBBB'+B'BBB'+  +'+CC  C CC                        C
+HXXXCXXX   XXHHHHHHHHXCHXHHHXC  CXC
+XCCC CCC   CCXXXXXXXXC XCXXXC   C
*-.----'--=1+)+)1XAM+.-'''------'--=+'-'-''-'''''''------------.'+=-=MAAAAM=+++++=+--==MAAMMMA-=+====AAXAAXAAXAAAXXZZ11+)))+==-- ==)
+.'....C..C     C'.CCC......+CCCC+.C.CC.CCCCCCC............'+CCCC   CCCCCCCCCCCC    CCCCCCC
+'+''''B''      +'BBB''''''C  C'B'BB'BBBBBBB''''''''''''+C
+XCXXXXHXX      CXHHHXXXXXX   XHXHHXHHHHHHHXXXXXXXXXXXXC
+C CCCCXCC      CXXXCCCCCC   CXCXXCXXXXXXXCCCCCCCCCCCC
*'--.----'-'+-AX)++))XA='----.'=XA+-.'-'-''-''''''''''''''''''''-'----.'++++'''++==+==++--MMAAM-=---MZZZXXZXAAXAAXZXZZ1)+))+=---- -+
+C..'....C.+CC     C+....'+C C.'+.C.CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C....'+CCCC+++CCCCCCCCCCC   CCCCC
+B''+''''B'C      C''''+C  '+C'B'BB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'B''''+C  CCC
+HXXCXXXXHX       XXXXC   XC XHXHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHXXXXC
+XCC CCCCXC       CCCC   C CXCXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXCCCC
*'''--------''---------...'''==-MM+'+-'---.'.'.....----------'''''''''''''--------.-------''=MM=-==+-ZZZXXAXAAXXXXXXAX1+)+)=--=   -
+CCC........CC.........'''+++CCC C+C.C...'+'+'''''..........CCCCCCCCCCCCC........'.......++C CCCCCC
+BBB''''''''BB'''''''''+++CCC   C 'B'''+C+C+++++''''''''''BBBBBBBBBBBBB''''''''+'''''''CC
+HHHXXXXXXXXHHXXXXXXXXXCCC      XHXXXC C CCCCCXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXCXXXXXXX
+XXXCCCCCCCCXXCCCCCCCCC       CXCCC     CCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCC CCCCCCC
*''''''-----''----'-----.'+=+='=+.---''----.-...'''++....'+=.--------------...-------.---'''-+M-M-=MXXZXXXAXXXXZZXXAAAX))+)+---
+CCCCCC.....CC....C.....'+CCCC+CC'...CC....'.'''+++CC''''+CC'..............'''.......'...CCC.C C CC
+BBBBBB'''''BB''''B'''''+C  C +'''BB''''+'+++CCC ++++C +''''''''''''''+++'''''''+'''BBB'
+HHHHHHXXXXXHHXXXXHXXXXXC    CXXXHHXXXXCXCCC   CCCC  CXXXXXXXXXXXXXXCCCXXXXXXXCXXXHHHX
+XXXXXXCCCCCXXCCCCXCCCCC     CCCXXCCCC C        CCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCC CCCXXXC
*''''''''------'+'..+'..-..---..--''''----------..........'''-----------...+.------.+='--''''-=MM-M1)11ZZXXZZZXXZZZXXAAZ1++++--  --
+CCCCCCCC......+C+''C+''.''...''..CCCC..........''''''''''+++...........'''C'......'CC+..CCCC.C C
+BBBBBBBB''''''C C++ C++'++'''++''BBBB''''''''''++++++++++CCC'''''''''''+++ +''''''+ C''BBBB'
+HHHHHHHHXXXXXX  CC CCXCCXXXCCXXHHHHXXXXXXXXXXCCCCCCCCCC  XXXXXXXXXXXCCC CXXXXXXC  XXHHHHX
+XXXXXXXXCCCCCC     C CCC CCXXXXCCCCCCCCCC       CCCCCCCCCCC   CCCCCC  CCXXXXC
*''''--'-.=-='+=--+'..-------...--'''--...'.---'--..-......'.-----------...--'-.+====+'..-....=='M1++Z1)ZZ111111Z)XXXAZ1==+--
+CCCC..C.'CCC+CCCCC+''.......'''..CCC..'''+'...C..''.''''''+'...........'''..C.'CCCCCC+''.''''CC+
+BBBB''B'+  C   C++'''''''+++''BBB''+++C+'''B''++'++++++C+'''''''''''+++''B'+   C++'++++ C
+HHHHXXHXC     CCXXXXXXXCCCXXHHHXXCCC CXXXHXXCCXCCCCCC CXXXXXXXXXXXCCCXXHXC    CCXCCCC
+XXXXCCXC       CCCCCCC  CCXXXCC   CCCXCC C    CCCCCCCCCCC  CCXC     C
*-''-'.--.++.-.---'---''---'=+'---'''---.''+'.----------'..------'-'''-'---'--'++====++..+-.+.'-'-M1)ZZZZZZZ11ZZ11ZAAAAX1)))+- -
+.CC.+'..'CC'.'...C...CC...+CC+...CCC...'++C+'..........+''......C.CCC.C...C..+CCCCCCCC''CC'C'+.C.
+'BB'C+''+ +'+'''B'''BB'''C C'''BBB'''+CC C+''''''''''C++''''''B'BBB'B'''B''C    ++ + +C'B'
+XHHX CXXC CXCXXXHXXXHHXXX  XXXHHHXXXC  CXXXXXXXXXX CCXXXXXXHXHHHXHXXXHXX     CC C C XHX
+CXXC CC  C CCCXCCCXXCCC  CCCXXXCCC   CCCCCCCCCC  CCCCCCXCXXXCXCCCXCC         CXC
*.----'--'---'''''''''''''''-''''+'''''---.''''''.'.--''--..-.--''---''-----.'.'--MXZXX=.-A.'+=-'-'-11XZ1Z1Z111111ZAAAAAXZ11+= --
+'....C..C...CCCCCCCCCCCCCCC.CCC+CCCCCC...'++++++'+'..CC..''.'..CC...CC.....'+'+CC   C'C '+CC.C.+C
++''''B''B'''BBBBBBBBBBBBBBB'BBBC BBBBB'''+CCCCCC+C+''BB''++'+''BB'''BB'''''+C+C    + +C 'B'C
+CXXXXHXXHXXXHHHHHHHHHHHHHHHXHHH HHHHHXXXC   C CXXHHXXCCXCXXHHXXXHHXXXXXC C     C C  XHX
+ CCCCXCCXCCCXXXXXXXXXXXXXXXCXXX XXXXXCCC     CCXXCC C CCXXCCCXXCCCCC          CXC
*...--'''''-'''''''''''''''''''-=--''''''-.....''.'+''---..------------.-.'.---=+++=-==X=..---ZM+.--1))111)1)11111ZXAXXZXAXZ++---
+'''..CCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CC.CCCCCC.'''''++'+C++...''............'.'+'...C    C''..C C'..
++++''BBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBB' 'BBBBBB'+++++CC+C CC'''++''''''''''''+'+C+'''     ++''  +''
+CCCXXHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX XHHHHHHXCCCCC C  XXXCCXXXXXXXXXXXXCXC CXXX     CCXX  CXX
+  CCXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC CXXXXXXC      CCC CCCCCCCCCCCC C  CCC      CC   CC
*....-''''''''''''''''''''''''''+=-''--'''----''''+.''+'==='--'''''''--'----'''=+===++-=+M-'-'-A=.'-)+))1)11ZZ111XZZX1ZZAXXAZ)+----
+''''.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CC.CC..CCC....++++C'++C+CCC+..CCCCCCC..C....CCCC     .C.+C C'C.
+++++'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC 'BB''BBB''''CCCC +CC C  C''BBBBBBB''B''''BBB      'B'C  +B'
+CCCCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  XHHXXHHHXXXX   C    XXHHHHHHHXXHXXXXHHH      XHX  CHX
+  CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  CXXCCXXXCCCC       CCXXXXXXXCCXCCCCXXX      CXC   XC
*....--'''''''''''''''''''''''-=++'-''''''''----.++'''''+=+...+=='-'''''''------M)==+)++1A+.-''------1)1111111111111)ZZAAAAAX1)++
+''''..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCC+.CCCCCCCC....'CC+++++CCC'''CCC+.CCCCCCC......     C'.CC.....C
+++++''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'  C'BBBBBBBB''''+ CCCCC  +++  C'BBBBBBB''''''      +'BB'''''
+CCCCXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX  XHHHHHHHHXXXXC     CCC  XHHHHHHHXXXXXX      CXHHXXXXX
+  CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC  CXXXXXXXXCCCC         CXXXXXXXCCCCCC      CXXCCCCC
*..''..-''''''''''''''''--'----=-MM.'''-'--'''--.''+'+++++++.-+=-=+---------------)==+)ZX)XX.'''--'-=1)111111)1)))11ZZZXAAXAAZ1)=
+''++''.CCCCCCCCCCCCCCCC..C....CC 'CCC.C..CCC..'++C+CCCCCCC'.CCCCC..............C     'CCC..C.C
+++CC++'BBBBBBBBBBBBBBBB''B''''  +BBB'B''BBB''+CC C    +'   ''''''''''''''      +BBB''B'
+CC CCXHHHHHHHHHHHHHHHHXXHXXXX  CHHHXHXXHHHXXC      CX   XXXXXXXXXXXXXX      CHHHXXHX
+   CXXXXXXXXXXXXXXXXCCXCCCC   XXXCXCCXXXCC       C   CCCCCCCCCCCCCC      XXXCCXC
*..'''.-'''''''''''''''''-'----=MXM''''''----'-'---''+++=++-+.'+++++.....''.+...-.X111)-M11-'''''-'-=1+)11111)1111Z1111ZAAAMAZ1)=
+''+++'.CCCCCCCCCCCCCCCCC.C....C  +CCCCC....C.C...++CCCCCCCC'+CCCCC'''''++'C'''.'   C  CCCCC+.C.C
+++CCC+'BBBBBBBBBBBBBBBBB'B''''  CBBBBB''''B'B'''CC    +C   +++++CC+ +++'+     BBBBC'B'
+CC  CXHHHHHHHHHHHHHHHHHXHXXXX   HHHHHXXXXHXHXXX     C   CCCCC C CCCXC     HHHH XHX
+   CXXXXXXXXXXXXXXXXXCXCCCC   XXXXXCCCCXCXCCC               C      XXXX CXC
*'...'.-''''''''''''''''''----.-AXX=----''-----------'++==+==+..+=+=+''''++'++=='-'=-MZA=MM-''''M.'.-A)))111Z111)11)1)1ZZXAAXX1+=- -
++'''+'.CCCCCCCCCCCCCCCCCC....'C  C....CC...........+CCCCCCCC''CCCCC++++CC+CCCC+.+CC  C .CCCC 'C'.
+C+++C+'BBBBBBBBBBBBBBBBBB''''+   ''''BB'''''''''''C    ++   CCCC C  C'C    'BBBB +B+'
+ CCC CXHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXC   XXXXHHXXXXXXXXXXX     CC         X     XHHHH CHCX
+   CXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCC   CCCCXXCCCCCCCCCCC              C     CXXXX X C
*'..'.-'''''''''''''''''''''--.-AXZ=-''--'''------''---..''+='.'+====+++.'''++++.'--.-=-+=''''-+-''-.AZ))11ZZ1Z1ZZ1)11Z1ZZXAXXZ)= - -
++''+'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'C  C.CC..CCC......CC...''++CC+'+CCCCCCCC'+++CCCC'+..'.CCCCCCCC.CCC+C'
+C++C+'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+   'BB''BBB''''''BB'''++CC C+C    +CCC  +C''+'  BBBB' BC +
+ CC CXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXC   XHHXXHHHXXXXXXHHXXXCC   C     C    C XXCX  HHHHX H C
+   CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC   CXXCCXXXCCCCCCXXCCC              CC C  XXXXC X
*.'''-'--''''''''''''''''''''--=AAX--'---''''---..-''''----...--'''+++=+''+''.''.--''-----''''-X+''X-X-X+)1))111Z1111111)ZXXXXZ)-
+'+++.C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..C  C.C...CCCC...''.CCCC....'''..+++CCCCC++C++'++'..++.....CCCC. CC+ C C
++CCC'B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''   'B'''BBBB'''++'BBBB''''+++''CCC   CC CC+CC+''CC'''''BBBB' BC
+C  XHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX   XHXXXHHHHXXXCCXHHHHXXXXCCCXX       C CXX XXXXXHHHHX H
+  CXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC   CXCCCXXXXCCC CXXXXCCCC  CC         CC CCCCCXXXXC X
*..'.---''''''''''''''''''''''-+M-M=-------'''''-----'''------.-..-..'..-''.-...--'''--''''''--1M+'MM---+)11)1)1111111Z11ZXXXXZ)=
+''+'...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C C C.......CCCCC.....CCC......'.''.''+''.++'.'''..+++..CCCCCC.C C+ C.C
+++C+'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'   '''''''BBBBB'''''BBB''''''+'++'++C++'CC+'+++''CCC''BBBBBB'  C  '
+CC CXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX   XXXXXXXHHHHHXXXXXHHHXXXXXXCXCCXCC CCX CXCCCXX  XXHHHHHHX    X
+  CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC   CCCCCCCXXXXXCCCCCXXXCCCCCC C C   C  C  CC  CCXXXXXXC    C
*..'.-.-'''''''''''''''''''''''--=--..--------'''-------'-'---...-...-.-....--.---+'--'-''''.XX+-Z-=A.---)111)1)))1)ZZZZXAXZZX1+-
+''+'.'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCC''........CCC.......C.C...'''.'''.'.''''..'...C+..C.CCCC' CC CC '.C
+++C+'+'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'  ++''''''''BBB'''''''B'B'''+++'+++'+'++++''+''' C''B'BBBB+    +'
+CC CXCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX  CCXXXXXXXXHHHXXXXXXXHXHXXXCCCXCCCXCXCCCCXXCXXX XXHXHHHHC    CX
+  C CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC   CCCCCCCCXXXCCCCCCCXCXCCC  C  C C  CC CCC CCXCXXXX     C
*...+..--''''''''''''''''''''''-==-=----------''-''------''-----.----------..--..'+.-'''-'''=Z='-Z'==--'=+)+)11+))11ZZZXZ1111Z1)= -
+'''C''..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCC..........CC.CC......CC.....'..........''..''+C'.CCC.CCCC CC. +CC..+
++++ ++''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'  ''''''''''BB'BB''''''BB'''''+''''''''''++''++C +'BBB'BBB  B' C ''C
+CCC CCXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX  XXXXXXXXXXHHXHHXXXXXXHHXXXXXCXXXXXXXXXXCCXXCC CXHHHXHHH  HX  XX
+   CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC  CCCCCCCCCCXXCXXCCCCCCXXCCCCC CCCCCCCCCC CC   CXXXCXXX  XC  CC
*'.--..-''''''''''''''''''''''''-'++-'--'--''-'--'''---..---------------------...'.-'''--''''.''+X'--'-M==)))11))))ZXZXX111)11Z)=-
++'..''.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.+CC.C..C..CC.C..CCC...''.....................'''+'.CCC..CCC+'CCC C..C.
