Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-03 - decus/20-0078/libsim/safeio.swe
There are 3 other files named safeio.swe in the archive. Click here to see a list.
"? Ingen specialprocedur tillg{nglig"
"? Inga datafiler aktiva"
" [St{nger logg: "
"? Ingen logg aktiv"
"SAFEIO "
"/ACCESS:APPEND"
" ["
" nu sparad.]"
"B`rjar l{sa datafil: "
"[Slut p} Sysin.]"
" [St{nger datafil: "
". $tertar l{sning fr}n: "
" [$tertar l{sning fr}n: TTY]"
"--- Det finns ingen hj{lp i detta fall."
"? Illegalt heltal:"
"? Illegalt flytande tal:"
"? Illegalt flytande dubbelprecisionstal:"
"NEJ"
"JA"
"SANN"
"FALSK"
"? Illegalt svar (svara ja eller nej):"
"? Standardv{rde ej definierat."
"? "
"Switch: "
" nu i l{ge "
"p}."
"av."
"ERS#TT byter ut datafilens rad mot terminalinmatning."
"(Till exempel om raden blivit felaktig men h`r till aktuell fr}ga.)"
"SPARA sparar datafilens rad till n{sta fr}ga."
"ACCEPTERA utnyttjar svaret som f`ljer '"
"'."
"? Datafil ur fas."
" [Input:"
"Ers{tt, Spara eller Acceptera:"
"? Svara Ers{tt, Spara eller Acceptera"
"skriv standardv{rde"
"Skriv-filmeddelanden"
"Skriv-fr}gan"
"Skriv-vid-input"
"     "
"     {ndrar switchen: "
" (nu "
"p})."
"av)."
"SAFEIO kommandon:"
"ger hj{lpinformation"
"Kommandon f`ljda av "
"Skriv-fr}gan"
"Skriv-standardv{rde"
"Skriv-vid-input (+ *- och /-switcharna)"
"Skriv-filmeddelanden"
"st{nger och `ppnar }ter logg i append mode"
"raden behandlas som en kommentar"
"anropar specialprocedur"
"f`ljd av v{rde kringg}r validitetstestet."
"FIL.EXT `ppnar ny datafil i v{ntemode. Standardextension ="
"forts{tter inl{sning i icke-v{ntemode."
"st{nger aktiv datafil."
"st{nger alla aktiva datafiler."
"FIL.EXT `ppnar ny datafil i icke-v{ntemode. Standardextension ="
"FIL.EXT `ppnar ny logg. Standardextension ="
"st{nger aktuell logg."
"skriver ut denna text."
"Allt annat efter "
" skriver endast ut aktuell fr}ga igen."
"? Ingen aktiv datafil."
" ["
" [St{nger logg: "
"? Ingen logg att st{nga."
"? "
" {r redan aktiv logg."
"SAFEIO "
" [B`rjar logg: "
"No default"
".saf"
"TTY"
"ACCEPTERA"
"ERS#TT"
"SPARA"
"% Kan inte `ppna fler inmatningsfiler."
"? M}ste vara i intervallet ["
"Tillg{ngliga kommandon:"
"? Ok{nt kommando"
"? Tvetydigt kommando:"
"% Varning. Rekursivt REQUEST-anrop"
"!; %Varning. Stackniv} "
"? Kan inte l{sa fil:"
"? Kan inte skapa fil:"
". Kommandot ignorerat."