Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-03 - decus/20-0078/doc/gpsswe.man
There are no other files named gpsswe.man in the archive.


         
          GGG  PPPP  SSS  SSS  SSS
          G  G P  P S  S S  S S  S
          G   P  P S   S   S
          G   PPPP  SSS  SSS  SSS
          G GGG P     S   S   S
          G G  P   S  S S  S S  S
          GGGG  P    SSS  SSS  SSS 
Inledning                          Page 2


1. Inledning


     GPSSS {r en simulaklass f`r fl`den av objekt mellan k`er,
   lager och behandlingsstationer.  Klassen, som har prefixet
   SIMULATION, ger SIMULA n}gra av de anv{ndbara procedurerna i
   Gordons  GPSS.  Det inkluderar deklarationer av f`ljande
   klasser :

       1. TRANSACTION, som definierar objekten
       2. FACILITY  ,  - " -    stationer
       3. STORAGE  ,  - " -    lagerutrymmen
       4. QUEUE   ,  - " -    k`er


     Procedurerna m`jligg`r f`r objekten att g} in i och l{mna
   resurserna.   Statistik  p}  resurs-utnyttjandet  samlas
   automatiskt och skrivs ut i slutet av simuleringen

     De avancerade satserna i GPSS har ersatts av de mer
   flexibla SIMULA satserna som HOLD( - - ), ACTIVATE och
   REACTIVATE. Men det finns en procedur WAIT_UNTIL som till}ter
   villkorliga inplaneringar av h{ndelser f`r objekten. Objekten
   kan tilldelas prioritet f`r att }stadkomma f`rst-in-f`rst-ut,
   sist-in-f`rst-ut och andra ordningar.

     Med andra procedurer kan man fr}ga efter det tillf{lliga
   utnyttjandet av en resurs. Man kan ocks} fr}ga efter utskrift
   av statistik under en simulering, och modellen kan }terst{llas
   s} att en ny simulering med andra indata kan g`ras i samma
   k`rning. #ven helt olika simulerings-modeller kan simuleras
   under en k`rning.

     Med GPSSS kan simuleringsprogram skrivas p} samma enkla
   och korta s{tt som med GPSS.  Anv{ndningen av SIMULA som
   basspr}k bibeh}ller den h`ga standarden p} programstrukturen,
   s}som blockstrukturen, procedurer, aritmetik, str{nghantering
   och in och utmatning.


2. Resurserna

K`er

     K`erna kan utnyttjas av objekten n{r som helst.  Det
   finns ingen begr{nsning p} storleken av dem. Statistiken
   inneh}ller :
Resurserna                          Page 3


    1. hur m}nga objekt som totalt befunnit sig i k`n
    2. st`rsta antal objekt i k`n
    3. aktuella inneh}llet i k`n
    4. genomsnittliga inneh}llet i k`n
    5. genomsnittliga tiden objekten befunnit sig i k`n.

Behandlingsstationer

     Stationerna kan bara utnyttjas av ett objekt i taget. De
   objekt som vill g} in i en upptagen behandlingsstation
   placeras i en ink` knuten till stationen ifr}ga. D{rifr}n tas
   sedan objekten i prioritetsordning in i stationen d} den {r
   ledig. Den statistik som ges {r :

      1. genomsnittliga utnyttjandet av stationen
      2. antal objekt som anv{nt stationen
      3. den genomsnittliga tid objekten till-
       bringat i stationen.
      4. aktuella inneh}llet i stationen

Lager


     Ett  lager  kan  ha  ett  visst  maximalt  utrymme
   f`r-definierat.  Det  ges  med  satsen  SET_STORAGE( N,
   <max_utrymme>); Ett objekt, som inte f}r plats i ett lager,
   placeras i v{ntan p} plats i en k`. Ordningen ut ur k`n d}
   den inneh}ller flera objekt {r {ven h{r efter prioritet.  Det
   utrymme ett objekt tar anges som andra parameter i utrycket
   enter_storage( N, <erfoderligt_utrymme>); Objektet kan d} den
   l{mnar lagerutrymmet frig`ra utrymme som skiljer sig fr}n det
   utrrymme som kr{vdes d} den kom dit.  Det anges med :
   leave_storage( N, <frigjort_utrymme>) Statistiken inneh}ller :

