Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/03/vided.new
There are 2 other files named vided.new in the archive. Click here to see a list.
           FIL: VIDED.NEW  1978-06-23 Reviderad: 1979-03-17
Nyheter i VIDED:

>>>> 1979-03-17: F`r filer med extension som b`rjar med .VI (tredje
   bokstav godtycklig) anv{nder VIDED nu en ny algoritm f`r n{r
   varningsutskriften "***??? END OF PAGE *** USE &PI COMMAND ***???"
   skall ges. Rader som b`rjar med ".+" eller ".;" r{knas inte alls,
   och rader som b`rjar med ".U" och ".L" r{knas bara som halva
   radsteg. Detta underl{ttar editering av texter som skall skrivas
   ut med hj{lp av VIDEDP-programmet. OBS: Den nya algoritmen g`r
   att CPU-tiden f`r vissa kommandon `kar 15%, dock endast f`r
   filer som har extension som b`rjar med .VI.

>>>> 1979-03-10: Anpassningen av VIDED till terminaler av typ Volker
   414H och ELITE 3025 (allts} terminaler som har i terminalen
   inbyggda funktioner f`r inskjutning och hoptryckning av tecken och
   rader) {r nu klar. Det {r ingen tvekan att det inneb{r stora
   f`rdelar f`r den som anv{nder VIDED att ha terminaler med dessa
   funktioner. Arbetet med VIDED g}r snabbare, och man slipper
   irriterande v{ntan vid utf`randet av funktioner som &L, &nK. &I-
   kommandot blir ocks} mycket trevligare n{r man omedelbart efter
   varje insatt tecken kan se effekten av ins{ttningen. Anv{ndningen
   av funktionstangenter snabbar upp vanliga VIDED-operationer, t.ex.
   &I, &S och &N. M`jligheten att snabbt rulla sk{rmen bak}t ett
   par rader {r ocks} trevlig.

   Jag avr}der best{mt alla VIDED-anv{ndare fr}n att i framtiden k`pa
   terminaler som saknar dessa i terminalen inbyggda funktioner. Detta
   g{ller i extra h`g grad den som k`r p} l{gre hastighet {n 2400 bps.

>>>> 1979-03-10: Funktionstangenterna PF1 till PF8 p} terminaler
   av typ ELITE 3025 eller Volker 414H kan nu anv{ndas f`r
   att med ett enda tangentnedtryck generera VIDED-orderna
   &, &I, &X, &-X, &S, &N, &K resp. &1L.

   Klipp ut den som passar av de tv} nedanst}ende remsorna och
   klistra upp t{tt ovanf`r funktionstangerna PF1-PF8.

   ------------------------------------------------------------------------
   !  &  !  &I  ! &X  ! &-X  !  &S  !  &N  !  &K  ! &1L  !

   -------------------------------------------------------------
   ! &  ! &I  ! &X  ! &-X ! &S ! &N  ! &K ! &1L !

>>>> 1979-03-05: Nytt kommando &-X flyttar till b`rjan av skriven
   text p} en rad (f`rutom ev. radnummer). Anv{ndbart t.ex.
   n{r man skriver in indenterade SIMULA-program f`r att f}
   r{tt indentering p} n{sta inskrivna rad.

>>>> 1979-03-03: Nu till}tet med negativa argument till &Z-kommandot.
   Rullar sk{rmen bakl{nges. P} Volker 414-terminaler rullar sk{rmen
   verkligen bakl{nges en rad i taget. P} andra terminaltyper blankas
   sk{rmen och skrivs om p} nytt som den blir efter rullningen.

>>>> 1979-03-03: F`rb{ttrat &I-kommando f`r Volker 414-terminaler.
   Efter varje insatt tecken ser man direkt p} sk{rmen hur
   texten blir efter ins{ttningen. Resten av raden }ker allts}
   ett steg }t h`ger direkt efter skrivning av varje insatt
   tecken.

>>>> 1979-03-02: Mindre risk att VIDED producerar fil med icke-
   stigande radnummer. Det g}r bl.a. i m}nga fall bra att
   stoppa in fler rader mellan tv} rader {n differensen
   mellan deras radnummer. Lyckas det inte ger VIDED i allm{nhet
   felutskrift. Hantering av radnummer {ven uppsnabbad 15%.

>>>> 1979-02-22: &P, &PT, &PE, &E och &FB-kommandona uppsnabbade
   fyra g}nger f`r onumrerade, femton g}nger f`r numrerade filer.
   VIDED {r nu snabbare {n SOS och TECO f`r dessa kommandon!

   N}gra fel vid hantering av radnumrerade filer med VIDED har
   r{ttats. Vidare }terst{ller VIDED de v{rden som g{llde vid
   anropet till VIDED f`r .TTY TAB, .TTY BLANKS, .TTY FORM
   och .TTY PAGE {ven om man l{mnar VIDED med CONTROL-C.

