Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - mit_emacs_170_teco_1220 - emacs/vt132.pad
There are no other files named vt132.pad in the archive.
M.M^R UP REAL LINEU:.O(A)		!* Up-Arrow!
M.M^R DOWN REAL LINEU:.O(B)		!* Down-Arrow!
2 fs^RinitU:.O(D)			!* Backward-Arrow!
6 fs^RinitU:.O(C)			!* Forward-Arrow!

M.M^R KILL REAL LINEU:.O(P)		!* PF1!
M.M^R EXECUTE MINIBUFFERU:.O(Q)	!* PF2!
M.M^R UN-KILLU:.O(R)		!* PF3!
5 fs^RinitU:.O(S)			!* PF4!

M.M^R KILL WORDU:.O(l)		!* Comma-key!
M.M^R FORWARD WORDU:.O(m)		!* Minus-key!
M.M^R PREVIOUS Several SCREENU:.O(n)	!* Dot-key!
M.M^R NEXT Several SCREENU:.O(M)	!* Enter Key!

14 fs^RinitU:.O(p)			!* 0-key!
M.M^R GOTO BEGINNINGU:.O(q)		!* 1-key!
M.M^R GOTO ENDU:.O(r)		!* 2-key!
1 fs^RinitU:.O(s)			!* 3-key!
16 fs^RinitU:.O(t)			!* 4-key!
M.M^R Proper Delete CharacterU:.O(u)	!* 5-key!
M.M^R Delete Last Searched ItemU:.O(v)	!* 6-key!
15 fs^RinitU:.O(w)			!* 7-key!
1,M.M& SETUP PAGE LIBRARY"E		!* 8-KEY!
M.M^R NEXT PAGEU:.O(x)'
"#M.M^R GOTO PAGEU:.O(x)'
M.M^R QUOTED INSERTU:.O(y)		!* 9-key!

M.M^R Toggle Terminal Width U...(        !)!	!* On C-M-(!