     1. maximala lagerutrymmet
     2. genomsnittliga inneh}llet
     3. genomsnittliga utnyttjandet
     4. totala antalet objekt i lagerutrymmet
     5. tiden i lagerutrymmet per enhet som
       utnyttjat lagerutrymmet
     6. st`rsta antalet objekt i lagerutrymmet
     7. aktuella antalet objekt i lagerutrymmet
Programstrukturen                      Page 4


3. Programstrukturen

     GPSSS kan anv{ndas som prefix till ett block eller som
   prefix till en klass. Den ska anv{ndas precis som standard
   system klasserna SIMSET och SIMULATION.
   Anv{ndarprogrammet kan ses som uppdelat i tv} delar. 

    1. definition av objektens attribut och aktiviteter.

    2. huvudprogrammet som initierar och kontrollerar
      simuleringen. Huvudprogrammet m}ste speciellt
      skapa det f`rsta objektet.


     F`ljande triviala exempel visar en modell d{r kunder
   anl{nder slumpm{ssigt i tiden till ett system och l{mnar
   densamma efter 10 minuter. 

     OPTIONS(/search "libsim[106,306])
     BEGIN

      EXTERNAL CLASS gpsss ;
      gpsss(1,1,1) BEGIN

       transaction CLASS kund ;
       BEGIN
        ACTIVATE NEW kund
        DELAY Uniform(0,15,u);
        hold( 10 ) ;
       END ;

       COMMENT * HUVUDPROGRAMMET * ;
       ACTIVATE NEW kund DELAY 0 ;
       hold( 100 ) ;

      END GPSSS exempel ;

     END program

     Huvudprogrammet startar simuleringen med att aktivera den
   f`rsta kunden och v{ntar sedan 100 tidsenheter, som {r tiden
   f`r simuleringen.

     Objekten i anv{ndarprogrammet {r definierade som klasser
   med prefixet TRANSACTION.  Klassen TRANSACTION definierad i
   GPSSS har prefixet PROCESS s}  h{ndelser  f`r  objekten
   inplaneras med dom vanliga SIMULA satserna. I programmet
   genererar varje kund sin efterf`ljare och l{mnar systemet
   efter 10 minuter.
Programstrukturen                      Page 5


     H{r f`ljer en lista av de procedurer som beh`vs f`r att
   anv{nda resurserna tillsammans med n}gra andra procedurer :


     A) Procedurer f`r objekten
       -----------------------

     - enter_station ( n )
     - leave_station ( n )
     - enter_storage ( n )
     - leave_storage ( n )
     - enter_queue  ( n )
     - leave_queue  ( n )


     B) Procedurer i huvudprogrammet
       ----------------------------

     - set_storage ( n , max_contents )
     - restart


     C) Objektens attribut
       ------------------

     - priority
     - time_mark
     - id


     D) Anv{ndar-procedurer
       -------------------

     - gpsss_time
     - wait_until ( Boolskt uttryck )
     - standard_report
     - contents_station ( n )
     - contents_storage ( n )
     - contents_queue  ( n )
     - waiting_station  ( n )
     - waiting_storage  ( n )
     - waiting_queue   ( n )


     E) Global variabel
       ---------------

     - U
Programstrukturen                      Page 6


     F) Procedurer i version GPSSST
       ---------------------------

     - trace_objects
     - station_name   (n,new_name)
     - storage_name   (n,new_name)
     - queue_name    (n,new_name)
     - trans_name    ( new_name )
     - hold_until_ready
     - outtime      ( time )
     - begin_time    ( time )4. Transaktionerna

     Varje objekt har tre attribut f`r-definierade :

          integer  ID ;
          real   TIME_MARK, PRIORITY ;


     N{r ett objekt skapas s} s{tts PRIORITY till noll och
   TIME_MARK till aktuella tiden. ID ges det v{rde som motsvarar
   objektets ordning i simuleringen.