+C+''++'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'C 'B''B''BB'B''BBB'''++'''''''''''''''''''''+++C+'BBB''BBBC+BB B''B'
+ CXXCCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX  XHXXHXXHHXHXXHHHXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC CXHHHXXHHH CHH HXXHX
+ CC CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC  CXCCXCCXXCXCCXXXCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC   CXXXCCXXX XX XCCXC
*''--.-'''-''''--''''''''''''''''--'-'''''--'-'-'''-'''---..-----------'''-''-----''''''''''''''A=''''-X=+))11)))))1ZZZZ)1Z11111=-
+++..'.CCC.CCCC..CCCCCCCCCCCCCCCC..+.CCCCC..C.C.CCC.CCC...''...........CCC.CC.....CCCCCCCCCCCCCC CCCCC.
+CC''+'BBB'BBBB''BBBBBBBBBBBBBBBB''C'BBBBB''B'B'BBB'BBB'''++'''''''''''BBB'BB'''''BBBBBBBBBBBBBB BBBB'
+ XXCXHHHXHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHXX XHHHHHXXHXHXHHHXHHHXXXCCXXXXXXXXXXXHHHXHHXXXXXHHHHHHHHHHHHHH HHHHX
+ CC CXXXCXXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXCC CXXXXXCCXCXCXXXCXXXCCC CCCCCCCCCCCXXXCXXCCCCCXXXXXXXXXXXXXX XXXXC
*.''..-----''''-+-''''''''''''''''--''''''--''''''----'----.'..-''--''''''''''''''''''''''''''''A''''''.1=)1))1)++))1XZZ)1)1ZZZ11-
+'++''.....CCCC.C.CCCCCCCCCCCCCCCC..CCCCCC..CCCCCC....C....'+''.CC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +CCCCC'
++CC++'''''BBBB' 'BBBBBBBBBBBBBBBB''BBBBBB''BBBBBB''''B''''+C++'BB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CBBBBB+
+C CCXXXXXHHHHX XHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHHXXHHHHHHXXXXHXXXXC CCXHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHC
+   CCCCCXXXXC CXXXXXXXXXXXXXXXXCCXXXXXXCCXXXXXXCCCCXCCCC  CXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
*--..----''''''''M+--'''''''''''''-'+='--''''''''-'''--'''-----''''''''''''''''''''''''''''''''+X''''''-A-+)1 11)))))1+Z11ZZZZZZ)-=--
+..''....++CCCCC+ C..CCCCCCCCCCCCC.+CC+..CCCCCCCC.CCC..CCC.....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCC.
+''++''''CCBBBBBC ''BBBBBBBBBBBBB'C C''BBBBBBBB'BBB''BBB'''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB'
+XXCCXXXX HHHHH  XXHHHHHHHHHHHHHX  XXHHHHHHHHXHHHXXHHHXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHX
+CC CCCC XXXXX  CCXXXXXXXXXXXXXC  CCXXXXXXXXCXXXCCXXXCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXC
*-------.X-''''''=A-=-'''-''''---'.MZ-)X-.-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--'.--'''+ +)1+)11))=+11ZZZZZZZZ11=++=
+.......' CCCCCCCC CC.CCC.CCCC...C'   C'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'C.CCCC
+'''''''+ BBBBBB  'BBB'BBBB'''B+   +'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B+ 'BBB
+XXXXXXXC HHHHHH  XHHHXHHHHXXXHC   CXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HC XHHH
+CCCCCCC  XXXXXX  CXXXCXXXXCCCX    CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X CXXX
*---'---+)M'''''''+M-=-'''''''.-'-''1 +))1A'-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''A++Z1.'''+=++)11))1))+)1ZZXZZZZX11+++=
+...C...C CCCCCCCC CC.CCCCCCC'.+.C+    +.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CC 'CCCC
+'''B'''  BBBBBBB  'BBBBBBB+'C'BC    C'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   +BBB
+XXXHXXX  HHHHHHH  XHHHHHHHCX XH     XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH   CHHH
+CCCXCCC  XXXXXXX  CXXXXXXX C CX     CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXX
*').'---')Z''''''''=M=M.''''''-..'---==)))++Z.''''''--'''''''''''''''''''''''-'''''''''''''''''AM)=)+'''+-==1))ZZ)Z111ZZ1XZZZ1Z1+1)+
++ 'C...+ CCCCCCCCC C 'CCCCCC.''+..C    'CCCCCC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCC   CCCCC
+C +B'''C BBBBBBBB  +BBBBBB'++C''     +BBBBBB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBB   BBB
+ CHXXX  HHHHHHHH  CHHHHHHXCC XX     CHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHH   HHH
+  XCCC  XXXXXXXX   XXXXXXC  CC     XXXXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXX
*'==----.11''''''''-+--M+-'''''-.---.-)))11)+)A+.--'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--''A=)+--''=+++)1+)Z11Z1Z1111ZZZ11111Z=
+CCC....' CCCCCCCC.CCC C.CCCCC.'...'C     C'..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..C+  C..CCC
+B ''''+ BBBBBBBB'   'BBBBB'+'''+      +''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''BC  ''BB
+H XXXXC HHHHHHHHX   XHHHHHXCXXXC      CXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXH   XXHH
+X CCCC  XXXXXXXXC   CXXXXXC CCC       CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCX   CCXX
*--+--''-X1-'''''''''+A--+-'''-'-.-''-=1)1111))ZX-=.--'''''''''''''''''''''''''''''''''''''-----+1---1+-=+)))+)1))111))))+)Z11))))X1
+..C..CC. .CCCCCCCCCC CCC.CCC.C.'.CC.C     CC'..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CC..C C.C C.C
+'' ''BB' 'BBBBBBBBB   'BBB'B'+'BB'       +''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB' ''  '  '
+XX XXHHX XHHHHHHHHH   XHHHXHXCXHHX       CXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX XX  X  X
+CC CCXXC CXXXXXXXXX   CXXXCXC CXXC       CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC CC  C  C
*---..''--M''''''''''--A===-''-'''..'''=X1))11)+1ZXAM=+--''''''''''''''''''''''''''''''''''+AX.'-+'.Z+Z==++++++))+))11))++))1Z1ZZ1Z1-
+...''CC.C CCCCCCCCCC.C CCC.CC.CCC''CCCC       CC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 'C.C+'  CC
+'''++BB' BBBBBBBBBB'   'BB'BBB++BBB        ''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  +B' C+
+XXXCCHHX HHHHHHHHHHX   XHHXHHHCCHHH        XXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  CHX C
+CCC XXC XXXXXXXXXXC   CXXCXXX XXX        CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XC
*'----'--'-'-'''''''''-AX===-''''''+'''..M))Z1Z1)ZAZAXZXAA'--.-'''''''''''''''''''''''''''-+.-''-=--M1=)A=++-++)=)=)++)=+++)11XX1ZZ)-
+C....+..+.C.CCCCCCCCC. CCC.CCCCCCC+CC''         +..'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C'.CC.CCC
+B''''C''C'B'BBBBBBBBB'   'BBBBBB CBB++         C''+'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB' +'BB'
+HXXXX XX XHXHHHHHHHHHX   XHHHHHH HHCC         XXCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX CXHHX
+XCCCC CC CXCXXXXXXXXXC   CXXXXXX XX          CC CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC CXXC
*-'''--.-'.==='.-.-''''-ZX-==-'''''''=.''=X))1Z1))11ZXAMA1)XXAZAMXXXX.-''''''''''''''''''''-''''-.-'+-1++))+++))++=+++++)+=+1)1111ZZ+
+.CCC..'.+'CCC+'.'.CCCC. CCC.CCCCCC+C'++C              '.CCCCCCCCCCCC+CCCCCCC.CCCC.'.+CC
+'BBB''+'C+  C+'+'BBBB'   'BBBBBBC +CC              +'BBBBBBBBBBBBCBBBBBBB'BBBB'+'C
+XHHHXXCX C  CXCXHHHHX   XHHHHHH C               CXHHHHHHHHHHHH HHHHHHHXHHHHXCX
+CXXXCC C    C CXXXXC   CXXXXXX                 CXXXXXXXXXXXX XXXXXXXCXXXXC C
*''''-..'==M+XA-=''---'--ZA=-+.'''-'''MM-MXAZZ111)1+11XAAX))XX111)++M.-''''''''''''.--'.+'--''''''-=1ZZ1Z1ZZ++++++==++++++=+)111ZZZZ)
+CCCC.''+CC C CC++...C.C CCC'CCC.CC+ .              '.CCCCCCCCCCCC'..C'C+..CCCCCC.C
+BBBB'++C    CC'''B'   +BBB'BBC '              +'BBBBBBBBBBBB+''B+ C''BBBBBB'
+HHHHXCC      XXXHX   CHHHXHH  X              CXHHHHHHHHHHHHCXXHC XXHHHHHHX
+XXXXC       CCCXC    XXXCXX  C               CXXXXXXXXXXXX CCX  CCXXXXXXC
*'''''-.+=-M-M-AA+--'-..=XZMM-=-+.-.-'.+'.X-))Z1Z))))+1ZXXZ11ZZ11ZZXM=.---''''-'''''--'A)='''''''''-'==++--A1))+===+==+=)==+)1ZZZZXZ+
+CCCCC.'CCC C C C..+C''C  CC.C'C'.C'CC' C             C'...CCCC.CCCCC..C CCCCCCCCCC.+CCCCCC
+BBBBB'+     ''C ++    ' + +'B+ B+              +'''BBBB'BBBBB''B  BBBBBBBBB'C
+HHHHHXC     XX CC    X C CXHC HC              CXXXHHHHXHHHHHXXH  HHHHHHHHHX
+XXXXXC      CC      C  CX X               CCCXXXXCXXXXXCCX  XXXXXXXXXC
*---''''-.'-MZM-M'=--XAA=MZMAA-+M----''-''=M=+)Z1Z1)+==)Z1X11111MAXXM=--''''''''''-''''.-''''''''''''''''..'=X+--+=====+=+=+=+11Z1Z1-
+...CCCC.'+C  C +C..  C   CC ....CC.CCC             C..CCCCCCCCCC.CCCC'.CCCCCCCCCCCCCCCC''+C
+'''BBBB'+C   C ''      ''''BB'BB              ''BBBBBBBBBB'BBBB+'BBBBBBBBBBBBBBBB++C
+XXXHHHHXC     XX      XXXXHHXHH              XXHHHHHHHHHHXHHHHCXHHHHHHHHHHHHHHHHCC
+CCCXXXXC     CC      CCCCXXCXX              CCXXXXXXXXXXCXXXX CXXXXXXXXXXXXXXXX
*----''''--'=MAAM'.-==+A--AMAAA=-A''-.-''''+= =+)11))))1))ZZ11)X-AA-'-+'----''''''''''''''''''''''''''''''''-+)1+==+++))+)+=))))11))=
+....CCCC..+C  +'.C  CC   CC CC.'.CCCCC          C C+.C+....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C
+''''BBBB''C   C+'       BB'+'BBBB             C' C''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'
+XXXXHHHHXX    CX       HHXCXHHHH             X XXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+CCCCXXXXCC    C       XXC CXXXX             C CCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*-----'''''--'-AX=---+M==-AMMAMM-Z'''.'-'''-X =)1+11ZZ1++1))+1---+=MMZ='-'''''''''''''''''''''''''''''''''''-'A)=)+)+))+))++)))))))-
+.....CCCCC..+C C..C CCC   C +CC'+.CCC.          CCCCC  C+C+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.+
+'''''BBBBB''C  ''       CBB+C'BBB'              C CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'C
+XXXXXHHHHHXX   XX        HHC XHHHX                HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+CCCCCXXXXXCC   CC        XX CXXXC                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*---'''''''''-.'+'-'-=--.+'+=MMAAAA=''-'-'-'-) -+)1ZZ11)))++=X=.--XZM-.--''''''''''''''''''''''''''''''''''''-M)+=+=+=+=+=++))1))))-
+...CCCCCCCCC.'+C+.CCC..'C+CC   CCC.+.C.C.         C'.C  C'..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
+'''BBBBBBBBB'+C C'B ''+ C     BB'C'B'B'          +'   +''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'
+XXXHHHHHHHHHXC  XH XXC      HHX XHXHX          CX   CXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+CCCXXXXXXXXXC  CX CC      XXC CXCXC          C   CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*'-'''''''''''''''''-''-+Z-'-.+=--X1=''-+..''X--- )ZZ11))))+ ZM-'A=.-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.MZ-=----= ==-++))))++
+C.CCCCCCCCCCCCCCCCC.CC.C .C.'CCCC CCC.C''CC         .+ C'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'
+B'BBBBBBBBBBBBBBBBB'BB' 'B'+    BB' ++BB         'C +'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+
+HXHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHX XHXC    HHX CCHH         X  CXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC
+XCXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXC CXC    XXC  XX         C  CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*'-''''''''''''''''''''-M1+'=+-.'+MMM.--.=---Z+- =1Z11)+)++1'-..'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-.-Z+= -----==+==+=+
+C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. C+CC.'+C  '..'C...        +.''CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'C
+B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'  C '+C  +''+ '''        C'++BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+
+HXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX   XC   CXXC XXX         XCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC
+XCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC   C    CC CCC         C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*''''''''''''''''''''''--'--M +X-..+MMMM=-.'-+Z---=1ZZ1)+++1M'--''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--1+- -----===+=++=
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C+..  C''C  CC'C.C        C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C
+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB' C''   ++    +B'        B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'
+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX XX   CC    CHX        HXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC CC        XC        XCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*''''''''''''''''''''''-MA.--X  X'-=A'===-.-)-=-+111)++1X'-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-.1+---= =-=====+=
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. '..   C.C +C C.'.       +.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'
+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB' +''   B' C  '+'       C'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+
+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX CXX   HX   XCX       XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC  CC   XC   C C       CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*''''''''''''''''''''''++=X--'-MZ ''---'=)AZ-+--- =+)+=)M-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'''''''Z=-= -=---=+===
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  ..+C  CC...+  C      .CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCC+
+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  ''C   BB'''C         'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBC
+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  XX   HHXXX         XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHH
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  CC   XXCCC         CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXX
*'''''''''''''''''''''''.MX-.-=----'''''--1Z)MX-+ -=)==M'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-M+-=---=-=-=-+
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC' .'.CC...CCCCC.   C     CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+ '+' '''BBBBB'        BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'
+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC XCX XXXHHHHHX        HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  C C CCCXXXXXC        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*''''''''''''''''''''''''''-+'-=-'''''''--.+X11-=- =+-1-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.-''''A=----=--=+==
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C+.C.CCCCCCC.C'C  .C    .CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'.CCCC
+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB' C' 'BBBBBBB' +  '    'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+'BBBB
+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX X XHHHHHHHX C  X    XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCXHHHH
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC C CXXXXXXXC   C    CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CXXXX
*'''''''''''''''''''''''''''+----''''''''''''==M-- -=+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=-'--'.Z))==--==+==
+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....CCCCCCCCCCC+  C   +CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C..C'
+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ''''BBBBBBBBBBBC     CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'B''B+
+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH XXXXHHHHHHHHHHH      HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH XHXXHC
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CCCCXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CXCCX
*'-+--'''''''''''''''''''----'---+-'''''''''-Z -- - )X='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.M-'.=-+===-==+++
+C.C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCC...C+...C.CCCCCCCCC.     CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC' .C'C.