>>>> 1979-01-31: P} terminaler av typ Volker 414H anv{nds nu speciella
   editeringskommandon till terminalen vilket avsev{rt snabbar upp
   utf`randet av VIDED-s &L och &K-kommandon. #ven &JU, &FI och &FC
   snabbas upp i de fall d{r de `kar eller minskar antalet rader
   i det stycke som formatteras om.

>>>> 1979-01-31: P} terminaler av typ Volker 414H kan man nu anv{nda
   f`ljande tangenter (tryck ned skifttangenten):
   D/L = Delete Line. Aktuell rad raderas, underliggande rader
      rullas upp, blank rad rullas in l{ngst ned.
   I/L = Insert Line. Blank rad skjuts in, underliggande rader
      rullas ned, understa raden sparas "under sk{rmen".
   D/C = Delete Character. Resten av raden skjuts till v{nster ett steg.
   I/C = Insert Character. Resten av raden skjuts till h`ger ett steg.
      OBS: Kan ge tecken i kolumn 80 p} sk{rmen, som inte finns i
      texten. Du kan pr`va med &1R-kommandot.

>>>> 1979-01-31: VIDED klarar nu terminaler av typ Digital VT100.
   PF1-tangenten anv{nds p} dessa terminaler f`r att inleda ett
   VIDED-kommando.

>>>> 1979-01-25: /AUTOBACKUP:40 antas nu om denna switch inte alls
   givits. Vill du inte ha automatiska backuper f}r du skriva
   /AUTOBACKUP:0. D{rmed sparar du 20 % av kostnaden vid 13 sidor
   l}nga filer.

>>>> 1979-01-05: Genom att skriva DO FOA:VIDPROV f}r man information
   om en sj{lvstudiekurs i VIDED-anv{ndning.

>>>> 1979-01-05: VIDED antar numera automatiskt /SWEDISH (allts}
   ordet "SID" framf`r sidnummer ist{llet f`r "PAGE" bl.a.)
   om filen har extension ".SWE" eller ".VIS". (Man kan l{tt
   i SWITCH.INI ange fler extensions som skall ge /SWEDISH.)

>>>> 1979-01-02: VIDED klarar nu terminaler av typ Volker 414H och
   ADM-3A. VIDED utnyttjar dock {nnu inte de finesser som kan komma
   att g`ra VIDED extra trevlig just p} 414H. Inte heller kan man
   {nnu anv{nda de speciella tangenterna p} 414H f`r Insert Character,
   Delete Character, Insert Line och Delete Line.

>>>> 1978-12-10: &nPT g}r till b`rjan av sidan {ven om sidan {r s} l}ng
   att dess b`rjan bara kan n}s via FILE BACKUP. &PT g}r i detta fall
   inte till toppen av sidan, men ger en felutskrift och p}pekar att
   den inte kommit dit.

>>>> 1978-12-10: Backspace och cursor left till}tna tangenter f`r radering
   av enstaka tecken under skrivande av VIDED-kommandostr{ng. (Tidigare
   gick bara RUB OUT).

>>>> 1978-12-10: Nytt kommando &TC (Tab Cancel) tar bort ett tabulator-
   l{ge, symmetriskt med kommandot &TS (Tab Set) som s{tter ett
   tabulatorl{ge. N}gra fel i &T-kommandona r{ttade.

>>>> 1978-11-15: Ny struktur f`r &P-kommandot. Man skriver nu &PT f`r
   att g} till sidans b`rjan, &PE f`r att g} till sidans slut.

   Man kan skriva en siffra f`re PT resp. PE. Denna siffra anger
   d} sidnummer r{knat fr}n filens b`rjan. Om man skriver ett
   plus- eller minustecken framf`r siffran, r{knas den ist{llet
   fram}t eller bak}t fr}n den sida du befinner dig p}.

   Kommandot &P finns fortfarande kvar som en f`rkortning f`r
   &+1PT, allts} g} till b`rjan av n{st sida.

   Skriver man bara &PT eller &PE kommer man till slutet resp.
   b`rjan p} den sida man just befinner sig.

   Det {r numera m`jligt att g} b}de fram}t och bak}t i filen
   med &PT och &PE-kommandona.

>>>> Nytt kommando &PF hittar sista sidan i filen.

>>>> Nytt kommando &FB utf`r fil-backup, och skyddar dig allts}
   om maskinen skulle g} ner. L{mpligt att g`ra d} och d}
   om maskinen {r op}litlig.

>>>> Mer om {ndringarna: Se filen FOA:VIDED.ADD.

>>>> Nytt kommando &JU, liknar kommandot &J men ger j{mn h`germarginal.
   F`rra kommandot &J har bytt namn till &FI.
   F`rra kommandot &F har bytt namn till &FI.
   Nytt kommando &FC, liknar &FI men kompakterar genom att byta
   ut flera blanka i f`ljd mot en blank. Kan bl.a. anv{ndas f`r
   att ta bort rak h`germarginal som skapats med &JU.
   Tv} nya kommandon &F- och &J- ers{tter gamla &-. &J- ger rak h`ger-
   marginal, &F- ger oj{mn h`germarginal.