     PRIORITY anv{nds av systemprocedurerna n{r ett objekt ska
   placeras i en ink` eller n{r ett objekt g`r en WAIT_UNTIL.
   Ink`erna {r de k`er objekten placeras i innan de ska anv{nda
   en station eller ett lager. Objekt vars PRIORITY {r minst g}r
   ur k`n f`rst. N{r PRIORITY {r lika f`r flera objekt {r
   ordningen f`rst-in-f`rst-ut om PRIORITY {r st`rre eller lika
   med noll och sist-in-f`rst-ut om PRIORITY {r mindre {n noll.
   Anv{ndaren kan allts} definiera olika ordningar genom att
   {ndra p} PRIORITY under simuleringen.  Simulasatserna HOLD,
   ACTIVATE och REACTIVATE anv{nder inte PRIORITY.

     TIME_MARK anv{nds inte av GPSSS men anv{ndaren kan
   utnyttja TIME_MARK f`r att f} ut tiden som ett objekt har
   tillbringat i en resurs.

     Procedurerna som definierar h{ndelser f`r objekten och
   deras motsvarighet i GPSS visas nedan.
Transaktionerna                       Page 7


           GPSSS          GPSS
           -----          ----
                    
         ENTER_STATION (N)    SEIZE  N
         LEAVE_STATION (N)    RELEASE N
         ENTER_STORAGE (N, SIZE) ENTER  N, SIZE
         LEAVE_STORAGE (N, SIZE) LEAVE  N, SIZE
         ENTER_QUEUE  (N)    QUEUE  N
         LEAVE_QUEUE  (N)    DEPART  N

     Parametern N {r ett heltal som identifierar en resurs.
   Hur m}nga behandlingsstationer, lager och k`er anv{ndaren
   t{nker utnyttja anges som parametrar till GPSSS, enligt
   f`ljande :

     GPSSS( max_queues, max_stations, max_storages)
         [ k`er ] [ behandlings-] [ lager ]
              [ stationer  ]

     Numreringen av resurserna beh`ver inte vara konsekutiv,
   bara N h}ller sig fr}n 1 till max_queues, max_stations och
   max_storages respektive.


5. Huvudprogrammet

     Huvudprogrammet  initierar  simuleringen,   anropar
   proceduren STANDARD_REPORT om statistik ska skrivas ut och
   avslutar simuleringen.  Den kan dessutom  anv{nda  vissa
   procedurer som beskrivs senare. H{r n{mns de tv} procedurer
   som {r speciella f`r huvudprogrammet. De {r :

           - RESTART     och
           - SET_STORAGE( N, <maximalt utrymme> )

     RESTART "nollst{ller" GPSSS s} att en ny simulering kan
   g`ras.  Den nya simuleringen kan vara samma modell med andra
   indata, eller en helt ny  modell.  Proceduren  anropar
   STANDARD_REPORT, tar bort alla objekt och resurser, s{tter
   GPSSS_TIME till noll och den globala variabeln  U  f`r
   slumpdragningar till 987654321.

     SET_STORAGE skapar ett lager med dess maximala utrymme.
   Om lager anv{nds innan de har skapats p} detta s{tt kommer
   dess utrymme s{ttas till 1 000 000.
Globala procedurer                      Page 8


6. Globala procedurer

     Anv{ndarprocedurerna, se sid. 5, ber`r simuleringstiden
   och hur resurserna har utnyttjas.

     REAL PROCEDURE GPSSS_TIME; <- - - -> ;  ger tiden f`r
   simuleringen  sedan  simuleringen  startade  eller  sedan
   proceduren RESTART anv{ndes sista g}ngen. Proceduren ers{tter
   SIMULA proceduren TIME som inte ska utnyttjas.

     De sex sista procedurerna, se anv{ndarprocedurer sid.  5
   ger ett heltal som motsvarar : 

   antalet objekt som v{ntar p} att f} utnyttja en resurs (
   WAITING_ ) eller

   det aktuella inneh}llet i en resurs ( CONTENTS_ ).


     STANDARD_REPORT skriver ut statistik p} utnyttjandet av
   resurserna. Tidsintervallet f`r vilken statistiken g{ller, {r
   tiden mellan tv} konsekutiva anrop av proceduren, eller d} den
   anropas f`r f`rsta g}ngen tiden fram till dess. Som f`rebild
   till utformningen av statistiken har dess motsvarighet i GPSS
   anv{nts.  Proceduren anropas automatiskt av GPSSS d} hela
   simuleringen {r klar.