+B' ''BBBBBBBBBBBBBBBBBBB''' C''' 'BBBBBBBBB'     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+ 'B+ '
+HX XXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXX XXX XHHHHHHHHHX     HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC XHC X
+XC CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC CCC CXXXXXXXXXC     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CX C
*'''----'''''''''''--'''-.-'.+'-''''''''''''-M-)+- -+X-'''''''''''''''.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.-'''--+ -==+=+++--
+CCC....CCCCCCCCCCC..CCC.'.C'C+.CCCCCCCCCCCC.     .CCCCCCCCCCCCCCC'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'CCCC..
+BBB''''BBBBBBBBBBB''BBB'+'B+ C'BBBBBBBBBBBB'     'BBBBBBBBBBBBBBB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+ BBB''
+HHHXXXXHHHHHHHHHHHXXHHHXCXHC XHHHHHHHHHHHHX     XHHHHHHHHHHHHHHHCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC HHHXX
+XXXCCCCXXXXXXXXXXXCCXXXC CX  CXXXXXXXXXXXXC     CXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXCC
*''''''''----'-----.----..-''-+.-''---'''---.MMZ=-== -''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--'''''-+=- ----==
+CCCCCCCC....C.....'....''.CC.C'.CC...CCC...'    CCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..CCCCCC
+BBBBBBBB''''B'''''+''''++'BB' +'BB'''BBB'''+     BBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''BBBBB
+HHHHHHHHXXXXHXXXXXCXXXXCCXHHX CXHHXXXHHHXXXC     HHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHH
+XXXXXXXXCCCCXCCCCC CCCC CXXC CXXCCCXXXCCC     XXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXXXXX
*''''''---.--'..--..-.-.''.''--..---.'---------'M)) +'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''Z+=  ==--
+CCCCCC...'..C''..''.'.'++'CC..''...'+.........+   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+.CCCCC+
+BBBBBB'''+''B++''++'+'+CC+BB''++'''+C'''''''''C   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC'BBBBBC
+HHHHHHXXXCXXHCCXXCCXCXC CHHXXCCXXXC XXXXXXXXX    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH XHHHHH
+XXXXXXCCC CCX CC C C  XXCC CCC CCCCCCCCC    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CXXXXX
*'---.--..-..-..''''''.'+'.''---.+..-'.'.-------'-.A+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''-A1-  -- -
+C...'..''.''.''++++++'+C+'CC...'C''.+'+'.......C.' CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCC.
+B'''+''++'++'++CCCCCC+C C+BB'''+ ++'C+C+'''''''B'+ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBB'
+HXXXCXXCCXCCXCC   C  CHHXXXC CCX C CXXXXXXXHXC HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHX
+XCCC CC C C       XXCCC  C  CCCCCCCXC  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXC
*.-..''.''.......''.+'++''.------'..-.-.'--------'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''---X+-  ----
+'.''++'++'''''''++'C+CC++'......+''.'.'+........CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
++'++CC+CC+++++++CC+ C CC+''''''C++'+'+C''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''
+CXCC C CCCCCCC C   CXXXXXX CCXCXC XXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXX
+ C            CCCCCC  C C CCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC
*.''''.'''...''..''''++'+''-------.------+---.---'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'-M+   --
+'++++'+++'''++''++++CC+C++.......'......C...'...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C.
++CCCC+CCC+++CC++CCCC C CC'''''''+'''''' '''+'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'B'
+C  C  CCC CC     XXXXXXXCXXXXXX XXXCXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHX
+             CCCCCCC CCCCCC CCC CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXC
*.''+'..'.'.''''.'.'''''+..-.------------='------'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''+)
+'++C+''+'+'++++'+'+++++C''.'............C+......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCC
++CC C++C+C+CCCC+C+CCCCC ++'+'''''''''''' C''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BB
+C  CC C C  C C   CCXCXXXXXXXXXXXX XXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHH
+             C CCCCCCCCCCCC CCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXX
*'''+''++..''+.''++''+'''''...-----------'='---'------''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--+1 - -
++++C++CC''++C'++CC++C+++++'''...........+C+...+......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..C
+CCC CC ++CC +CC CC CCCCC+++'''''''''''C C'''C''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''
+    CC  C      CCCXXXXXXXXXXX  XXX XXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX
+               CCCCCCCCCCC  CCC CCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC
*''+''''+.'''.''.''''++'+='.--------''----==.--.-----''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--'= --
+++C++++C'+++'++'++++CC+CC+'........CC....CC'..'.....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..+
+CC CCCC +CCC+CC+CCCC C C+''''''''BB'''' +''+'''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''C
+    C  C C     CXXXXXXXXHHXXXX CXXCXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX
+              CCCCCCCCXXCCCC  CC CCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC
*''+''''+'''''''''''''+'++'.-----------''---+---.----''''-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-.) --
+++C++++C+++++++++++++C+CC+'...........CC.CCC...'....CCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+.'
+CC CCCC CCCCCCCCCCCCC C C+'''''''''''BB'  '''+''''BBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC'+
+             CXXXXXXXXXXXHHX  XXXCXXXXHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH XC
+              CCCCCCCCCCCXXC  CCC CCCCXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C
*+''''''+''''''++''+''+'''..----------'''-=M=.--.-''''''''''''''''''''''''''---'--'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...Z-
+C++++++C++++++CC++C++C+++''..........CCC.C C'..'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'''
+ CCCCCC CCCCCC CC CC CCC++''''''''''BBB'  +''+'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+++
+             CCXXXXXXXXXXHHHX  CXXCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCC
+              CCCCCCCCCCXXXC  CC CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*'+''+''+'''++='+'+++'++'+'...--------'-'-=-=+---.''-''''''''''''''''''''''--'''''-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-.-A -
++C++C++C+++CCC+C+CCC+CC+C+'''........C.C.CCCC...'CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..CCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'C
+C CC CC CCC  C C  C C C+++''''''''B'B'  '''+BB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''BBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+
+             CCCXXXXXXXXHXHX  XXXCHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC
+               CCCCCCCCXCXC  CCC XXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*''''''+'+''+'++'+'+''++'''...-------'''''+--=.-------''''''''''''''''''''''''---'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.+-= -
+++++++C+C++C+CC+C+C++CC+++'''.......CCCCCCCCC'.......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'CC
+CCCCCC C CC C C C CC CCC+++'''''''BBBBB  +'''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+
+             CCCXXXXXXXHHHHH  CXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC
+               CCCCCCCXXXXX   CCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*+'+'''+'''+'++++''++'++''''...--''-'-'''''---'---.--'''''''''''''''''''''''----''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+=A- --
+C+C+++C+++C+CCCC++CC+CC++++'''..CC.C.CCCC+CCC+...'..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+ C CCC CCC C  CC C CCCC+++''BB'B'BBBBC  C'''+''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+              CCCXXHHXHXHHHH   XXXCXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+               CCXXCXCXXXX   CCC CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*'+'''++'+'+'++++'+''++'''.....------'''''-+=-+--..---''''''''''''''''''''-----''''-'''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''=Z--=
++C+++CC+C+C+CCCC+C++CC+++'''''......CCCCC.CCCC..''...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....CCCC.CCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+C
+C CCC C C C  C CC CCC+++++''''''BBBBB'  ''++'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''''BBBB'BBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC
+             CCCCCXXXXXXHHHHHX  XXCCXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXHHHHXHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+               CCCCCCXXXXXC  CC CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCXXXXCXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*++''++++''+++++.''.''+''.......-.--''''''-+--=-------''''''''''''''''''''--'''''---''''''''''''''''''''''-'''''''''''''''''-AA+ -
+CC++CCCC++CCCCC'++'++C++'''''''.'..CCCCCC.CCCC.......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..CCCCC...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCC.
+ CC  CC   +CC+CC CC+++++++'+''BBBBBB'  '''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''BBBBB'''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBB'
+        C C   CCCCCCCXCXXHHHHHHX  XXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+                C CCXXXXXXC  CCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXXXXXCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*+''+'''++++''+''+''+''''''......----'-''''.=---------'-''''''''''''''''---'''''--'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--+1-
+C++C+++CCCC++C++C++C++++++''''''....C.CCCC'CCC.......C.CCCCCCCCCCCCCCCC...CCCCC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CC
+ CC CCC  CC CC CC CCCCCC++++++''''B'BBBB+  '''''''B'BBBBBBBBBBBBBBBB'''BBBBB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'
+             CCCCCCXXXXHXHHHHC  XXXXXXXHXHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+                CCCCXCXXXX  CCCCCCCXCXXXXXXXXXXXXXXXXCCCXXXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*++'+'++++'++'+'''''+''''''...-.------'''''-+==------''--'''''''''''''''....'''--''''''''''''''''''''-'''''-''''''''''''''')'++-
+CC+C+CCCC+CC+C+++++C++++++'''.'......CCCCC.CCC......CC..CCCCCCCCCCCCCCC''''CCC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCC.CCCCCCCCCCCCCCC +C
+ C C  C C CCCCC CCCCCC+++'+''''''BBBBB'  ''''''BB''BBBBBBBBBBBBBBB++++BBB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBB'BBBBBBBBBBBBBBB C
+             CCCXCXXXXXXHHHHHX  XXXXXXHHXXHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHH
+               C CCCCCCXXXXXC  CCCCCCXXCCXXXXXXXXXXXXXXX  XXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXX
*+++++++'+++'+''..''''+''''...-.------'-'''-==''-----''.-'-'''''''''''''+===-'-'''''''''''''-'''''''''----'--'-''''''''''''A'.)+  -
+CCCCCCC+CCC+C++''++++C++++'''.'......C.CCC.CC+C.....CC'.C.CCCCCCCCCCCCCCCCC.C.+CCCCCCCCCCC+.CCCCCCCCC....C..C.CCCCCCCCCCCC C'
+    C  C CC++CCCC CCCC+++'+''''''B'BBB' CB'''''BB+'B'BBBBBBBBBBBBB  'B'CBBBBBBBBBBBC'BBBBBBBBB''''B''B'BBBBBBBBBBBB B+
+        CC     CCCXCXXXXXXHXHHHX  HXXXXXHHCXHXHHHHHHHHHHHHH  XHX HHHHHHHHHHH XHHHHHHHHHXXXXHXXHXHHHHHHHHHHHH HC
+               C CCCCCCXCXXXC  XCCCCCXX CXCXXXXXXXXXXXXX  CXC XXXXXXXXXXX CXXXXXXXXXCCCCXCCXCXXXXXXXXXXXX X
*++++++=+++===''''''+++''''.....---------''-'=.'-----'---'-''''''''''''-++'=-'--''''''''''''''''''''---------'--''''''''''-''+=+ -
+CCCCCCCCCCCCC++++++CCC++++'''''.........CC.+C'C.....C...C.CCCCCCCCCCCC.CC+C.C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.........C..CCCCCCCCCC.CCCC
+       CCCCCC  CCCC+++++'''''''''BB'C +B'''''B'''B'BBBBBBBBBBBB' C 'B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''''''''B''BBBBBBBBBB'BB
+             CCCCCXXXXXXXXXHHX CHXXXXXHXXXHXHHHHHHHHHHHHX  XHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXHXXHHHHHHHHHHXHH
+                CCCCCCCCCXXC  XCCCCCXCCCXCXXXXXXXXXXXXC  CXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCXCCXXXXXXXXXXCXX
*'+++'+'+'++''.'''''''++.'..'..-----------'-+''-----''---'-'-''''''''''-..-''''''''''''''''''''''''---''-------'''''''''''''-'A
++CCC+C+C+CC++'+++++++CC'+''+''...........C.C+C.....CC...C.C.CCCCCCCCCC.''.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...CC.......CCCCCCCCCCCCC.+
+C  C C C CC+CCCCCCC +C++C++'''''''''''B' CB'''''BB'''B'B'BBBBBBBBBB'++'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''BB'''''''BBBBBBBBBBBBB'C
+       C     C CC CCXXXXXXXXXXXHX HXXXXXHHXXXHXHXHHHHHHHHHHXCCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHHXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHX
+               CCCCCCCCCCCXC XCCCCCXXCCCXCXCXXXXXXXXXXC CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCXXCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXC
*++++'+++'+''''.'''''++'''..'..-------------'-''---''-------'--''''''''----'''''''''''''''''-.'''''''''''------'''''''''''--.A+
+CCCC+CCC+C++++'+++++CC+++''+''.............+.CC...CC.......C..CCCCCCCC....CCCCCCCCCCCCCCCCC.'CCCCCCCCCCC......CCCCCCCCCCC..'
+  C  C CCCC+CCCCC CCC++C++'''''''''''''C'BB'''BB'''''''B''BBBBBBBB''''BBBBBBBBBBBBBBBBB'+BBBBBBBBBBB''''''BBBBBBBBBBB''+
+       C     CC CCXXXXXXXXXXXXX XHHXXXHHXXXXXXXHXXHHHHHHHHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXCHHHHHHHHHHHXXXXXXHHHHHHHHHHHXXC
+               CCCCCCCCCCCCC CXXCCCXXCCCCCCCXCCXXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXC XXXXXXXXXXXCCCCCCXXXXXXXXXXXCC
*+='+=++++''''.'''''++''+''.'---.------------''''--'------'-'--''''''''----'''''''''''''''''''-'''''''''''-''-.---'''''-+'-A)==
+CC+CCCCCC++++'+++++CC++C++'+...'............CCCC..C......C.C..CCCCCCCC....CCCCCCCCCCCCCCCCC++.CCCCCCCCCCC.CC.'...CCCCC.C+.
