Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/13/vided.e11
There are 2 other files named vided.e11 in the archive. Click here to see a list.
             VIT.    1978-12-06

@vningsexempel p} VIDED:

   I den h{r meningen {r ordet "F`rsvavarets Forskningsanstalt"
   felstavat. R{tta felstavningen med &D-kommandot. Och i den h{r
   meningen {r samma ord }ter felstavat: "F`rsvarets Finganstalt".
   R{tta med &I-kommandot. N{r du gjort dessa r{ttelser, j{mna ut
   stycket med &FC-kommandot.

   L{gg till de r{kneord som saknas i n{sta mening genom att f`rst
   skaffa tomt utrymme med &2L-kommandot, s} skriva in orden, s} j{mna
   ut med &FC-kommandot: Ett tv} tre sexton sjutton arton nitton tjugo
   tjugoett tjugotv}.

   Rulla nu upp sk{rmen med &15Z s} att du kan l{sa n{sta tv} stycken
   i texten.

   J{mna f`rst ut n{sta stycke med &FC-kommandot. Det visar sig d} att
   vissa rader blir v{ldigt korta. F`rklaringsgrunden till detta {r
   l}nga ord, som inte f}r rum p} slutet av en rad utan m}ste flyttas
   till n{sta rad. Anv{nd &F-kommandot f`r att avstava s} att
   radl{ngden blir lagom l}ng.

   "Arbetsgruppen har i tio dagar
   `verv{gt alla inkomna
   underlagssskrivelser. Det visar sig d}
   att vissa av dessa {r v{l
   motiverade, men att andra delvis inneh}ller en del fakta}tergivanden som
   beh`ver korrigeras. Detta kommer att ske. Sedan avslutas arbetet."

   G} nu till sid 2 i den h{r texten med &2PT-kommandot.
@VNING P$ VIDED                        SID 2

   Nedan f`ljer samma stycke f`rst i "r}-form", sedan i snyggt
   formatterad form. G`r om r}-formen s} den blir lik den snygga
   formen. Du beh`ver anv{nda bl.a. &L-kommandot f`r att dela en rad
   p} tv} rader, &ML-kommandot f`r att {ndra v{nstermarginal, och &FC-
   kommandot. OBS att m{rken (i exemplet "1.", "2.") inte tas med i
   formatteringen om du flyttar mark`ren efter m{rket innan du ger
   &JU-kommandot. Rulla f`rst upp sk{rmen en bit med &7Z-kommandot.

   Vid sitt sammantr{de besl`t kommitten att: 1) Beg{ra f`rl{ngd
utredningstid f`r att hinna pr`va alla nya inkomna f`rslag som {nnu inte
hunnit behandlas under arbetet.
        2) Tr{ffas igen i november f`r att producera en ny sammanst{llni
ng av inkomna f`rslag och deras motiveringar.

Kommittens arbete avslutas d{rmed.

   Vid sitt sammantr{de besl`t kommitten att:

   1) Beg{ra f`rl{ngd utredningstid f`r att hinna pr`va alla nya
    inkomna f`rslag som {nnu inte hunnit behandlas under arbetet.

   2) Tr{ffas igen i november f`r att producera en ny sammanst{llning
    av inkomna f`rslag och deras motiveringar.

   Kommittens arbete avslutas d{rmed.