     WAIT_UNTIL( <boolskt uttryck> ) {r en kraftfull procedur.
   Den kan anv{ndas av ett objekt eller av huvudprogrammet. Den
   passiverar f`rst, och aktiverar igen n{r uttrycket blivit
   TRUE.  Uttrycket testas efter varje h{ndelse i simuleringen.
   Objekten passiverade av WAIT_UNTIL placeras i en v{ntk` i
   prioritetsordning.  Huvudprogrammet som inte har PRIORITY
   attributet testas alltid sist av proceduren.


7. Version GPSSST

     I version GPSSST har anv{ndaren m`jligheter att f}
   utskrifter  av  varje objekts v{g genom systemet.  #ven
   tidpunkterna f`r h{ndelserna skrivs ut.

     Det finns tv} typer av utskrifter.  Den f`rsta ordnar
   proceduren TRACE(n) och den andra TRACE_OBJECTS.

     TRACE(n) ger utskrift efter hand ett objekt g}r in i
   eller l{mnar en resurs. TRACE(n) anropas automatiskt i GPSSST
   om TRACE_ON s{tts TRUE i b`rjan av anv{ndarprogrammet.

   utskriftsexempel :

    .. 
Version GPSSST                        Page 9


    .. 
    ..
   object  5  entering  station  2 at time   12:03
   object  4  leaving  storage  1 at time   12:39
    ..
    ..
    ..

     TRACE_OBJECTS kan anropas n{r en (del-) simulation {r
   klar.  F`rst skrivs de objekt som l{mnat simuleringen ut.
   Sedan kommer de objekt  som  v{ntar  p}  plats  i  en
   behandlingsstation, eller ett lagerutrymme, och sist de objekt
   som fortfarande {r passiverade av WAIT_UNTIL.  Objekten {r
   ordnade efter deras attribut ID. 

     Varje objekt f`ljs av dess h{ndelser och sedan objektets
   tid i respektive resurs. Om anv{ndaren endast `nskar utskrift
   p} objektens tid i resurserna s{tts TIME_SPENT_ONLY := TRUE.

   utskriftsexempel :

         object  4
         ----------


     Entered storage  1 at time    10:51
     Entered queue   1 at time    10:51
     Leaved  queue   1 at time    11:41
     Entered station  1 at time    11:41
     Leaved  station  1 at time    12:39
     Entered queue   3 at time    12:39
     Leaved  queue   3 at time    12:54
     Entered station  4 at time    12:54
     Leaved  station  4 at time    13:53
     Leaved  storage  1 at time    13:53


     Time spent in storage  1 :    03:02
     Time spent in queue   1 :    00:49
     Time spent in station  1 :    00:58
     Time spent in queue   3 :    00:16
     Time spent in station  4 :    00:59


     Statistik f`r proceduren TRACE_OBJECTS samlas endast om
   OBJECT_TRACE_ON s{tts TRUE.  Detta m}ste allts} g`ras innan
   simuleringen s{tter ig}ng.
Version GPSSST                       Page 10


     F`r att f} en mer l{ttl{st text i de  utskrifter
   trace-procedurerna  ger  kan  man  tilldela objekten och
   resurserna andra namn med procedurerna :

   TRANS_NAME ( <namn> ),   QUEUE_NAME ( N, <namn>)
   STATION_NAME( N, <namn>) och STORAGE_NAME( N, <namn>)


     I denna version anges tidsenheten simuleringen  ska
   utnyttja med en fj{rde parameter till GPSSST. #ven antalet
   decimaler p} sekunderna ska anges ( femte parametern ).

   GPSSST( , , , <tidsenheten> , secdec) BEGIN/CLASS


        De tidsenheter som kan anv{ndas {r :

            's' f`r sekunder
            'm' f`r minuter
            'h' f`r timmar
         och  'd' f`r dagar

     Om anv{ndaren inte vill ha sekunder utmatade s{tts secdec
   till -1.


8. Programexempel


     Program-exempel 1, sid. 14, visar en simulering av en
   dator.  Job inkommer slumpm{ssigt i tiden och placeras i en
   in-k`. N{r minnesutrymme {r tillg{ngligt h{mtas jobet, och
   g}r alternerande mellan CPU-tid och I/O-tid. Efter 10 s}dana
   looper l{mnar jobet systemet.