+ C   CCCC+CCCCC CC CC+C'''+''''''''''''BBBB''B''''''B'B''BBBBBBBB''''BBBBBBBBBBBBBBBBBCC'BBBBBBBBBBB'BB'+'''BBBBB' C'
+       C      C XXXCXXXXXXXXXXXXHHHHXXHXXXXXXHXHXXHHHHHHHHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHH XHHHHHHHHHHHXHHXCXXXHHHHHX X
+              CCC CCCCCCCCCCCCXXXXCCXCCCCCCXCXCCXXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXX CXXXXXXXXXXXCXXC CCCXXXXXC C
*=+++='++'+'''+''++''+'++...'.....-----------''-'-'-------'----'''''''''-'-'''''''''''''''''.'.-'''''''''--X.'=A---''''+Z=A=-=---
+CCCCC+CC+C+++C++CC++C+CC'''+'''''...........CC.C.C.......C....CCCCCCCCC.C.CCCCCCCCCCCCCCCCC'+'.CCCCCCCCC.C '+ ...CCCCC C
+   C C CCC CC CC C +++C+++++'''''''''''BB'B'B'''''''B''''BBBBBBBBB'B'BBBBBBBBBBBBBBBBB+C+'BBBBBBBBB' +C '''BBBB
+            CCC CCCCCXXXXXXXXXXXHHXHXHXXXXXXXHXXXXHHHHHHHHHXHXHHHHHHHHHHHHHHHHHC CXHHHHHHHHHX C  XXXHHHH
+                 CCCCCCCCCCCXXCXCXCCCCCCCXCCCCXXXXXXXXXCXCXXXXXXXXXXXXXXXXX  CXXXXXXXXXC   CCCXXXX
*+'+++'+'''''+''''''++'++''..'....----------''''''''------'--'''''''''''''''''''''''''''-''-...-''''''''''A)X+ '---'-=-=-- -= =-  -
+C+CCC+C+++++C++++++CC+CC++''+''''..........CCCCCCCC......C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CC.'''.CCCCCCCCCC   +...C.CC
+ C  C CCCCC CCCCCC C CC++C++++''''''''''BBBBBBBB''''''B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BB'+++'BBBBBBBBBB   C'''B'
+             CC CCCCXXXXXXXXXXHHHHHHHHXXXXXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHXCCCXHHHHHHHHHH   XXXHX
+                 CCCCCCCCCCXXXXXXXXCCCCCCXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXC  CXXXXXXXXXX   CCCXC
*++++''''+''+''''''++++'''''''.-----------.-'''''---------'--'''''''''''-'''''''''''''''---...-''''''''''''1XX).'.-=1 -  =+--=- --
+CCCC++++C++C++++++CCCC+++++++'...........'.CCCCC.........C..CCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCC...'''.CCCCCCCCCCCC  '+'CC
+  CCCC CC CCCCCC  CCCCCCC+'''''''''''+'BBBBB'''''''''B''BBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBB'''+++'BBBBBBBBBBBB  +C+
+               CXXXXXXXXXXXCXHHHHHXXXXXXXXXHXXHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHXXXCCCXHHHHHHHHHHHH  C C
+               CCCCCCCCCCC CXXXXXCCCCCCCCCXCCXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXCCC  CXXXXXXXXXXXX
*++'''.'++''+''+''''''''''''...-.---------.-'''''---------''''''''''''''-'''''''''''''''--'..--'''''''-'''- 1.MAZ)=)-  ---- ---- --
+CC+++'+CC++C++C++++++++++++'''.'.........'.CCCCC.........CCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCC..+''..CCCCCCC.CCC. '
+ CCC+C CC CC CCCCCCCCCCCC+++'+'''''''''+'BBBBB'''''''''BBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBB''C++''BBBBBBB'BBB' +
+   C           CCCXCXXXXXXXXXCXHHHHHXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHXX CCXXHHHHHHHXHHHX C
+               C CCCCCCCCC CXXXXXCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXCC  CCXXXXXXXCXXXC
*'++'''++'''+'+++++''++++'+''.'..-.------'--'''''-'-------'''''''''''''''''''''''''''''-.''.---'''''''''''Z 1M1)-=--=- --  -
++CC+++CC+++C+CCCCC++CCCC+C++'+''.'......C..CCCCC.C.......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'++'...CCCCCCCCCCC
+C CCC CCC C   CC  C CC+C++'+''''''B''BBBBB'B'''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+CC+'''BBBBBBBBBBB
+              C CCXCXXXXXXHXXHHHHHXHXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC CXXXHHHHHHHHHHH
+                C CCCCCCXCCXXXXXCXCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC  CCCXXXXXXXXXXX
*.'''++++''++''+''++'++++'''.....---.-----.'''''''''------''''''''''''''''''''''''''''--.....'-''''''''''-Z-)) =======--- - -
+'+++CCCC++CC++C++CC+CCCC+++'''''...'.....'CCCCCCCCC......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'''''+.CCCCCCCCCC.
++CCC  CC CC CC C  CCC+++++'''+'''''+BBBBBBBBB''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+++++C'BBBBBBBBBB'
+C             CCCCCXXXCXXXXXCHHHHHHHHHXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXCCCCC XHHHHHHHHHHX
+                CCC CCCCC XXXXXXXXXCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC   CXXXXXXXXXXC
*''.++='++''++''+'++++''++'......--.-------'''''--''------'''''''''''''''''-''-''''''-------.'-'''''''''+AAMX++++++=+===  -===
+++'CCC+CC++CC++C+CCCC++CC+''''''..'.......CCCCC..CC......CCCCCCCCCCCCCCCCC.CC.CCCCCC.......'+.CCCCCCCCCC
+CC+  C CC CC C  CC C++++++''+'''''''BBBBB''BB''''''BBBBBBBBBBBBBBBBB'BB'BBBBBB'''''''+C'BBBBBBBBB
+ C            CCCCCCXXCXXXXXXXHHHHHXXHHXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHXHHHHHHXXXXXXXC XHHHHHHHHH
+                CC CCCCCCCXXXXXCCXXCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXCXXXXXXCCCCCCC CXXXXXXXXX
*...+++'''+'=+++++'++'''''''.....-.--------'''''-'--'-----'''''''''''''-''''''-''--''---...----'''''''--M= ++)))+++===+++ =-----
+'''CCC+++C+CCCCCC+CC+++++++'''''.'........CCCCC.C..C.....CCCCCCCCCCCCC.CCCCCC.CC..CC...'''....CCCCCCC.C
++++  CCC C   C CCCCCCC+++++'+''''''''BBBBB'B''B'''''BBBBBBBBBBBBB'BBBBBB'BB''BB'''+++''''BBBBBBB'
+CCC            CCCCCXCXXXXXXXXHHHHHXHXXHXXXXXHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHXHHXXHHXXXCCCXXXXHHHHHHHX
+                C CCCCCCCCXXXXXCXCCXCCCCCXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXCXXCCXXCCC  CCCCXXXXXXXC
*''+++++'++++=++'''=+.''''...''.....--..--''''-''--'-------''''''''''-''''------'''-----..-.--.-'''''-M-- -+11Z)))==+=+===- --+- -
+++CCCCC+CCCCCCC+++CC'++++'''++'''''..''..CCCC.CC..C.......CCCCCCCCCC.CCCC......CCC.....''.'..'.CCCCC. ..
+CC   C    CCC +CCCC+++CC+++++''++''BBBB'BB''B'''''''BBBBBBBBBB'BBBB''''''BBB'''''++'+''+'BBBBB' ''
+          C  CCC CCCCCXXCCXXHHHHXHHXXHXXXXXXXHHHHHHHHHHXHHHHXXXXXXHHHXXXXXCCXCXXCXHHHHHX XX
+                  CC CCXXXXCXXCCXCCCCCCCXXXXXXXXXXCXXXXCCCCCCXXXCCCCC C CC CXXXXXC CC
*'+++++++++'''++.'+'''''''.'.......-.--.--''''''''''----.--'''''''''''''''---''''''''''--..--.--''''-'''. -==++1)+)++)++)==- -=----=
++CCCCCCCCC+++CC'+C+++++++'+'''''''.'..'..CCCCCCCCCC....'..CCCCCCCCCCCCCCC...CCCCCCCCCC..''..'..CCCC.CCC'
+C     CCC +C CCCCCCC+C+++++++'+''+''BBBBBBBBBB''''+''BBBBBBBBBBBBBBB'''BBBBBBBBBB''++''+''BBBB'BBB+
+        C     C CCCCCCCXCXXCXXHHHHHHHHHHXXXXCXXHHHHHHHHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHHXXCCXXCXXHHHHXHHHC
+                 C CC CCXXXXXXXXXXCCCC CCXXXXXXXXXXXXXXXCCCXXXXXXXXXXCC CC CCXXXXCXXX
*=++=++++++''+'++'+'''''''..........---..-''''''''-'-------''''''''''''''''-'-''''''----.......--''--'''X --==-+))))++=+)++=- ----==
+CCCCCCCCCC++C+CC+C+++++++''''''''''...''.CCCCCCCC.C.......CCCCCCCCCCCCCCCC.C.CCCCCC....'''''''..CC..CCC
+     CC C C CCCCCCC++++++++++'''++'BBBBBBBB'B'''''''BBBBBBBBBBBBBBBB'B'BBBBBB''''+++++++''BB''BBB
+             CCCCCCCCCCXXXCCXHHHHHHHHXHXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHXHXHHHHHHXXXXCCCCCCCXXHHXXHHH
+                  CCC CXXXXXXXXCXCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXCXCXXXXXXCCCC    CCXXCCXXX
*=++=++++++''+'++++'.'+''''.......-.---..-'''''''''--------'''''''''''''''''-''''-''----------'''''-'''. =-=-=+)++)+++)+==-- - =--=
+CCCCCCCCCC++C+CCCC+'+C++++'''''''.'...''.CCCCCCCCC........CCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCC.CC..........CCCCC.CCC'
+     CC C  C+C CCCC+++++++'+'''++'BBBBBBBBB''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBB'BB''''''''''BBBBB'BBB+
+          C   CCCCCCCXCXXXCCXHHHHHHHHHXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHXHHXXXXXXXXXXHHHHHXHHHC
+                 C CCC CXXXXXXXXXCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXCXXCCCCCCCCCCXXXXXCXXX
*+'+=+=+++''+''''''''..''''.'....-...-...-''''-'''--------.'''''''''''''''''''''''----''''''''''''-X.''+ === =)=-=+=++)=== ----- -
+C+CCCCCCC++C++++++++''++++'+''''.'''.'''.CCCC.CCC........'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....CCCCCCCCCCCC. 'CCC
+ C    CC CCCCCCCC++CCCC+C++++'+++'+++'BBBB'BBB''''''''+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''BBBBBBBBBBBB' +BB
+          CC  C CCCCXCCCXCCCXHHHHXHHHXXXXXXXXCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXHHHHHHHHHHHHX CHH
+                C  C  CXXXXCXXXCCCCCCCC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCXXXXXXXXXXXXC XX
*-'===+++''''''.'''+'''''..-.'.--...---..''''''-''-------'--''''''''''''''''''''-''--'--.+'--'''''-.---' ===+=++)===++=+))= -  =--
+.+CCCCCC++++++'+++C+++++''.'+'..'''...''CCCCCC.CC.......C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CC..C..'C+..CCCCC.'...+
+'C   CCCCCC+CCC CCCCC++'+C+''+++'''++BBBBBB'BB'''''''B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BB''B''+ C''BBBBB'+'''C
+X       C     CCXC CXXCCCXXXCCHHHHHHXHHXXXXXXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHXXHXXC XXHHHHHXCXXX
+C             C  CC  CCC XXXXXXCXXCCCCCCCXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXCCXCC  CCXXXXXC CCC
*-+===+++'++++++''.''+'''''''...--..---.-'''''------------.-'''''''''''''''''''''''--'==A+1)--'-.-1+--.--+++==++==+==)==1++ -==- -
+.CCCCCCC+CCCCCC++'++C+++++++'''..''...'.CCCCC............'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..+CC  C.C.'C C..'C
+'    C   CC+CC CCCCCCC+++''++'''+'BBBBB''''''''''''+'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''C    'B'+  ''+
+X        C     CCCXXCCXXXCXHHHHHXXXXXXXXXXXXCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX    XHXC  XXC
+C               CC CCC CXXXXXCCCCCCCCCCCC CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC    CXC  CC
*-==+=+++++'++'+'''''+'''''''...---..---''''--...''----.-----'-'+=-'''''''''''''''''+=A1 -)XM)MX1+-)MMX=+++++)++=+))++=+++)- -=-
+.CCCCCCCCC+CC+C+++++C+++++++'''...''...CCCC..'''++....'.....C.+CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+'     C C CCCCC CCCCCCC+++'''++'''BBBB''+++CC''''+'''''B'C 'BBBBBBBBBBBBBBBBB
+X              CCCXXXCCXXXHHHHXXCCC XXXXCXXXXXHX  XHHHHHHHHHHHHHHHHH
+C               CCC CCCXXXXCC   CCCC CCCCCXC  CXXXXXXXXXXXXXXXXX
*+++++'++'+'+''++''''='.''.'.'.--.---.-'-----'.'++'--'-.-'-..-=Z)-'-'''''''''''''''-.'-M -'. --=++=+=+==+)+)+==+++++)===))=
+CCCCC+CC+C+C++CC++++C+'++'+'+'..'...'.C.....+'+CC+..C.'.C.''.C CC.CCCCCCCCCCCCCCC.'+C  CC'
+   C C C CC CCCC C+CC+C+C+''+'''+'B'''''C+C C''B'+'B'++'  B'BBBBBBBBBBBBBBB'+C   B+
+           C C C CXXCXXXCXHXXXXX C  XXHXCXHXCCX  HXHHHHHHHHHHHHHHHXC   HC
+               CC CCC CXCCCCC   CCXC CXC C  XCXXXXXXXXXXXXXXXC    X
*=+++'''''''''+'''''.'.'.''''....-..-'-----.-----'''''''''-.''.=-''-'''''''''''''''--+M11)'''- --===)++)))))++)))))+=))+1))+-
+CCCC+++++++++C+++++'+'+'++++''''.''.+.....'.....CCCCCCCCC.'CC'C.CC.CCCCCCCCCCCCCCC..C  CCCC
+  CCCCCCCCC CCCCC+C+C+CCCC++++'++'C'''''+'''''BBBBBBBBB'+BB+ 'BB'BBBBBBBBBBBBBBB''   BBB
+          C C C  CCCCXCCX XXXXXCXXXXXHHHHHHHHHXCHHC XHHXHHHHHHHHHHHHHHHXX   HHH
+                C C CCCCC CCCCCXXXXXXXXXC XX CXXCXXXXXXXXXXXXXXXCC   XXX
*==++'++'''+'++++'''..'..''.'''....=+---'--------'''-''''''''''''---''''''''''''''-++A==M'''--=Z==--=+++)+++)+++++)=+)++)++)+-
+CCCC+CC+++C+CCCC+++''+''++'+++''''CCC..C........CCC.CCCCCCCCCCCC...CCCCCCCCCCCCCC.CC  CCC..C
+  C CCC C  CCC++C++CC+CCC++++  ''B''''''''BBB'BBBBBBBBBBBB'''BBBBBBBBBBBBBB'   BBB''
+          CC CC C  CCCC  XXHXXXXXXXXHHHXHHHHHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHHHHHHX   HHHXX
+                   CCXCCCCCCCCXXXCXXXXXXXXXXXXCCCXXXXXXXXXXXXXXC   XXXCC
*+=++++=''''+'''''..'.....'.+'..'''=-''-------'-'-'''''''--'-'''--'''''''''''''''-=XX=+-'''''''-'A)  -++)+)1++)+++=)+++)++++=
+CCCCCCC++++C+++++''+'''''+'C+''+++CC+C.......C.C.CCCCCCC..C.CCC..CCCCCCCCCCCCCCC.C  .CCCCCCC.+
+    CCCC CCCCC++C+++++C+ C++CCC CB'''''''B'B'BBBBBBB''B'BBB''BBBBBBBBBBBBBBB'   'BBBBBBB'C
+         CC CCCCC C CC   HXXXXXXXHXHXHHHHHHHXXHXHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHX   XHHHHHHHX
+                   XCCCCCCCXCXCXXXXXXXCCXCXXXCCXXXXXXXXXXXXXXXC   CXXXXXXXC
*==+'+++'+'+'''..'..'.'......=-.''+Z=''-----'''''''''''------'--'''''''''''''''''++X- =''''''''''-.M- -==+)++=++)))=++=++==+=
+CCC+CCC+C+C+++''+''+'+''''''CC'++C CCC.....CCCCCCCCCCC......C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCC.'