>>>> Vissa delar av VIDED omskrivna till assemblykod, 11 % snabbare.

>>>> /SWEDISH tells VIDED that the text is in the Swedish language.
   If this switch is not given, the English language is assumed.

>>>> You can cause VIDED to only select certain lines from
   the SWITCH.INI file. These lines should begin with
   VIDED:<variant>
   where <variant> is a non-blank option name followed by a space.

   VIDED will read and interpret these lines only if the name of
   the output file contains the text in <name>. If the
   /OPTIONS:<name> switch was given in the VIDED command string,
   then such lines will be read and interpreted only if the <name>
   in the /OPTIONS: switch contains the text following VIDED: in
   the SWITCH.INI file.

   Example I: If you do not want any headers and page numbers in
   files with the extension .TXT then you write in your SWITCH.INI
   file a line with the text:
   VIDED:.TXT /-P

   Example II: If you want the page size to be 80 lines with left
   margin 0 and right margin 75, but only for the file BIG.TXT,
   then write in your SWITCH.INI file a line with the text:
   VIDED:BIG.TXT /mp:80/ml:0/mr:75

>>>> Jag har vidare f`rb{ttrat felutskrifterna n}got och ordnat
   s} att filnamnet l{ggs in f`re datum i filens f`rsta rad.

>>>> Ett fel har r{ttats som medf`rde att kommandot &N inte fungerade
   om man efter att ha skrivit &P0E och d{refter&P0 s`kte text
   i slutet p} innevarande sida.

>>>> #ven VIDED kan nu skriva och l{sa TMP:TRM-filen. Det inneb{r att
   om man k`r VIDED flera g}nger under samma terminalsession, be-
   h`ver man bara ge sin terminaltyp f`rsta g}ngen, {ven i det fall
   att man inte har n}gon terminaltypsinformation i SWITCH.INI.

>>>> &J-kommandot avstavar nu {ven vid bindestreck, inte som
   f`rut bara vid mellanslag.

>>>> &J-kommandot har f`rb{ttrats f`r texter som inte inneh}ller
   n}gra blanka, t.ex. vissa delar av k{llprogram. Dessa delas
   nu vid tecken som inte {r siffra eller bokstav:

   Exempeltext f`re delning:
   result:=functioncall(firstparameter,secondparameter,thirdparameter,
   fourthparameter,fifthparameter,sixthparameter);

   Exempeltext delad med gamla VIDED:
   result:=functioncall(firstparameter,secondparameter,thirdparame
   ter, fourthparameter,fifthparameter,sixthparameter);

   Exempeltext delad med nya VIDED:
   result:=functioncall(firstparameter,secondparameter,
   thirdparameter, fourthparameter,fifthparameter,sixthparameter);

   F`rb{ttringen har gjort VIDED-s &J-kommando mer anv{ndbart
   f`r att snygga upp k{llprogramtexter.

>>>> En bug i &J-kommandot f`r radnumrerade filer har r{ttats,
   &J l{mnade f`rut i vissa fall en blank rad f`r mycket efter
   sig i texten.

>>>> Man kan nu skriva en siffra i &R-kommandot f`r att bara }ter-
   st{lla delar av sk{rmen. Efter det att sk{rmen blivit felaktig
   genom att man mottagit ett sendmeddelande, r{cker det t.ex. i
   allm{nhet med &4R f`r att f} sk{rmen riktig igen, vilket sparar
   tid, speciellt vid l}ngsamma terminaler.

>>>> &J will give an "Are you sure?" warning for texts containing
   three or more successive blanks (may be tables or pictures
   which you are justifying by mistake).

>>>> &PA-kommandot har f`rb{ttrad hantering av rubriker och under-
   rubriker.

>>>> &PS-kommandot ger ingen effekt om det ges p} sida som redan
   {r f`r liten. Detta minskar risken f`r att man missar tomma
   sidor vid systematisk genoms`kning med &PS &PA &PI.

>>>> Switchen /N:nn funkar nu {ven om infilen inte {r radnumrerad.
   Man kan allts} skapa nya radnumrerade filer med VIDED.

>>>> En o{ndlig loop uppst}r ej l{ngre om infilen inneh}ller
   rader med mer {n 79 tecken varav det f`rsta tecknet {r
   blankt och `vriga tecken icke-blanka.

>>>> &LC nytt kommando f`r att centrera en rad.

>>>> &LU nytt kommando f`r att konvertera alla tecken i en rad
   till stora bokst{ver.

>>>> &LL nytt kommando f`r att konvertera alla tecken i en rad
   till sm} bokst{ver.

>>>> /COUNT:<ord> kan anv{ndas f`r att ange vilket ord
   som skall st} f`re sidnumret p} varje sidas f`rsta
   rad. Exempel: /COUNT:SPALT.

>>>> /RUN:<filspec> anger ett program, som automatiskt
   skall anropas n{r anv{ndaren l{mnar VIDED med &E eller &C.

>>>> VIDED l{ser TMPCOR-filen "VID" och tar sin kommandostr{ng
   d{rifr}n, om en s}dan fil finns.