     Storage 1 representerar minnet, station 1 CPU'n och queue
   1 och 4 ger statistik p} tider genom systemet respektive
   v{ntetider p} CPU'n.

     Huvudprogrammet anv{nder RESTART f`r att simulera tv}
   pass med olika minnesstorlekar.

     Sid. 15 visar en l{karmottagning som ska simuleras. D{r
   finns tv} provtagningsrum och tv} l{kare. Patienterna som
   anl{nder  slumpm{ssigt  i  tiden  ska  f`rst  till  ett
   provtagningsrum och sedan till en l{kare. Fr}n v{ntrummen g}r
   patienterna till det rum som f`rst blir ledigt.
Programexempel                       Page 11


     V{ntrummen f}r representera k`er, QUEUE 1 och QUEUE 2,
   och provtagningsrummen behandlingsstationer, STATION 1 och
   STATION 2.  L{karna f}r ocks} bli  behandlingsstationer,
   STATION 3 och STATION 4. F`r att f} statistik p} utnyttjandet
   av hela l{karstationen f}r den representera ett lager, STORAGE
   1, med ett maximal utrymme av exempelvis 25 patienter. 
                              Page 12


      GPSSS @VERSIKT
      ---------------


   Simulation CLASS gpsss( max_queues,
   max_stations, max_storages ) ;
   BEGIN
    CLASS queue;   < - - - - - - - - >;
    CLASS facility; < - - - - - - - - >;
    CLASS storage;  < - - - - - - - - >;
    Process CLASS transaction ;
    BEGIN
     PROCEDURE enter_queue(n); < - - >;
     PROCEDURE leave_queue(n); < - - >;
     PROCEDURE enter_station(n); < - >;
     PROCEDURE leave_station(n); < - >;
     PROCEDURE enter_storage(n); < - >;
     PROCEDURE leave_storage(n); < - >;
     PROCEDURE priority_into(queue); <>;
    < - - - - - - - - - - - - - - - - >;
    END of class transaction ;
    PROCEDURE wait_until ;  < - - - - >;
    PROCEDURE waiting-  -queue  ; < >;
         contents-  -station ; < >;
               -storage ; < >;
    PROCEDURE standard_report ; < - - >;
    PROCEDURE restart ; < - - - - - - >;
   < - - - - - - - - - - - - - - - - - >;
   END
                              Page 13


      KLASSEN TRANSACTION
      --------------------


   process CLASS transaction ;

   BEGIN 
    REAL time_mark, priority;
    INTEGER id ;
    REF(head) occurrences;

    PROCEDURE trace(n);

    PROCEDURE enter_station (n);
    PROCEDURE leave_station (n) ;
    PROCEDURE enter_storage (n, units_required) ;
    PROCEDURE leave_storage (n,units_released);
    PROCEDURE enter_queue (n);
    PROCEDURE leave_queue (n) ;

    time_mark := gpsss_time ;
    transid := transid + 1 ; id := transid ;

    IF object_trace_on THEN occurrences:-NEW head;
    INNER;
    IF object_trace_on THEN 
    final_wait (finished_objects);
    IF nextev==NONE THEN ACTIVATE Main DELAY 0;

   END CLASS TRANSACTION ;
                              Page 14


      PROGRAM-EXEMPEL 1
      -----------------

   OPTIONS(/search:"libsim[106,346]");
   BEGIN EXTERNAL CLASS gpsss;
   gpsss(4,1,1) BEGIN

   transaction CLASS job;
   BEGIN INTEGER i,size,u1;
   ACTIVATE NEW job DELAY Negexp(1/20,u);
   size := Randint(1,10,u);u1 := u;
   enter_queue(1);enter_storage (1,size);

   FOR i := 1 STEP 1 UNTIL 10 DO BEGIN
   enter_queue (4);enter_station (1);
   leave_queue(4);hold(Negexp(1,u1));
   leave_station(1);hold(Uniform(0,5,u1));
   END;

   leave_storage(1,size);leave_queue(1);
   END;
   set_storage(1,10);
   ACTIVATE NEW job;
   hold(300);    standard_report;
   hold(300);    restart;
   set_storage(1,15);ACTIVATE NEW job;
   hold(300);
   END
   END
                              Page 15