+  C  C C CCC++C++C+C++++++ +CC  BB'''''BBBBBBBBBBB''''''B''BBBBBBBBBBBBBBBBB   BBBBBBBBBB'+
+       CC CC C CCCCCC C   HHXXXXXHHHHHHHHHHHXXXXXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHHH   HHHHHHHHHHXC
+                  XXCCCCCXXXXXXXXXXXCCCCCCXCCXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXC
*+''++'+'''''''..'....'......'XM+'+A+------'-''''''-----''''''''''''''''-'--''''''=+ ='''''''''''''-=1  -+))=++))))1))++)++=++=-
+C++CC+C+++++++''+''''+''''''+ C+C C......C.CCCCCC.....CCCCCCCCCCCCCCCC.C..CCCCC+C CCCCCCCCCCCCCC.C
+ CC C CCCCCCC++C++++C++++++C  C  ''''''B'BBBBBB'''''BBBBBBBBBBBBBBBB'B''BBBBBC  BBBBBBBBBBBBB'
+       CC CCCC CCCCCC    XXXXXXHXHHHHHHXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHXHXXHHHHH   HHHHHHHHHHHHHX
+                  CCCCCCXCXXXXXXCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXCXCCXXXXX   XXXXXXXXXXXXXC
*+'+++++'''''''..'........-..'MAA==M+-----''''-''''.=AM+'--''--------------'''--.+-A''''''''''''''''-.X+- ==+==+)++)+)++++==+=))=
+C+CCCCC+++++++''+''''''''.''+  CC C.....CCCC.CCCC'C C+..CC..............CCC..'CC +CCCCCCCCCCCCCCC.'
+ C   CCCCCCC++C++++++++'++C    '''''BBBB'BBBB+  C''BB''''''''''''''BBB''+  CBBBBBBBBBBBBBBB'+
+       CC CCCCCCCCXCC    XXXXXHHHHXHHHHC   XXHHXXXXXXXXXXXXXXHHHXXC  HHHHHHHHHHHHHHHXC
+             C     CCCCCXXXXCXXXX   CCXXCCCCCCCCCCCCCCXXXCC   XXXXXXXXXXXXXXXC
*++++++''+'''''...........-...+MZX++-''''''''''--+1=- - Z-.-------''-''''''''-----'''''''''''''''''''.-M= -+=-+)+++)+1++)++++)++-
+CCCCCC++C+++++'''''''''''.'''C  CC.CCCCCCCCCC..C    C'.......CC.CCCCCCCC.....CCCCCCCCCCCCCCCCCCC'C
+   CC CCCCC+++++++++++'+++   'BBBBBBBBBB''     +'''''''BB'BBBBBBBB'''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBB+
+       CCCCCCCCCCCXCCC   XHHHHHHHHHHXX     CXXXXXXXHHXHHHHHHHHXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC
+             C     CXXXXXXXXXXCC      CCCCCCCXXCXXXXXXXXCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*+='+''''+'''.'..'..''.....-...=XA-'''''''''''-M)  --   +Z-.-'''''''''-'---'--'''''''''''''''''''''''+)-=- -==+))+)+)+1+=+)=++-
+CC+C++++C+++'+''+''++'''''.'''C .CCCCCCCCCCC.        C'.CCCCCCCCC.C...C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+CC
+ C CCCC CCC+C++C++CC+++++'+++  'BBBBBBBBBBB'        +'BBBBBBBBB'B'''B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCB
+      C CC CC CCCCCXCCC  XHHHHHHHHHHHX        CXHHHHHHHHHXHXXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H
+             C   CXXXXXXXXXXXC         CXXXXXXXXXCXCCCXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
*+++++++''++'''..........'......=M-''''''''-'=X=-  --      X+------''''''''''''''''''''''''''''''''.'-+-=-==++)))+++)+)+++==-
+CCCCCCC++CC+++''''''''''+''''''C .CCCCCCCC.+C          C......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'+C
+    CC CCC++++++++++C++++++ 'BBBBBBBB'C           ''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+C
+       CCCCCCCCCC CCCCCC XHHHHHHHHX            XXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC
+                 CXXXXXXXXC            CCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*++''+++''''''.'..............-.'-''-----+MZ+==+== -       M.---------''-''''''''''''''''''''''''''''-Z= =++++))=)==)++++++
+CC++CCC++++++'+''''''''''''''.'+.CC.....C             '.........CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+C
+ CC  CCCCCC+C++++++++++++++'+C'BB'''''              +'''''''''BB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC
+       C CCCCCCCCCCCCCCXC XHHXXXXX              CXXXXXXXXXHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+               C CXXCCCCC              CCCCCCCCCXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*='''++++''''.........-.--.----------.-+X+- ===+-- -        1=---'----...------'''''''''''''''''''''''-MX)--)=+++++=++++=++=
+C+++CCCC++++'''''''''.'..'..........'.C               C...C....'''......CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
+ CCC  CCCC+++++++++'+''+''''''''''+'                '''B''''+++''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'
+      CCCCCCCCCXCXXCXXXXXXXXXXCX                XXXHXXXXCCCXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+           C CC CCCCCCCCCC C                CCCXCCCC  CCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*+=++'''+'''.''.'..'...--..---------.=X=--- ==+====         -Z'-''''--.--...'--'''''''''''''''''''''''''-M=-=========)+=+++-
+CCCC+++C+++'++'+''+'''..''.........'C                 +.CCCC..'..'''+..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
+  CCC CCC+CC+C++C+++''++'''''''''+                 C'BBBB''+''+++C''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'
+      C C CC CCCXXCCXXXXXXXXXC                  XHHHHXXCXXCCC XXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+           CC CCCCCCCCC                  CXXXXCC CC  CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*+'+''''+''''.'.-....-.----------+MZ+-=++ -+)=+)++=         +==1M+--'''-------------'''''''''''''''''''''-.+1--==+=+=+=+===+
+C+C++++C++++'+'.''''.'..........C                    C..CCC.............CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'C
+ C CCCC CCCC+C+'++++'+''''''''''                     ''BBB'''''''''''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+
+      C CXCCCCXCXXXXXXXXXX                     XXHHHXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC
+        C  C CCCCCCCCCC                     CCXXXCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*+'++''''.'.'.......-..-.-------=1=----=+--+==)))+-         ))=+-+X=--'''''-----.-..--'-'''''''''''''''''''''A1= ====-====+=
+C+CC++++'+'+'''''''.''.'.......C                      C..CCCCC.....'.''..C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC+
+ C CCCC+C+C+++++++'++'+'''''''                       ''BBBBB'''''+'++''B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC
+    C C CCCCCCCXCCXCXXXXXXX                       XXHHHHHXXXXXCXCCXXHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+          C C CCCCCCC                       CCXXXXXCCCCC C CCXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*++++''+'''.......-.-.--..----'-+--=-+===-=+-=)+)=          +++++==-)+--'''''-'--------'--'''''''''''''''''''---1++=====-===
+CCCC++C+++'''''''.'.'..''....C.                       C..CCCCC.C........C..CCCCCCCCCCCCCCCCCCC..C
+  CC CCC+++++++'+'+''++''''B'                        ''BBBBB'B''''''''B''BBBBBBBBBBBBBBBBBBB''
+     CCCCCCCXCXCXXCCXXXXHX                        XXHHHHHXHXXXXXXXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXX
+         C C CC CCCCXC                        CCXXXXXCXCCCCCCCCXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC
*+''+'+''''......-.-..-------'-+=-=-=+-=+-- ==++==         ==+=+===- =A+----'-''-'---------''-'''''''''''''''''''-.+AZ)= --=
+C++C+C++++''''''.'.''.......C.C                        C....C.CC.C.........CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'C
+ CC C CCCC++++++'+'++'''''''B'                         ''''B'BB'B'''''''''BB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+
+     CCCCCCXCXCCXXXXXXXHX                         XXXXHXHHXHXXXXXXXXXHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC
+        C C CCCCCCCXC                         CCCCXCXXCXCCCCCCCCCXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*++'''''''''.''.'-..--.------'-X)+==-=====- )+++=-         ))++++=+-= +-'..-----'---------'-''''''''''''''''''''''''''+Z)==
+CC+++++++++'++'+.''..'......C.                         C+''.....C.........C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+ CCCCCCCCC+CC+C'++''+''''''B'                          C++'''''B'''''''''B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+      C C XCCXXCXXXXXXHX                          CCXXXXXHXXXXXXXXXHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+        C CC CCCCCCXC                           CCCCCXCCCCCCCCCXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*+++'+''''.'....'...----------==))+=====-=-=)+)++-         )+++++=+==- -Z+..'..----------------'-''''''-'''''''''''''''-.M)
+CCC+C++++'+''''+'''..........C                          C''+''................C.CCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCC.'
+  C CCCC+C++++C+++''''''''''                           ++C++''''''''''''''''B'BBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBB'+
+     C CCCC CCCXXXXXXXXXX                           CC CCXXXXXXXXXXXXXXXXHXHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHXC
+          CCCCCCCCCC                              CCCCCCCCCCCCCCCCXCXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXC
*+=+'''''''......'...--------'=))+++=-==)==+1+++=          )+)+)+++++==  =M.--'''..'.--.-.----------''-'''''''''''''-'----.
+CCC+++++++''''''+'''........CC                           '..+++''+'..'.'..........CC.CCCCCCCCCCCCC.C....'
+  CCCCCCC++++++C+++''''''''B                            +''CCC++C+''+'+''''''''''BB'BBBBBBBBBBBBB'B''''+
+     CCCCCC CCCXXXXXXXXH                            CXX  CC CXXCXCXXXXXXXXXXHHXHHHHHHHHHHHHHXHXXXXC
+          CCCCCCCCX                            CC    CC C CCCCCCCCCCXXCXXXXXXXXXXXXXCXCCCC
*+'++=+''''..'.'...'--------'-=-+++++-++)==)+=)++         +)1)+))=+++=-   +--'-.+-='.-''...---------'''''''''''-'------'''
+C+CCCC++++''+'+'''+........C.C                            C.C.'CCC+'.++'''.........CCCCCCCCCCC.C......CCC
+ C  CCCC++C+C+++C''''''''B'                             'B'+  C+'CC+++'''''''''BBBBBBBBBBB'B''''''BBB
+     CC C CCC XXXXXXXXHX                             XHXC  CX CCCXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHXHXXXXXXHHH
+          CCCCCCCCXC                             CXC   C   CCCCCCCCCXXXXXXXXXXXCXCCCCCCXXX
*++++'''.....''.'-.-----'-'-''-+11+)=+=+= =++))+=         +))+)))++++==---  -A.----.''=Z=--------'-'''''''''''''''-''---'''
+CCCC+++'''''++'+.'.....C.C.CCC                             '....'++C C........C.CCCCCCCCCCCCCCC.CC...CCC
+  CCC+++++CC+C'+'''''B'B'BB                             +''''+CC  ''''''''B'BBBBBBBBBBBBBBB'BB'''BBB
+    CCCCC C XCXXXXXHXHXHH                             CXXXXC   XXXXXXXXHXHHHHHHHHHHHHHHHXHHXXXHHH
+        C CCCCCXCXCXX                              CCCC   CCCCCCCCXCXXXXXXXXXXXXXXXCXXCCCXXX
*+++''+'.'.'.'''..-.---------M1111)+)+=++--=+++=-         ++)++++)++=-- -=ZM--+-''''''-.-='----''''''''''''''''''''''---'---
+CCC++C+'+'+'+++''.'.........                            CCC.CCCCCC.'CC+....CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...C...
+  CC C+C+C+CCC++'+'''''''''                              'BBBBBB'+ C''''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''B'''
+    C C C  CCXCXXXXXXXXX                              XHHHHHHXC  XXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHXXX
+         C CCCCCCCCC                              CXXXXXXC  CCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCXCCC
*=++''''.....'....----------X))1))+++=++++===+-=         -++)++++-=+==)Z-'-'''''''''''''-''-'''''-''''''-'''''''''''--------
+CCC++++'''''+''''..........                           C+.CCCCCCCCCCCCC.CC.CCCCC.CCCCCC.CCCCCCCCCCC........