      L#KARMOTTAGNINGEN
      -----------------


         L#KARHUSET 


   =============== IN ===============
   !                 !
   !                 !
   ! V#NTRUM till PROVTAGNINGAR  !
   !                 !
   !                 !
   !====== IN ============ IN =====
   !         !        !
   !         !        !
   ! PROVT RUM 1  ! PROVT RUM 2 !
   !         !        !
   !         !        !
   !===== UT ============= UT =====
   !                 !
   !                 !
   !   V#NTRUM till L#KARNA    !
   !                 !
   !                 !
   !===== IN ============= IN =====
   !         !        !
   !         !        !
   !  L#KARE  1  ! L#KARE  2   !
   !         !        !
   !         !        !
   ====== UT ============= UT =====
                              Page 16


      PROGRAM-EXEMPEL 2
      -----------------


   BEGIN COMMENT l{karmot. med provt.;
    EXTERNAL CLASS gpssst,gpssso;
    gpssso(3,4,1,'m',-1) BEGIN

     transaction CLASS patient(t1,t2);
     REAL t1,t2;

     BEGIN PROCEDURE till_station(n);
      INTEGER n;
      BEGIN enter_queue(n);wait_until(
        contents_station(n)=0 OR
        contents_station(n+1)=0);
        leave_queue(n);
        IF contents_station(n)=0 THEN
        enter_station(n) ELSE
        enter_station(n+1);
        hold(IF n=1 THEN t1 ELSE t2 );
        IF station(n).occupier==THIS
        transaction THEN leave_station(n)
        ELSE leave_station(n+1);
      END of till_station ;

      IF id<10 THEN ACTIVATE NEW patient(
      Normal(60,20,u1),Uniform(20,120,u2))
      DELAY Negexp(2/60,u);
      enter_storage(1,1);FOR i:=1,3 DO
      till_station(i);leave_storage(1,1);
     END patient ;

     INTEGER i,u1,u2;u1:=123987;
     u2:=789123; outfit;
     ACTIVATE NEW patient(Normal(60,20,u1),
     Uniform(20,120,u2)) ;
     hold_until_ready;trace_objects;
    END;
   END
                              Page 17


      DEFINITIONER
      ------------


    OPTIONS(/e/search:"libsim[106,346]");
    EXTERNAL CLASS gpssst ;
    gpssst CLASS gpssso ;
    BEGIN
     PROCEDURE outfit ;
     BEGIN
      object_trace_on := TRUE ;
      time_spent_only := TRUE ;
      trans_name("Patient");
      queue_name( 1,"provt. k`n" ) ;
      queue_name( 3,"""l{kark`n""" ) ;
      storage_name( 1 ,"L#KARHUSET" ) ;
      station_name( 1 ,"provrum 1 " ) ;
      station_name( 2 ,"provrum 2 " ) ;
      station_name( 3,"""l{kare 1""") ;
      station_name( 4,"""l{kare 2""") ;
      begin_time(9.00);
     END;
    END OF GPSSSO
                                Page 18


***************************  -VERSION 4.1-
***  MONTREAL GPSSS  ***
*** SIMULATION REPORT ***
***************************


PASSE = 1


START TIME=    09:00
END  TIME=    17:14


* STATIONS *
************

       AVERAGE        AVERAGE
  STATION  UTILISATION ENTRIES  TRANSIT TIME  STATUS

   1     0.73     6    01:00    FREE
   2     0.57     4    01:11    FREE
   3     0.68     5    01:07    FREE
   4     0.49     5    00:48    FREE* STORAGES *
************

         AVG.   AVG.        THRU TIME   CONTENTS
STORAGE CAPACITY CONTENTS UTIL. ENTRIES   / UNIT    MAX  NOW

  1    25    2.93 0.1170   10    02:25     6   0* QUEUES *
**********

         MAX.   CURRENT   AVG.     AVG.
QUEUE  ENTRIES CONTENTS CONTENTS CONTENTS   TIME/TRANS

  1   10     2     0    0.39     00:19
  3   10     1     0    0.07     00:03