+  CCCC+++++C++++''''''''''                           C'BBBBBBBBBBBBB'BB'BBBBB'BBBBBB'BBBBBBBBBBB''''''''
+    CCCCC CCCCXXXXXXXXXX                            XHHHHHHHHHHHHHXHHXHHHHHXHHHHHHXHHHHHHHHHHHXXXXXXXX
+         CCCCCCCCCC                            CXXXXXXXXXXXXXCXXCXXXXXCXXXXXXCXXXXXXXXXXXCCCCCCCC
*+=+++'''.'..''..---.-'..''-A))))1++=+=-= ==----         ==-)==---)X-+-'''''''''''''''''''''''''-..-''-----'++''''---'-----.
+CCCCC+++'+''++''...'.+''CC.                         CC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.''.CC.....+ CCCCC...C.....'
+   CCC+C++CC++'''+'C++BB'                          'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'++'BB'''''C BBBB'''B'''''+
+    C CC CCXXXCX CCHHX                          XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXCCXHHXXXXX  HHHHXXXHXXXXXC
+        CCC C  XXC                          CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC CXXCCCCC  XXXXCCCXCCCCC
*++'+'+..''...'......--''''')+)11Z111)+=======++-        ==+++++)1X''''--''''''''''''''''''''--'''---'------'''''---'--------
+CC+C+C''++'''+''''''..CCCC+                        +CCC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..CCC...C......CCCCC...C........
+ C C ++CC+++C++++++''BBBBC                        CBBB''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''BBB'''B''''''BBBBB'''B''''''''
+   CC CCC CCCCCCXXHHHH                         HHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHXXXHXXXXXXHHHHHXXXHXXXXXXXX
+          CCXXXX                         XXXCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXXXCCCXCCCCCCXXXXXCCCXCCCCCCCC
*+++'''.'..'...'...--''''''+ZZZZXZ111)++==-==-=-        XAAM===++..-''''''''''''''''''''''''''--'''''-------------------''--''
+CCC+++'+''+'''+'''..CCCCCCC                    CCCCC''.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..CCCCC...................CC..CC
+  CCC+C++C+++C+++''BBBBBB                       ++'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''BBBBB'''''''''''''''''''BB''BB
+   C CC CCC CCCXXHHHHHH                       CCXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHXXHH
+         CCXXXXXX                        CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXXCCXX
*+++'+''.'.'.....-''''----'-)AAM==+'=MZXZ)=+===  -     ='-'-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-------------.--'''-'--''
+CCC+C++'+'+'''''.CCCC....CC  CCC+C             +.C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.............'..CCC.C..CC
+  C CC+C+C+++++'BBBB''''B    C             C'B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''''''''''''+''BBB'B''BB
+    C C CCCCCXHHHHXXXXH                  XHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXCXXHHHXHXXHH
+        CXXXXCCCCX                  CXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCC CCXXXCXCCXX
*'+'++...'.+.''.'''-------''-'-+-XM+'-''''-=X+- - +-     M'''''''''''''''-''''''''''''''''''''''''''''----.-.-..--..'+-'''-------
++C+CC'''+'C'++'CCC.......CC.C.CC C+CCCCC.C         CCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....'.'.''..''+C.CCC.......
+C C +++C+ +CC+BBB'''''''BB'B'   C BBBB'          BBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''''+'+'++''++C 'BBB'''''''
+   CCC C C CHHHXXXXXXXHHXHX    HHHHX          HHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXCXCXCCXXCC XHHHXXXXXXX
+        XXXCCCCCCCXXCXC    XXXXC          XXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCC C C CC  CXXXCCCCCCC
*'+++'.-'''..--''-..-.---'''''''-.+AAX-+--.''-.+M+-=1)   1--''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''--.'''+='+-M-=M--+-''-''----
++CCC+'.+++''..CC.''.'...CCCCCCC.'C  CC..'CC.'C C.C     ..CCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'+++CC+CC CC CCC.CC.CC....
+C  C+'CCC++''BB'++'+'''BBBBBBB'+   ''+BB'+  '     ''BBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+CCC C     'BB'BB''''
+   CX  CCXXHHXCCXCXXXHHHHHHHXC   XXCHHXC  X     XXHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXC        XHHXHHXXXX
+   C   CCXXC C CCCXXXXXXXC    CC XXC  C     CCXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC        CXXCXXCCCC
*'+''...+''.-'--.....'.-''-'-''-'''-.'++.++-''----'---'MMM+---'--'''''''''''''''-''''''''''-'''''''''''-++-AXZXZZXXXXM-M-=--.'+'-----
++C++'''C++'.C..'''''+'.CC.C.CC.CCC.'+CC'CC.CC....C...+  C...C..CCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCC.CCC      C CCCC'CC+.....
+C CC+++ CC+'B''+++++C+'BB'B'BB'BBB'+C + 'BB''''B'''C  '''B''BBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBB'          +B C'''''
+  CCC  CXHXXCCCCC CXHHXHXHHXHHHXC  C XHHXXXXHXXX   XXXHXXHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHX          CH XXXXX
+      CXCC    CXXCXCXXCXXXC    CXXCCCCXCCC   CCCXCCXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXC           X CCCCC
*'++'''++'.-'--..--...--'-------'-'-'''''--''-.-----'---''-------'''''''''''''-''''''''''''''''''''''''''---.''+''=+++=.+''MM-'+'----
++CC+++CC+'.C..''..'''..C.......C.C.CCCCC..CC.'.....C...CC.......CCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...'++C++CCCCC'C++ .+C+....
+C CCC C+'B''++''+++''B'''''''B'B'BBBBB''BB'+'''''B'''BB'''''''BBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'''+CC CC   + CC 'C C''''
+     CXHXXCCXXCCCXXHXXXXXXXHXHXHHHHHXXHHXCXXXXXHXXXHHXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXC     C   X  XXXX
+     CXCC CC  CCXCCCCCCCXCXCXXXXXCCXXC CCCCCXCCCXXCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCC         C  CCCC
*'''+''++-''-.-'-.+'..---------'-'--''-'----'-.---.---..'--------'''''''''''''-'-''''''''''-'''-'''''''''''''-'+++---'.'+=+-Z'--'=---
++++C++CC.CC.'.+.'C+''.........C.C..CC.C....C.'...'...''C........CCCCCCCCCCCCC.C.CCCCCCCCCC.CCC.CCCCCCCCCCCCC.+CCCCCC+'+CCCC +..+C...
+CCC CC 'BB'+'C'+ C++'''''''''B'B''BB'B''''B'+'''+'''++B''''''''BBBBBBBBBBBBB'B'BBBBBBBBBB'BBB'BBBBBBBBBBBBB'C   C+C   C''C '''
+    XHHXCX XC CCXXXXXXXXXHXHXXHHXHXXXXHXCXXXCXXXCCHXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHXHXHHHHHHHHHHXHHHXHHHHHHHHHHHHHX    C    XX XXX
+    CXXC C C   CCCCCCCCCXCXCCXXCXCCCCXC CCC CCC XCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXCXCXXXXXXXXXXCXXXCXXXXXXXXXXXXXC        CC CCC
*++'+'''-'-...-..''..-----.------'--''''-.----.--'-----.--'-----''''''''''''''-'''''''-''''''-'''''''''''''''-=+''=-=.''---++'...='--
+CC+C+++.C.'''.''++''.....'......C..CCCC.'....'..C.....'..C.....CCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCC.CCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCC.CC++CCC'CC...CC+'''C+..
+ C CCC'B'+++'++CC++'''''+''''''B''BBBB'+''''+''B'''''+''B'''''BBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBB'BBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBB' CC  +BB''' C+++ C''
+    XHXCCCXCC CCXXXXXCXXXXXXHXXHHHHXCXXXXCXXHXXXXXCXXHXXXXXHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHXHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHX    CHHXXX  CCC XX
+    CXC  C   CCCCC CCCCCCXCCXXXXC CCCC CCXCCCCC CCXCCCCCXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXCXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXC    XXCCC    CC
*+++'+'---...-.''+'.-'-'-'.------'--'----..---.----.--.'.-----.-''''''''''''''-''''''-'''''''''''''''''''''''-1)M+AA+.'''''-'--.---.-
+CCC+C+...'''.'++C+'.C.C.+'......C..C....''...'....'..'+'.....'.CCCCCCCCCCCCCC.CCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.  C C'CCCCC.C..'..C'.
+  C C'''+++'+CC C+'B'B'C+''''''B''B''''++'''+''''+''+C+'''''+'BBBBBBBBBBBBBB'BBBBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'    +BBBBB'B''+'' +'
+   XXXCCCXC  CXHXHX CXXXXXXHXXHXXXXCCXXXCXXXXCXXC CXXXXXCXHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX    CHHHHHXHXXCXX CX
+   CCC  C   CXCXC CCCCCCXCCXCCCC CCC CCCC CC  CCCCC CXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC    XXXXXCXCC CC C
*+++''--...---.+++'-'--'-'.----.-'.-'----.----.--.--.-...----..-'''''''''''''--''''''-'-''''--'-''''''''-''''+11ZMXM+''''''.''---.-.-
+CCC++..'''...'CCC+.C..C.+'....'.C'.C....'....'..'..'.'''....''.CCCCCCCCCCCCC..CCCCCC.C.CCCC..C.CCCCCCCC.CCCCC   CCCCCCC'CC...'C'.
+  CC''+++'''+  C'B''B'C+''''+'B+'B''''+''''+''+''+'+++''''++'BBBBBBBBBBBBB''BBBBBB'B'BBBB''B'BBBBBBBB'BBBB    BBBBBB+BB'''+ +'
+   XXCCCXXXC  XHXXHX CXXXXCXHCXHXXXXCXXXXCXXCXXCXCCCXXXXCCXHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHHXHXHHHHXXHXHHHHHHHHXHHHH    HHHHHHCHHXXXC CX
+   CC  CCC   CXCCXC CCCC CX CXCCCC CCCC CC CC C  CCCC CXXXXXXXXXXXXXCCXXXXXXCXCXXXXCCXCXXXXXXXXCXXXX    XXXXXX XXCCC  C
*++'+'--'.--.'+''.-'.'''.'--.----'.-'----...--.----.'--''.----'-'-'-'''''''-''---''--''-''-----'--''''-'------'''''--''--''''-.-=='''
+CC+C+..+'..'+C++'.C'+CC'+..'....C'.C....'''..'....'+..++'....+.C.C.CCCCCCC.CC...CC..CC.CC.....C..CCCC.C......CCCCC..CC..CC+C.'CCC+++
+ C C''C+''+C CC+'B+CBB+C''+''''B+'B''''+++''+''''+C''CC+''''C'B'B'BBBBBBB'BB'''BB''BB'BB'''''B''BBBB'B''''''BBBBB''BB''BBCB'+  CCC
+   XX CXXC  CXHC HHC XXCXXXXHCXHXXXXCCCXXCXXXXC XX CXXXX XHXHXHHHHHHHXHHXXXHHXXHHXHHXXXXXHXXHHHHXHXXXXXXHHHHHXXHHXXHH HXC
+   CC CC   CX XX CC CCCCX CXCCCC  CC CCCC CC  CCCC CXCXCXXXXXXXCXXCCCXXCCXXCXXCCCCCXCCXXXXCXCCCCCCXXXXXCCXXCCXX XC
*+.''-...---.''..'-..'-..''.-'.-'.'------.--'.---'-..'..+--.-'-'''''''''''-''--''''''--''-'''-'''----------+==--==--'''''''.'-=='''+'
+C'++.'''...'++''C.''C.''CC'.C'.C'+......'..C'...+.''C''C..'.+.CCCCCCCCCCC.CC..CCCCCC..CC.CCC.CCC..........CCCCCCC..CCCCCCC'C.CC+++C+
+ +CC'+++'''+CC++B'++B'++BB+'B+'B+C''''''+''B+'''C'++B++ ''+'C'BBBBBBBBBBB'BB''BBBBBB''BB'BBB'BBB''''''''''    ''BBBBBBB+B' CCC C
+ C XCCCXXXC CCHXCCHXCCHHCXHCXHC XXXXXXCXXHCXXX XCCHCC XXCX XHHHHHHHHHHHXHHXXHHHHHHXXHHXHHHXHHHXXXXXXXXXX    XXHHHHHHHCHX
+  C  CCC   XC XC XX CX CX CCCCCC CCX CCC C X  CC C CXXXXXXXXXXXCXXCCXXXXXXCCXXCXXXCXXXCCCCCCCCCC    CCXXXXXXX XC
*''+'.'.---.'''---..--.'---'-'.-'..----.-----+----..+--.''.'''.'---------'''''''''-----''-''-----------'+MX+-  =.''''''''.'+ZX-+=++
+++C+'+'...'+++...''..'+...+.C'.C''....'.....C....''C..'++'+++'C.........CCCCCCCCC.....CC.CC...........+C     'CCCCCCCC'CC CCCCC
+CC C+C+'''+CCC'''++''+C'''C'B+'B++''''+''''' ''''++ ''+CC+CCC+B'''''''''BBBBBBBBB'''''BB'BB'''''''''''C     +BBBBBBBB+B
+  C CXXXC  XXXCCXXC XXX XHCXHCCXXXXCXXXXX XXXXCC XXC C  CHXXXXXXXXXHHHHHHHHHXXXXXHHXHHXXXXXXXXXXX      CHHHHHHHHCH
+    CCC  CCC CC CCC CX CX CCCC CCCCC CCCC  CC    XCCCCCCCCCXXXXXXXXXCCCCCXXCXXCCCCCCCCCCC      XXXXXXXX X
*'''.-.---.'+.---'.--''-'-'-'-.--'.----.----.+'--..''--.'.''+'-------------'''''''------'----'---''----)=- -  -A'''''---AA''-+'.'++
++++'.'...'+C'...+'..++.C.+.C.'..+'....'....'C+..''++..'+'++C+.............CCCCCCC......C....C...CC...C      CCCCC.CC ++CC+'+CC
+CCC+'+'''+C +'''C+''CC'B'C'B'+''C+''''+''''+ C''++CC''+C+CC C'''''''''''''BBBBBBB''''''B''''B'''BB'''      BBBBB'  CC C+C
+  CXCXXXC CXXX CXX XHX XHXCXX CXXXXCXXXXC XXCC XXC C  XXXXXXXXXXXXXHHHHHHHXXXXXXHXXXXHXXXHHXXX      HHHHHX     C
+  C CCC  CCC CC CXC CXC CC CCCC CCCC  CC  CC    CCCCCCCCCCCCCXXXXXXXCCCCCCXCCCCXCCCXXCCC      XXXXXC
*+''...---'+.'--..--.+.'-..---..-..'----..-.''+=--'.'-.'+=+=-+-----'---+A1'''-'---.''-----------''--'Z=- ----+A'-'''-+MAMMMAZ+-+.----
+C++'''...+C'+..''..'C'C.''...''.''C....''.'++CC..+'+.'+CCCCCC.....C...C +CC.C...'++...........CC..+     +.CCC.C    CC'....
+ CC+++'''C +C''++''+ +B'++'''++'++B''''++'+CC ''C+C'+C   '''''B'''  CBB'B'''+CC'''''''''''BB''C     C'BBB'      +''''
+  CCCXXX C XXCCXXC CHXCCXXXCCXCCHXXXXCCXC  XX C XC    XXXXXHXXX  HHXHXXXC XXXXXXXXXXXHHXX      XHHHX      CXXXX
+   CCC  CC CC  XC CCC C XCCCC C   CC  C    CCCCCXCCC  XXCXCCC  CCCCCCCCCCCXXCC      CXXXC      CCCC
*'=...---''..--'.--.'-'-..----.--------.---''..A-.'..-.=A1= )1M+.'++-X= -+X+'.'''+.-------------'+X==--++X+---.'+=-ZXAXXM-M+ -==1XMM
++C'''...++''..+'..'+.C.''....'........'...++'' .'+''.'C    C'+CCC   C+'+++C'.............+C    C...'+CCC   C
+C +++'''CC++''C+''+C'B'++''''+''''''''+'''CC++ '+C++'+     +C     C+CCC +'''''''''''''C     '''+C
+ CCCXXX CCXX CXXC XHXCCXXXXCXXXXXXXXCXXX CC XC CCXC     C      C  CXXXXXXXXXXXXX      XXXC
+   CCC  CC CC CXC CCCC CCCCCCCC CCC   C  C               CCCCCCCCCCCCC      CCC
*''...--.''.--..--...--..-----.--.--.-----''.-.'+'.'+'-+    =+1)+++--==- =)ZZXM=+.--------'=Z+=+ =1XM+'--.-X)+=-=+)1+=111= -  =
+++'''..'++'..''..'''..''.....'..'..'.....++'.'+C+'+C+C              CC'........+C     C+..'C
+CC+++''+CC+''++''+++''++'''''+''+''+'''''CC+'+C C+C C               +''''''''C      C''+
+ CCCXXC CXXCCXXCCCXXCCXXXXXCXXCXXCXXXXX CXC  C                 CXXXXXXXX       XXC
+   CC  CC CC  CC CCCCC CC CC CCCCC  C                    CCCCCCCC       CC
*+'....-...--..--.'.--...--.--....-...---'''.-'..+'=MM=   -  -==--====-==- -+=)Z='.-'+-X=  =)X'---'MZ1)----=--=1Z= ==-=---==+-
+C+''''.'''..''..'+'..'''..'..''''.'''...+++'.+''C+C                 C+'.+CC    +...+
+ C++++'+++''++''+C+''+++''+''++++'+++'''CCC+'C++ C                  C+'C     C'''C
+ CCCCXCCCXXCCXXC CXXCCCXXCXXCCCCXCCCXXX  CX CC                   CX      XXX
+   C  CC CC  CC  CC CC  C  CCC  C                     C      CCC
*'''...'-----.--.+'--.'.--.-.'.......--.''...'...+A+-   - -  -=+=====++-===  - +=)   +A'--.'-X=--====+---==-+Z+===++==-=-+
++++'''+.....'..'C+..'+'..'.'+'''''''..'++'''+'''C                       +..'+C
+CCC+++C'''''+''+ C''+C+''+'+C+++++++''+CC+++C+++                        C''+C
+  CCC XXXXXCXXC XXC CXXCXC CCCCCCCXXC CCC CCC                        XXC
+    CCCCC CC  CC  CC C     CC                             CC
*..'...--------..---.-..''...'.....---..''''....'++-     -  -==++=+=+)===-+=- --++)A=+'---=A) --=-====+==+=+===+====+==+-===--
+''+'''........''...'.''++'''+'''''...''++++''''+C                     CC+...C
+++C+++''''''''++'''+'++CC+++C+++++'''++CCCC++++C                      C'''
+CC CCCXXXXXXXXCCXXXCXCC CCC CCCCCXXXCC  CCCC                       XXX
+   CCCCCCCC CCC C       CCC                            CCC
*.'.....------...--.-..........''....''+++++==--A)  +ZAAAAX1+-   -=====++======))1AM+'--.'MZ1)-----==========+=+=+==-+==+++-=+-=-=
+'+'''''......'''..'.''''''''''++''''++CCCCCCCCC                    C+..'+
++C+++++''''''+++''+'++++++++++CC++++CC                         C''+C
+C CCCCCXXXXXXCCCXXCXCCCCCCCCCC CCCC                          XXC
+    CCCCCC  CC C                                  CC
*=...-.--------.-----..'.'''.'''''+=--A1)))+++==-  -+----'--.+A1)+----+==++---+)A+.---=ZZ1)+= ---==---=+=)++====+++++===+==+=+=====
+C'''.'........'.....''+'+++'+++++CCCC        C....C..'C          C'...C
+ +++'+''''''''+'''''++C+CCC+CCCCC          ''''B''+           +'''
+ CCCXCXXXXXXXXCXXXXXCC C  C             XXXXHXXC           CXXX
+  C CCCCCCCC CCCCC                 CCCCXCC            CCC
*A.'...-.-.-.-..--.-.'.-''''''+++A+= -- -=--= ----- +----'''''''''-.+MA1+++=1A='--+''MAZ+-==-- --=---==-=++)=+++=-==+==+)+=++)=+=++-+
+ '+'''.'.'.'.''..'.'+'.++++++CCC          C....CCCCCCCCC.'C     C+..C++
+ +C+++'+'+'+'++''+'+C+'CCCCCC            ''''BBBBBBBBB'+      C'' CC
+ C CCCXCXCXCXCCXXCXC CX               XXXXHHHHHHHHHXC      XX
+   C C C C CC C  C               CCCCXXXXXXXXXC       CC
* Z'.....-.........++++++=--MZ1))-==-=++=-==----  A----''+++.--'''''''--.'..'..=-ZX.-''--.==MZ1)+ ------=-=====-++=+===)+=-++)++++==
+ +'''''.'''''''''CCCCCCCCC            ....++CCC'..CCCCCCC..'+''+''CC '.CC..'CC
+ C+++++'+++++++++                 ''''CC  +''BBBBBBB''+C++C++  +'BB''+
+  CCCCCXCCCCCCCCC                 XXXX   CXXHHHHHHHXXC CC CC  CXHHXXC
+    C                     CCCC   CCXXXXXXXCC      CXXCC
* 1=''.'.''''+=--AZ11+)+)+++===+=+===+====-=--=--++'-XZ)+=--=+1-.''-'''--'+XX+''--''''''''''''--'=MX++------=-+=++=+++=======+=+++==
+  C++'+'++++CCCC                 C+C     C'CC.CCC..+C C++..CCCCCCCCCCCC..+C
+  CC+C+CCCC                   C      +BB'BBB''C  CC''BBBBBBBBBBBB''C
+   C C                            CHHXHHHXX    XXHHHHHHHHHHHHXX
+                                 XXCXXXCC    CCXXXXXXXXXXXXCC
*  =11XMXX11)+=-+=- ----==)++=+=+++-++)++-=====+)+M+-- - - --1M-'--'A=-+.+.-'''''''''''''''''''''--.+M1+=-=---====+=+=+===+++==---
+                         C        .C..+ CCC'C'.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'C
+                                 'B''C  + +'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''+
+                                 XHXX   C CXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXC
+                                 CXCC    CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCC
*    = - -  -----===-+=+++==++=++=+++=--+--+XMA -- --+1M-.--'+-1==A'.'++----'--'''''''''''''''''''''-.=X=- - -+--====++++=+===-
+                               C'..+CC  +'+CCCCCC+..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.'C
+                               +''C   C+C   C''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'+
+                               CXX    C    XXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXC
+                                CC         CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*   ====++-+- -+==+)++==+)))++)+))+)+++=====-+AX=X-+1ZM=+..'=-1-- -- ====---=--=+X-+'.---'''''''''''''''''-'A)+==---===-++++++-+=
+                         C   CC''+CC           CC+'...CCCCCCCCCCCCCCCCC.+
+                              ++C             C+'''BBBBBBBBBBBBBBBBB'C
+                              CC              CXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHX
+                                             CCCXXXXXXXXXXXXXXXXXC
*   -+====111= +=+=++=+++))+)))))++)++)+===--1X'-'-'.-.+A11)==- -=+=- -==++=====---=+)11A=+'--'''''''''''''''-.-A)+---=-====+)=-=
+                         +.+C+'.'C                 CC+..CCCCCCCCCCCCCCC.'C
+                         C'C C+'+                   C''BBBBBBBBBBBBBBB'+
+                         X  CXC                   XXHHHHHHHHHHHHHHHXC
+                         C  C                    CCXXXXXXXXXXXXXXXC
*  ++)+=-=++1+ =+++=++)+++)+))++))+++=++++==+A+'---'AZZ)+- -========-= ===+=++=====-=----=++=+)1M-'--''''''''''''-.'-1+=-=--++-+X+
+                        C+...+                       C+..CCCCCCCCCCCC.'+C    C.C
+                        C'''C                        C''BBBBBBBBBBBB'+C     '
+                         XXX                         XXHHHHHHHHHHHHXC      X
+                         CCC                         CCXXXXXXXXXXXXC      C
* =++=+=====-= -+=====+=) ++)++))+)++++)ZM='--.=--=== --+--=+====+++++-= =-+=+-=+====+++-===- - -  -+)X-+.-''''''''''--+- -+'''''
+                      C+..'CCCCC                           CC'.CCCCCCCCCC.C  CCCCCC
+                      C''+                              +'BBBBBBBBBB'   BBBBB
+                       XXC                              CXHHHHHHHHHHX   HHHHH
+                       CC                               CXXXXXXXXXXC   XXXXX
* -+)+==-=-===  -=++=+)=+++)++++111ZXM='-.--'=A)M.-''' ---=-=++++++++)+=+++==+++++++++=+==+++== --- - - - =+ZX+-'''''''''.-A-''''''
+                   C+.'..+C  '.CC+                             C.CCCCCCCCC'C .CCCCCC
+                    C'+''C  +'BBC                             'BBBBBBBBB+ 'BBBBBB
+                    XCXX   CXHH                              XHHHHHHHHHC XHHHHHH
+                    C CC   CXX                              CXXXXXXXXX  CXXXXXX
* ==+== ===-- -=-========++==)1X-='.----+-MA1)---''''. ------=-+++=+))+++=-===+=-=+=====+=+===+=+1))1XAAMM==+''.''''''''''''''''''''
+                CC+'....CC   CCCCC'                          CCC++'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
+                 C+''''     BBBB+                            CC+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+                  CXXXX     HHHHC                             CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+                  CCCC     XXXX                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*  ==+- ----==+-- ---=---=1A-+.--'-'-MX1)++)+++-=+'''-1 ----- -=+++=+)++- --=-- -==+-)ZZXA--=++'.-----'''''''''''''''''----.''''--.M
+              CC'..C.+C      CCCC.                  CCCCC+'.....CCCCCCCCCCCCCCCCC....'CCCC..'
+               +''B'C       BBB'                     C+'''''BBBBBBBBBBBBBBBBB''''+BBBB''+
+               CXXHX        HHHX                     CXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXCHHHHXXC
+                CCXC        XXXC                      CCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCC XXXXCC
*  =-=- =------- -----)1M'-'''..+MZ+=+++==-==++=- +''''=-=-= -===-==-=-+--==)AAA=''..--'''-''''''''-''''''''-''---.+=MAAZ+==MMMX)--
+             +.CCC''C         CCCC+             C++''..CCC.CCCCCCCC.CCCCCCCC.CC...'CC
+             C'BBB++          BBBC             CC++''BBB'BBBBBBBB'BBBBBBBB'BB'''+
+             XHHHCC          HHH               CCXXHHHXHHHHHHHHXHHHHHHHHXHHXXXC
+             CXXX           XXX                CCXXXCXXXXXXXXCXXXXXXXXCXXCCC
*--==- --= -- -=++ZA-.----''=A1++=++++)+++++++++= ).''' -- ==+++)1XM=+''..-'''''''---------''''''------.'+-MX1++-=  -++=++++++++))
+          C'....++C           'CC+       CC++''.CCCCCCC.........CCCCCC......'+CC
+           +''''CC            +BBC        CC++'BBBBBBB'''''''''BBBBBB''''''+C
+           CXXXX             CHH         CCXHHHHHHHXXXXXXXXXHHHHHHXXXXXXC
+           CCCC             XX          CXXXXXXXCCCCCCCCCXXXXXXCCCCCC
*== -=--== ---+Z-='----+-Z)++++)+=++++++++++=+-==+--X-'-)1XXM='.---'-''''--''-'''-----------.'==-MMXXZ11+====-=+-=+++=+=+))111)))))))
+        CC+....CC              .C.   C+'...C.CCCC..CC.CCC...........'+CCC
+         C''''               'B'   C+'''B'BBBB''BB'BBB'''''''''''+C
+         XXXX               XHX    CXXXHXHHHHXXHHXHHHXXXXXXXXXXXC
+         CCCC               CXC    CCCXCXXXXCCXXCXXXCCCCCCCCCCC
*-===== =++X-+'---'-X++=- -===)+=+-+=++===+==+Z--==-'''----''''''''-'--------..'=--MAXZZ1)Z)+))++=+))=+=))++=++=))+)=+))+))11)))1)))
+      CC+...+C              CCCC.CCC....CCCCCCCC.C........''+CCC
+       C'''C                 'BBB''''BBBBBBBB'B''''''''++C
+       XXX                 XHHHXXXXHHHHHHHHXHXXXXXXXXCC
+       CCC                 CXXXCCCCXXXXXXXXCXCCCCCCCC
*--===+Z+.---=Z11+ -  -- =))1XAXXAA-M-----+'---'''''''''----..'+-AZ1))+=)))===-   ---+=+++))))+)1+1)))))))1)+))=+))1)=+==1Z1111)1)
+    C'...C           C CCCCCC+...CCCCCCCCC....''+CC
+    +'''                C'''BBBBBBBBB''''++C
+    CXXX                XXXHHHHHHHHHXXXXCC
+     CCC                CCCXXXXXXXXXCCCC
*ZZX--''='+-X))1ZXX-=''.-.----'''-'''''''''''----''''''--11+++===-- ----====)=--=-----+==)+))))))))1)Z1111111)1)11+))))1)++-)1ZZZ1)Z1
+  CC++C+CC    CC++'.'....CCC.CCCCCCCCCCC....CCCCCC.C
+   CC C      CC+'+''''BBB'BBBBBBBBBBB''''BBBBBB'
+           CXCXXXXHHHXHHHHHHHHHHHXXXXHHHHHHX
+            C CCCCXXXCXXXXXXXXXXXCCCCXXXXXXC
*''''M-MX+.------'-''''''-''-'-''''''''''''----+M--''''Z  - -=+==+----=)+++++==+==-++)))1)+))))11)Z11Z1Z111Z11)Z1+))1))++=-=+)ZZ11Z1
+++++ C C'......C.CCCCCC.CC.C.CCCCCCCCCCCC....C C.CCC+
+CCCC   +''''''B'BBBBBB'BB'B'BBBBBBBBBBBB''''  'BBBC
+     CXXXXXXHXHHHHHHXHHXHXHHHHHHHHHHHHXXXX  XHHH
+     CCCCCCXCXXXXXXCXXCXCXXXXXXXXXXXXCCCC  CXXX
*A)1='.----'---'''-'''''-'''''''''-'''''''''--=)=+Z'-M+-=-=+======+=-==)11+++==++=)))+11++==+))11))11))1ZZ1111)ZZZ)11Z)))+=---+ZZ11ZZ
+  C+'....C...CCC.CCCCC.CCCCCCCCC.CCCCCCCCC..C  +.
+  C+''''B'''BBB'BBBBB'BBBBBBBBB'BBBBBBBBB''   C'
+   CXXXXHXXXHHHXHHHHHXHHHHHHHHHXHHHHHHHHHXX   X
+   CCCCXCCCXXXCXXXXXCXXXXXXXXXCXXXXXXXXXCC   C
*-=.''''''---''---'''''-'-'''''-'''-''''''-'A)+=++=++-+=+=-=++==+++=-=)Z1)+===+)1ZZ))1))++++=++=)1111)11ZZZ11ZXXZZZZ11)1)+++)==)XZZ11
+CC'CCCCCC...CC...CCCCC.C.CCCCC.CCC.CCCCCC.+
+ +BBBBBB'''BB'''BBBBB'B'BBBBB'BBB'BBBBBB'C
+ CHHHHHHXXXHHXXXHHHHHXHXHHHHHXHHHXHHHHHHX
+  XXXXXXCCCXXCCCXXXXXCXCXXXXXCXXXCXXXXXXC
*''--------.'''+==-=-AX+ZXA++...-..''.''-X+=++1++)+++++++++++==+=))+=-)))+=+=)ZZZ1)+++)+=)+=++=+=+111ZZZ1ZZ1ZZAZXXXZZZ)1)1++)=+)111Z)
+CC........'+++CCCCCC   CC'''.''++'++C
+BB''''''''+CCC       +++'++CC+CC
+HHXXXXXXXXC         CCCXCC C
+XXCCCCCCCC           C
*=MAAAAXZZZ)++--=-===   -+)))1))+))++=+))111)))1)++)+))+)+++++)))==+==+=+1ZXZ1)+===+++=+)))+++=1111ZZZ1ZZZXXXXXAXXXZ111111++=1Z1Z1
+C
*-=-- --==- --=-=====    ==+++))++))))))+))11)))))++++)1)++)-+))++++++=+1XZ))+++=+=++=))11)++11X11)1ZZ1Z11XZZXAAAMXXZ1Z1)1)+++1Z11
*=-----=++= =)=--=====--  -+)++)+111)1+)1))+))))))))+)))+++1++++++++=++1ZZ1+)+++=+=++))ZZZ1=1111ZZ)-+1111Z1XXXXZXAMAAAZXXZZZ))+-)1Z
*========+===+=-=+-=++=-  - -+)))1))11))1Z11)1)))++)=+==)+++))))++))+=+)Z1)+=+====)1ZZZXXZ)1++)1))+=---==+1ZZZ11ZZXAAAAAXAAAZ111)+)1
*=====+===+==+====-=++==   ===)))11111Z11))Z1))+))+++=))+=1)))))1)+==++)+)++=)=)ZXXXZ1)1)++=++====++==--+)ZZZZXZZXXAAXAAMAX1)11++=
*-=++=++++++++==+=--++==-    ==))11)11Z11+)Z)+)++)+++))+++))+1)111)+=+=)))=)))+1ZZ11))+)+=======++++++==-+)1ZAXXXAAAZXXAAXX11Z1))=
*++=-====)=++---+++)=+===-  -- +11+111Z)))1Z))))+)+)++1+-=+1)11)))))++)++111Z+1)1)+=+==+=++==+)++=+=======++1ZXAMAAAAAXZZXZ11))1)1
*++==+++=++=-+--=+)+====+ - ++- -++)))111))11))+))))11))++==+)1))))1)++++)=1ZZ+)++=+=++)+=+++==+=++=+)++++)===))ZXXAAXXXZ)1XZZXZ1Z1
*)++++===+==-+=-=++====--- = +=  --=))1111+)))))=++))1+)====+))))))1))+=)+++))=++===)++)+++)=+++=++++)=++++=++))))11111Z11ZZXXZZ1)1
*1)+=+)====-======+=-==---=- -=--  =+1)Z11++))1)+)+=+++))+==)11)+)))))+++=++))++)++++++))))+++)+)+))+++)+=++=)ZZX1))+=1))ZZ1ZXXX11)
*))++=)+-+=-==+-+-=+=== --  - =- - =+1)1)))++)1+))+=+)+))==+==+1))11))+==++++)+)++)+))+)++))))))+11ZZ))1)))1)))ZXZ)))+11+Z1Z1ZXZZZ)
*)+=+++++=+++=====-=+++==+=-= == - - =+)11)+++)))11)+=+=)))++)++)))1))))+=++++++++++=++))+++))+)+))1)))+++++11))1XZ)+))11ZZ)))11ZX11
*)+=))+=+++++===-=+===+=-==== == -- -+))11)++))111))++++)++++++11)))))))+))+++++==+===+)++=))++)+++++++))))))+)+1)++=++)1++)=)))ZZZ
*+=++++-+++++======++=====++=--+-   -+))1Z1++)1+1))+=))+++1)+=)11))1)1)1+++)++))+++-=++)))=++++++++))))XX1)))+++))+++))++=)Z)1+=)ZZ
*+=++)+=+=+=+-==+)++==-++=++)===   -=)11)))+))++))++)+)+=1)+=))1))1)))))+===++=++++))++)+++++++++)1111ZAA1)=)+===+)+))+==11))+++=)
*++++++++=++++=)+=+=+=-+)==+))==-   -=+))Z)1+)))1))++)))++++)+++)11)1ZZ)+)++++++=++))+)1++)+)1)))111ZZ1)11)1++)))))1+=)++++++)+++==
*+)+=+++++++++=++++====++-=++)+=   =--=)1)+++))1))++))+)++)1+=+)1)))ZZ))++)++=+++=+)++++++++1))11111))))))++===)++++=++)+=+++)=+++
*=++=++++))+=+==+++=+++==+)++)+-  -+=- -+1)+)))1)))))1)))+))1+=)1))))1))+++))))1)))1)+++))++)))1XZ11))=+)+)+))+++=++++++++-++++++)+
*+)=++)=+=1++==++))+++)+=+)++++  -)++= -=)+))))1))1)++))1+)1))=+111))1ZZ)++++)ZZ11ZXZ11))11)111XMMAXZ1)++)+1+)+)+)+-+))==+=+++=+)+=
*++++++))++))+==+)+++1))=++))))= --)+=- ++1)1)1))1))1+)))1)+))1+++))1)11Z++)+)1ZZZZ1ZZZ1)))11111ZZZXX1)1+))))+))+=+)++1AZ111))))))=+
*-- -=-+)))+)))))+)1))+)))+1+)1+-=- --- -++)))11))1111))+))))+)))+=+)111)11)))))1Z1)1ZZ1))))))+)))++)111Z1Z111)))++++++1AX1))))1))+))
*   --===++)1))=)))1)))111)++)++   =--))+)))111111))+))+++11+=+)1Z1))11)))))Z1Z11)1))+)+=+++)++)ZXAZ1)+))++)))))11)11+)=++))++))
* -      ++- +)))+))Z)+=++)     =  -+111))1))))))))))+=)1Z11))ZZ+)+))))++=++===+++++++)1XXZZ=+=+++-)=+=))1+)1+)++=+=)==+
*-- - - - - --   -=---==-==-    - -   --=+=--=)=  -)))+1)11))))1)))+))+)))+++++++))))1111)+++)++)+=++=+====++=++++++++++
* - - -- -- -- -==- -       -              -==)1)11+))))))+)))11))++++++))))))+)+++)++))===++=+++=+=++++)++=+=+
*    - -- -- -+=----     -           - -     =++))))+1)))1))11+)++++=+))+1))++)+++++)=+++==+=+=++++)++1)1))++
*-  -= -- -       -  - -     -             -++++)1)))))1))+))++)=)))1)))))11)+++)++)++++=+1+)+))))+1)+))
*  - --  ++-        -=- -    - - -    --   -     ===-=+=)))1111))+)=+=++))))+)1))++))))))+)))+1+))+++++)))))
*  -   -))=   --==-   -- -    -      -  -          -+1)))))))=+===+)1)=++++=+)))+++=+++++=++++===++))+
*  ---   -))+-  -==+-    ----   - - -    ==-              --))++)++-+1Z1+++++-)))))===++==++++++)+)+++)+
*- -- -   =)+-  --+=-    - --          ---- ---  - -- -        -)1)+==-)111+)+=+++)+=+==+++++)+)=)+)+==+++=
* -=--    ++--  -=+=  -   --         =-=- --  ---           )+++--=111)1)++++)++)++++)++++))))++)+++++
* -+--   -=)=   -===  -   -         -=-----=-  -=   ---        ++)+++)11))))+)++++))==++++++))+++))+=+++
* =--- -  -==-- -=++==   -      - --   =====---   -=-  --=- --      =++)=+11)))1++))+=+=+++=+=+)))+))++)=)++
* - --- - ----   -+++--         -=--  ---- ---=- - -=   -  --      +==+11))))+))++====+++=+=+++=)++=+))+))
*  --= ------   =++=-    -  =-   -=--------=--------- -=-   - - --      -  -)Z11111=)=+)+++=++++++))++))+1)11)))
* -=---   --   -+==-           - -----   - - -      -- - -     -  -+))11)))=)+++++++++=+))+++))))1))))
*   -   -  ---=+==    -    - -   --- -   -- - - - -  -----  -        =1))))+++++)+))++=+)))1)+++++)+)+
*      ----=---=-    -    ----   --=--   --    - -   = -  -         =1Z1+=++))++)=)+=1)))+)))=)+)))
*  -- - -- -==-==--=     - -  ---    ------ -  --    -  --- --  - --        -)1)))))++))))))))))+)))++)))1
*-  -----=---- ---==         --    ---- - --   =---     -----            -)1)++))111)))++)=++1))))1111
*  - -----=  -=--=         -       -    =---  -   -- --- -  - -  -  -    -)))11ZXXX11+)+=++)))))++))+
*  - -------- --- --    --    - -  - - -   ----     - --         --    )1XXZZ1++)=))++)++)+)++++
*   -  - -- ---=---             -   -   -- --  -    - -- - - -    -=-   -   =)1)++)++)))+1)))+)))))
*   -- - -= -==-              -  ----  -=- ---  ---     -- ---- - -  --   --   =)+++))1)1)11)+1)))+)
*   --- -- --==== --              -    --- -= -==-- - - - -- - - -- - ----=  ---   +)))))1+)++))+))++==
* -   ---==-- ==---            -  --     -  -== -= ---  -  ----  --= -- =  --    -))+++++++)++=====+
*   --=----=-  --              -- =-        -=- - -=------ -   - =- -==- --    =)++=++)+))))+++))
* -  -===-+=-- --+=-               =           =-=)+--=- -     - - -----  -    -++++++)++)++++++
* - =)+===1=-- ---=   -- -           ---          -==)1)====--- - -   ----====--  -    =+)++=+)+))++++=
* -+1MX=-=== - -   -- ---- -         --          -=-=1+----=-=-- == - -- =-----===- --    -+)+=++=+===)++
*==+1X)===== ---   -----  -         --       ---   - -==-  ---=-===-----==---=+=-- --     -=++++))=)++))
*=----===--- -- -   -----   -                +=     =-   --=------- -=-====++=-----      =)11))))++++
* -- -  ---- - -  ----   -               --+- --   -=   -==--  - -=====+++)====----      +1))1))1)1
*--      - - -- - -- -        -         -==-    --   -+=-- --  =++-==+++---==-=- --- --    =+)))+)+
* --    ----- ---- --- -         -        --   ==- -=   =+----   =---====++)=+==---=---  --   -+))++1
*      -=------- - ---                    - -==- - ---=-----  -     =+)++++=--====----=-=-  -+))1
*      ---   - ---         -      -   =-- - ==-- - -- == --  ==-      +)+++=+==-=-=--=--=-   -))
*    --     --           -     -    ---=  =--- --- -=- -   =-   -   -=+=1)+=+-===--===---   =
*  - -     - ----                    ===--  -=--=--- - -    -=-   --- -  =+)+)+=++=----====-=
*         ---   - -                = -=--- --==---- -  -   -==-  ------   ++)+)++++-===-==+==-
* -  --    - --   ---                - ----  =-=--- --==-- =    =+-  -- --=-   =+))+))++=+==+====--
*-            -=-                     =-- = -- - --    ==   - -  -=-  -+))))+))+=++===---
*-- --  -    - -  ---        -        ---- - -  -===+-=-===--   - - -=  --= ==- +11))))++=======+==
*- --- -     -     -                -===--    ===+==-====-   - - -- - -----++= +11))))+++=-====+-=
* ------        - ---  -              -===-     --=======+==--  -  -  ------ -+++=)1111))+++======--=
* --  - -       - - -- -               -=-=-     =-=+===-+++===-   -- ------- ----++)=)1)))+))=++===----
*- -  -        -  -  --   -           -==-+-   --=-==++))++++=  -=   ---=--- -=++)1)++1)))))++==-= --
* -=-                    -       - - -- =-   -=-=-===++++++=- -+-  - ----- -----+=))))+)))1)))++---
* -- -           -                --  -   ==---==+=++)+-  -=-  -------- =-===++)++)+)))))1))=+==-
*--  -       -           - --     ---      --  -==++)++=  =-    -=---+=-=-+++++++)+++))+=)))=- -


*                                                                  ---